Location: PHPKode > projects > PHP Helpdesk > languages/swedish.lang.php
<?php //SWEDISH language file
/*

	This file was translated by Martin Berglund with help from Beate Pütz
	hide@address.com
	hide@address.com

*/


//GENERAL
$l_version = "version";
$l_status = "status: ";
$l_departments = "avdelningar: ";
$l_companies = "företag: ";
$l_laston = "senast inloggad: ";
$l_needhelp = "Need Help?";
$l_clickhere = "Click Here";
$l_visitphphelpdesk = "Visit PHP Helpdesk at";
$l_ifyouneedhelp = "Behöver du ytterligare hjälp, skicka ett mail till";
$l_addjob = "Lägg till jobb";
$l_viewjobs = "Visa jobb";
$l_adduser = "Lägg till användare";
$l_modifyuser = "Modifiera användare";
$l_deleteuser = "Ta bort användare";
$l_addcategory = "Lägg till kategori";
$l_deletecategory = "Ta bort kategori";
$l_adddepartment = "Lägg till avdelning";
$l_addcompany = "Add Company";
$l_deletedepartment = "Ta bort avdelning";
$l_deletecompany = "Delete Company";
$l_addparts = "Lägg till tillbehör";
$l_reports = "Rapporter";
$l_preferences = "Inställningar";
$l_logout = "Logga ut";

// LOGIN
$l_whatdepartmentareyouin = "Vilken avdelning tillhör du?";
$l_whatcompanyareyouin = "Vilket företag tillhör du?";
$l_login = "Logga in";
$l_username = "Användarnamn";
$l_password = "Lösenord";
$l_enter = "Enter";
$l_welcometothe = "Welcome to the ".$g_title;
$l_pleasechoose = "Please choose an item from the list above.";
$l_usernameorpasswordareincorrect = "Username or Password are incorrect!";
$l_cannotconnecttodatabase = "Can not connect to database!";


//ADD JOBS
$l_choosecompany = "Välj företag";
$l_choosedepartment = "Välj avdelning";
$l_continue = "Fortsätt";
$l_addjobform = "Lägg till jobbformulär";
$l_itisimportant = "Det är viktigt att du fyller i all information så vi bättre kan hjälpa dig.";
$l_firstname = "Förnamn:";
$l_lastname = "Efternamn:";
$l_telephonenumberextension = "Telefonnr. / Direktnr:";
$l_emailaddress = "E-mail adress:";
$l_shortsummary = "Kort beskrivning:";
$l_detail = "Detaljerad beskrivning:";
$l_location = "Plats:";
$l_priority = "Prioritet:";
$l_low = "Låg";
$l_normal = "Normal";
$l_high = "Hög";
$l_urgent = "Bråttom!";
$l_addjob = "Lägg till jobb";
$l_clearform = "Rensa formulär";
$l_areceiptwassent = "Ett kvitto har skickats till";
$l_yourservicerequest = "Din felanmälan har emottagits.";
$l_atechnician = "En tekniker kommer att ta hand om din anmälan så fort som möjligt.";
$l_eventwasadded = ".";
$l_error = "FEL:";
$l_jobnotadded = "Ditt jobb har <B>inte</B> lagts till i databasen!";
$l_resolution = "<font color=red>UPPLÖSNING:</font>";
$l_youmustenteratleast = "<font color=red>Följande måste finnas med:</font>";
$l_wehavereceivedyourrequest = "We have received your job request!";
$l_belowisacopyoftheticket = "Below is a copy of the ticket information that you submitted.";
$l_ithasbeenadded = "It has been added to the queue and will be looked into shortly.";
$l_senton = "Sent on"; // As in Sent on May 5, 2001 usering username sam smith
$l_usingusername = "useing username";
$l_from = "From:"; //As in From hide@address.com
$l_mailwassent = "Mail was sent to";
$l_mailto = "Mail To:";

//VIEW JOBS
$l_viewalltickets = "Visa alla aktiviteter";
$l_viewonlyopenedtickets = "Visa bara öppna aktiviteter";
$l_ticketid = "Aktivitet ID";
$l_summary = "Summa";
$l_category = "Kategori";
$l_status = "Status";
$l_department = "Avdelning";
$l_company = "Företag";
$l_assignedto = "Ansvarig";
$l_priority = "Prioritet";
$l_dateopened = "Öppnad";
$l_viewjobdetailsform = "Visa aktivitetsbeskrivning";
$l_computerid = "Dator ID:";
$l_openedby = "Öppnad av:";
$l_totaltime = "Summa timmar:";
$l_priceforparts = "Pris för tillbehör:";
$l_closeticket = "Avsluta aktivitet";
$l_showprintableversion = "Visa en version för utskrift";
$l_time = "Tid";
$l_event = "Händelse";
$l_duration = "Tid";
$l_reassignedto = "Ansvarig";
$l_addevent = "Lägg till händelse";
$l_selectpartsfromthislist = "Välj tillbehör från listan";
$l_notassigned = "Inte tilldelad";
$l_ticketregisterd = "Aktivitet registrerad";
$l_reassignedticket = "(Ny) ansvarig";
$l_added = "Lagt till";
$l_manager = "Chef:";
$l_technician = "Tekniker";
$l_hours = "Timmar";
$l_parts = "Tillbehör";
$l_unitprice = "Pris/st";
$l_extendedprice = "Prishöjning";

//ADDUSER
$l_userinformation = "användar Information - 1 av 3";
$l_verifypassword = "Verifiera Lösenord:";
$l_next = "Nästa";
$l_selectpermissions = "Välj rättigheter - 2 av 3";
$l_privileges = "Privilegier";
$l_grant = "Godkänn";
$l_dontgrant = "Ej godkännd";
$l_registernewtickets = "Registrera ny aktivitet:";
$l_authorizetickets = "Authorize Tickets:";
$l_assigntickets = "Tilldela aktiviteter:";
$l_updatetickets = "Uppdatera aktiviteter:";
$l_deletetickets = "Ta bort aktiviteter:";
$l_openclosedtickets = "Öppna stängda aktiviteter:";
$l_viewunauthorizedtickets = "View Unauthorized Tickets:";
$l_viewdepartmenttickets = "Visa avdelnings aktiviteter:";
$l_addcategories = "Lägga till kategorier:";
$l_deletecategories = "Ta bort kategorier:";
$l_adddepartments = "Lägg till avdelning:";
$l_deletedepartments = "Ta bort avdelning:";
$l_manageusers = "Hantera användare:";
$l_manageparts = "Hantera tillbehör:";
$l_runreports = "Köra rapporter:";
$l_isamanager = "Is a Manager:";
$l_userinfoadded = "Användar informationen har lagts till.";
$l_wassuccessfullyadded = "har lagts till i databasen!";
$l_pleasechoosethedepts = "Välj företag eller avdelning som du vill att han/hon ska kunna jobba med:";
$l_selectdepartments = "Välj avdelning - 3 av 3";
$l_alldepartments = "Alla avdelningar";
$l_useravailabledepartments = "Användartillgängliga avdelningar";
$l_userthisbuttontoadd = "Använd denna knapp för att <B><I>Lägga till</I></B> avdelningar från vänster till höger.";
$l_userthisbuttontodelete = "Use this button to <B><I>delete</I></B> selected departments from the list of available departments that are available to this user.";
$l_add = "Lägg till";
$l_delete = "Ta bort";
$l_clickfinishmessage = "When the <I>User Available Departments</I> has the correct list of departments in it, click the Finish button.";
$l_finish = "Klar";
$l_usersuccessfullycreated = "användare skapad!";
$l_isalreadyauser = "is already a user in the database!<BR>\nPlease choose another username and try again.\n";
$l_atleastusername = "At least Username, Password, and Verrified Password must all be entered.";
$l_Username = "Username:";
$l_Password = "Password:";

//MODIFY USER
$l_selectusertomodify = "Välj användare att modifiera";
$l_selectuser = "Välj användare:";
$l_selectthisuser = "Välj denna användare";
$l_modifyuserinfo = "Modifiera användar information - 1 av 3";
$l_userhasbeenupdated = "Uppdaterad!";

//DELETE USER
$l_selectusertodelete = "Välj användare att ta bort";
$l_deleteuser = "Ta bort användare";
$l_areyousureyouwanttodelete = "Är du säker på att du vill ta bort denna användare?";
$l_yes = "JA";
$l_no = "NEJ";
$l_userhasbeendeleted = "Användare raderad";

//ADD CATEGORY
$l_addcategoryform = "Lägg till kategori formulär";
$l_choosethisdepartment = "Choose This Department";
$l_choosethiscompany = "Choose This Company";
$l_categoryname = "Kategori namn:";
$l_currentcategories = "Tillgängliga kategorier:";
$l_addthiscategory = "Lägg till denna kategori till";
$l_wasadded = "har lagts till!";
$l_wasnotadded = "was <b>not</b> successfully added!";

//DELETE CATEGORY
$l_deletecategoryform = "Ta bort kategori formulär";
$l_deletethiscategory = "Ta bort denna kategori från";

//ADD DEPARTMENT/COMPANY
$l_adddepartmentform = "Lägg till avdelning formulär";
$l_addcompanyform = "Lägg till avdelning formulär";
$l_newdepartmentname = "Nytt avdelningsnamn:";
$l_newcompanyname = "Nytt företagsnamn:";
$l_currentdepartments = "Tillgängliga avdelningar:";
$l_currentcompanies = "Tillgängliga företag:";
$l_add = "Lägg till";

//DELETE DEPARTMENT/COMPANY
$l_deletedepartmentform = "Ta bort avdelning formulär";
$l_deletecompanyform = "Ta bort företag från";
$l_selectdepartment = "Välj avdelning:";
$l_selectcompany = "Välj företag:";
$l_delete = "Ta bort";

//ADD PARTS
$l_partnumber = "Artikelnummer";
$l_description = "Beskrivning";
$l_price = "Pris";
$l_stockquantity = "Lager kvantitet";
$l_mustbeunique = "Måste vara unik";
$l_imsure = "Jag är säker";
$l_currentquantity = "Nuvarande kvantitet:";
$l_addthisquantity = "lägg till kvantitet:";
$l_cantfindpartid = "Can't find Part ID";
$l_save = "Save";
$l_parthasalreadybeenused = "Part number $partfound has already been used."; //$partfound is the part number
$l_pleasechooseadifferentpart = "Please choose a different part number.";
$l_partwasnotdeleted = "Part $p_id was not deleted from the database for the following reason:"; //p_id is a part number
$l_pleasecheckimsure = "Please check the \"I'm Sure\" checkbox under the delete button ito delete a part.";

//REPORTS
$l_selectthedepartment = "Välj den avdelning du vill köra rapport på.";
$l_selectthecompany = "Välj den företag du vill köra rapport på.";
$l_inputthebeginningdate = "Fyll i startdatum och slutdatum i formatet 2001-02-23.";
$l_runthereport = "Kör rapporten.";
$l_startdate = "Start datum:";
$l_enddate = "Slutdatum:";
$l_generatethisreport = "Skapa rapport";
$l_reportgenerated = "Report skapad";
$l_totalservicecalls = "Antal felanmälningar:";
$l_minresponsetime = "Min Respons Tid:";
$l_maxresponsetime = "Max Respons Tid:";
$l_avgresponsetime = "Med Respons Tid:";
$l_minresolutiontime = "Min Avklarnings Tid:";
$l_maxresolutiontime = "Max Avklarnings Tid:";
$l_avgresolutiontime = "Med Avklarnings Tid:";
$l_categories = "Kategorier";
$l_valuesareintickets = "(Värderna är i aktiviteter)";
$l_computeridsandassociated = "Dator ID och tillhörade aktivitet";

//PREFERENCES
$l_userpreferences = "Användar inställningar";
$l_showalltickets = "Visa alla aktiviteter:";
$l_viewjobsfirst = "Visa jobb som förstasidan:";
$l_savechanges = "Spara ändringar";

?>
Return current item: PHP Helpdesk