Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/russian/login.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Tigran Abrahamyan
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 05.02.07
*  |   For version:  1.5 
*  |   Desc:     Login System lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('Application error.');
}

$mlang = array (
'001' => 'Íåïðàâèëüíîå èìÿ è/èëè ïàðîëü.',
'002' => 'Ðåãèñòðàöèÿ',
'003' => 'Èìÿ',
'004' => 'Ïàðîëü',
'005' => 'E-mail',
'006' => 'Êîä âåðèôèêàöèè',
'007' => 'Âîçìîæíîñòü ðåãèñòðàöèè âðåìåííî íåäîñòóïíà.',
'008' => 'Çàïîëíèòå ïîëå èìÿ. ',
'009' => 'Çàïîëíèòå ïîëå ïàðîëü. ',
'010' => 'Çàïîëíèòå ïîëå e-mail. ',
'011' => 'Ýòî èìÿ óæå çàíÿòî. ',
'012' => 'Òàêîé email óæå ñóùåñòâóåò. ',
'013' => 'Âû íå ââåëè èìÿ è/èëè ïàðîëü.',
'014' => 'Ðåãèñòðàöèÿ óñïåøíî çàâåðøåíà.',
);
?>
Return current item: PHPEcho CMS