Location: PHPKode > projects > PhpDbEdit > phpDbEdit/lang/PME.lang.RU.inc
<?php

/*
 * phpMyEdit language file
 *
 * language: russian
 * encoding: windows-1251
 * date: 2002-11-23
 * author: Lev Zabudkin <hide@address.com>
 */

/* $Platon: phpMyEdit/lang/PME.lang.RU.inc,v 1.11 2004-12-27 20:14:29 nepto Exp $ */

return Array(
		'Add'     	=>'Äîáàâèòü',
		'Copy'     =>'Êîïèðîâàòü',
		'Change'    	=>'Èçìåíèòü',
		'Delete'    	=>'Óäàëèòü',
		'View' 	=>'Ïðîñìîòð', 
		'Prev'     =>'<<',
		'Next'     =>'>>',
		'First'     =>'I<', 
		'Last'     =>'>I', 
		'Go to'     =>'Ïåðåéòè', 
		'Page'     =>'Ñòð.',
		'Records'    =>'Çàïèñåé',
		'Save'     =>'Ñîõðàíèòü',
		'More'     =>'Áîëüøå',
		'Apply'    	=>'Ïðèìåíèòü',
		'Cancel'    =>'Îòìåíà',
		'Search'   	=>'Ïîèñê',
		'Hide'    	=>'Ñêðûòü',
		'Clear'    	=>'Î÷èñòèòü',
		'Query'    	=>'Çàïðîñ',
		'Current Query'	=>'Òåêóùèé çàïðîñ',
		'Sorted By'	=>'Îòñîðòèðîâàíî ïî',
		'ascending'	=>'- âîçðàñòàíèþ',
		'descending'	=>'- óáûâàíèþ',
		'hidden'	=>'ñêðûòî',
		'of'		=>'èç',
		'record added' =>'çàïèñü äîáàâëåíà',
		'record changed'=>'çàïèñü îáíîâëåíà',
		'record deleted'=>'çàïèñü óäàëåíà',
		'Please enter' =>'Ïîæàëóéñòà ââåäèòå',
		'months' => Array(
				'01'=>'ßíâàðü',
				'02'=>'Ôåâðàëü',
				'03'=>'Ìàðò',
				'04'=>'Àïðåëü',
				'05'=>'Ìàé',
				'06'=>'Èþíü',
				'07'=>'Èþëü',
				'08'=>'Àâãóñò',
				'09'=>'Ñåíòÿáðü',
				'10'=>'Îêòÿáðü',
				'11'=>'Íîÿáðü',
				'12'=>'Äåêàáðü'),
		// phpMyEdit-report
		'Make report'			=> 'Ñîçäàòü îò÷åò',
		'Select fields'			=> 'Âûáðàòü ïîëÿ',
		'Records per screen'	=> 'Çàïèñåé íà ýêðàíå',
		);

?>
Return current item: PhpDbEdit