Location: PHPKode > projects > PHP Enter > classes/adodb/lang/adodb-ru1251.inc.php
<?php

// Russian language file contributed by "Cyrill Malevanov" cyrill#malevanov.spb.ru.

$ADODB_LANG_ARRAY = array (
       'LANG'           => 'ru1251',
      DB_ERROR          => 'íåèçâåñòíàÿ îøèáêà',
      DB_ERROR_ALREADY_EXISTS   => 'óæå ñóùåñòâóåò',
      DB_ERROR_CANNOT_CREATE   => 'íåâîçìîæíî ñîçäàòü',
      DB_ERROR_CANNOT_DELETE   => 'íåâîçìîæíî óäàëèòü',
      DB_ERROR_CANNOT_DROP    => 'íåâîçìîæíî óäàëèòü (drop)',
      DB_ERROR_CONSTRAINT     => 'íàðóøåíèå óñëîâèé ïðîâåðêè',
      DB_ERROR_DIVZERO      => 'äåëåíèå íà 0',
      DB_ERROR_INVALID      => 'íåïðàâèëüíî',
      DB_ERROR_INVALID_DATE    => 'íåêîððåêòíàÿ äàòà èëè âðåìÿ',
      DB_ERROR_INVALID_NUMBER   => 'íåêîððåêòíîå ÷èñëî',
      DB_ERROR_MISMATCH      => 'îøèáêà',
      DB_ERROR_NODBSELECTED    => 'ÁÄ íå âûáðàíà',
      DB_ERROR_NOSUCHFIELD    => 'íå ñóùåñòâóåò ïîëå',
      DB_ERROR_NOSUCHTABLE    => 'íå ñóùåñòâóåò òàáëèöà',
      DB_ERROR_NOT_CAPABLE    => 'ÑÓÁÄ íå â ñîñòîÿíèè',
      DB_ERROR_NOT_FOUND     => 'íå íàéäåíî',
      DB_ERROR_NOT_LOCKED     => 'íå çàáëîêèðîâàíî',
      DB_ERROR_SYNTAX       => 'ñèíòàêñè÷åñêàÿ îøèáêà',
      DB_ERROR_UNSUPPORTED    => 'íå ïîääåðæèâàåòñÿ',
      DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'ñ÷åò÷èê çíà÷åíèé â ñòðîêå',
      DB_ERROR_INVALID_DSN    => 'íåïðàâèëüíàÿ DSN',
      DB_ERROR_CONNECT_FAILED   => 'ñîåäèíåíèå íåóñïåøíî',
      0                => 'íåò îøèáêè', // DB_OK
      DB_ERROR_NEED_MORE_DATA   => 'ïðåäîñòàâëåíî íåäîñòàòî÷íî äàííûõ',
      DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'ðàñøèðåíèå íå íàéäåíî',
      DB_ERROR_NOSUCHDB      => 'íå ñóùåñòâóåò ÁÄ',
      DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION  => 'íåäîñòàòî÷íî ïðàâ äîñòóïà'
);
?>
Return current item: PHP Enter