Location: PHPKode > projects > phpBugTracker > languages/old/ru_windows-1251.php
<?php

// ru_koi8-r.php - Russian strings and titles, windows-1251 encoding
// ------------------------------------------------------------------------
// Copyright (c) 2001 The phpBugTracker Group
// ------------------------------------------------------------------------
// This file is part of phpBugTracker
//
// phpBugTracker is free software; you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
// (at your option) any later version.
// 
// phpBugTracker is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
// GNU General Public License for more details.
// 
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with phpBugTracker; if not, write to the Free Software Foundation,
// Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
// ------------------------------------------------------------------------
// $Id: ru_windows-1251.php,v 1.1 2002/10/19 20:05:58 bcurtis Exp $

$STRING = array(
	'lang_charset' => 'windows-1251',
	'nouser' => 'Òàêîãî ïîëüçîâàòåëÿ íå ñóùåñòâóåò',
	'dupeofself' => 'Ïðîáëåìà íå ìîæåò áûòü äóáëèêàòîì ñàìîé ñåáÿ',
	'nobug' => 'Òàêîé ïðîáëåìû íå ñóùåñòâóåò',
	'givesummary' => 'Ïîæàëóéñòà, óêàæèòå ñóòü ïðîáëåìû',
	'givedesc' => 'Ïîæàëóéñòà, ââåäèòå îïèñàíèå',
	'noprojects' => 'Ïðîåêòîâ íå íàéäåíî',
	'totalbugs' => 'Âñåãî ïðîáëåì',
	'giveemail' => 'Ïîæàëóéñòà, óêàæèòå ðàáîòàþùèé email-àäðåñ',
	'givelogin' => 'Ïîæàëóéñòà, óêàæèòå ëîãèí',
	'loginused' => 'Òàêîé ëîãèí óæå çàíÿò',
	'newacctsubject' => 'phpBugTracker Login',
	'newacctmessage' => "Âàø ïàðîëü â phpBugTracker - %s",
	'nobugs' => 'Ïðîáëåì íå íàéäåíî',
	'givename' => 'Ïîæàëóéñòà, óêàæèòå èìÿ',
	'edit' => 'Ïðàâêà',
	'addnew' => 'Äîáàâèòü',
	'nooses' => 'Íå íàéäåíî ÎÑ',
	'giveinitversion' => 'Ïîæàëóéñòà, óêàæèòå íà÷àëüíóþ âåðñèþ äëÿ äàííîãî ïðîåêòà',
	'giveversion' => 'Ïîæàëóéñòà, óêàæèòå âåðñèþ',
	'noversions' => 'Âåðñèé íå íàéäåíî',
	'nocomponents' => 'Êîìïîíåíò íå íàéäåíî',
	'nostatuses' => 'Ñîñòîÿíèé íå íàéäåíî',
	'noseverities' => 'Îïèñàíèé âàæíîñòè íå íàéäåíî',
	'givepassword' => 'Ïîæàëóéñòà, óêàæèòå ïàðîëü',
	'nousers' => 'Ïîëüçîâàòåëåé íå íàéäåíî',
	'bugbadperm' => 'Âû íå ìîæåòå èçìåíèòü ýòó ïðîáëåìó',
	'bugbadnum' => 'Òàêîé ïðîáëåìû íå ñóùåñòâóåò',
	'datecollision' => 'Êòî-òî îáíîâèë ýòó ïðîáëåìó ïîêà âû åå ïðîñìàòðèâàëè. Èíôîðìàöèÿ î ïðîáëåìå ïåðåçàãðóæåíà, âêëþ÷àÿ ïîñëåäíèå èçìåíåíèÿ.',
	'passwordmatch' => 'Ýòè ïàðîëè íå ñîâïàäàþò -- ïîæàëóéñòà, ïîïðîáóéòå åùå ðàç',
	'nobughistory' => 'Äëÿ ýòîé ïðîáëåìû èñòîðèè íåò',
	'logintomodify' => 'Äëÿ èçìåíåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû âû äîëæíû âîéòè â ñèñòåìó',
	'dupe_attachment' => 'Òàêîå ïðèëîæåíèå óæå ñóùåñòâóåò äëÿ äàííîé ïðîáëåìû',
	'give_attachment' => 'Ïîæàëóéñòà, óêàæèòå ôàéë äëÿ çàãðóçêè',
	'no_attachment_save_path' => 'Íå ìîãó íàéòè ãäå ñîçðàíèòü ôàéë!',
	'attachment_path_not_writeable' => 'Íå ìîãó ñîçäàòü ôàéë â óêàçàííîì ìåñòå',
	'attachment_move_error' => 'Ïðè ïåðåìåùåíèè çàãðóæåííîãî ôàéëà ïðîèçîøëà îøèáêà',
	'bad_attachment' => 'Òàêîãî ïðèëîæåíèÿ íå ñóùåñòâóåò',
	'attachment_too_large' => 'Óêàçàííûé ôàéë èìååò ðàçìåð áîëüøå ÷åì '.number_format(ATTACHMENT_MAX_SIZE).' áàéò',
	'bad_permission' => 'Ó âàñ íåò ïîëíîìî÷èé, íåîáõîäèìûõ äëÿäàííîé ôóíêöèè',
	'project_only_all_groups' => 'You cannot choose specific groups when "All Groups" is chosen',
	'previous_bug' => 'Previous',
	'next_bug' => 'Next',
	'already_voted' => 'You have already voted for this bug',
	'too_many_votes' => 'You have reached the maximum number of votes per user',
	'no_votes' => 'There are no votes for this bug',
	'user_filter' => array(
		0 => 'All users',
		1 => 'Active users',
		2 => 'Inactive users'),
	'dupe_dependency' => 'That bug dependency has already been added',
	'image_path_not_writeable' => 'The subdirectory "jpgimages" is not writeable by the web process, so the summary image can not be rendered'
	);
	
// Page titles
$TITLE = array(
	'enterbug' => 'Ââîä ïðîáëåìû',
	'editbug' => 'Ïðàâêà ïðîáëåìû',
	'newaccount' => 'Ñîçäàíèå íîâîãî âõîäà â ñèñòåìó',
	'bugquery' => 'Çàïðîñ ïðîáëåì',
	'buglist' => 'Ñïèñîê ïðîáëåì',
	'addcomponent' => 'Äîáàâèòü êîìïîíåíò',
	'editcomponent' => 'Ïðàâêà êîìïîíåíòà',
	'addproject' => 'Äîáàâèòü ïðîåêò',
	'editproject' => 'Ïðàâêà ïðîåêòà',
	'addversion' => 'Äîáàâèòü âåðñèþ',
	'editversion' => 'Ïðàâêà âåðñèè',
	'project' => 'Ïðîåêòû',
	'os' => 'Îïåðàöèîííûå ñèñòåìû',
	'resolution' => 'Ðåçîëþöèè',
	'status' => 'Ñîñòîÿíèÿ',
	'severity' => 'Âàæíîñòü',
	'user' => 'Ïîëüçîâàòåëè',
	'home' => 'Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà',
	'reporting' => 'Îò÷åòû',
	'group' => 'Groups'
	);
	
?>
Return current item: phpBugTracker