Location: PHPKode > projects > PHP Enter > classes/adodb/lang/adodb-cz.inc.php
<?php

# Czech language, encoding by ISO 8859-2 charset (Iso Latin-2)
# For convert to MS Windows use shell command:
#  iconv -f ISO_8859-2 -t CP1250 < adodb-cz.inc.php
# For convert to ASCII use shell command:
#  unaccent ISO_8859-2 < adodb-cz.inc.php
# v1.0, 19.06.2003 Kamil Jakubovic <hide@address.com>

$ADODB_LANG_ARRAY = array (
      'LANG'           => 'cz',
      DB_ERROR          => 'neznámá chyba',
      DB_ERROR_ALREADY_EXISTS   => 'ji? existuje',
      DB_ERROR_CANNOT_CREATE   => 'nelze vytvo?it',
      DB_ERROR_CANNOT_DELETE   => 'nelze smazat',
      DB_ERROR_CANNOT_DROP    => 'nelze odstranit',
      DB_ERROR_CONSTRAINT     => 'poru?ení omezující podmínky',
      DB_ERROR_DIVZERO      => 'd?lení nulou',
      DB_ERROR_INVALID      => 'neplatné',
      DB_ERROR_INVALID_DATE    => 'neplatné datum nebo ?as',
      DB_ERROR_INVALID_NUMBER   => 'neplatné ?íslo',
      DB_ERROR_MISMATCH      => 'nesouhlasí',
      DB_ERROR_NODBSELECTED    => '?ádná databáze není vybrána',
      DB_ERROR_NOSUCHFIELD    => 'pole nenalezeno',
      DB_ERROR_NOSUCHTABLE    => 'tabulka nenalezena',
      DB_ERROR_NOT_CAPABLE    => 'nepodporováno',
      DB_ERROR_NOT_FOUND     => 'nenalezeno',
      DB_ERROR_NOT_LOCKED     => 'nezam?eno',
      DB_ERROR_SYNTAX       => 'syntaktická chyba',
      DB_ERROR_UNSUPPORTED    => 'nepodporováno',
      DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => '',
      DB_ERROR_INVALID_DSN    => 'neplatné DSN',
      DB_ERROR_CONNECT_FAILED   => 'p?ipojení selhalo',
      0	            => 'bez chyb', // DB_OK
      DB_ERROR_NEED_MORE_DATA   => 'málo zdrojových dat',
      DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'roz?í?ení nenalezeno',
      DB_ERROR_NOSUCHDB      => 'databáze neexistuje',
      DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION  => 'nedostate?ná práva'
);
?>
Return current item: PHP Enter