Location: PHPKode > projects > PHP Enter > classes/adodb/lang/adodb-cn.inc.php
<?php
// Chinese language file contributed by "Cuiyan (cysoft)" cysoft#php.net.
// Encode by GB2312
// Simplified Chinese
$ADODB_LANG_ARRAY = array (
			'LANG'           => 'cn',
      DB_ERROR          => 'δ֪´íÎó',
      DB_ERROR_ALREADY_EXISTS   => 'ÒѾ­´æÔÚ',
      DB_ERROR_CANNOT_CREATE   => '²»ÄÜ´´½¨',
      DB_ERROR_CANNOT_DELETE   => '²»ÄÜɾ³ý',
      DB_ERROR_CANNOT_DROP    => '²»ÄܶªÆú',
      DB_ERROR_CONSTRAINT     => 'Ô¼ÊøÏÞÖÆ',
      DB_ERROR_DIVZERO      => '±»0³ý',
      DB_ERROR_INVALID      => 'ÎÞЧ',
      DB_ERROR_INVALID_DATE    => 'ÎÞЧµÄÈÕÆÚ»òÕßʱ¼ä',
      DB_ERROR_INVALID_NUMBER   => 'ÎÞЧµÄÊý×Ö',
      DB_ERROR_MISMATCH      => '²»Æ¥Åä',
      DB_ERROR_NODBSELECTED    => 'ûÓÐÊý¾Ý¿â±»Ñ¡Ôñ',
      DB_ERROR_NOSUCHFIELD    => 'ûÓÐÏàÓ¦µÄ×Ö¶Î',
      DB_ERROR_NOSUCHTABLE    => 'ûÓÐÏàÓ¦µÄ±í',
      DB_ERROR_NOT_CAPABLE    => 'Êý¾Ý¿âºǫ́²»¼æÈÝ',
      DB_ERROR_NOT_FOUND     => 'ûÓз¢ÏÖ',
      DB_ERROR_NOT_LOCKED     => 'ûÓб»Ëø¶¨',
      DB_ERROR_SYNTAX       => 'Óï·¨´íÎó',
      DB_ERROR_UNSUPPORTED    => '²»Ö§³Ö',
      DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'ÔÚÐÐÉÏÀÛ¼ÆÖµ',
      DB_ERROR_INVALID_DSN    => 'ÎÞЧµÄÊý¾ÝÔ´ (DSN)',
      DB_ERROR_CONNECT_FAILED   => 'Á¬½Óʧ°Ü',
      0	            => 'ûÓдíÎó', // DB_OK
      DB_ERROR_NEED_MORE_DATA   => 'ÌṩµÄÊý¾Ý²»ÄÜ·ûºÏÒªÇó',
      DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'À©Õ¹Ã»Óб»·¢ÏÖ',
      DB_ERROR_NOSUCHDB      => 'ûÓÐÏàÓ¦µÄÊý¾Ý¿â',
      DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION  => 'ûÓкÏÊʵÄȨÏÞ'
);
?>
Return current item: PHP Enter