Location: PHPKode > projects > PHP Enter > classes/adodb/lang/adodb-bg.inc.php
<?php
/*
	Bulgarian language, v1.0, 25.03.2004, encoding by Windows-1251 charset
	contributed by Valentin Sheiretsky <valio#valio.eu.org>
*/

$ADODB_LANG_ARRAY = array (
			'LANG'           => 'bg',
      DB_ERROR          => 'íåèçâåñòíà ãðåøêà',
      DB_ERROR_ALREADY_EXISTS   => 'âå÷å ñúùåñòâóâà',
      DB_ERROR_CANNOT_CREATE   => 'íå ìîæå äà áúäå ñúçäàäåíà',
      DB_ERROR_CANNOT_DELETE   => 'íå ìîæå äà áúäå èçòðèòà',
      DB_ERROR_CANNOT_DROP    => 'íå ìîæå äà áúäå óíèùîæåíà',
      DB_ERROR_CONSTRAINT     => 'íàðóøåíî óñëîâèå',
      DB_ERROR_DIVZERO      => 'äåëåíèå íà íóëà',
      DB_ERROR_INVALID      => 'íåïðàâèëíî',
      DB_ERROR_INVALID_DATE    => 'íåêîðåêòíà äàòà èëè ÷àñ',
      DB_ERROR_INVALID_NUMBER   => 'íåâàëèäåí íîìåð',
      DB_ERROR_MISMATCH      => 'ïîãðåøíà óïîòðåáà',
      DB_ERROR_NODBSELECTED    => 'íå å èçáðàíà áàçà äàííè',
      DB_ERROR_NOSUCHFIELD    => 'íåñúùåñòâóâàùî ïîëå',
      DB_ERROR_NOSUCHTABLE    => 'íåñúùåñòâóâàùà òàáëèöà',
      DB_ERROR_NOT_CAPABLE    => 'DB backend not capable',
      DB_ERROR_NOT_FOUND     => 'íå å íàìåðåíà',
      DB_ERROR_NOT_LOCKED     => 'íå å çàêëþ÷åíà',
      DB_ERROR_SYNTAX       => 'ãðåøåí ñèíòàêñèñ',
      DB_ERROR_UNSUPPORTED    => 'íå ñå ïîääúðæà',
      DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'íåêîðåêòåí áðîé êîëîíè â ðåäà',
      DB_ERROR_INVALID_DSN    => 'íåâàëèäåí DSN',
      DB_ERROR_CONNECT_FAILED   => 'âðúçêàòà íå ìîæå äà áúäå îñúùåñòâåíà',
      0	            => 'íÿìà ãðåøêè', // DB_OK
      DB_ERROR_NEED_MORE_DATA   => 'ïðåäîñòàâåíèòå äàííè ñà íåäîñòàòú÷íè',
      DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'ðàçøèðåíèåòî íå å íàìåðåíî',
      DB_ERROR_NOSUCHDB      => 'íåñúùåñòâóâàùà áàçà äàííè',
      DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION  => 'íÿìàòå äîñòàòú÷íî ïðàâà'
);
?>
Return current item: PHP Enter