Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/russian/admin.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Anas Husseini
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 03.03.07
*  |   For version:  2.0 
*  |   Desc:     admin module lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('Application error.');
}

$mlang = array (
'001' => 'Èìÿ:',
'002' => 'Ïàðîëü:',
'003' => 'Âîéòè â ïàíåëü àäìèíèñòðàòîðà',
'004' => 'Ïîâòîðíàÿ ïðîâåðêà óðîâíÿ àäìèíèñòðàòîðà ...',
'005' => 'Ãëîáàëüíûé',
'006' => 'Ìîäóëè',
'007' => 'Íîâîñòè',
'008' => 'Ôàéëû',
'009' => 'Ôîòîãàëåðåÿ',
'010' => 'Ôîðóì',
'011' => 'Îïðîñ',
'012' => 'Âûõîä',
'013' => 'Âõîä âûïîëíåí',
'014' => 'Ó âàñ íåò äîñòóïà ê ïàíåëè àäìèíèñòðàòîðà.',
'015' => 'Îøèáêà ïðèëîæåíèÿ.',
'016' => 'Íåò äîñòóïà',
);
?>
Return current item: PHPEcho CMS