Location: PHPKode > projects > PHP Cad and Drawing Program > functions/hlines.inc
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
//
// Draws up to 4 horizontal lines.
//
//
function hlines($image,$u,$v,$alc,$blc,$clc,$dlc,$scale,$x,$y) {
  $red = hexdec(substr($alc,0,2));
  $grn = hexdec(substr($alc,2,2));
  $blu = hexdec(substr($alc,4,2));
  $a = ImageColorAllocate($image,$red,$grn,$blu);
  if ($blc != "") {
    $red = hexdec(substr($blc,0,2));
    $grn = hexdec(substr($blc,2,2));
    $blu = hexdec(substr($blc,4,2));
    $b = ImageColorAllocate($image,$red,$grn,$blu);
  }
  if ($clc != "") {
     $red = hexdec(substr($clc,0,2));
     $grn = hexdec(substr($clc,2,2));
     $blu = hexdec(substr($clc,4,2));
     $c = ImageColorAllocate($image,$red,$grn,$blu);
  }
  if ($dlc != "") {
     $red = hexdec(substr($dlc,0,2));
     $grn = hexdec(substr($dlc,2,2));
     $blu = hexdec(substr($dlc,4,2));
     $d = ImageColorAllocate($image,$red,$grn,$blu);
  }
  $x=$x*$scale;
  $y=$y*$scale;
  $u=$u*$scale-1;
  $v=$v*$scale;
  $s=$scale/4;
 ImageFilledRectangle($image, $x, $y+0*$s, $u, $v+1*$s, $a);
 ImageFilledRectangle($image, $x, $y+1*$s, $u, $v+2*$s, $b);
 ImageFilledRectangle($image, $x, $y+2*$s, $u, $v+3*$s, $c);
 ImageFilledRectangle($image, $x, $y+3*$s, $u, $v+4*$s-1, $d);
}
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
function hlines($image,$u,$v,$alc,$blc,$clc,$dlc,$scale,$x,$y) {}
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
$inthemenu = "no";
$dirlist= array("NA");
$lenlist= array("NA");
$txtitem="AAAAAA";
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Return current item: PHP Cad and Drawing Program