Location: PHPKode > projects > PhpDbEdit > phpDbEdit/lang/PME.lang.CZ.inc
<?php

/*
 * phpMyEdit language file
 *
 * language: czech
 * encoding: iso-8859-2
 * date: 2005-04-26
 * author: Jan Cinert <hide@address.com>
 */

/* $Platon: phpMyEdit/lang/PME.lang.CZ.inc,v 1.1 2005-04-26 13:15:38 nepto Exp $ */

return Array(
		'Add'     	=>'Pøidat',
		'Copy'     	=>'Kopírovat',
		'Change'    	=>'Zmìnit',
		'Delete'    	=>'Smazat',
		'View'   	=>'Zobrazit',
		'Prev'     	=>'Pøedcházející',
		'Next'     	=>'Následující',
		'First'     =>'První',
		'Last'     =>'Poslední',
		'Go to'     =>'Otevøít',
		'Page'     	=>'Stránka',
		'Records'   	=>'Záznamù',
		'Save'     =>'Ulo¾it',
		'More'     =>'Více',
		'Apply'     =>'Pou¾ít',
		'Cancel'    =>'Zru¹it',
		'Search'		=>'Hledat',
		'Hide'			=>'Skrýt',
		'Clear'			=>'Smazat',
		'Query'			=>'Dotaz',
		'Current Query'	=>'Stávající dotaz',
		'Sorted By'		=>'Uspoøádané podle',
		'ascending'		=>'vzestupnì',
		'descending'	=>'sestupnì',
		'hidden'		=>'skrytý',
		'of'			=>'z',
		'record added' =>'pøidaný záznam',
		'record changed'=>'zmìnìný záznam',
		'record deleted'=>'smazaný záznam',
		'Please enter' =>'Zadejte prosím',
		'months'	=> Array(
			'01'=>'Leden',
			'02'=>'Únor',
			'03'=>'Bøezen',
			'04'=>'Duben',
			'05'=>'Kvìten',
			'06'=>'Èerve',
			'07'=>'Èervenec',
			'08'=>'Srpen',
			'09'=>'Záøí',
			'10'=>'Øíjen',
			'11'=>'Listopad',
			'12'=>'Prosinec'),
		// phpMyEdit-report
		'Make report'			=> 'Vytvoøit zprávu',
		'Select fields'			=> 'Vybrat pole',
		'Records per screen'	=> 'Poèet záznamù na stránce',
		);

?>
Return current item: PhpDbEdit