Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/russian/forum.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Tigran Abrahamyan
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 15.02.07
*  |   For version:  1.5 
*  |   Desc:     Forum module lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('Application error.');
}

$mlang = array (
'000' => 'Ôîðóì',
'001' => 'Ðàçäåëû',
'002' => 'Ïîñë. èçìåíåíèå',
'003' => 'Ðàçäåëû îòñóòñòâóþò',
'004' => 'Òåìû',
'005' => 'Àâòîð',
'006' => 'Îòâåòû',
'007' => 'Äàòà/Âðåìÿ',
'008' => 'Îòêðûòü òåìó',
'009' => 'Îòâåòèòü',
'010' => 'Çàãîëîâîê: ',
'011' => 'Àâòîð: ',
'012' => 'Òåêñò:',
'013' => 'Îòâåòèòü',
'014' => 'Ðàçäåë ñ òàêèì íîìåðîì íå ñóùåñòâóåò.',
'015' => 'Òåìà ñ òàêèì íîìåðîì íå ñóùåñòâóåò',
'016' => 'Â ýòîì ðàçäåëå òåìû îòñóòñòâóþò.',
);
?>
Return current item: PHPEcho CMS