Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/russian/admin_voting.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Anas Husseini
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 24.02.07
*  |   For version:  1.6 
*  |   Desc:     admin voting lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('Application error.');
}

$mlang = array (
'001' => 'Ñïèñîê îïðîñîâ',
'002' => 'Äîáàâèòü îïðîñ',
'003' => 'Îïðîñ óñïåøíî äîáàâëåí.',
'004' => 'Ðåçóëüòàòû îïðîñà',
'005' => 'Îòâåò ',
'006' => 'Çàãîëîâîê îïðîñà: ',
'007' => 'Êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ: ',
'008' => 'Ñëåäóþùèé',
'009' => 'Îïðîñ óñïåøíî èçìåí¸í.',
'010' => 'Ãîëîñ ',
'011' => 'Èçìåíèòü îïðîñ',
'012' => 'Îïðîñ óñïåøíî óäàë¸í.',
'013' => 'Çàãîëîâîê',
'014' => 'Óäàëèòü',
'015' => 'Èçìåíèòü',
);
?>
Return current item: PHPEcho CMS