Location: PHPKode > projects > PHP Enter > classes/adodb/lang/adodb-pl.inc.php
<?php

// Contributed by Grzegorz Pacan <gp#dione.cc>

$ADODB_LANG_ARRAY = array (
			'LANG'           => 'pl',
      DB_ERROR          => 'niezidentyfikowany b³±d',
      DB_ERROR_ALREADY_EXISTS   => 'ju¿ istniej±',
      DB_ERROR_CANNOT_CREATE   => 'nie mo¿na stworzyæ',
      DB_ERROR_CANNOT_DELETE   => 'nie mo¿na usun±æ',
      DB_ERROR_CANNOT_DROP    => 'nie mo¿na porzuciæ',
      DB_ERROR_CONSTRAINT     => 'pogwa³cenie uprawnieñ',
      DB_ERROR_DIVZERO      => 'dzielenie przez zero',
      DB_ERROR_INVALID      => 'b³êdny',
      DB_ERROR_INVALID_DATE    => 'b³êdna godzina lub data',
      DB_ERROR_INVALID_NUMBER   => 'b³êdny numer',
      DB_ERROR_MISMATCH      => 'niedopasowanie',
      DB_ERROR_NODBSELECTED    => 'baza danych nie zosta³a wybrana',
      DB_ERROR_NOSUCHFIELD    => 'nie znaleziono pola',
      DB_ERROR_NOSUCHTABLE    => 'nie znaleziono tabeli',
      DB_ERROR_NOT_CAPABLE    => 'nie zdolny',
      DB_ERROR_NOT_FOUND     => 'nie znaleziono',
      DB_ERROR_NOT_LOCKED     => 'nie zakmniêty',
      DB_ERROR_SYNTAX       => 'b³±d sk³adni',
      DB_ERROR_UNSUPPORTED    => 'nie obs³uguje',
      DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'warto¶æ liczona w szeregu',
      DB_ERROR_INVALID_DSN    => 'b³êdny DSN',
      DB_ERROR_CONNECT_FAILED   => 'po³±czenie nie zosta³o zrealizowane',
      0	            => 'brak b³êdów', // DB_OK
      DB_ERROR_NEED_MORE_DATA   => 'niedostateczna ilo¶æ informacji',
      DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'nie znaleziono rozszerzenia',
      DB_ERROR_NOSUCHDB      => 'nie znaleziono bazy',
      DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION  => 'niedostateczne uprawnienia'
);
?>
Return current item: PHP Enter