Location: PHPKode > projects > PHP Enter > classes/adodb/lang/adodb-ca.inc.php
<?php
// Catalan language
// contributed by "Josep Lladonosa" jlladono#pie.xtec.es
$ADODB_LANG_ARRAY = array (
			'LANG'           => 'ca',
      DB_ERROR          => 'error desconegut',
      DB_ERROR_ALREADY_EXISTS   => 'ja existeix',
      DB_ERROR_CANNOT_CREATE   => 'no es pot crear',
      DB_ERROR_CANNOT_DELETE   => 'no es pot esborrar',
      DB_ERROR_CANNOT_DROP    => 'no es pot eliminar',
      DB_ERROR_CONSTRAINT     => 'violació de constraint',
      DB_ERROR_DIVZERO      => 'divisió per zero',
      DB_ERROR_INVALID      => 'no és vàlid',
      DB_ERROR_INVALID_DATE    => 'la data o l\'hora no són vàlides',
      DB_ERROR_INVALID_NUMBER   => 'el nombre no és vàlid',
      DB_ERROR_MISMATCH      => 'no hi ha coincidència',
      DB_ERROR_NODBSELECTED    => 'cap base de dades seleccionada',
      DB_ERROR_NOSUCHFIELD    => 'camp inexistent',
      DB_ERROR_NOSUCHTABLE    => 'taula inexistent',
      DB_ERROR_NOT_CAPABLE    => 'l\'execució secundària de DB no pot',
      DB_ERROR_NOT_FOUND     => 'no trobat',
      DB_ERROR_NOT_LOCKED     => 'no blocat',
      DB_ERROR_SYNTAX       => 'error de sintaxi',
      DB_ERROR_UNSUPPORTED    => 'no suportat',
      DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'el nombre de columnes no coincideix amb el nombre de valors en la fila',
      DB_ERROR_INVALID_DSN    => 'el DSN no és vàlid',
      DB_ERROR_CONNECT_FAILED   => 'connexió fallida',
      0	            => 'cap error', // DB_OK
      DB_ERROR_NEED_MORE_DATA   => 'les dades subministrades són insuficients',
      DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'extensió no trobada',
      DB_ERROR_NOSUCHDB      => 'base de dades inexistent',
      DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION  => 'permisos insuficients'
);
?>
Return current item: PHP Enter