Location: PHPKode > projects > PHP-Fusion: Guestbook > inf_guestbook_v4.12/files/infusions/guest_book/locale/Polish.php
<?php
/*---------------------------------------------------+
| Guestbook Infusion 4.08
|
| Download:
| http://basti2web.de
| http://phpfusion.djcwaniak.com
|
| Language-File: Polish/polski (v1.2)
| Polish Translation: £ukasz Chojnacki (hide@address.com)
| Polskie t³umaczenie: £ukasz Chojnacki (hide@address.com)
+----------------------------------------------------*/

// Infusion Titles & Description
$locale['gb_100'] = "Ksiêga Gosci";
$locale['gb_101'] = "Ksiêga Go¶ci z ochron± antyspamow±, ochron± przed spamerami i weryfikacj± za pomoc± kodu.";

// Guestbook Form
$locale['gb_110'] = "Bie¿±ce wpisy w Ksiêdze Go¶ci";
$locale['gb_111'] = "W Ksiêdze Go¶ci nie ma jeszcze ¿adnych wpisów.";
$locale['gb_112'] = "Wpisz siê";
$locale['gb_113'] = "Imiê:";
$locale['gb_114'] = "Adres e-mail:";
$locale['gb_115'] = "Adres strony:";
$locale['gb_116'] = "Nazwa strony:";
$locale['gb_117'] = "Wiadomo¶æ:";
$locale['gb_118'] = "Dodaj";
$locale['gb_119'] = "Kod potwierdzaj±cy:";
$locale['gb_120'] = "Wpisz kod potwierdzaj±cy:";
$locale['gb_121'] = "Kolor czcionki:";
$locale['gb_122'] = "Komentarz webmastera";
$locale['gb_123'] = "Odpowied¼ od %s:";
// Guestbook Options
$locale['gb_124'] = "Edytuj";
$locale['gb_125'] = "Usuñ";
$locale['gb_126'] = "Usunaæ wybrany wpis?";
$locale['gb_127'] = "Publikuj";
$locale['gb_128'] = "Ukryj";
// Guestbook System-Messages
$locale['gb_130'] = "Wiadomo¶æ systemowa";
$locale['gb_131'] = "Dziêkujemy za dodanie wpisu";
$locale['gb_132'] = "Administrator wkrótce zatwierdzi Twój wpis.";
$locale['gb_133'] = "Nie mo¿na dodaæ wiadomo¶ci.";
$locale['gb_134'] = "Wpisa³e¶ z³y kod potwierdzaj±cy.";
$locale['gb_135'] = "Nie wpisa³e¶ swojego imienia, adresu e-mail lub wiadomo¶ci.";
$locale['gb_136'] = "Twoja wiadomo¶æ zawiera zabronione s³owa!";
$locale['gb_137'] = "Ochrona antyfloodowa jest aktywna.";
$locale['gb_138'] = "Musisz odczekaæ %s, aby móc dodaæ kolejny wpis.";
// Guestbook Floodtime
$locale['gb_140'] = "sekundê";
$locale['gb_141'] = "sekund";
$locale['gb_142'] = "minutê";
$locale['gb_143'] = "minut";
$locale['gb_144'] = "godzinê";
$locale['gb_145'] = "godzin";
$locale['gb_146'] = "dzieñ";
$locale['gb_147'] = "dni";

// Admin Site

// Navigation
$locale['gb_201'] = "Nawigacja";
$locale['gb_202'] = "Panel administratora";
$locale['gb_203'] = "Ustawienia";
$locale['gb_204'] = "Logi";
$locale['gb_205'] = "Niezatwierdzone wpisy";
// General
$locale['gb_211'] = "U¿ytkownik";
$locale['gb_212'] = "Administrator";
$locale['gb_213'] = "G³ówny administrator";
$locale['gb_214'] = "Tak";
$locale['gb_215'] = "Nie";
// Settings
$locale['gb_220'] = "Ustawienia g³ówne";
$locale['gb_221'] = "Ilo¶æ wpisów na stronê";
$locale['gb_222'] = "Wymagany e-mail";
$locale['gb_223'] = "Moderacja";
$locale['gb_224'] = "Moderacja Ksiêgi Go¶ci";
$locale['gb_225'] = "Wy³±cz z moderacji";
$locale['gb_226'] = "Powiadomienia";
$locale['gb_227'] = "Powiadom o ka¿dym nowym wpisie";
$locale['gb_228'] = "Wy³±cz";
$locale['gb_229'] = "Za pomoca PW";
$locale['gb_230'] = "Za pomoc± e-mail";
$locale['gb_231'] = "Kogo powiadamiaæ";
$locale['gb_232'] = "Weryfikacja";
$locale['gb_233'] = "Sposób wy¶wietlenia kodu weryfikuj±ceg:";
$locale['gb_234'] = "Tekst";
$locale['gb_235'] = "Standardowy obrazek";
$locale['gb_236'] = "Ulepszony obrazek";
$locale['gb_237'] = "Kod CAPTCHA (tylko v7)";
$locale['gb_238'] = "Wy³±cz z weryfikacji";
$locale['gb_239'] = "Kontrola antyspamowa";
$locale['gb_240'] = "Wy³±cz z kontroli antyspamowej";
$locale['gb_241'] = "Lista s³ów uznanych za spam";
$locale['gb_242'] = "Wpisz po jednym w ka¿dej linii.";
$locale['gb_243'] = "Zostaw puste je¶li nie wymagane.";
$locale['gb_244'] = "Kontrola antyfloodowa";
$locale['gb_245'] = "Wy³±cz z kontroli antyfloodowej";
$locale['gb_246'] = "Czas pomiêdzy wpisami";
$locale['gb_247'] = "Obecne czas pomiêdzy wpisami";
$locale['gb_248'] = "BBCode";
$locale['gb_249'] = "Wy¶wietlaj bbcode";
$locale['gb_250'] = "Wy¶wietlaj kolorow± czcionkê";
$locale['gb_251'] = "Wy¶wietlaj grafikê";
$locale['gb_252'] = "Zapisz";
$locale['gb_253'] = "Wyst±pi³ b³±d:";
$locale['gb_254'] = "Czas pomiêdzy wpisami musi byæ liczb±!";
$locale['gb_255'] = "Ilo¶æ wpisów na stronê musi byæ liczb±!";
// Log & Not active entries
$locale['gb_260'] = "ID";
$locale['gb_261'] = "Imiê";
$locale['gb_262'] = "Data";
$locale['gb_263'] = "Konto";
$locale['gb_264'] = "Rodzaj";
$locale['gb_265'] = "Wiadomo¶æ";
$locale['gb_266'] = "IP";
$locale['gb_267'] = "E-mail";
$locale['gb_268'] = "Adres strony";
$locale['gb_269'] = "Brak logów!";
$locale['gb_270'] = "Usuñ wszystkie logi";
$locale['gb_271'] = "Brak wpisów wymagaj±cych zatwierdzenia";
// Notify Message
$locale['gb_280'] = "Nowy wpis w Ksiêdze Go¶ci";
$locale['gb_281'] = "Cze¶æ, %s temu kto¶ siê wpisa³ do Ksiêgi Go¶ci";
$locale['gb_282'] = "Masz w³±czona moderacjê Ksiêgi Go¶ci. Nie zapomnij zaakceptowaæ nowego wpisu.";
// Version-Checker
$locale['gb_290'] = "Sprawd¼ wersjê";
$locale['gb_291'] = "Bie¿±ca wersja";
$locale['gb_292'] = "Najnowsza wersja";
$locale['gb_293'] = "Posiadasz nieaktualn± wersjê skryptu!";
$locale['gb_294'] = "Pobierz";
$locale['gb_295'] = "Najnowsz± wersjê Ksiêgi Go¶ci mo¿esz pobraæ pod adresem:";
$locale['gb_296'] = "Funkcja fsockopen() nie jest dostêpna na Twoim serwerze";
// Update System
$locale['gb_300'] = "Aktualizuj";
$locale['gb_301'] = "OK";
$locale['gb_302'] = "B³±d";
$locale['gb_303'] = "Wyst±pi³ b³±d podczas aktualizacji";
$locale['gb_304'] = "Aktualizacja zakoñczona poprawnie";
$locale['gb_305'] = "wróæ";
$locale['gb_306'] = "Dostêpna aktualizacja bazy danych";
?>
Return current item: PHP-Fusion: Guestbook