Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/russian/admin_news.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Anas Husseini
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 03.03.07
*  |   For version:  2.0 
*  |   Desc:     admin news lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('Application error.');
}

$mlang = array (
'001' => 'Ñïèñîê íîâîñòåé',
'002' => 'Äîáàâèòü íîâîñòü',
'003' => 'Íîâîñòü óñïåøíî äîáàâëåíà.',
'004' => 'Çàãîëîâîê: ',
'005' => 'Òåêñò: ',
'006' => 'Ðàñøèðåííûé òåêñò: ',
'007' => 'Íîâîñòü óñïåøíî èçìåíåíà.',
'008' => 'Èçìåíèòü íîâîñòü',
'009' => 'Íîâîñòü óñïåøíî óäàëåíà.',
'010' => 'Çàãîëîâîê',
'011' => 'Àâòîð',
'012' => 'Óäàëèòü',
'013' => 'Èçìåíèòü',
);
?>
Return current item: PHPEcho CMS