Location: PHPKode > projects > PHP Helpdesk > languages/dutch.lang.php
<?php //ENGLISH language file
/*

  To whom it may concern:

  The only language that I really know good is English. I have made this
  file available so that other language speaking people can modify these
  variables so that PHP Helpdesk will work for other languages. If you can
  help translate the following variables into another language, then please
  email me at hide@address.com I will then let you know if someone
  else has already done this translation. If they have not, then I will ask
  for your help in the translation. I will need you to then translate these
  variables into the other language and send me an email with the document
  attached. I will then add the language to the project so that other can
  benefit from your translations. It will then appear in the project as:

   languages/yourlanguage.lang.php

  Thank You in advance,
  
  Joe Hoot

*/


//GENERAL
$l_version = "versie";
$l_status = "status: ";
$l_departments = "afdelingen: ";
$l_companies = "bedrijven: ";
$l_laston = "laatste gewijzigd: ";
$l_needhelp = "Hulp nodig?";
$l_clickhere = "Klik hier";
$l_visitphphelpdesk = "Bezoek de PHP helpdesk op";
$l_ifyouneedhelp = "Indien u extra hulp nodig heeft, stuur dan een email naar";
$l_addjob = "Voeg taken toe";
$l_viewjobs = "Bekijk taken";
$l_adduser = "Voeg gebruiker toe";
$l_modifyuser = "Pas gebruiker aan";
$l_deleteuser = "Verwijder gebruiker";
$l_addcategory = "Voeg categorie toe";
$l_deletecategory = "Verwijder categorie";
$l_adddepartment = "Voeg afdeling toe";
$l_addcompany = "Voeg bedrijf toe";
$l_deletedepartment = "Verwijder afdeling";
$l_deletecompany = "Verwijder bedrijf";
$l_addparts = "Onderdelen toevoegen";
$l_reports = "Reporten";
$l_preferences = "Eigenschappen";
$l_logout = "Uitloggen";


// LOGIN
$l_whatdepartmentareyouin = "In welke afdeling bent u?";
$l_whatcompanyareyouin = "In welk bedrijf bent u?";
$l_login = "Inloggen";
$l_username = "gebruikersnaam";
$l_password = "wchtwoord";
$l_enter = "Enter";
$l_welcometothe = "Welkom bij ".$g_title;
$l_pleasechoose = "Selecteer een item van bovenstaande lijst.";
$l_usernameorpasswordareincorrect = "Gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet correct!";
$l_cannotconnecttodatabase = "Kan geen verbinding maken met de database!";

//ADD JOBS
$l_choosecompany = "Selecteer bedrijf";
$l_choosedepartment = "Selecteer afdeling";
$l_continue = "Doorgaan";
$l_addjobform = "Voeg taakformulier toe";
$l_itisimportant = "Het is belangrijk dat u uw contactgegevens invult zodat we u beter kunnen helpen.";
$l_firstname = "Voornaam:";
$l_lastname = "Achternaam:";
$l_telephonenumberextension = "Telefoonnummer / extensie:";
$l_emailaddress = "Email adres:";
$l_shortsummary = "Korte omschrijving:";
$l_detail = "Details:";
$l_location = "Locatie:";
$l_priority = "Prioriteit";
$l_low = "Laag";
$l_normal = "Normaal";
$l_high = "Hoog";
$l_urgent = "Urgent!";
$l_addjob = "Voeg taak toe";
$l_clearform = "Wis formulier";
$l_areceiptwassent = "Een copy is verzonden naar";
$l_yourservicerequest = "U service aanvraag is succesvol toegevoegd!";
$l_atechnician = "Een technici zal uw aanvraag zo spoedig mogelijk behandelen.";
$l_eventwasadded = "Taak is toegevoegd.";
$l_error = "FOUT:";
$l_jobnotadded = "U taak is <B>niet</B> toegevoegd in de database!";
$l_resolution = "<font color=red>UITVOERPERIODE:</font>";
$l_youmustenteratleast = "<font color=red>U moet minimaal het volgende invullen:</font>";
// l_eventwayadded change to was
$l_wehavereceivedyourrequest = "Wij hebben u taakaanvraag ontvangen!";
$l_belowisacopyoftheticket = "Hieronder vind u een overzicht met ticket informatie dat u verzonden heeft.";
$l_ithasbeenadded = "Het is in behandeling en zal binnenkort bekeken worden.";
$l_senton = "Verzonden op"; // As in Sent on May 5, 2001 usering username sam smith
$l_usingusername = "gebruikte loginnaam";
$l_from = "Van:"; //As in From hide@address.com
$l_mailwassent = "Mail verzonden naar"; 
$l_mailto = "Mail naar:";
$l_pleasechoosecompanytoviewtickets = "Selecteer de bedrijven waarvan u de ticket informatie wilt bekijken.";
//VIEW JOBS
$l_viewalltickets = "Bekijk alle tickets";
$l_viewonlyopenedtickets = "Bekijk geopende tickets";
$l_ticketid = "Ticket ID";
$l_summary = "Samenvatting";
$l_category = "Categorie";
$l_status = "Status";
$l_department = "Afdeling";
$l_company = "Bedrijf";
$l_assignedto = "Toegekend aan";
$l_priority = "Prioriteit";
$l_dateopened = "Openingsdatum";
$l_viewjobdetailsform = "Bekijk taal details formulier";
$l_computerid = "Computer ID:";
$l_openedby = "Geopend door:";
$l_totaltime = "Totale tijd:";
$l_priceforparts = "Onderdelen prijs:";
$l_closeticket = "Sluit Ticket";
$l_showprintableversion = "Toon een versie om te printen";
$l_time = "Tijd";
$l_event = "Gebeurtenis";
$l_duration = "Duur";
$l_reassignedto = "(Opnieuw) toekennen aan";
$l_addevent = "Gebeurtenis toevoegen";
$l_selectpartsfromthislist = "Selecteer onderdelen van deze lijst";
$l_notassigned = "Niet toegekend";
$l_ticketregisterd = "Ticket geregistreerd";
$l_reassignedticket = "(opnieuw) toekennen ticket/toegevoegde uren";
$l_added = "toegevoefd";
$l_manager = "Manager:";
$l_technician = "Techneut";
$l_hours = "Uren";
$l_parts = "Onderdelen:";
$l_unitprice = "Eenheidsprijs";
$l_extendedprice = "Uitgebreide prijs";
$l_phonenumber = "Telefoonnummer:";
$l_networkpropertiescorrect = "Netwerk eigenschappen correct:";
$l_antivirus = "Antivirus Dat bestand geupdate:";
$l_runantivirus = "Run Antivirus programma:";
$l_removenonworkrelatedprograms = "Verwijder niet-werk gerelateerde programma's:";
$l_runscandisk = "Run scandisk:";
$l_authorizingsignature = "Geauthoriseerde handtekening:";
$l_quantity = "Hoeveelheid:";
$l_partid = "Onderdelen ID:";
$l_partdescription = "Onderdelen omschrijving";//ADDUSER
$l_userinformation = "Gebruikersinformaite - 1 van 3";
$l_verifypassword = "Verifieer wachtwoord:";
$l_next = "Volgende";
$l_selectpermissions = "Selecteer permissies - 2 van 3";
$l_privileges = "Privileges";
$l_grant = "Toekennen";
$l_dontgrant = "Niet toekennen";
$l_registernewtickets = "Registreer nieuwe tickets:";
$l_authorizetickets = "Authorize Tickets:";
$l_assigntickets = "Tickets toekennen:";
$l_updatetickets = "Tickets aanpassen:";
$l_deletetickets = "Tickets verwijderen:";
$l_openclosedtickets = "Open gesloten tickets:";
$l_viewunauthorizedtickets = "Bekijk niet-geautoriseerde tickets:";
$l_viewdepartmenttickets = "Bekijk afdeling tickets:";
$l_addcategories = "Voeg categorie toe:";
$l_deletecategories = "Verwijder categorie:";
$l_adddepartments = "Bekijk afdelingen:";
$l_deletedepartments = "Verwijder afdelingen:";
$l_manageusers = "Gebruikersbeheer:";
$l_manageparts = "Onderdelenbeheer:";
$l_runreports = "Run reporten:";
$l_isamanager = "Is een manager:";
$l_userinfoadded = "Gebruikersinformatie is toegevoegd.";
$l_wassuccessfullyadded = "is succesvol toegevoegd in de database!";
$l_pleasechoosethedepts = "Selecteer de afdelingen of bedrijven waarvoor u deze gebruiker wilt laten werken:";
$l_selectdepartments = "Selecteer afdelingen - 3 of 3";
$l_alldepartments = "Alle <BR> afdelingen";
$l_useravailabledepartments = "Gebruiker <BR> Beschikbaar<BR> Afdelingen";
$l_userthisbuttontoadd = "Gebruik deze knop voor het <B><I>toevoegen</I></B> van de geselecteerde afdelingen van de linker-lijst naar de gebruikerslijst van de beschikbare afdelingen rechts.";
$l_userthisbuttontodelete = "Gebruik deze knop voor het <B><I>verwijderen</I></B> van de geselecteerde afdelingen van de beschikbare afdelingenlijst voor deze gebruiker.";
$l_add = "Toevoegen";
$l_delete = "Verwijderen";
$l_clickfinishmessage = "Als de <I>beschikbare gebruikersafdelingen</I> de juiste afdelingen heeft, klik dan op de klaar button.";
$l_finish = "Klaar";
$l_usersuccessfullycreated = "is succesvol aangemaakt!";
$l_isalreadyauser = "is reeds een gebruiker in de database!<BR>\nSelecteer een andere gebruikersnaam en probeer opnieuw.\n";
$l_atleastusername = "Minimaal de gebruikersnaam, wachtwoord en geverifieerd wachtwoord moeten worden ingevuld.";
$l_Username = "Gebruikersnaam:";
$l_Password = "Wachtwoord:";

//MODIFY USER
$l_selectusertomodify = "Selecteer de aan te passen gebruiker";
$l_selectuser = "Selecteer gebruiker:";
$l_selectthisuser = "Selecteer deze gebruiker";
$l_modifyuserinfo = "Aanpassen gebruikersinformatie - 1 van 3";
$l_userhasbeenupdated = "is succesvol aangepast!";
$l_userhasnotbeenupdated = "is <b>niet</b> succesvol aangepast!";

//DELETE USER
$l_selectusertodelete = "Selecteer gebruiker die u wilt verwijderen";
$l_deleteuser = "Verwijder gebruiker";
$l_areyousureyouwanttodelete = "Weet u zeker dat u deze gebruiker wilt verwijderen?";
$l_yes = "JA";
$l_no = "NEE";
$l_userhasbeendeleted = "is verwijderd";

//ADD CATEGORY
$l_addcategoryform = "Voeg categorie-formulier toe";
$l_choosethisdepartment = "Selecteer deze afdeling";
$l_choosethiscompany = "Selecteer dit bedrijf";
$l_categoryname = "Categorie naam:";
$l_currentcategories = "Huidige categorien:";
$l_addthiscategory = "Voeg deze categorie toe aan";
$l_wasadded = "is succesvol toegevoegd!";
$l_wasnotadded = "is <b>niet</b> succesvol toegevoegd!";

//DELETE CATEGORY
$l_deletecategoryform = "Verwijder categorie-formulier";
$l_deletethiscategory = "Verwijder deze categorie-formulier";
$l_wasnotdeleted = "is <b>niet</b> succesvol verwijderd!";

//ADD DEPARTMENT/COMPANY
$l_adddepartmentform = "Toevoegen afdelingsformulier";
$l_addcompanyform = "Voeg bedrijfsformulier toe";
$l_newdepartmentname = "Nieuwe afdelingsnaam:";
$l_newcompanyname = "Nieuw bedrijfsnaam:";
$l_currentdepartments = "Huidige afdelingen:";
$l_currentcompanies = "Huidige bedrijven:";
$l_add = "Toevoegen";

//DELETE DEPARTMENT/COMPANY
$l_deletedepartmentform = "Verwijder afdelingsformulier";
$l_deletecompanyform = "Verwijder bedrijfsformulier";
$l_selectdepartment = "Selecteer afdeling:";
$l_selectcompany = "Selecteer bedrijf:";
$l_delete = "Verwijderen";

//ADD PARTS
$l_partnumber = "Onderdeel nummer";
$l_description = "Omschrijving";
$l_price = "Prijs";
$l_stockquantity = "Aantal in voorraad";
$l_mustbeunique = "Moet unique zijn";
$l_imsure = "Ik weet het zeker";
$l_currentquantity = "Huidige hoeveelheid:";
$l_addthisquantity = "Voeg deze hoeveelheid toe:";
$l_cantfindpartid = "Kan het onderdeel niet vinden";
$l_save = "Opslaan";
$l_parthasalreadybeenused = "Onderdeel met nummer $partfound is reeds gebruikt."; //$partfound is the part number
$l_pleasechooseadifferentpart = "Selecteer een ander onderdeel nummer.";
$l_partwasnotdeleted = "Onderdeel $p_id is niet verwijderd uit de database om de volgende redenen:"; //p_id is a part number
$l_pleasecheckimsure = "Selecteer de \"Ik weet het zeker\" checkbox onder de verwijderknop om het onderdeel te verwijderen.";

//REPORTS
$l_selectthedepartment = "Selecteer de afdeling waarvoor u een rapport wilt uitdraaien.";
$l_selectthecompany = "Selecteer het bedrijf waarvoor u dit rapport wilt gebruiken.";
$l_inputthebeginningdate = "Geef begin- en einddatum aan zoals bijvoorbeeld 2001-02-23.";
$l_runthereport = "Start het rapport.";
$l_startdate = "Start Datum:";
$l_enddate = "Eind Datum:";
$l_generatethisreport = "Genereer het rapport";
$l_reportgenerated = "Report Gegenereerd";
$l_totalservicecalls = "Totaal aantal servica calls:";
$l_minresponsetime = "Min Responstijd:";
$l_maxresponsetime = "Max Responstijd:";
$l_avgresponsetime = "Gem Responstijd:";
$l_minresolutiontime = "Min uitvoertijd:";
$l_maxresolutiontime = "Max uitvoertijd:";
$l_avgresolutiontime = "Gem uitvoertijd:";
$l_categories = "Categorien";
$l_valuesareintickets = "(waardes zijn in de tickets)";
$l_computeridsandassociated = "Computer ID's en gerelateerde tickets";

//PREFERENCES
$l_userpreferences = "Gebruiker eigenschappen";
$l_showalltickets = "Toon alle tickets:";
$l_viewjobsfirst = "Bekijk taak zoals op de eerst getoonde pagina:";
$l_savechanges = "Veranderingen opslaan";

?>
Return current item: PHP Helpdesk