Location: PHPKode > projects > PHP News Reader > pnews265/language/chinese.inc.php
<?

// PHP News Reader - Language definition

// Language: Chinese (Traditional)
// Coding:  BIG5

// Copyright (C) 2001-2007 - All rights reserved
// Shen Cheng-Da (cdsheen at users.sourceforge.net)

$pnews_msg['Authentication']   = '»{ÃÒ';
$pnews_msg['LoginName']     = 'µn¤J±b¸¹';
$pnews_msg['PassWord']      = '±K½X';
$pnews_msg['NeedLogin']     = '±z­n¨DÂsÄýªººô­¶»Ý­n»{ÃÒ¤âÄò¤~¯à¦s¨ú';
$pnews_msg['UseYourAccountAt']  = '½Ð¨Ï¥Î±z¦b <b>%s</b> ªº±b¸¹¨Óµn¤J';
$pnews_msg['Login']       = 'µn¤J';
$pnews_msg['Logout']       = 'µn¥X';
$pnews_msg['HTTPlogoutInfo']   = '±z¤w¸gµn¥Xºô­¶¡A½ÐÃö³¬©Ò¦³ÂsÄý¾¹µøµ¡¡A¥HÁקK¨ä¥L¤Hµs¥Î±zªº±b¸¹';

$pnews_msg['AuthExpired']    = '¨Ï¥Î®É¶¡¶W¹L³]©w¡A½Ð­«·sµn¤J¤@¦¸';

$pnews_msg['AuthFail']      = '»{ÃÒ¿ù»~';
$pnews_msg['ReadyReturn']    = '±Nªð¦^­ì¨Óªººô­¶¡A¦pªG¨S¦³¤ÏÀ³¡A½Ð«ö<a href="%s">³o¸Ì</a>ª½±µªð¦^';
$pnews_msg['PasswordRetryFail'] = '±z¿é¤Jªº±b¸¹±K½X¿ù»~¡A½Ð­«·sµn¤J';
$pnews_msg['ReLogin']      = '­«·sµn¤J';

$pnews_msg['GoBack']       = '¦^¤W¤@­¶';

$pnews_msg['NewsServer']     = '·s»D¦øªA¾¹';
$pnews_msg['ConnectServerError'] = 'µLªk³s±µ·s»D¦øªA¾¹';
$pnews_msg['ReadonlyNotify']   = '°ßŪ¼Ò¦¡';

$pnews_msg['GroupList']     = '°Q½×°Ï¦Cªí';

$pnews_msg['SessionError']    = 'Ū¨ú¿ù»~';
$pnews_msg['SessionErrorReason'] = 'µLªk¾\Ū %s ¸s²Õ¡A¥i¯à¬O¨S¦³Åª¨úÅv­­©Î¶¢¸m¹L¤[³y¦¨';
$pnews_msg['SessionErrorReturn'] = '½Ð¦^¨ì %s ¦A­«¸Õ¤@¦¸';

$pnews_msg['Number']       = '½s¸¹';
$pnews_msg['PostNumber']     = '¤å³¹¼Æ¶q';
$pnews_msg['Group']       = '°Q½×¸s²Õ';
$pnews_msg['GroupDescription']  = '»¡©ú';
$pnews_msg['Subject']      = '¼ÐÃD';
$pnews_msg['Author']       = '§@ªÌ';
$pnews_msg['Time']        = '®É¶¡';
$pnews_msg['Action']       = '°Ê§@';
$pnews_msg['Receiver']      = '¦¬«HªÌ';
$pnews_msg['Email']       = '¹q¤l¶l¥ó';
$pnews_msg['Name']        = '¦W¦r';
$pnews_msg['Content']      = '¤å³¹¤º®e';
$pnews_msg['Attachment']     = 'ªþ¥ó';

$pnews_msg['NoSubject']     = '<µL¼ÐÃD>';

$pnews_msg['Refresh']      = '­«·s¾ã²z';

$pnews_msg['Reply']       = '¦^ÂФ峹';
$pnews_msg['Delete']       = '§R°£¤å³¹';
$pnews_msg['CrossPost']     = 'Âà¶K¤å³¹';
$pnews_msg['Forward']      = 'Âà±H¤å³¹';

$pnews_msg['Post']        = 'µoªí¤å³¹';

$pnews_msg['CloseWindow']    = 'Ãö³¬µøµ¡';

$pnews_msg['ShowHeader']     = '¤å³¹¸ê°T';

$pnews_msg['FirstPage']     = '²Ä¤@­¶';
$pnews_msg['LastPage']      = '³Ì«á¤@­¶';
$pnews_msg['NextPage']      = '¤U¤@­¶';
$pnews_msg['PreviousPage']    = '¤W¤@­¶';

$pnews_msg['NextArticle']    = '¤U¤@½g';
$pnews_msg['LastArticle']    = '¤W¤@½g';

$pnews_msg['PageNumber']     = '³o¬O²Ä %s ­¶¡]¦@ %s ­¶¡^';

$pnews_msg['ReturnToGroupList'] = '¦^°Q½×°Ï¦Cªí';
$pnews_msg['ReturnToIndexing']  = '¦^¤å³¹¦Cªí';
$pnews_msg['NoPostPermission']  = '±z¨S¦³¦b¦¹°Q½×°Ïµoªí¤å³¹ªºÅv­­';
$pnews_msg['NoArticle']     = '¥»°Q½×°Ï¥Ø«e¨S¦³¤å³¹';

$pnews_msg['ArticlePosted']   = '¤U¦C¤å³¹¤wµoªí';
$pnews_msg['ArticleIsDeleted']  = '¤U¦C¤å³¹¤w§R°£';
$pnews_msg['ArticleIsForwarded'] = '¤U¦C¤å³¹¤wÂà±H';

$pnews_msg['ReallyQuit']     = '½T©w©ñ±ó½s¿è¡H';
$pnews_msg['ReallyDelete']    = '±z½T©w­n§R°£³o½g¤å³¹¶Ü¡H';

$pnews_msg['FormConfirmPost']  = '½T©wµoªí';
$pnews_msg['FormCancelPost']   = '¨ú®øµoªí';

$pnews_msg['FormConfirmDelete'] = '½T©w§R°£';
$pnews_msg['FormCancelDelete']  = '¨ú®ø§R°£';

$pnews_msg['FormConfirmForward'] = '½T©wÂà±H';
$pnews_msg['FormCancelForward'] = '¨ú®øÂà±H';

$pnews_msg['FormInsertQuote']  = '¶K¤J­ì¤å';

$pnews_msg['PleaseEnterName']  = '½Ð¿é¤J±zªº¤j¦W¡I';
$pnews_msg['PleaseEnterEmail']  = '½Ð¿é¤J¹q¤l¶l¥ó±b¸¹¡I';
$pnews_msg['PleaseEnterGroup']  = '½Ð¿é¤J°Q½×¸s²Õ¡I';
$pnews_msg['PleaseEnterSubject'] = '½Ð¿é¤J¤å³¹ªº¼ÐÃD¡I';
$pnews_msg['PleaseEnterContent'] = '½Ð¿é¤J©Ò­nµoªíªº¤å³¹¤º®e¡I';
$pnews_msg['PleaseEnterReceiver']= '½Ð¿é¤J¦¬«HªÌ¶l¥ó±b¸¹¡I';

$pnews_msg['NoPostJustMail']   = '¤£±i¶K¦Ü°Q½×°Ï¡A¥u¦^Âе¹§@ªÌ';

$pnews_msg['ReplyToAuthor']   = '¦^Âе¹§@ªÌ';
$pnews_msg['NotPostToGroup']   = '¤£±i¶K©ó°Q½×°Ï';

$pnews_msg['QuoteFrom']     = '¡° ¤Þ­z %s ¤§»Ê¨¥';
$pnews_msg['ForwardFrom']    = '¡° Âà±H %s ©Òµoªí¤§¤å³¹';
$pnews_msg['CrossPostAuthor']  = '¡° Âà¶K %s ©Òµoªí¤§¤å³¹';

$pnews_msg['PostStatus']     = '¡° ¦¹¤å³¹©ó %s µoªí©ó°Q½×¸s²Õ %s';

$pnews_msg['MyFavor']      = '§Úªº³Ì·R';

?>
Return current item: PHP News Reader