Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/russian/admin_global.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Anas Husseini
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 03.03.07
*  |   For version:  2.0 
*  |   Desc:     admin global module lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('Application error.');
}

$mlang = array (
'001' => 'Ãëîáàëíûå íàñòðîéêè óñïåøíî èçìåíåíû.',
'002' => 'Èìÿ ñàéòà:',
'003' => 'Êåéâîðäû ñàéòà:',
'004' => 'Ìèí. äëèíà ïàðîëÿ:',
'005' => 'Òåìà:',
'006' => 'ßçûê:',
'007' => 'Êîëè÷åñòâî íîâîñòåé íà ñòðàíèöå:',
'008' => 'Êîëè÷åñòâî òîïèêîâ â ðàçäåëå:',
'009' => 'Ïðèíÿòü',
);
?>

Return current item: PHPEcho CMS