Location: PHPKode > projects > PHP-Fusion: Guestbook > inf_guestbook_v4.12/files/infusions/guest_book/locale/Czech-windows1250.php
<?php
/*---------------------------------------------------+
| Guestbook Infusion 4.07
|
| Download:
| http://basti2web.de
|
| Language-File: English
| English Translation: Basti, http://basti2web.de,
|           muscapaul, http://www.muscapaul.com
+----------------------------------------------------*/

// Infusion Titles & Description
$locale['gb_100'] = "Kniha návštìv";
$locale['gb_101'] = "Kniha návštìv s ochranou proti spamùm, proti podvodníkùm a s validaèním kódem.";

// Guestbook Form
$locale['gb_110'] = "Pøijaté zprávy";
$locale['gb_111'] = "V knize návštìv zatím není žádná zpráva.";
$locale['gb_112'] = "Pøidat novou zprávu";
$locale['gb_113'] = "Jméno:";
$locale['gb_114'] = "Emailová adresa:";
$locale['gb_115'] = "URL Webové stránky:";
$locale['gb_116'] = "Název Webové stránky:";
$locale['gb_117'] = "Zpráva:";
$locale['gb_118'] = "Odeslat";
$locale['gb_119'] = "Validaèní kód:";
$locale['gb_120'] = "Vložit validaèní kód:";
$locale['gb_121'] = "Barva písma:";
$locale['gb_122'] = "Webmaster's Response/Comment"; // Title of the Form
$locale['gb_123'] = "Odpovìï od %s:"; // Guestbook
// Guestbook Options
$locale['gb_124'] = "Upravit";
$locale['gb_125'] = "Smazat";
$locale['gb_126'] = "Smazat zprávu?";
$locale['gb_127'] = "Zveøejnit";
$locale['gb_128'] = "Skrýt";
// Guestbook System-Messages
$locale['gb_130'] = "Systémová zpráva";
$locale['gb_131'] = "Dìkujeme Vám za Vᚠpøíspìvek.";
$locale['gb_132'] = "Administrátor zkontroluje Vᚠpøíspìvek a brzy jej uveøejní";
$locale['gb_133'] = "Nelze pøidat zprávu do Knihy návštìv.";
$locale['gb_134'] = "Špatnì vyplnìný validaèní kód.";
$locale['gb_135'] = "Nevyplnil jste jméno, email, nebo jste nenapsal žádnou zprávu.";
$locale['gb_136'] = "Vaše zrpáva obsahuje nevhodná slova!";
$locale['gb_137'] = "Ochrana vícenásobného odesílání zpráv je zapnuta.";
$locale['gb_138'] = "Budete muset poèkat %s aby jste mohl pøidat novou zprávu.";
// Guestbook Floodtime
$locale['gb_140'] = "sekundu";
$locale['gb_141'] = "sekund";
$locale['gb_142'] = "minutu";
$locale['gb_143'] = "minut";
$locale['gb_144'] = "hodinu";
$locale['gb_145'] = "hodin";
$locale['gb_146'] = "den";
$locale['gb_147'] = "dny";

// Admin Site

// Navigation
$locale['gb_201'] = "Navigace";
$locale['gb_202'] = "Administrace";
$locale['gb_203'] = "Nastavení";
$locale['gb_204'] = "Log";
$locale['gb_205'] = "Nepublikované zprávy";
// General
$locale['gb_211'] = "Uživatel";
$locale['gb_212'] = "Admin";
$locale['gb_213'] = "Hlavní Admin";
$locale['gb_214'] = "Ano";
$locale['gb_215'] = "Ne";
// Settings
$locale['gb_220'] = "Základní nastavení";
$locale['gb_221'] = "Poèet zpráv na stránku";
$locale['gb_222'] = "Požadovat Email?";
$locale['gb_223'] = "Moderování";
$locale['gb_224'] = "Moderovat knihu návštìv?";
$locale['gb_225'] = "Komu se nemoderují zprávy?";
$locale['gb_226'] = "Oznámení";
$locale['gb_227'] = "Oznámit každou novou zprávu na";
$locale['gb_228'] = "Vyp";
$locale['gb_229'] = "Na SZ";
$locale['gb_230'] = "Na E-Mail";
$locale['gb_231'] = "Komu zaslat oznámeni";
$locale['gb_232'] = "Validace";
$locale['gb_233'] = "Metoda zobrazení validaèního kódu";
$locale['gb_234'] = "Text";
$locale['gb_235'] = "Standartní obrázek";
$locale['gb_236'] = "Vylepšený obrázek";
$locale['gb_237'] = "Vylepšený obrázek #2";
$locale['gb_238'] = "Validaèní kód se nezobrazí";
$locale['gb_239'] = "Kontrola Spamu";
$locale['gb_240'] = "Zprávy se nebudou kontrolovat";
$locale['gb_241'] = "Seznam slov spamu";
$locale['gb_242'] = "Na jeden øádek vložte jedno slovo.";
$locale['gb_243'] = "Nechte prázdné, pokud toto nepožadujete.";
$locale['gb_244'] = "Kontrola vícenásobného odesílání";
$locale['gb_245'] = "Komu se interval nebude kontrolovat?";
$locale['gb_246'] = "Interval (v sekundách)";
$locale['gb_247'] = "Vámi požadovaný interval je";
$locale['gb_248'] = "BB-Kódy";
$locale['gb_249'] = "Ukázat BB-Kódy";
$locale['gb_250'] = "Ukázat barvu písma";
$locale['gb_251'] = "Ukázat obrázek";
$locale['gb_252'] = "Uložit";
$locale['gb_253'] = "Nastala chyba:";
$locale['gb_254'] = "Interval musí obsahovat jen èísla!";
$locale['gb_255'] = "Poèet položek musí být èíslo!";
// Log & Not active entries
$locale['gb_260'] = "ID";
$locale['gb_261'] = "Jméno";
$locale['gb_262'] = "Datum";
$locale['gb_263'] = "Úèet";
$locale['gb_264'] = "Typ";
$locale['gb_265'] = "Zpráva";
$locale['gb_266'] = "IP";
$locale['gb_267'] = "E-Mail";
$locale['gb_268'] = "URL";
$locale['gb_269'] = "Zatím tu není záznam!";
$locale['gb_270'] = "Smazat všechny záznamy";
$locale['gb_271'] = "Zatím nejsou zprávy, èekající na schválení";
// Notify Message
$locale['gb_280'] = "Nová zpráva v knize návštìv";
$locale['gb_281'] = "Ahoj, %s do knihy návštìv byla právì vložena nová zpráva";
$locale['gb_282'] = "Vaše kniha návštìv je moderována, tak nezapomeòte zprávu zkontrolovat a povolit.";
// Version-Checker
$locale['gb_290'] = "Kontrola verze";
$locale['gb_291'] = "Stará verze";
$locale['gb_292'] = "Aktuální verze";
$locale['gb_293'] = "Vaše verze je aktuální";
$locale['gb_294'] = "Stáhnout";
$locale['gb_295'] = "Nejnovìjší verzi mùžete stáhnout na adrese";
$locale['gb_296'] = "Funkce fsockopen na vašem webovém serveru není aktivní";
// Update System
$locale['gb_300'] = "Aktualizovat";
$locale['gb_301'] = "OK";
$locale['gb_302'] = "Chyba";
$locale['gb_303'] = "Chyba bìhem aktualizace";
$locale['gb_304'] = "Aktualizace dokonèena";
$locale['gb_305'] = "zpìt";
$locale['gb_306'] = "Aktualizace databáze je dostupná";
?>
Return current item: PHP-Fusion: Guestbook