Location: PHPKode > projects > PHP News Reader > pnews265/language/slovak.inc.php
<?

// PHP News Reader - Language definition

// Language: Slovak
// Coding:  ISO-8859-2

// Copyright (C) 2001-2007 - All rights reserved
// tichu (jahu at gentoo.sk)

$pnews_msg['Authentication']   = 'Prihlásenie';
$pnews_msg['LoginName']     = 'Prihlasovacie meno';
$pnews_msg['PassWord']      = 'Heslo';
$pnews_msg['NeedLogin']     = 'Po¾adovaná stránka vy¾aduje autentizáciu';
$pnews_msg['UseYourAccountAt']  = 'Pre prihlásenie prosím pou¾ite va¹e prihlasovacie údaje na poèítaèi <b>%s</b>:';
$pnews_msg['Login']       = 'Prihlási»';
$pnews_msg['Logout']       = 'Odhlási»';

$pnews_msg['HTTPlogoutInfo']   = 'Prosím zatvorte v¹etky okná internetového prehliadaèa, aby sa zamedzilo nepovolanému prístupu.';

$pnews_msg['AuthExpired']    = 'Èas vypr¹al! Budete sa musie» prihlási» znova!';

$pnews_msg['AuthFail']      = 'Autentizácia bola neúspe¹ná';
$pnews_msg['ReadyReturn']    = 'Poèkajte na návrat na pôvodnú stránku, alebo kliknite <a href="%s">sem</a> pre okam¾itý návrat';
$pnews_msg['PasswordRetryFail'] = 'Zadané prihlasovacie meno a heslo sú nesprávne';
$pnews_msg['ReLogin']      = 'Prihlási» znovu';

$pnews_msg['GoBack']       = 'Ís» naspä»';

$pnews_msg['NewsServer']     = 'News Server';
$pnews_msg['ConnectServerError'] = 'Pripojenie k news serveru sa nepodarilo';
$pnews_msg['ReadonlyNotify']   = 'Prístup len na èítanie';

$pnews_msg['GroupList']     = 'Zoznam skupín';

$pnews_msg['SessionError']    = 'Chyba prístupu';
$pnews_msg['SessionErrorReason'] = 'Chyba prístupu %s - prístup len na èítanie, alebo vypr¹aný èas';
$pnews_msg['SessionErrorReturn'] = 'Vrá»te sa na %s a skúste znovu';

$pnews_msg['Number']       = 'Èíslo';
$pnews_msg['PostNumber']     = 'Poèet prísp.';
$pnews_msg['Group']       = 'Skupina';
$pnews_msg['GroupDescription']  = 'Popis';
$pnews_msg['Subject']      = 'Téma';
$pnews_msg['Author']       = 'Autor';
$pnews_msg['Time']        = 'Èas';
$pnews_msg['Action']       = 'Akcia';
$pnews_msg['Receiver']      = 'Príjemca';
$pnews_msg['Name']        = 'Meno';
$pnews_msg['Email']       = 'E-Mail';
$pnews_msg['Content']      = 'Content';
$pnews_msg['Attachment']     = 'Attachment';

$pnews_msg['NoSubject']     = '<bez témy>';

$pnews_msg['Refresh']      = 'Obnovi»';

$pnews_msg['Reply']       = 'Odpoveda»';
$pnews_msg['Delete']       = 'Zmaza»';
$pnews_msg['CrossPost']     = 'Crosspost';
$pnews_msg['Forward']      = 'Preposla»';

$pnews_msg['Post']        = 'Odosla»';

$pnews_msg['CloseWindow']    = 'Zavrie»';

$pnews_msg['ShowHeader']     = 'Zobrazi» hlavièky';

$pnews_msg['FirstPage']     = 'Prvá';
$pnews_msg['LastPage']      = 'Posledná';
$pnews_msg['NextPage']      = 'Ïal¹ia';
$pnews_msg['PreviousPage']    = 'Predch.';

$pnews_msg['NextArticle']    = 'Ïal¹í';
$pnews_msg['LastArticle']    = 'Predch.'; 

$pnews_msg['PageNumber']     = 'Stránka %s z %s';

$pnews_msg['ReturnToGroupList'] = 'Zoznam skupín';
$pnews_msg['ReturnToIndexing']  = 'Zoznam príspevkov';
$pnews_msg['NoPostPermission']  = 'Do tejto skupiny nemáte právo posla» príspevok';
$pnews_msg['NoArticle']     = 'V tejto skupine nie sú ¾iadne príspevky';

$pnews_msg['ArticlePosted']   = 'Bol odoslaný nasledujúci príspevok';
$pnews_msg['ArticleIsDeleted']  = 'Bol zmazaný nasledujúci príspevok';
$pnews_msg['ArticleIsForwarded'] = 'Bol preposlaný nasledujúci príspevok';

$pnews_msg['ReallyQuit']     = 'Naozaj chcete ukonèi» úpravu ?';
$pnews_msg['ReallyDelete']    = 'Naozaj chcete zmaza» tento príspevok ?';

$pnews_msg['FormConfirmPost']  = 'Odosla»';
$pnews_msg['FormCancelPost']   = 'Zru¹i»';

$pnews_msg['FormConfirmDelete'] = 'Zmaza»';
$pnews_msg['FormCancelDelete']  = 'Zru¹i»';

$pnews_msg['FormConfirmForward'] = 'Preposla»';
$pnews_msg['FormCancelForward'] = 'Zru¹i»';

$pnews_msg['FormInsertQuote']  = 'Citova»';

$pnews_msg['PleaseEnterName']  = 'Nezadali ste meno!';
$pnews_msg['PleaseEnterEmail']  = 'Nezadali ste svoj e-mailovú adresu!';
$pnews_msg['PleaseEnterGroup']  = 'Neurèili ste skupinu!';
$pnews_msg['PleaseEnterSubject'] = 'Nezadali ste tému!';
$pnews_msg['PleaseEnterContent'] = 'Príspevok je prázdny!';
$pnews_msg['PleaseEnterReceiver']= 'Nezadali ste e-mailovú adresu príjemcu!';

$pnews_msg['NoPostJustMail']   = 'Naozaj chcete posla» len email autorovi ?';

$pnews_msg['ReplyToAuthor']   = 'Odpoveda» autorovi';
$pnews_msg['NotPostToGroup']   = 'Neposiela» príspevok do skupiny';

$pnews_msg['QuoteFrom']     = '== %s napísal';
$pnews_msg['ForwardFrom']    = '== %s preposlal';
$pnews_msg['CrossPostAuthor']  = '== %s napísal inde';

$pnews_msg['PostStatus']     = '== Napísané %s do %s';

$pnews_msg['MyFavor']      = 'Obµúbené';

?>
Return current item: PHP News Reader