Location: PHPKode > projects > PhpDbEdit > phpDbEdit/lang/PME.lang.PL.inc
<?php

/*
 * phpMyEdit language file
 *
 * language: polish
 * encoding: iso-8859-2
 * date: 2002-10-01, 2003-06-30
 * author: Piotr Walesiuk <hide@address.com>
 */

/* $Platon: phpMyEdit/lang/PME.lang.PL.inc,v 1.9 2004-12-27 20:14:29 nepto Exp $ */

return Array(
		'Add'     	=>'Dodaj',
		'Copy'     	=>'Kopiuj',
		'Change'    	=>'Zmieñ',
		'Delete'    	=>'Usuñ',
		'View'   	=>'Poka¿',
		'Prev'     	=>'Wstecz',
		'Next'     	=>'Dalej',
		'First'     =>'First', // untranslated
		'Last'     =>'Last', // untranslated
		'Go to'     =>'Go to', // untranslated
		'Page'     	=>'Strona',
		'Records'   	=>'Rekordy',
		'Save'     =>'Zapisz',
		'More'     =>'Wiêcej',
		'Apply'     =>'Zastosuj',
		'Cancel'    =>'Anuluj',
		'Search'	=>'Szukaj',
		'Hide'		=>'Ukryj',
		'Clear'		=>'Wyczy¶æ',
		'Query'		=>'Zapytanie',
		'Current Query'	=>'Aktualne zapytanie',
		'Sorted By'		=>'Posortowane wed³ug',
		'ascending'		=>'rosn±co',
		'descending'	=>'malej±co',
		'hidden'		=>'ukryte',
		'of'      =>'z',
		'record added' =>'rekord dodany',
		'record changed'=>'rekord zmieniony',
		'record deleted'=>'rekord usuniêty',
		'Please enter' =>'Proszê wprowadziæ',
		'months'	=> Array(
			'01'=>'Styczeñ',
			'02'=>'Luty',
			'03'=>'Marzec',
			'04'=>'Kwiecieñ',
			'05'=>'Maj',
			'06'=>'Czerwiec',
			'07'=>'Lipiec',
			'08'=>'Sierpieñ',
			'09'=>'Wrzesieñ',
			'10'=>'Pa¼dziernik',
			'11'=>'Listopad',
			'12'=>'Grudzieñ')
		);

?>
Return current item: PhpDbEdit