Location: PHPKode > projects > PHP Enter > classes/adodb/lang/adodb-uk1251.inc.php
<?php

// Ukrainian language file contributed by Alex Rootoff rootoff{AT}pisem.net.

$ADODB_LANG_ARRAY = array (
       'LANG'           => 'uk1251',
      DB_ERROR          => 'íåâ³äîìà ïîìèëêà',
      DB_ERROR_ALREADY_EXISTS   => 'âæå ³ñíóº',
      DB_ERROR_CANNOT_CREATE   => 'íåìîæëèâî ñòâîðèòè',
      DB_ERROR_CANNOT_DELETE   => 'íåìîæëèâî âèäàëèòè',
      DB_ERROR_CANNOT_DROP    => 'íåìîæëèâî çíèùèòè (drop)',
      DB_ERROR_CONSTRAINT     => 'ïîðóøåííÿ óìîâ ïåðåâ³ðêè',
      DB_ERROR_DIVZERO      => 'ä³ëåííÿ íà 0',
      DB_ERROR_INVALID      => 'íåïðàâèëüíî',
      DB_ERROR_INVALID_DATE    => 'íåïðàâèëüíà äàòà ÷è ÷àñ',
      DB_ERROR_INVALID_NUMBER   => 'íåïðàâèëüíå ÷èñëî',
      DB_ERROR_MISMATCH      => 'ïîìèëêà',
      DB_ERROR_NODBSELECTED    => 'íå âèáðàíî ÁÄ',
      DB_ERROR_NOSUCHFIELD    => 'íå ³ñíóº ïîëå',
      DB_ERROR_NOSUCHTABLE    => 'íå ³ñíóº òàáëèöÿ',
      DB_ERROR_NOT_CAPABLE    => 'ÑÓÁÄ íå â ñòàí³',
      DB_ERROR_NOT_FOUND     => 'íå çíàéäåíî',
      DB_ERROR_NOT_LOCKED     => 'íå çàáëîêîâàíî',
      DB_ERROR_SYNTAX       => 'ñèíòàêñè÷íà ïîìèëêà',
      DB_ERROR_UNSUPPORTED    => 'íå ï³äòðèìóºòüñÿ',
      DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'ðàõ³âíèê çíà÷åíü â ñòð³÷ö³',
      DB_ERROR_INVALID_DSN    => 'íåïðàâèëüíà DSN',
      DB_ERROR_CONNECT_FAILED   => 'ç\'ºäíàííÿ íåóñï³øíå',
      0                => 'âñå ãàðàçä', // DB_OK
      DB_ERROR_NEED_MORE_DATA   => 'íàäàíî íåäîñòàòíüî äàíèõ',
      DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'ðîçøèðåííÿ íå çíàéäåíî',
      DB_ERROR_NOSUCHDB      => 'íå ³ñíóº ÁÄ',
      DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION  => 'íåäîñòàòíüî ïðàâ äîñòóïà'
);
?>
Return current item: PHP Enter