Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/russian/cpanel.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Tigran Abrahamyan
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 05.02.07
*  |   For version:  1.5 
*  |   Desc:     User control panel module lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('Application error.');
}

$mlang = array (
'001' => 'Ïðîôèëü èçìåí¸í.',
'002' => 'Èìÿ',
'003' => 'Ïàðîëü',
'004' => 'Email',
'005' => 'Òåìà',
'006' => 'ßçûê',
'007' => 'Ïðèíÿòü',
'008' => 'Ýòî èìÿ óæå çàíÿòî. ',
'009' => 'Âû äîëæíû âîéòè â ñèñòåìó äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ýòîé ôóíêöèè.',
);
?>
Return current item: PHPEcho CMS