Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/polish/admin_forum.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Anas Husseini
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 24.02.07
*  |   For version:  1.6 
*  |   Desc:     admin forum lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('Application error.');
}

$mlang = array (
'001' => 'Lista sekcji',
'002' => 'Dodaj sekcjê',
'003' => 'Sekcja zosta³a dodana!',
'004' => 'Nazwa: ',
'005' => 'Opis: ',
'006' => 'Dodaj sekcjê',
'007' => 'Edycja sekcji zakoñczy³a siê sukcesem!',
'008' => 'Edytuj sekcjê',
'009' => 'Sekcja zosta³a pomy¶lnie usuniêta!',
'010' => 'Nazwa',
'011' => 'Usuñ',
'012' => 'Edytuj',
);
?>
Return current item: PHPEcho CMS