Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/russian/global.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Tigran Abrahamyan
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 02.03.07
*  |   For version:  1.6 
*  |   Desc:     Global CMS russian lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('Application error.');
}

$lang = array (
// charset, set to your language charset
'charset' => 'windows-1251',
'rtl' => 'no', // Right-To-Left option for language. Ex. Arabic language.

'001' => 'Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà',
'002' => 'Âõîä',
'003' => 'Âû âîøëè êàê ',
'004' => 'Âõîä íå âûïîëíåí',
'005' => 'Ïàíåëü ïîëüçîâàòåëÿ',
'006' => 'Âûõîä',
'007' => 'Ðåãèñòðàöèÿ',
'008' => 'Íàâèãàöèÿ',
'009' => ' (àäìèí). Óðîâåíü äîñòóïà: ',
'010' => 'Âûïîëíèòå âõîä',
'011' => 'Âûáðàòü ÿçûê',
'012' => 'Âû ïîìåíÿëè ÿçûê íà ',
'013' => 'Ïðîôèëü',
'014' => 'Ïðîèçîøëà îøèáêà ïðè èçìåíåíèè ÿçûêà.',
'015' => 'Àäìèíêà',
'016' => 'Ïîæàëóéñòà, îáíîâèòå ñòðàíèöó.',
);
?>
Return current item: PHPEcho CMS