Location: PHPKode > projects > OpenX (phpAdsNew) > Openads-2.0.11-pr1/language/polish/default.lang.php
<?php // $Revision: 3830 $

/************************************************************************/
/* Openads 2.0                             */
/* ===========                             */
/*                                   */
/* Copyright (c) 2000-2007 by the Openads developers          */
/* For more information visit: http://www.openads.org          */
/*                                   */
/*                                   */
/*                                   */
/* This program is free software. You can redistribute it and/or modify */
/* it under the terms of the GNU General Public License as published by */
/* the Free Software Foundation; either version 2 of the License.    */
/************************************************************************/

// Set text direction and characterset
$GLOBALS['phpAds_CharSet'] 			= "iso-8859-2"; 
$GLOBALS['phpAds_TextDirection'] 		= "ltr";
$GLOBALS['phpAds_TextAlignRight'] 		= "right";
$GLOBALS['phpAds_TextAlignLeft'] 		= "left";

$GLOBALS['phpAds_DecimalPoint']			= ',';
$GLOBALS['phpAds_ThousandsSeperator']		= '.';


// Date & time configuration
$GLOBALS['date_format']				= "%d/%m/%Y";
$GLOBALS['time_format']				= "%H:%M:%S";
$GLOBALS['minute_format']			= "%H:%M";
$GLOBALS['month_format']			= "%m/%Y";
$GLOBALS['day_format']				= "%d/%m";
$GLOBALS['week_format']				= "%W/%Y";
$GLOBALS['weekiso_format']			= "%V/%G";/*********************************************************/
/* Translations                     */
/*********************************************************/

$GLOBALS['strHome'] 				= "G³ówna";
$GLOBALS['strHelp']				= "Pomoc";
$GLOBALS['strNavigation'] 			= "Nawigacja";
$GLOBALS['strShortcuts'] 			= "Skróty";
$GLOBALS['strAdminstration'] 			= "Administracja";
$GLOBALS['strMaintenance']			= "Utrzymanie";
$GLOBALS['strProbability']			= "Prawdopodobieñstwo";
$GLOBALS['strInvocationcode']			= "Kod Inwokacji";
$GLOBALS['strBasicInformation'] 		= "Podstawowe Informacje";
$GLOBALS['strContractInformation'] 		= "Informacje kontraktowe";
$GLOBALS['strLoginInformation'] 		= "Dane logowania";
$GLOBALS['strOverview']				= "Przegl±d";
$GLOBALS['strSearch']				= "<u>S</u>zukaj";
$GLOBALS['strHistory']				= "Historia";
$GLOBALS['strPreferences'] 			= "Preferencje";
$GLOBALS['strDetails']				= "Szczegó³y";
$GLOBALS['strCompact']				= "Skrócone";
$GLOBALS['strVerbose']				= "Rozszerzone";
$GLOBALS['strUser']				= "U¿ytkownik";
$GLOBALS['strEdit']				= "Edycja";
$GLOBALS['strCreate']				= "Utwórz";
$GLOBALS['strDuplicate']			= "Duplikuj";
$GLOBALS['strMoveTo']				= "Przenie¶ do";
$GLOBALS['strDelete'] 				= "Usuñ";
$GLOBALS['strActivate']				= "Aktywuj";
$GLOBALS['strDeActivate'] 			= "Deaktywuj";
$GLOBALS['strConvert']				= "Konwertuj";
$GLOBALS['strRefresh']				= "Od¶wie¿";
$GLOBALS['strSaveChanges']		 	= "Zapisz Zmiany";
$GLOBALS['strUp'] 				= "Góra";
$GLOBALS['strDown'] 				= "Dó³";
$GLOBALS['strSave'] 				= "Zapisz";
$GLOBALS['strCancel']				= "Anuluj";
$GLOBALS['strPrevious'] 			= "Poprzedni";
$GLOBALS['strPrevious_Key'] 			= "<u>P</u>oprzedni";
$GLOBALS['strNext'] 				= "Nastêpny";
$GLOBALS['strNext_Key'] 			= "<u>N</u>astêpny";
$GLOBALS['strYes']				= "Tak";
$GLOBALS['strNo']				= "Nie";
$GLOBALS['strNone'] 				= "Brak";
$GLOBALS['strCustom']				= "W³asne";
$GLOBALS['strDefault'] 				= "Domy¶lne";
$GLOBALS['strOther']				= "Inne";
$GLOBALS['strUnknown']				= "Nieznane";
$GLOBALS['strUnlimited'] 			= "Nieograniczone";
$GLOBALS['strUntitled']				= "Bez tyty³u";
$GLOBALS['strAll'] 				= "wszystkie";
$GLOBALS['strAvg'] 				= "¦r.";
$GLOBALS['strAverage']				= "¦rednio";
$GLOBALS['strOverall'] 				= "Ogó³em";
$GLOBALS['strTotal'] 				= "Wszystkie";
$GLOBALS['strActive'] 				= "aktywne";
$GLOBALS['strFrom']				= "Od";
$GLOBALS['strTo']				= "do";
$GLOBALS['strLinkedTo'] 			= "po³±czony z";
$GLOBALS['strDaysLeft'] 			= "Zosta³o dni";
$GLOBALS['strCheckAllNone']			= "Zaznacz wszystkie / ¿aden";
$GLOBALS['strKiloByte']				= "KB";
$GLOBALS['strExpandAll']			= "Rozsz<u>e</u>rz wszystkie";
$GLOBALS['strCollapseAll']			= "Zamknij wszystkie (<u>c</u>)";
$GLOBALS['strShowAll']				= "Poka¿ Wszystkie";
$GLOBALS['strNoAdminInteface']			= "Us³uga niedostêpna...";
$GLOBALS['strFilterBySource']			= "filtruj wed³ug ¼ród³a";
$GLOBALS['strFieldContainsErrors']		= "Nastêpuj±ce pola zawieraj± b³êdy:";
$GLOBALS['strFieldFixBeforeContinue1']		= "Zanim przejdziesz dalej musisz";
$GLOBALS['strFieldFixBeforeContinue2']		= "poprawiæ te b³edy.";
$GLOBALS['strDelimiter']			= "Ogranicznik";
$GLOBALS['strMiscellaneous']			= "Ró¿ne";// Properties
$GLOBALS['strName']				= "Nazwa";
$GLOBALS['strSize']				= "Rozmiar";
$GLOBALS['strWidth'] 				= "Szeroko¶æ";
$GLOBALS['strHeight'] 				= "Wysoko¶æ";
$GLOBALS['strURL2']				= "URL";
$GLOBALS['strTarget']				= "Cel";
$GLOBALS['strLanguage'] 			= "Jêzyk";
$GLOBALS['strDescription'] 			= "Opis";
$GLOBALS['strID']				 = "ID";


// Login & Permissions
$GLOBALS['strAuthentification'] 		= "Autoryzacja";
$GLOBALS['strWelcomeTo']			= "Witamy w";
$GLOBALS['strEnterUsername']			= "Wpisz nazwê u¿ytkownika i has³o aby siê zalogowaæ";
$GLOBALS['strEnterBoth']			= "Wpisz zarówno nazwê u¿ytkownika jak i has³o";
$GLOBALS['strEnableCookies']			= "Musisz w³±czyæ cookies zanim bêdziesz móg³ u¿ywaæ ".$phpAds_productname;
$GLOBALS['strLogin'] 				= "Logowanie";
$GLOBALS['strLogout'] 				= "Wyloguj";
$GLOBALS['strUsername'] 			= "Nazwa";
$GLOBALS['strPassword']				= "Has³o";
$GLOBALS['strAccessDenied']			= "Dostêp zabroniony";
$GLOBALS['strPasswordWrong']			= "Has³o jest nieprawid³owe";
$GLOBALS['strNotAdmin']				= "Mo¿esz nie mieæ odpowiednich uprawnieñ";
$GLOBALS['strDuplicateClientName']		= "Nazwa u¿ytkownika, któr± wpisa³e¶, ju¿ istnieje, podaj inn±.";
$GLOBALS['strInvalidPassword']			= "Nowe has³o jest nieprawid³owe, podaj inne.";
$GLOBALS['strNotSamePasswords']			= "Podane has³a nie s± identyczne";
$GLOBALS['strRepeatPassword']			= "Powtórz has³o";
$GLOBALS['strOldPassword']			= "Stare has³o";
$GLOBALS['strNewPassword']			= "Nowe has³o";


// General advertising
$GLOBALS['strViews'] 				= "Ods³on";
$GLOBALS['strClicks']				= "Klikniêæ";
$GLOBALS['strCTRShort'] 			= "CTR";
$GLOBALS['strCTR'] 				= "Ratio Klikniêæ";
$GLOBALS['strTotalViews'] 			= "Wszystkich Ods³on";
$GLOBALS['strTotalClicks'] 			= "Wszystkich Klikniêæ";
$GLOBALS['strViewCredits'] 			= "Kredyty Ods³on";
$GLOBALS['strClickCredits'] 			= "Kredyty Klikniêæ";


// Time and date related
$GLOBALS['strDate'] 				= "Data";
$GLOBALS['strToday'] 				= "Dzisiaj";
$GLOBALS['strDay']				= "Dzieñ";
$GLOBALS['strDays']				= "Dni";
$GLOBALS['strLast7Days']			= "Ostatnie 7 dni";
$GLOBALS['strWeek'] 				= "Tydzieñ";
$GLOBALS['strWeeks']				= "Tygodnie";
$GLOBALS['strMonths']				= "Miesi±ce";
$GLOBALS['strThisMonth'] 			= "Ten miesi±c";
$GLOBALS['strMonth'] 				= array("Styczeñ","Luty","Marzec","Kwiecieñ","Maj","Czerwiec","Lipiec", "Sierpieñ", "Wrzesieñ", "Pa¼dziernik", "Listopad", "Grudzieñ");
$GLOBALS['strDayShortCuts'] 			= array("Ni","Po","Wt","¦r","Cz","Pt","So");
$GLOBALS['strHour']				= "Godzina";
$GLOBALS['strSeconds']				= "sekund";
$GLOBALS['strMinutes']				= "minut";
$GLOBALS['strHours']				= "godzin";
$GLOBALS['strTimes']				= "razy";


// Advertiser
$GLOBALS['strClient']				= "Reklamodawca";
$GLOBALS['strClients'] 				= "Reklamodawcy";
$GLOBALS['strClientsAndCampaigns']		= "Reklamodawcy i Kampanie";
$GLOBALS['strAddClient'] 			= "Dodaj reklamodawcê";
$GLOBALS['strAddClient_Key'] 			= "Dodaj <u>nowego</u> reklamodawcê";
$GLOBALS['strTotalClients'] 			= "Wszystkich reklamodawców";
$GLOBALS['strClientProperties']			= "W³a¶ciwo¶ci reklamodawcy";
$GLOBALS['strClientHistory']			= "Historia reklamodawcy";
$GLOBALS['strNoClients']			= "Nie ma obecnie ¿adnych reklamodawców";
$GLOBALS['strConfirmDeleteClient'] 		= "Czy na pewno chcesz usun±æ tego reklamodawcê?";
$GLOBALS['strConfirmResetClientStats']		= "Czy na pewno chcesz usun±æ wszystkie statystyki dla tego reklamodawcy?";
$GLOBALS['strHideInactiveAdvertisers']		= "Ukryj nieaktywnych reklamodawców";
$GLOBALS['strInactiveAdvertisersHidden']	= "nieaktywni reklamodawcy s± ukryci";


// Advertisers properties
$GLOBALS['strContact'] 				= "Kontakt";
$GLOBALS['strEMail'] 				= "E-mail";
$GLOBALS['strSendAdvertisingReport']		= "Wy¶lij raport reklamowy przez e-mail";
$GLOBALS['strNoDaysBetweenReports']		= "Liczba dni miêdzy wysy³kami raportów";
$GLOBALS['strSendDeactivationWarning'] 	= "Wy¶lij ostrze¿enie kiedy kampania jest deaktywowana";
$GLOBALS['strAllowClientModifyInfo'] 		= "Zezwól temu u¿ytkownikowi na modyfikacjê w³asnych ustawieñ";
$GLOBALS['strAllowClientModifyBanner'] 		= "Zezwól temu u¿ytkownikowi na modyfikacjê w³asnych bannerów";
$GLOBALS['strAllowClientAddBanner'] 		= "Zezwól temu u¿ytkownikowi na dodawanie w³asnych bannerów";
$GLOBALS['strAllowClientDisableBanner'] 	= "Zezwól temu u¿ytkownikowi na deaktywowanie w³asnych bannerów";
$GLOBALS['strAllowClientActivateBanner'] 	= "Zezwól temu u¿ytkownikowi na aktywowanie w³asnych bannerów";


// Campaign
$GLOBALS['strCampaign']				= "Kampania";
$GLOBALS['strCampaigns']			= "Kampanie";
$GLOBALS['strTotalCampaigns'] 			= "Wszystkich kampanii";
$GLOBALS['strActiveCampaigns'] 			= "Aktywne kampanie";
$GLOBALS['strAddCampaign'] 			= "Dodaj kampaniê";
$GLOBALS['strAddCampaign_Key'] 			= "Dodaj <u>n</u>ow± kampaniê";
$GLOBALS['strCreateNewCampaign']		= "Utwórz kampaniê";
$GLOBALS['strModifyCampaign']			= "Zmieñ kampaniê";
$GLOBALS['strMoveToNewCampaign']		= "Przenie¶ do nowej kampanii";
$GLOBALS['strBannersWithoutCampaign']		= "Bannery bez kampanii";
$GLOBALS['strDeleteAllCampaigns']		= "Usuñ wszystkie kampanie";
$GLOBALS['strCampaignStats']			= "Statystyki kampanii";
$GLOBALS['strCampaignProperties']		= "W³a¶ciwo¶ci kampanii";
$GLOBALS['strCampaignOverview']			= "Przegl±d kampanii";
$GLOBALS['strCampaignHistory']			= "Historia kampanii";
$GLOBALS['strNoCampaigns']			= "Nie ma obecnie zdefiniowanych kampanii";
$GLOBALS['strConfirmDeleteAllCampaigns']	= "Czy na pewno chcesz usun±æ wszystkie kampanie tego u¿ytkownika?";
$GLOBALS['strConfirmDeleteCampaign']		= "Czy na pewno chcesz usun±æ t± kampaniê?";
$GLOBALS['strConfirmResetCampaignStats']	= "Czy na pewno chcesz usun±æ wszystkie statystyki dla tej kampanii?";
$GLOBALS['strHideInactiveCampaigns']		= "Ukryj nieaktywne kampanie";
$GLOBALS['strInactiveCampaignsHidden']		= "nieaktywne kampanie ukryte";


// Campaign properties
$GLOBALS['strDontExpire']			= "Kampania nie koñczy siê o okre¶lonej dacie";
$GLOBALS['strActivateNow'] 			= "Aktywuj t± kampaniê natychmiast";
$GLOBALS['strLow']				= "Niski";
$GLOBALS['strHigh']				= "Wysoki";
$GLOBALS['strExpirationDate']			= "Data zakoñczenia";
$GLOBALS['strActivationDate']			= "Data aktywacji";
$GLOBALS['strViewsPurchased'] 			= "Pozosta³o Ods³on";
$GLOBALS['strClicksPurchased'] 			= "Pozosta³o Klikniêæ";
$GLOBALS['strCampaignWeight']			= "Waga kampanii";
$GLOBALS['strHighPriority']			= "Wy¶wietlaj bannery z tej kampanii z wysokim priorytetem.<br>Je¶li skorzystasz z tej opcji phpAdsNew spróbuje rozdzieliæ liczbê Ods³on równomiernie w ci±gu dnia.";
$GLOBALS['strLowPriority']			= "Wy¶wietlaj bannery z tej kampanii z niskim priorytetem.<br>Ta kampania wykorzysta liczbê Ods³on pozosta³± po wy¶wietleniu kampanii o wysokich priorytetach.";
$GLOBALS['strTargetLimitAdviews']		= "Organicz liczbê Ods³on do";
$GLOBALS['strTargetPerDay']			= "dziennie.";
$GLOBALS['strPriorityAutoTargeting']		= "Rozdziel pozosta³± liczbê Ods³on równomiernie przez pozosta³± liczbê dni. Docelowa liczba Ods³on bêdzie ustawiana odpowiednio ka¿dego dnia.";
$GLOBALS['strCampaignWarningNoWeight'] 		= "Priorytet tej kampanii zosta³ ustawiony na niski, \nale jej waga jest ustawiona na zero lub nie zosta³a \npodana. Spowoduje to deaktywacjê kampanii \na jej bannery nie bêd± wy¶wietlane dopóki \nwaga nie zostanie odpowiednio ustawiona. \n\nCzy na pewno chcesz kontynuowaæ?";
$GLOBALS['strCampaignWarningNoTarget'] 		= "Priorytet tej kampanii zosta³ ustawiony na wysoki, \nale nie podano docelowej liczy Wy¶wietleñ. \nSpowoduje to deaktywacjê kampanii a \njej bannery nie bêd± wy¶wietlane dopóki odpowiednia liczba \ndocelowa Wy¶wietleñ nie zostanie ustawiona. \n\nCzy na pewno chcesz kontynuowaæ?";// Banners (General)
$GLOBALS['strBanner'] 				= "Banner";
$GLOBALS['strBanners'] 				= "Bannery";
$GLOBALS['strAddBanner'] 			= "Dodaj banner";
$GLOBALS['strAddBanner_Key'] 			= "Dodaj <u>n</u>owy banner";
$GLOBALS['strModifyBanner'] 			= "Zmieñ banner";
$GLOBALS['strActiveBanners'] 			= "Aktywne bannery";
$GLOBALS['strTotalBanners'] 			= "Wszystkich bannerów";
$GLOBALS['strShowBanner']			= "Poka¿ banner";
$GLOBALS['strShowAllBanners']	 		= "Poka¿ wszystkie bannery";
$GLOBALS['strShowBannersNoAdClicks']		= "Poka¿ bannery bez klikniêæ";
$GLOBALS['strShowBannersNoAdViews']		= "Poka¿ bannery bez ods³on";
$GLOBALS['strDeleteAllBanners']	 		= "Usuñ wszystkie bannery";
$GLOBALS['strActivateAllBanners']		= "Aktywuj wszystkie bannery";
$GLOBALS['strDeactivateAllBanners']		= "Deaktywuj wszystkie bannery";
$GLOBALS['strBannerOverview']			= "Przegl±d bannerów";
$GLOBALS['strBannerProperties']			= "W³a¶ciwo¶ci bannera";
$GLOBALS['strBannerHistory']			= "Historia bannera";
$GLOBALS['strBannerNoStats'] 			= "Nie ma ¿adnych statystyk dla tego bannera";
$GLOBALS['strNoBanners']			= "Nie ma obecnie zdefiniowanych bannerów";
$GLOBALS['strConfirmDeleteBanner']		= "Czy na pewno chcesz usun±æ ten banner?";
$GLOBALS['strConfirmDeleteAllBanners']		= "Czy na pewno chcesz usun±æ wszystkie bannery nale¿±ce do tej kampanii?";
$GLOBALS['strConfirmResetBannerStats']		= "Czy na pewno chcesz usun±æ wszystkie istniej±ce statystyki dla tego bannera?";
$GLOBALS['strShowParentCampaigns']		= "Poka¿ nadrzêdne kampanie";
$GLOBALS['strHideParentCampaigns']		= "Ukryj nadrzêdne kampanie";
$GLOBALS['strHideInactiveBanners']		= "Ukryj nieaktywne bannery";
$GLOBALS['strInactiveBannersHidden']		= "nieaktywne bannery s± ukryte";
$GLOBALS['strAppendOthers']			= "Dodaj inne";
$GLOBALS['strAppendTextAdNotPossible']		= "Nie mo¿na dodaæ innych bannerów do reklam tekstowych.";// Banner (Properties)
$GLOBALS['strChooseBanner'] 			= "Wybierz typ bannera";
$GLOBALS['strMySQLBanner'] 			= "Banner lokalny (SQL)";
$GLOBALS['strWebBanner'] 			= "Banner lokalny (Webserver)";
$GLOBALS['strURLBanner'] 			= "Banner zewnêtrzny";
$GLOBALS['strHTMLBanner'] 			= "Banner HTML";
$GLOBALS['strTextBanner'] 			= "Reklama tekstowa";
$GLOBALS['strAutoChangeHTML']			= "Zmodyfikuj HTML aby umo¿liwiæ ¶ledenie Klikniêæ";
$GLOBALS['strUploadOrKeep']			= "Czy chcesz zatrzymaæ <br>istniej±cy obraz, czy chcesz <br>dodaæ inny?";
$GLOBALS['strNewBannerFile'] 			= "Wybierz obraz, który chcesz <br>u¿yc dla tego bannera<br><br>";
$GLOBALS['strNewBannerURL'] 			= "Adres URL obrazu (dodaj http://)";
$GLOBALS['strURL'] 				= "Docelowy URL (dodaj http://)";
$GLOBALS['strHTML'] 				= "HTML";
$GLOBALS['strTextBelow'] 			= "Tekst pod bannerem";
$GLOBALS['strKeyword'] 				= "S³owa kluczowe";
$GLOBALS['strWeight'] 				= "Waga";
$GLOBALS['strAlt'] 				= "Tekst Alt";
$GLOBALS['strStatusText']			= "Tekst paska statustu";
$GLOBALS['strBannerWeight']			= "Waga bannera";


// Banner (swf)
$GLOBALS['strCheckSWF']				= "Sprawd¼ wpisanê w animacjê Flasha odno¶niki";
$GLOBALS['strConvertSWFLinks']			= "Konweruj odno¶niki w amimacji Flasha";
$GLOBALS['strHardcodedLinks']			= "Wpisane odno¶niki";
$GLOBALS['strConvertSWF']			= "<br>Animacja Flash, któr± w³a¶nie wys³a³e¶ zawiera wpisane odno¶niki. phpAdsNew nie bêdzie móg³ ¶ledziæ liczby Klikniêæ dla tego bannera, chyba ¿e odno¶niki te zostan± skonwertowane. Poni¿ej znajdziesz listê wszystkich odno¶ników z tej animacji. Je¶li zechcesz który¶ z nich skonwertowaæ, kliknij <b>Konwertuje</b>, w przeciwnym razie kliknij <b>Anuluj</b>.<br><br>Uwaga: Je¶li klikniesz <b>Konwertuj</b> plik animacji, który w³a¶nie wys³a³e¶ zostanie fizycznie zmodyfikowany. <br>Powiniene¶ wykonaæ kopiê zapasow± oryginalnej wersji. Niezale¿nie od tego, w jakiej wersji Flasha zosta³ wykonany banner, plik wynikowy bêdzie wymaga³ Flasha w wersji 4 lub wy¿szej do poprawnego wy¶wietlenia.<br><br>";
$GLOBALS['strCompressSWF']			= "Kompresuj plik SWF dla szybszego ¶ci±gania (Wymagany Flash 6)";
$GLOBALS['strOverwriteSource']			= "Nadpisz parametr ¼ród³a";


// Banner (network)
$GLOBALS['strBannerNetwork']			= "Szablon HTML";
$GLOBALS['strChooseNetwork']			= "Wybierz szablon, który chcesz wykorzystaæ";
$GLOBALS['strMoreInformation']			= "Wiêcej informacji...";
$GLOBALS['strRichMedia']			= "Richmedia";
$GLOBALS['strTrackAdClicks']			= "¦led¼ Klikniêcia";


// Display limitations
$GLOBALS['strModifyBannerAcl'] 			= "Opcje dostarczania";
$GLOBALS['strACL'] 				= "Dostarczanie";
$GLOBALS['strACLAdd'] 				= "Dodaj nowe ograniczenie";
$GLOBALS['strACLAdd_Key'] 			= "Dodaj <u>n</u>owe ograniczenie";
$GLOBALS['strNoLimitations']			= "Bez ograniczeñ";
$GLOBALS['strApplyLimitationsTo']		= "Zastosuj ograniczenia do";
$GLOBALS['strRemoveAllLimitations']		= "Usuñ wszystkie ograniczenia";
$GLOBALS['strEqualTo']				= "jest równy";
$GLOBALS['strDifferentFrom']			= "jest inny ni¿";
$GLOBALS['strLaterThan']			= "jest pó¼niej ni¿";
$GLOBALS['strLaterThanOrEqual']			= "jest pó¿niej lub równocze¶nie z";
$GLOBALS['strEarlierThan']			= "jest wcze¶niej ni¿";
$GLOBALS['strEarlierThanOrEqual']		= "jest wcze¶niej lub równocze¶nie z";
$GLOBALS['strContains']				= "zawiera";
$GLOBALS['strNotContains']			= "nie zawiera";
$GLOBALS['strAND']				= "I"; 						// logical operator
$GLOBALS['strOR']				= "LUB"; 						// logical operator
$GLOBALS['strOnlyDisplayWhen']			= "Wy¶wietlaj ten banner tylko kiedy:";
$GLOBALS['strWeekDay'] 				= "Dzieñ tygodnia";
$GLOBALS['strTime'] 				= "Czas";
$GLOBALS['strUserAgent'] 			= "Program dostêpowy";
$GLOBALS['strDomain'] 				= "Domena";
$GLOBALS['strClientIP'] 			= "Adres IP";
$GLOBALS['strSource'] 				= "¬ród³o";
$GLOBALS['strBrowser'] 				= "Przegl±darka";
$GLOBALS['strOS'] 				= "System";
$GLOBALS['strCountry'] 				= "Kraj";
$GLOBALS['strContinent'] 			= "Kontynent";
$GLOBALS['strReferer'] 				= "Strona referuj±ca";
$GLOBALS['strDeliveryLimitations']		= "Ograniczenia dostarczania";
$GLOBALS['strDeliveryCapping']			= "Odstêpy dostarczania";
$GLOBALS['strTimeCapping']			= "Kiedy ten banner zostanie wy¶wietlony raz, nie pokazuj go ponownie temu samemu u¿ytkownikowi przez:";
$GLOBALS['strImpressionCapping']		= "Nie pokazuj tego bannera temu samemu u¿ytkownikowi wiêcej ni¿:";


// Publisher
$GLOBALS['strAffiliate']			= "Wydawca";
$GLOBALS['strAffiliates']			= "Wydawcy";
$GLOBALS['strAffiliatesAndZones']		= "Wydawcy i Strefy";
$GLOBALS['strAddNewAffiliate']			= "Dodaj wydawcê";
$GLOBALS['strAddNewAffiliate_Key']		= "Dodaj <u>n</u>owego wydawcê";
$GLOBALS['strAddAffiliate']			= "Utwórz wydawcê";
$GLOBALS['strAffiliateProperties']		= "W³a¶ciwo¶ci wydawcy";
$GLOBALS['strAffiliateOverview']		= "Przegl±d wydawcy";
$GLOBALS['strAffiliateHistory']			= "Historia wydawcy";
$GLOBALS['strZonesWithoutAffiliate']		= "Strefy bez wydawcy";
$GLOBALS['strMoveToNewAffiliate']		= "Przenie¶ do nowego wydawcy";
$GLOBALS['strNoAffiliates']			= "Nie ma obecnie okre¶lonych wydawców";
$GLOBALS['strConfirmDeleteAffiliate']		= "Czy na pewno chcesz usun±æ tego wydawcê?";
$GLOBALS['strMakePublisherPublic']		= "Uczyñ strefy nale¿±ce do tego wydawcy publicznie dostêpne";


// Publisher (properties)
$GLOBALS['strWebsite']				= "Witryna";
$GLOBALS['strAllowAffiliateModifyInfo'] 	= "Zezwól temu u¿ytkownikowi na modyfikacjê w³asnych ustawieñ";
$GLOBALS['strAllowAffiliateModifyZones'] 	= "Zezwól temu u¿ytkownikowi na modyfikacjê w³asnych stref";
$GLOBALS['strAllowAffiliateLinkBanners'] 	= "Zezwól temu u¿ytkownikowi na ³±czenie bannerów z w³asnymi strefami";
$GLOBALS['strAllowAffiliateAddZone'] 		= "Zezwól temu u¿ytkownikowi na definiowanie nowych stref";
$GLOBALS['strAllowAffiliateDeleteZone'] 	= "Zezwól temu u¿ytkownikowi na usuwanie istniej±cych stref";


// Zone
$GLOBALS['strZone']				= "Strefa";
$GLOBALS['strZones']				= "Strefy";
$GLOBALS['strAddNewZone']			= "Dodaj strefê";
$GLOBALS['strAddNewZone_Key']			= "Dodaj <u>n</u>ow± strefê";
$GLOBALS['strAddZone']				= "Utwórz strefê";
$GLOBALS['strModifyZone']			= "Zmieñ strefê";
$GLOBALS['strLinkedZones']			= "Przy³±czone strefy";
$GLOBALS['strZoneOverview']			= "Przegl±d strefy";
$GLOBALS['strZoneProperties']			= "W³a¶ciwo¶ci strefy";
$GLOBALS['strZoneHistory']			= "Historia strefy";
$GLOBALS['strNoZones']				= "Nie ma obecnie zdefiniowanych stref";
$GLOBALS['strConfirmDeleteZone']		= "Czy na pewno chcesz usun±æ t± strefê?";
$GLOBALS['strZoneType']				= "Typ strefy";
$GLOBALS['strBannerButtonRectangle']		= "Banner, Button czy Prostok±t";
$GLOBALS['strInterstitial']			= "Interstitial czy Floating DHTML";
$GLOBALS['strPopup']				= "Popup";
$GLOBALS['strTextAdZone']			= "Odno¶nik tekstowy";
$GLOBALS['strShowMatchingBanners']		= "Poka¿ pasuj±ce bannery";
$GLOBALS['strHideMatchingBanners']		= "Ukryj pasuj±ce bannery";


// Advanced zone settings
$GLOBALS['strAdvanced']				= "Zaawansowane";
$GLOBALS['strChains']				= "£añcuchy";
$GLOBALS['strChainSettings']			= "Ustawienia ³±ñcucha";
$GLOBALS['strZoneNoDelivery']			= "Je¶li ¿aden banner z tej strefy <br>nie mo¿e byæ dostarczony, spróbuj...";
$GLOBALS['strZoneStopDelivery']			= "Zaprzestañ dostarczania i nie pokazuj bannera";
$GLOBALS['strZoneOtherZone']			= "Wy¶wietl zamiast tego wybran± strefê";
$GLOBALS['strZoneUseKeywords']			= "Wybierz banner u¿ywaj±c poni¿szych s³ów kluczowych";
$GLOBALS['strZoneAppend']			= "Zawsze dodawaj poni¿szy kod HTML do bannerów wy¶wietlanych przez t± strefê";
$GLOBALS['strAppendSettings']			= "Ustawienia dodawania";
$GLOBALS['strZonePrependHTML']			= "Zawsze dodawaj ten kod HTML przed odno¶nikami tekstowymi wy¶wietlanymi przez t± strefê";
$GLOBALS['strZoneAppendHTML']			= "Zawsze dodawaj ten kod HTML po odno¶nikach tekstowych wy¶wietlanych przez t± strefê";
$GLOBALS['strZoneAppendType']			= "Dodaj typ";
$GLOBALS['strZoneAppendHTMLCode']		= "Kod HTML";
$GLOBALS['strZoneAppendZoneSelection']		= "Popup lub interstitial";
$GLOBALS['strZoneAppendSelectZone']		= "Zawsze dodawaj ten popup lub intersitial do bannerów wy¶wietlanych przez t± strefê";


// Zone probability
$GLOBALS['strZoneProbListChain']		= "Wszystkie bannery pod³±czone do wybranej strefy s± nieaktywne. <br>Nastêpuj±cy ³añcuch strefy bêdzie wykonywany:";
$GLOBALS['strZoneProbNullPri']			= "Wszystkie bannery pod³±czone do tej strefy s± nieaktywne.";
$GLOBALS['strZoneProbListChainLoop']		= "Postêpowanie zgodnie z ³añcuchem stref spowodowa³oby ko³ow± pêtlê. Dostarczanie z tej strefy zosta³o wstrzymane.";


// Linked banners/campaigns
$GLOBALS['strSelectZoneType']			= "Wybierz typ przy³±czania bannerów";
$GLOBALS['strBannerSelection']			= "Wybór bannera";
$GLOBALS['strCampaignSelection']		= "Wybór kampanii";
$GLOBALS['strInteractive']			= "Interaktywny";
$GLOBALS['strRawQueryString']			= "S³owo kluczowe";
$GLOBALS['strIncludedBanners']			= "Przy³±czone bannery";
$GLOBALS['strLinkedBannersOverview']		= "Przegl±d przy³±czonych bannerów";
$GLOBALS['strLinkedBannerHistory']		= "Historia przy³±czonych bannerów";
$GLOBALS['strNoZonesToLink']			= "Nie ma ¿adnych stref, do których ten banner móg³by zostaæ przy³±czony";
$GLOBALS['strNoBannersToLink']			= "Nie ma obecnie bannerów, które mog³yby zostaæ przy³±czone do tej strefy";
$GLOBALS['strNoLinkedBanners']			= "Nie ma ¿adnych bannerów przy³±czonych do tej strefy";
$GLOBALS['strMatchingBanners']			= "{count} pasuj±cych bannerów";
$GLOBALS['strNoCampaignsToLink']		= "Nie ma obecnie kampanii, które mo¿na przy³±czyæ do tej strefy";
$GLOBALS['strNoZonesToLinkToCampaign'] 	= "Nie ma obecnie stref, do których ta kampania mog³aby zostaæ przy³±czona";
$GLOBALS['strSelectBannerToLink']		= "Wybierz banner, który chcesz przy³±czyæ do tej strefy:";
$GLOBALS['strSelectCampaignToLink']		= "Wybierz kampaniê, któr± chcesz przy³±czyæ do tej strefy:";


// Statistics
$GLOBALS['strStats'] 				= "Statystyki";
$GLOBALS['strNoStats']				= "Nie ma obecnie ¿adnych statystyk";
$GLOBALS['strConfirmResetStats']		= "Czy na pewno chcesz usun±æ wszystkie statystyki?";
$GLOBALS['strGlobalHistory']			= "Globalna historia";
$GLOBALS['strDailyHistory']			= "Dzienna historia";
$GLOBALS['strDailyStats'] 			= "Dzienne statystyki";
$GLOBALS['strWeeklyHistory']			= "Tygodniowa historia";
$GLOBALS['strMonthlyHistory']			= "Miesiêczna historia";
$GLOBALS['strCreditStats'] 			= "Statystyki kredytów";
$GLOBALS['strDetailStats'] 			= "Szczegó³owe statystyki";
$GLOBALS['strTotalThisPeriod']			= "Ogó³em dla tego okresu";
$GLOBALS['strAverageThisPeriod']		= "¦rednio dla tego okresu";
$GLOBALS['strDistribution']			= "Dystrybucja";
$GLOBALS['strResetStats'] 			= "Resetuj statystyki";
$GLOBALS['strSourceStats']			= "Statystyki ¼ród³a";
$GLOBALS['strSelectSource']			= "Wybierz ¼ród³o, które chcesz zobaczyæ:";
$GLOBALS['strSizeDistribution']			= "Dystrybucja wed³ug rozmiaru";
$GLOBALS['strCountryDistribution']		= "Dystrybucja wed³ug kraju";
$GLOBALS['strEffectivity']			= "Efektywno¶æ";
$GLOBALS['strTargetStats']			= "Statystyki targetowania";
$GLOBALS['strCampaignTarget']			= "Cel";
$GLOBALS['strTargetRatio']			= "Ratio Celu";
$GLOBALS['strTargetModifiedDay']		= "Cele zosta³y zmodyfikowane w ci±gu dnia, targeting mo¿e nie byæ precyzyjny";
$GLOBALS['strTargetModifiedWeek']		= "Cele zosta³y zmodyfikowane w ci±gu tygodnia, targeting mo¿e nie byæ precyzyjny";
$GLOBALS['strTargetModifiedMonth']		= "Cele zosta³y zmodyfikowane w ci±gu miesi±ca, targeting mo¿e nie byæ precyzyjny";
$GLOBALS['strNoTargetStats']			= "Nie ma obecnie ¿adnych statystyk targetingu";


// Hosts
$GLOBALS['strHosts']				= "Hosty";
$GLOBALS['strTopHosts'] 			= "Najczê¶ciej pobieraj±ce hosty";
$GLOBALS['strTopCountries'] 			= "Najczê¶ciej pobieraj±ce kraje";
$GLOBALS['strRecentHosts'] 			= "Ostatnio pobieraj±ce hosty";


// Expiration
$GLOBALS['strExpired']				= "Zakoñczony";
$GLOBALS['strExpiration'] 			= "Zakoñczenie";
$GLOBALS['strNoExpiration'] 			= "Bez daty zakoñczenia";
$GLOBALS['strEstimated'] 			= "Szacowane zakoñczenie";


// Reports
$GLOBALS['strReports']				= "Raporty";
$GLOBALS['strSelectReport']			= "Wybierz raport, który chcesz utworzyæ";


// Userlog
$GLOBALS['strUserLog']				= "Log u¿ytkownika";
$GLOBALS['strUserLogDetails']			= "Szczegó³y logu u¿ytkownika";
$GLOBALS['strDeleteLog']			= "Usuñ log";
$GLOBALS['strAction']				= "Dzia³anie";
$GLOBALS['strNoActionsLogged']			= "¯adne dzia³ania nie s± zalogowane";


// Code generation
$GLOBALS['strGenerateBannercode']		= "Bezpo¶redni wybór";
$GLOBALS['strChooseInvocationType']		= "Wybierz typ inwokacji bannera";
$GLOBALS['strGenerate']				= "Generuj";
$GLOBALS['strParameters']			= "Parametry";
$GLOBALS['strFrameSize']			= "Rozmiar ramki";
$GLOBALS['strBannercode']			= "Kod bannera";
$GLOBALS['strOptional']				= "opcjonalne";


// Errors
$GLOBALS['strMySQLError'] 			= "B³±d SQL:";
$GLOBALS['strLogErrorClients'] 			= "[phpAds] Wyst±pi³ b³±d podczas próby pobrania reklamodawców z bazy danych.";
$GLOBALS['strLogErrorBanners'] 			= "[phpAds] Wyst±pi³ b³±d podczas próby pobrania bannerów z bazy danych.";
$GLOBALS['strLogErrorViews'] 			= "[phpAds] Wyst±pi³ b³±d podczas próby pobrania Ods³on z bazy danych.";
$GLOBALS['strLogErrorClicks'] 			= "[phpAds] Wyst±pi³ b³±d podczas próby pobrania Klikniêæ z bazy danych.";
$GLOBALS['strErrorViews'] 			= "Musisz wpisaæ liczbê Ods³on lub zaznaczyæ pole Bez ograniczeñ!";
$GLOBALS['strErrorNegViews'] 			= "Ujemne liczby Ods³on nie s± dozwolone";
$GLOBALS['strErrorClicks'] 			= "Musisz wpisaæ liczbê Klikniêæ lub zaznaczyæ pole Bez ograniczeñ!";
$GLOBALS['strErrorNegClicks'] 			= "Ujemne liczby klikniêæ nie s± dozwolone";
$GLOBALS['strNoMatchesFound']			= "Nie znaleziono pasuj±cych";
$GLOBALS['strErrorOccurred']			= "Wyst±pi³ b³±d";
$GLOBALS['strErrorUploadSecurity']		= "Wykryto mo¿liwy b³±d zabezpieczeñ, wysy³anie wstrzymane!";
$GLOBALS['strErrorUploadBasedir']		= "Brak dostêpu do wys³anego pliku, prawdopodobnie przez restrykcje safemode lub open_basedir";
$GLOBALS['strErrorUploadUnknown']		= "Brak dostêpu do wys³anego pliku, z niewiadomego powodu. Sprawd¼ konfiguracjê PHP";
$GLOBALS['strErrorStoreLocal']			= "Wyst±pi³ b³±d podczas zapisywania bannera w lokalnym katalogu. Powodem tego jest prawdopodobnie b³êdna ¶cie¿ka lokalnego katalogu podana w ustawieniach";
$GLOBALS['strErrorStoreFTP']			= "Wyst±pi³ b³±d podczas zapisywania bannera na serwerze FTP. Powodem tego mo¿e byæ niedostêpno¶æ serwera lub jego b³êdna konfiguracja w ustawieniach";
$GLOBALS['strErrorDBPlain']			= "Wyst±pi³ b³±d podczas próby dostêpu do bazy danych";
$GLOBALS['strErrorDBSerious']			= "Wyst±pi³ powa¿ny b³±d zwi±zany z baz± danych";
$GLOBALS['strErrorDBNoDataPlain']		= "Z powodu problemu z baz± danych ".$phpAds_productname." nie móg³ pobraæ lub zapisaæ danych. ";
$GLOBALS['strErrorDBNoDataSerious']		= "Z powodu powa¿nego problemu z baz± danych , ".$phpAds_productname." nie móg³ pobraæ danych.";
$GLOBALS['strErrorDBCorrupt']			= "Tabela w bazie danych jest prawdopodobnie uszkodzona i wymaga naprawy. Wiêcej informacji na temat naprawy tabel znajdziesz w rozdziale <i>Troubleshooting</i> <i>Podrêcznika administratora</i>.";
$GLOBALS['strErrorDBContact']			= "Skontaktuj siê z administratorem serwera i powiadom go o problemie.";
$GLOBALS['strErrorDBSubmitBug']			= "Je¶li ten problem siê powtarza, mo¿e byæ powodowany przez b³±d w ".$phpAds_productname.". Przeka¿ poni¿sze informacje twórcom ".$phpAds_productname.". Spróbuj tak¿e opisaæ w jasny sposób dzia³ania, które prowadz± do wyst±pienia b³êdu.";
$GLOBALS['strMaintenanceNotActive']		= "Skrypt utrzymania nie zosta³ wykonany w ci±gu ostatnich 24 godzin. \\nAby zapewniæ prawid³owe funkcjonowanie ".$phpAds_productname." musi on byæ wykonywany \\nco godzinê. \\n\\nWiêcej informacje na temat konfiguracji skryptu utrzymania \\nznajdziesz w Podrêczniku administratora.";


// E-mail
$GLOBALS['strMailSubject'] 			= "Raport dla reklamodawcy";
$GLOBALS['strAdReportSent']			= "Raport dla reklamodawcy wys³any";
$GLOBALS['strMailSubjectDeleted'] 		= "Deaktytowane bannery";
$GLOBALS['strMailHeader'] 			= "Drogi {contact},\n";
$GLOBALS['strMailBannerStats'] 			= "Poni¿ej znajdziesz statystyki bannerów dla {clientname}:";
$GLOBALS['strMailFooter'] 			= "Z Powa¿aniem,\n  {adminfullname}";
$GLOBALS['strMailClientDeactivated'] 		= "Poni¿sze bannery zosta³y deaktywowane poniewa¿";
$GLOBALS['strMailNothingLeft'] 			= "Je¶li chcieliby Pañstwo kontynuowaæ reklamê na naszej stronie, prosimy o kontakt.\nZ przyjemno¶ci± udzielimy dalszych informacji.";
$GLOBALS['strClientDeactivated']		= "Ta kampania jest obecnie nieaktywna poniewa¿";
$GLOBALS['strBeforeActivate']			= "data aktywacji nie zosta³a osi±gniêta";
$GLOBALS['strAfterExpire']			= "data zakoñczenia zosta³a osi±gniêta";
$GLOBALS['strNoMoreClicks']			= "wszystkie Klikniêcia zosta³y wykorzystane";
$GLOBALS['strNoMoreViews']			= "wszystkie Ods³ony zosta³y wykorzystane";
$GLOBALS['strWeightIsNull']			= "jego waga jest uztawiona na zero";
$GLOBALS['strWarnClientTxt']			= "Liczba Klikniêæ lub Ods³on dla pozosta³ych dla Pañstwa bannerów schodzi poni¿ej granicy {limit}. \nKiedy liczba Klikniêæ lub Ods³on zostanie wykorzystana, bannery zostan± deaktywowane. ";
$GLOBALS['strViewsClicksLow']			= "Liczba Klikniêæ/Ods³on jest prawie wykorzystana";
$GLOBALS['strNoViewLoggedInInterval']  	= "Nie zarejestrowano ¿adnych Ods³on w czasie objêtym tym raportem";
$GLOBALS['strNoClickLoggedInInterval'] 	= "Nie zarejestrowano ¿adnych Klikniêæ w czasie objêtym tym raportem";
$GLOBALS['strMailReportPeriod']			= "Ten raport zawiera statystyki od {startdate} do {enddate}.";
$GLOBALS['strMailReportPeriodAll']		= "Ten raport zawiera wszystkie statystyki a¿ do {enddate}.";
$GLOBALS['strNoStatsForCampaign'] 		= "Nie ma ¿adnych statystyk dla tej kampanii";


// Priority
$GLOBALS['strPriority']				= "Priorytet";


// Settings
$GLOBALS['strSettings'] 			= "Ustawienia";
$GLOBALS['strGeneralSettings']			= "Ustawienia ogólne";
$GLOBALS['strMainSettings']			= "Ustawienia g³ówne";
$GLOBALS['strAdminSettings']			= "Ustawienia administracji";


// Product Updates
$GLOBALS['strProductUpdates']			= "Aktualizacje produktu";
/*********************************************************/
/* Keyboard shortcut assignments             */
/*********************************************************/


// Reserved keys
// Do not change these unless absolutely needed
$GLOBALS['keyHome']			= 'h';
$GLOBALS['keyUp']			= 'u';
$GLOBALS['keyNextItem']			= '.';
$GLOBALS['keyPreviousItem']		= ',';
$GLOBALS['keyList']			= 'l';


// Other keys
// Please make sure you underline the key you
// used in the string in default.lang.php
$GLOBALS['keySearch']			= 's';
$GLOBALS['keyCollapseAll']		= 'c';
$GLOBALS['keyExpandAll']		= 'e';
$GLOBALS['keyAddNew']			= 'n';
$GLOBALS['keyNext']			= 'n';
$GLOBALS['keyPrevious']			= 'p';

?>
Return current item: OpenX (phpAdsNew)