Location: PHPKode > projects > OpenRat CMS > openrat/language/ru.ini.php
; $Id$
; <?php die( 'no access' ) ?>
; Please send new translations to hide@address.com thanks.
;
ACCESSKEY_MAIN_ADD="A"
ACCESSKEY_MAIN_ADMINISTRATION="S"
ACCESSKEY_MAIN_CONTENT="C"
ACCESSKEY_MAIN_CREATE="N"
ACCESSKEY_MAIN_EDIT="B"
ACCESSKEY_MAIN_EL="E"
ACCESSKEY_MAIN_GROUPS="M"
ACCESSKEY_MAIN_LISTING="L"
ACCESSKEY_MAIN_MEMBERSHIPS="M"
ACCESSKEY_MAIN_PHPINFO="I"
ACCESSKEY_MAIN_PROJECTMENU="P"
ACCESSKEY_MAIN_PROP="G"
ACCESSKEY_MAIN_PUB="F"
ACCESSKEY_MAIN_PW="P"
ACCESSKEY_MAIN_RIGHTS="R"
ACCESSKEY_MAIN_SHOW="A"
ACCESSKEY_MAIN_SRC="Q"
ACCESSKEY_WINDOW_ACLFORM="G"
ACCESSKEY_WINDOW_ADDEL="G"
ACCESSKEY_WINDOW_ADD="G"
ACCESSKEY_WINDOW_ADMINISTRATION="A"
ACCESSKEY_WINDOW_ADVANCED="N"
ACCESSKEY_WINDOW_APPLICATIONS=A
ACCESSKEY_WINDOW_ARCHIVE=A
ACCESSKEY_WINDOW_COMPRESS="Z"
ACCESSKEY_WINDOW_CONTENT=C
ACCESSKEY_WINDOW_CREATEFILE=F
ACCESSKEY_WINDOW_CREATEFOLDER=O
ACCESSKEY_WINDOW_CREATELINK=L
ACCESSKEY_WINDOW_CREATE=N
ACCESSKEY_WINDOW_CREATEPAGE=P
ACCESSKEY_WINDOW_EDIT="N"
ACCESSKEY_WINDOW_EDITVALUE="E"
ACCESSKEY_WINDOW_EL="T"
ACCESSKEY_WINDOW_EXPORT=E
ACCESSKEY_WINDOW_EXTENSION="E"
ACCESSKEY_WINDOW_EXTRACT="A"
ACCESSKEY_WINDOW_FORM="F"
ACCESSKEY_WINDOW_GROUPS="G"
ACCESSKEY_WINDOW_HELP="H"
ACCESSKEY_WINDOW_IMPORT=I
ACCESSKEY_WINDOW_INFO="I"
ACCESSKEY_WINDOW_LINK=L
ACCESSKEY_WINDOW_LISTING="G"
ACCESSKEY_WINDOW_LOGOUT=L
ACCESSKEY_WINDOW_MAIL="E"
ACCESSKEY_WINDOW_MAINTANANCE="W"
ACCESSKEY_WINDOW_MAINTENANCE="W"
ACCESSKEY_WINDOW_NAME="N"
ACCESSKEY_WINDOW_ORDER="R"
ACCESSKEY_WINDOW_PAGES="S"
ACCESSKEY_WINDOW_PASSWORD="K"
ACCESSKEY_WINDOW_PROJECTMENU="P"
ACCESSKEY_WINDOW_PROP=E
ACCESSKEY_WINDOW_PROPERTIES="E"
ACCESSKEY_WINDOW_PUB=P
ACCESSKEY_WINDOW_PWCHANGE="P"
ACCESSKEY_WINDOW_REGISTER="R"
ACCESSKEY_WINDOW_REMOVE="F"
ACCESSKEY_WINDOW_RIGHTS="H"
ACCESSKEY_WINDOW_SELECT="W"
ACCESSKEY_WINDOW_SETTINGS="E"
ACCESSKEY_WINDOW_SHOWLOGIN="A"
ACCESSKEY_WINDOW_SHOW="Z"
ACCESSKEY_WINDOW_SIZE="G"
ACCESSKEY_WINDOW_SRCELEMENT="N"
ACCESSKEY_WINDOW_SRC="S"
ACCESSKEY_WINDOW_TYPE="T"
ACCESSKEY_WINDOW_UNCOMPRESS="X"
ACCESSKEY_WINDOW_USERS="R"
ACL = "ÇÕÛÞÒÕÚÐ"
ACL_CREATE_FILE = "·ÐÓàã×Øâì äÐÙÛ"
ACL_CREATE_FILE_ABBREV = "FIL"
ACL_CREATE_FOLDER_ABBREV = "DIR"
ACL_CREATE_FOLDER = "FIL ÁÞ×ÔÐÙâÕ ºÐâÐÛÞÓ DIR"
ACL_CREATE_LINK_ABBREV = "LNK"
ACL_CREATE_LINK = "ÁÞ×ÔÐâì Link"
ACL_CREATE_PAGE_ABBREV = "PAG"
ACL_CREATE_PAGE = "LNK ÁÞ×ÔÐâì áâàÐÝØæã ßÞàâ"
ACL_DELETE_ABBREV = "ÃÔÐÛØâì"
ACL_DELETE = "Delete"
ACL_DESC = "´µ»Ì íâÞÓÞ çÕÛÞÒÕÚÐ ØáßÞÛì×ãîâáï ÔÛï ÒáÕå ßàÞáïâ íâÞâ ÞÑêÕÚâ"
ACL_GRANT_ABBREV = "GR"
ACL_GRANT = "³àÐÝâ çÕÛÞÒÕÚÐ GR"
ACL_INHERITED = "inherited"
ACL_PROP = "ãÝÐáÛÕÔÞÒÐÛÐ ÀÕÔÐÚâØàÞÒÐâì ÁÒÞÙáâÒÐ ¿¿²"
ACL_PROP_ABBREV = "PRP"
ACL_PUBLISH_ABBREV = "¾ßãÑÛØÚÞÒÐâì PUB ¿àÞçâØâÕ"
ACL_PUBLISH = "Publish"
ACL_READ_ABBREV = "REA"
ACL_READ = "Read"
ACL_RELEASE = "Àµ° áÞÔÕàÖÐÝØî ÒëßãáÚÐ"
ACL_RELEASE_ABBREV = "REL"
ACL_TRANSMIT_ABBREV = "INH"
ACL_TRANSMIT = "REL ÝÐáÛÕÔÞÒÐÝØï ßàÐÒ ßÕçÕÝì"
ACL_WRITE = "¸×ÜÕÝØâì áÞÔÕàÖØÜÞÕ ²¸À"
ACL_WRITE_ABBREV = "WRI"
ADDITIONAL_INFO = "´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï : ¾âÜÕÝØâì"
BUTTON_BACK = "Back"
BUTTON_BACK_DESC = "Back"
BUTTON_CANCEL = "Cancel"
BUTTON_CANCEL_DESC = "Cancel this action"
BUTTON_COMPARE = "Compare"
BUTTON_COMPARE_DESC = "Compare selected text"
BUTTON_NEXT_DESC = "Next"
BUTTON_NEXT = "Next"
BUTTON_OK_DESC="OK"
BUTTON_OK_DESC = "OK"
BUTTON_OK = "OK"
BUTTON_UNDO = "¾Ú ¾âÜÕÝØâì"
CACHE_FILENAME = "Cache-Dateiname"
CALENDAR="Calendar"
CHARSET = "ISO-8859-5"
COMPRESSION_BZ2 = "bzip2"
COMPRESSION_GZ = "GZip (GNU Zip)"
COMPRESSION_ZIP = "ZIP (PKZIP)"
CONFIRM_DELETE = "Confirm Delete"
CONTENT = "Value"
CREATE_USER = "Creationuser"
DATE = "´ÐâÐ"
DATE_ANSI = "´ÐâÐ ANSI áçØáÛÕÝØï"
DATE_FORMAT_LONG = "m/d Y, H:i"
DATE_FORMAT = "Ü / Ô Y, H : ï : ë"
DATE_LAST_MONTH = "·Ð ßÞáÛÕÔÝØÙ ÜÕáïæ ·Ð ßÞáÛÕÔÝØÙ"
DATE_LAST_YEAR = "Last year"
DATE_MONTH1 = "ÓÞÔÐ ïÝÒÐàì"
DATE_MONTH10 = "October"
DATE_MONTH11 = "ÞÚâïÑàì ÝÞïÑàì ÔÕÚÐÑàì"
DATE_MONTH12 = "December"
DATE_MONTH2 = "February"
DATE_MONTH3 = "äÕÒàÐÛï ÜÐàâÐ ÐßàÕÛï"
DATE_MONTH4 = "April"
DATE_MONTH5 = "May"
DATE_MONTH6 = "ÜÐï ØîÝï ØîÛï"
DATE_MONTH7 = "July"
DATE_MONTH8 = "August"
DATE_MONTH9 = "ÐÒÓãáâÐ áÕÝâïÑàï ²ßÕàÕÔ"
DATE_NEXT_MONTH = "Next month"
DATE_NEXT_YEAR = "ÜÕáïæ ÁÛÕÔãîéØÙ ÓÞÔ"
DATE_TIME = "ÒàÕÜÕÝØ"
DATE_TODAY = "Today"
DATE_WEEKDAY0 = "Sunday"
DATE_WEEKDAY1 = "²ÞáÚàÕáÕÝìÕ ¿ÞÝÕÔÕÛìÝØÚ ²âÞàÝØÚ"
DATE_WEEKDAY2 = "Tuesday"
DATE_WEEKDAY3 = "Wednesdy"
DATE_WEEKDAY4 = "ÁàÕÔØ ÇÕâÒÕàÓ ¿ïâÝØæÐ"
DATE_WEEKDAY5 = "Friday"
DATE_WEEKDAY6 = "Saturday"
DESCRIPTION = Description
DOCUMENT_TREE = "Document tree"
EDITOR_EDITLINK = "Edit Link"
EDITOR = "Editor"
EDITOR_EDITTEXT = "Text-Editor"
EDITOR_PROMPT_LIST_ENTRY = "Please select a text for the list-entry. Space=End of list."
EDITOR_PROMPT_TABLE_CELL_FIRST_COLUMN = "Please enter a text for the first table cell. Space=End of table."
EDITOR_PROMPT_TABLE_CELL = "Please enter a Text for the table column. Space=next row."
EDITOR_SHOW_LANGUAGE = "Show language"
EL_CODE_DESC = "ºÞÔÕÚá ÍâÞ <strong> PHP-ÚÞÔ </strong> - íÛÕÜÕÝâ áÞÔÕàÖØâ PHP ÚÞÔÕÚáÐ, ÚÞâÞàëÙ ÒëßÞÛÝïÕâáï ßàØ ßãÑÛØÚÐæØØ áâàÐÝØæë. ÂÞÛìÚÞ ÔÛï ÞßëâÝëå ßàÞÓàÐÜÜØáâÞÒ PHP! ºÞßØàÞÒÐâì"
EL_CODE = "PHP Code"
EL_COPY ="Copy"
EL_COPY_DESC = "Copy a Value out of an element of a linked page"
EL_DATE = "´ÐâÐ"
EL_DATE_DESC = "ÍâÞâ íÛÕÜÕÝâ áÞÔÕàÖØâ ÔÐâã"
EL_DYNAMIC_DESC = "´ØÝÐÜØçÕáÚÐï ¼ÞéÝëÙ ÔØÝÐÜØçÝëÙ íÛÕÜÕÝâ áÞÔÕàÖØâ ÔØÝÐÜØçÕáÚØÕ íÛÕÜÕÝâë áæÕÝÐàØÕÒ, f.e. áÛÞÖÝëå ÝÐÒØÓÐæØÞÝÝëå ÜÕÝî. ¸ÝäÞ"
EL_DYNAMIC = "Dynamic"
ELEMENT = "ÁãÑÑÞâÐ ÍÛÕÜÕÝâ"
ELEMENT_DELETE_DESC = "ÍÛÕÜÕÝâë ÃÔÐÛØâì íÛÕÜÕÝâ. ²ÝØÜÐÝØÕ <strong> </strong>, ÒáÕ ×ÝÐçÕÝØï áÞ ÞáÝÞÒÐÝë ÝÐ íâÞâ íÛÕÜÕÝâ ÑãÔãâ ãâÕàïÝë! ÃÔÐÛØâì"
ELEMENT_DELETE_VALUES = "Delete Values"
ELEMENT_DELETE_VALUES_DESC = "×ÝÐçÕÝØï ÒáÕå ×ÝÐçÕÝØÙ ÔÐÝÝÞÓÞ íÛÕÜÕÝâÐ ÑãÔãâ ãÔÐÛÕÝë!"
ELEMENT_DESC_DESC = "ÍâÐ åÐàÐÚâÕàØáâØÚÐ ßÞÚÐ×ÐÝÐ ßàØ àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØØ áÞÔÕàÖÐÝØï íâÞ ÔÞÛÖÝÞ Ñëâì ßÞÛÕ×ÝÞ ÔÛï ÞßØáÐÝØï ÐÒâÞàÐ"
ELEMENT_NAME = "- ØÜï íÛÕÜÕÝâÐ"
ELEMENT_NAME_DESC = "ÍâÞ ØÜï identicates íâÞâ íÛÕÜÕÝâ Ò ÚÞÔ èÐÑÛÞÝÐ. ²ë ÜÞÖÕâÕ Ø×ÜÕÝØâì íâÞ ØÜï ßÞ×ÖÕ ¿ÞÔâØß"
ELEMENTS = Elements
ELEMENT_SUBTYPE = "Subtype"
ELEMENT_TYPE = "ÍÛÕÜÕÝâ âØßÐ PHP"
EL_INFO_ACT_USER_DESC = "²åÞÔÒëßÞÛÝÕÝáØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛì : ¾ßØáÐÝØÕ"
EL_INFO_ACT_USER_FULLNAME = "²åÞÔÒëßÞÛÝÕÝáØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛì : Ä.¸.¾."
EL_INFO_ACT_USER_MAIL = "²åÞÔÒëßÞÛÝÕÝáØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛì : E-Mail"
EL_INFO_ACT_USER_TEL = "²åÞÔÒëßÞÛÝÕÝáØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛì :"
EL_INFO_ACT_USER_USERNAME = "ÂÕÛÕäÞÝ ²åÞÔÒëßÞÛÝÕÝáØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛì : ¸Üï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï Erstellungsautor"
EL_INFO_CREATE_USER_DESC = ": ¾ßØáÐÝØÕ"
EL_INFO_CREATE_USER_FULLNAME = "Creation - ¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛì : Ä.¸.¾."
EL_INFO_CREATE_USER_MAIL = "Creation - ¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛì : áÞÞÑéÕÝØÕ"
EL_INFO_CREATE_USER_TEL = "Creation - ¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛì : âÕÛÕäÞÝ"
EL_INFO_CREATE_USER_USERNAME = "Creation - ¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛì : Benutzername"
EL_INFODATE_DATE_CREATED = "Infodate ´ÐâÐ / ²àÕÜï ÂÒÞàÕÝØï"
EL_INFODATE_DATE_PUBLISHED = "´ÐâÐ / ÒàÕÜï ßãÑÛØÚÐæØØ"
EL_INFODATE_DATE_SAVED = "´ÐâÐ / ²àÕÜï ßÞáÛÕÔÝÕÓÞ áßÐáÕÝØï"
EL_INFODATE_DESC = "² Infodate áÞÔÕàÖØâ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØÙ ÔÐâë"
EL_INFODATE = "Infodate"
EL_INFO_DB_ID = "±Ð×Ð ÔÐÝÝëå : ID"
EL_INFO_DB_NAME = "±Ð×Ð ÔÐÝÝëå : ¸Üï"
EL_INFO_DESC = "ÍâÐ ØÝäÞàÜÐæØï áÞÔÕàÖØâ ßÞÛÕ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÕ áÞÔÕàÖÐÝØÕ"
EL_INFO_EDIT_FULLURL = "ÔÛï ²ÞÙâØ Url (ßÞÛÝëÙ)"
EL_INFO_EDIT_URL = "ÔÛï ÒåÞÔÐ Url (ÞâÝÞáØâÕÛìÝÐï)"
EL_INFO = "Info"
EL_INFO_LANGUAGE_ID = "¸áßÞÛì×ãÕâáï ï×ëÚ : ID"
EL_INFO_LANGUAGE_ISO = "¸áßÞÛì×ãÕâáï ï×ëÚ : ISO - ÚÞÔÕÚá"
EL_INFO_LANGUAGE_NAME = "¿ÞÔÕàÖÐÝÝëÕ ï×ëÚÐ :"
EL_INFO_LASTCH_USER_DESC = "¸Üï ¿ÞáÛÕÔÝÕÕ ¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛì :"
EL_INFO_LASTCH_USER_FULLNAME = "¾ßØáÐÝØÕ ßÞáÛÕÔÝØÙ ¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛì : Ä.¸.¾."
EL_INFO_LASTCH_USER_MAIL = "¿ÞáÛÕÔÝÕÕ ¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛì : ßÞ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâÕ"
EL_INFO_LASTCH_USER_TEL = "² ßàÞèÛÞÜ ¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛì : ÂÕÛÕäÞÝ"
EL_INFO_LASTCH_USER_USERNAME = "¿ÞáÛÕÔÝÕÕ ¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛì : ¸Üï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï"
EL_INFO_PAGE_DESC = "Áâà :"
EL_INFO_PAGE_EXTENSION = "PEC ÁâàÐÝØæÐ : Filename - ßàÞÔÛÕÝØÕ"
EL_INFO_PAGE_FILENAME = "Áâà : ¸Üï äÐÙÛÐ (ÑÕ× àÐáèØàÕÝØï)"
EL_INFO_PAGE_FULLFILENAME = "áâàÐÝØæã : ¿ÞÛÝëÙ ßãâì Ø ØÜï äÐÙÛÐ"
EL_INFO_PAGE_ID = "Áâà : ID"
EL_INFO_PAGE_NAME = "Áâà :"
EL_INFO_PROJECT_ID = "½Ð×ÒÐÝØÕ ¿àÞÕÚâÐ : ID"
EL_INFO_PROJECT_NAME = ":"
EL_INFO_URL = "½Ð×ÒÐÝØÕ URL ÒÞÙâØ Ò"
EL_INSERT_DESC = "Inserting page(s). Either 1 selected page or a list of pages out of 1 selected folder are inserted."
EL_INSERT_INLINE="Internal Insert while publishing"
EL_INSERT = "Insert"
EL_INSERT_SSI="Insert via Serverside-Include (SSI)"
EL_LINK = "Anchor"
EL_LINK_DESC = "ÍÝÚÞà ÁáëÛÚÐ ÝÐ áâàÐÝØæã ØÛØ äÐÙÛ"
EL_LINK_FILE = "Link to files"
EL_LINK_IMAGE_DATA_URI = "Link to images with Data-URI"
EL_LINK_IMAGE = "Link to images"
EL_LINKINFO = "Anchor-Info"
EL_LINKINFO_CREATE_USER_DESC = "Create-User: Description"
EL_LINKINFO_CREATE_USER_FULLNAME = "Create-User: Full name"
EL_LINKINFO_CREATE_USER_MAIL = "Create-User: E-Mail"
EL_LINKINFO_CREATE_USER_TEL = "Create-User: Telephone Number"
EL_LINKINFO_CREATE_USER_USERNAME = "Create-User: Username"
EL_LINKINFO_DESC = "Use an Property out of a linked object"
EL_LINKINFO_HEIGHT = "Height"
EL_LINKINFO_LASTCH_USER_DESC = "Last User: Description"
EL_LINKINFO_LASTCH_USER_FULLNAME = "Last User: Full name"
EL_LINKINFO_LASTCH_USER_MAIL = "Last User: E-Mail"
EL_LINKINFO_LASTCH_USER_TEL = "Last User: Telephone number"
EL_LINKINFO_LASTCH_USER_USERNAME = "Last User: Username"
EL_LINKINFO_MIME-TYPE = "Mime-Type"
EL_LINKINFO_WIDTH = "Width"
EL_LINK_LINK = "Link to anchors"
EL_LINK_NONE = "All"
EL_LINK_PAGE = "Link to pages"
EL_LIST_DESC = "ÁßØáÞÚ ÁßØáÞÚ íÛÕÜÕÝâÞÒ ÒÚÛîçÐÕâ 1 ØÛØ ÑÞÛÕÕ áâàÐÝØæ. Á íâØÜ íÛÕÜÕÝâÞÜ Òë ÜÞÖÕâÕ ßÞÜÕáâØâì ÝÕáÚÞÛìÚÞ áâàÐÝØæ ÝÐ ÞÔÝÞÜ ÒÜÕáâÕ"
EL_LIST = "List"
EL_LONGTEXT = "´Ð"
EL_LONGTEXT_DESC = "âÕÚáâ ÔÞÛÓÞ âÕÚáâë á ÑÞÛÕÕ çÕÜ 1 ÛØÝØï"
EL_NUMBER_DESC = "çØáÛÞ ÇØáÛÞ íÛÕÜÕÝâÞÒ áÞÔÕàÖØâ çØáÛÞÒëÕ ×ÝÐçÕÝØï"
EL_NUMBER = "Number"
EL_PROP_ALL_LANGUAGES = "²áÕ ï×ëÚØ"
EL_PROP_ALL_LANGUAGES_DESC = "ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ àÐÒÝÞ ÝÐ ÒáÕå ï×ëÚÐå PHP"
EL_PROP_CODE_DESC = "ºÞÔÕÚá <em> ¿ÞÔáÚÐ×ÚÐ : </em> ¿ÞáÜÞâàØâÕ ÝÐ API - ´ÞÚãÜÕÝâÐæØï íâÞÓÞ ÚÛÐááÐ. ¾Ñï×ÐâÕÛìÝÞ ØáßÞÛì×ãÙâÕ âÞÛìÚÞ Ø× ÜÕâÞÔÞÒ íâÞÓÞ ÚÛÐááÐ, ÝÕ ßÞÒâÞàØâì <tt> </tt> ØÛØ àÐáßÕçÐâÐâì <tt> </tt>!"
EL_PROP_CODE = "PHP Code"
EL_PROP_DATEFORMAT = "ÄÞàÜÐâ ÔÐâë"
EL_PROP_DATEFORMAT_DESC = "ÄÞàÜÐâ ÔÐâë. ÀÐááÚÐÖØâÕ áÒÞØÜ ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàÞÜ ²ÐÜ ÝãÖÝë ÔàãÓØÕ äÞàÜÐâë <br> (¿ÞÛÕ×ÝëÙ áÞÒÕâ : ÍâÞ äÞàÜÐâë, ÞßàÕÔÕÛÕÝë Ò äÐÙÛÕ <tt> dateformat.ini.php </tt>)"
EL_PROP_DECIMALS = "ÓàÐäÞÜ áÞâëå"
EL_PROP_DECIMALS_DESC = "ÓàÐäÞÜ áÞâëå"
EL_PROP_DEC_POINT = "×ÐßïâÞÙ Char"
EL_PROP_DEC_POINT_DESC = "Ò ÔÕáïâØçÝãî âÞçÚã, f.e. . 'ØÛØ', 'ØÛØ ßãáâëÕ"
EL_PROP_DEFAULT_FOLDEROBJECT = "½ÐØÒëáèØÙ ÚÐâÐÛÞÓÕ"
EL_PROP_DEFAULT_FOLDEROBJECT_DESC = "ÁÒï×ÐÝÝëÙ ÞÑêÕÚâ ÜÞÖÝÞ ÒëÑàÐÒèØÕ Ø× íâÞÙ ßÐßÚØ. ²ëÑÕàØâÕ áßØáÞÚ ÑãÔÕâ ÝÐÜÝÞÓÞ ïáÝÕÕ á ßÞÛÕ×ÝëÜ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ ×ÔÕáì."
EL_PROP_DEFAULT_LONGTEXT = "ÂÕÚáâ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî"
EL_PROP_DEFAULT_LONGTEXT_DESC = "ÍâÞâ âÕÚáâ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ íÛÕÜÕÝâ ïÒÛïÕâáï ßãáâëÜ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî"
EL_PROP_DEFAULT_OBJECT = "Default object"
EL_PROP_DEFAULT_OBJECT_DESC = "ÞÑêÕÚâ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî ÞÑêÕÚâ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî"
EL_PROP_DEFAULT_TEXT = "Default text"
EL_PROP_DEFAULT_TEXT_DESC = "âÕÚáâ ÍâÞâ âÕÚáâ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ íÛÕÜÕÝâ ïÒÛïÕâáï ßãáâëÜ"
EL_PROP_DYNAMIC_PARAMETERS_DESC = "¿ÐàÐÜÕâàë ÜÞÖÝÞ ×ÐÔÐâì ßÐàÐÜÕâàë ÔÛï âÐÚÞÓÞ ÔØÝÐÜØçÝÞÓÞ íÛÕÜÕÝâÐ ¿ÐàÐÜÕâàë"
EL_PROP_DYNAMIC_PARAMETERS = "Parameter"
EL_PROP_DYN_PARAM_DESC = "ÝÕâ"
EL_PROP_DYN_PARAM = "Parameters"
EL_PROP_FORMAT = "Format"
EL_PROP_HTML_DESC = "¿Þ×ÒÞÛìâÕ ßØáìÜÕÝÝÞ ÒáâÐÒÛïâì âÕÓØ."
EL_PROP_HTML = "¾ßØáÐÝØÕ ßÞ HTML"
EL_PROP_RAW = "Simple text"
EL_PROP_SELECT_ITEMS_DESC = "²Þâ ×ÝÐçÕÝØï Ø× ßÞïáÝØÛ ÐÒâÞà ØÜÕÕâ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ÒëÑàÐâì æÕÝÝÞáâØ."
EL_PROP_SELECT_ITEMS = "Selectbox ãÜÞÛçÐÝØî"
EL_PROP_THOUSAND_SEP = "ÂëáïçÕÛÕâÝØÙ áØÜÒÞÛ"
EL_PROP_THOUSAND_SEP_DESC = "´ÐàáâÕÛÛãÝÓ ÔÕà Tausender - ÁâÕÛÛÕ ÜÐÜ Zeichenkette, z.B., »µµÀ oder"
EL_PROP_WIKI_DESC = "¸áßÞÛì×ãÙâÕ ÒØÚØ quickformat"
EL_PROP_WIKI = "<em> Wiki </em> ±ëáâàÞÕ äÞàÜÐâØàÞÒÐÝØÕ"
EL_PROP_WIKIHTML = "Wiki-like Formatting, HTML is allowed"
EL_PROP_WITH_ICON = "Ø×ÜÕÝØâì ØÚÞÝÚã á"
EL_PROP_WITH_ICON_DESC = "² àÕÖØÜ àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØï ×ÝÐçÞÚ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÔÞ ×ÝÐçÕÝØï ×ÐßØáØ"
EL_PROP_WRITABLE_DESC = "¿àÞÒÕàØâì íâÞ, íâÞ íÛÕÜÕÝâ ×ÝÐçÕÝØï ÜÞÓãâ Ñëâì Ø×ÜÕÝÕÝë"
EL_PROP_WRITABLE = "writable"
EL_SELECT_DESC = "Selectbox ÁâÞØÜÞáâì ÞßàÕÔÕÛïÕâáï ÐÒâÞàÞÜ Ø× áßØáÚÐ"
EL_SELECT = "Selectbox"
EL_TEXT = "ÂÕÚáâÞÒëÕ ÞÑÛÐáâØ"
EL_TEXT_DESC = "² textfield ØáßÞÛì×ãÕâáï ÔÛï ÞÔÝÞÙ áâàÞÚØ âÕÚáâÐ ÔÞ 255 ÑãÚÒ Technischer"
EMPTY=Empty
ERROR_ACCESS_DENIED = "ÄÕåÛÕà ² ÔÞáâãßÕ ÞâÚÐ×ÐÝÞ"
ERROR_ACCESS_DENIED_DESC = "²ë ÝÕ ØÜÕÕâÕ ÔÞáâÐâÞçÝÞ ßàÐÒ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ÞâÔÕÛìÝëÜ áâÐâìïÜ."
ERROR_DESC = "¾ßàÕÔÕÛÕÝÝÐï ßÞÓàÕèÝÞáâì occurered. ¿ÞÖÐÛãÙáâÐ, ØÝäÞàÜØàãÙâÕ ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàÐ."
ERROR_DESTDIR_NOT_WRITEABLE = "² ÚÐâÐÛÞÓÕ ÛÞÚÐÛìÝëÙ äÐÙÛ ÝÕÔÞáâãßÕÝ ÔÛï ×ÐßØáØ."
ERROR_FTP_CANNOT_CONNECT_TO_SERVER = "² FTP Server - ÝÕâ."
ERROR_FTP_CANNOT_LOGIN = "² ²ÞÙâØ ÝÐ FTP Server - ßàÞÒÐÛØÛÐáì."
ERROR_FTP_CANNOT_PASV_OFF = "² FTP - ÁÕàÒÕà unaible ÒëÚÛîçÐÕâ ßÐááØÒÝëÙ àÕÖØÜ."
ERROR_FTP_CANNOT_PASV_ON = "² FTP - ÁÕàÒÕà unaible ÒëÚÛîçÐÕâ ßÐááØÒÝëÙ àÕÖØÜ."
ERROR_FTP = "¾èØÑÚÐ ßàØ FTP - ßÕàÕÔÐçÐ"
ERROR_FTP_UNABLE_TO_CHDIR = "² FTP Server - ÝÕÛì×ï ÒëÑàÐâì ÔØàÕÚâÞàØî."
ERROR_LOGIN_BROKEN_SSL_CERT = "Login was denied, because your SSL-certificat is invalid."
ERROR_NO_PROJECT = "ÝÕâ ßàÞÕÚâÐ ØÜÕÕâáï."
ERROR_NOT_A_FOLDER = "¾ÑêÕÚâÐ ÝÕ áßàÐÒÞçÝØÚ"
ERROR = "Technischer Fehler"
ERROR_USER_PW = "¿ÐàÞÛì ÝÕ ÜÞÖÕâ Ñëâì Ø×ÜÕÝÕÝ"
ERROR_USER_PW_DESC = "ßÐàÞÛì ÝÕ ÜÞÖÕâ Ñëâì Ø×ÜÕÝÕÝ ÍÚáßÞàâ"
EXAMPLE = "Example"
EXPORT_DESC = "¸áßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÛï íÚáßÞàâÐ ÚÞßØàÞÒÐÝØï äÐÙÛÞÒ ÝÐ áÕàÒÕà ¸ÝÓãèÕâØï"
EXPORT = "Export"
FILE_DELETE_DESC = "ÃÔÐÛÕÝØÕ äÐÙÛÞÒ ÄÐÙÛ"
FILE_EXTENSION = "File extension"
FILE_IMAGE_FORMAT = "ßàÞÔÛÕÝØÕ äÞàÜÐâ Image"
FILE_IMAGE_HEIGHT = "Height"
FILE_IMAGE_JPEG_COMPRESSION = "²ëáÞâÐ ºÐçÕáâÒÞ JPEG"
FILE_IMAGE_NEW_HEIGHT = "½ÞÒÐï ÒëáÞâÐ"
FILE_IMAGE_NEW_SIZE="New image size"
FILE_IMAGE_NEW_WIDTH = "½ÞÒÐï èØàØÝÐ ÚÛØÜÐâÐ"
FILE_IMAGE_NEW_WIDTH_HEIGHT = "New Width and height"
FILE_IMAGE_RESIZE = "Change size"
FILE_IMAGE_RESIZE_DESC ="Change the image size, give the new width and size in pixels<br/><em>Hint:</em> Input only width <strong>or</strong> Height for not touching the format. If you only want to change the format, leave both fields empty."
FILE_IMAGE_SIZE_FACTOR="New size in relation"
FILE_MAX_SIZE="Maximum file size"
FILE_MAX_SIZE = "Maximum filesize"
FILE_MIMETYPE = "Mime-Type"
FILENAME_DESC = "Filename, which is used for generating the file. A automatically correction with respect to RFC 2396 will be done. Max 255 characters"
FILENAME = Filename
FILE_NO_DELETE_BECAUSE_LINKED ="<em>Notice:</em>: This file cannot be removed, because it is used by some pages."
FILE_PAGES_DESC ="Following Pages are linking to this file:"
FILE_PAGES = "Reverse-Linked Pages"
FILE_REPLACE_DESC ="You are able to replace this file with a file from your harddisc<br/><em>Hint:</em>All Links to this page are untouched"
FILE_REPLACE = "Replace"
FILE_SIZE = "Size"
FILETYPE_ODF = "OpenDocument format"
FILETYPE_PLAINTEXT = "äÞàÜÐâÕ ßàÞáâÞÓÞ âÕÚáâÐ ¿àÞáâÞÙ"
FILE_UPLOAD_DESC =""
FOLDER_FLIP = "Flip order"
FOLDER_FLIP_MARK = "Change checkboxes"
FOLDER_FLIP_MARK = "Flip selected"
FOLDER_MARK_ALL = "++"
FOLDER_MARK_ALL = "Mark all"
FOLDER_NEW_FILE = "New file"
FOLDER_NEW_FOLDER = "New directory"
FOLDER_NEW_LINK = "New link"
FOLDER_NEW_PAGE = "New page"
FOLDER_ORDERBYLASTCHANGE = "Sort entrys by the date of the last change"
FOLDER_ORDERBYNAME = "Sort entrys by name"
FOLDER_ORDERBYTYPE = "Sort entrys by type"
FOLDER_ORDER = "Order"
FOLDER_ROOT_DESC = "Root directory of the project. It contains all values."
FOLDER_ROOT = "Root directory"
FOLDER_SELECT_ARCHIVE = "Archive in TAR"
FOLDER_SELECT_ARCHIVE_HELP = "Archive selected files into a TAR file"
FOLDER_SELECT_COPY = "Copy to ..."
FOLDER_SELECT_COPY_HELP = "Copy selected objects into another folder"
FOLDER_SELECT_DELETE_COMMIT = "Commit delete"
FOLDER_SELECT_DELETE = "Delete"
FOLDER_SELECT_DELETE_HELP = "Delete selected objects in next step"
FOLDER_SELECT_LINK_HELP = "Link selected objects"
FOLDER_SELECT_LINK = "Link to ..."
FOLDER_SELECT_MOVE_HELP = "Move selected objects"
FOLDER_SELECT_MOVE = "Move to ..."
FOLDER_SELECT_TARGET_FOLDER_HELP = "Target folder"
FOLDER_SELECT_TARGET_FOLDER = "Target folder"
FOLDER_SUBFOLDER = "Subdirectory"
FOLDER_UNMARK_ALL = "--"
GLOBAL_ACTION = "Action"
GLOBAL_ACTIVE = "active"
GLOBAL_ADD = "Add"
GLOBAL_ADMINISTRATION = "Administration"
GLOBAL_ALL = "All"
GLOBAL_ALL_LANGUAGES = "All languages"
GLOBAL_ARCHIVE = "Archive"
GLOBAL_ARCHIVE_DESC = "All archived values of this element."
GLOBAL_CHANGE = "Change"
GLOBAL_CLEAN_AFTER_PUBLISH = "Cleanup target directory and remove old files in it."
GLOBAL_CLIPBOARD = "Clipboard"
GLOBAL_COMMENT = "comment"
GLOBAL_COMMON = "Common"
GLOBAL_COMPARE ="Compare"
GLOBAL_COPY = "Copy"
GLOBAL_COPY_OF = "Copy of"
GLOBAL_CREATED = "created"
GLOBAL_DATABASE = "Database"
GLOBAL_DAY = "Day"
GLOBAL_DAYS = "Days"
GLOBAL_DEFAULT = "Standard"
GLOBAL_DEFAULT_TEXT = "Default text"
GLOBAL_DELETE = "Delete"
GLOBAL_DELETED = "Object was deleted"
GLOBAL_DESCRIPTION = "Description"
GLOBAL_DIFFERENCES_DESC = "Show differences between 2 Revisions"
GLOBAL_DIFFERENCES = "Differences"
GLOBAL_DOWN = "down"
GLOBAL_ELEMENT = Template-Element
GLOBAL_EXTENSIONS = "Extensions"
GLOBAL_FILE = "File"
GLOBAL_FILENAME_DESC = "Filename, which will be used for generating. Will automatically checked against RFC 2396 (max. 255 chars)."
GLOBAL_FILENAME = "Filename"
GLOBAL_FILES = "Files"
GLOBAL_FILE_TRANSFER_DESC = "Import multiple file into the media database"
GLOBAL_FILE_TRANSFER = "File transfer"
GLOBAL_FOLDER_DESC = "ÁßàÐÒÞçÝØÚ ÜÞÖÕâ áÞÔÕàÖÐâì ÔàãÓØÕ ÚÐâÐÛÞÓØ, ²ÕàáØï, äÐÙÛë Ø ááëÛÚØ."
GLOBAL_FOLDER = "Directory"
GLOBAL_FORMAT = "Format"
GLOBAL_FULL_FILENAME = "ÄÞàÜÐâ äÐÙÛÐ ·ÐßÞÛÝØâÕ"
GLOBAL_FULL_FILENAME_DESC = "Full Filename, which is used while publishing"
GLOBAL_GPL = "² ÚÞÜßÛÕÚâ ßÞáâÐÒÚØ ÝØçÕÓÞ ½µ ³°À°½Â¸ÀõÂ. <br> ÍâÞ ÑÕáßÛÐâÝÞÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ, Ø Òë ÒßàÐÒÕ àÐáßàÞáâàÐÝïâì ÕÓÞ ÝÐ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëå ãáÛÞÒØïå."
GLOBAL_GROUP = "Group"
GLOBAL_GROUPS = "³àãßßÐ ÓàãßßÐå"
GLOBAL_HIDETREE = "ÁÚàëâì ÔÕàÕÒÞ çÐá"
GLOBAL_HOUR = "Hour"
GLOBAL_HOURS = "Houres"
GLOBAL_ICON = "Houres ÀÕÔÐÚâØàÞÒÐâì - ×ÝÐçÞÚ ID"
GLOBAL_ID = "ID"
GLOBAL_INACTIVE = "not active"
GLOBAL_INDEX="OpenRat"
GLOBAL_INDEX = "OpenRat"
GLOBAL_IS_DEFAULT = "Is default"
GLOBAL_KEY ="Key"
GLOBAL_LANGAUGE = "ºÛîçÕÒëÕ Ï×ëÚ Sprache"
GLOBAL_LANGUAGES_DESC = "Ï×ëÚØ ²áÕ áÞÔÕàÖÐÝØÕ ÜÞÓãâ Ñëâì áÞ×ÔÐÝë ÝÐ ÝÕáÚÞÛìÚØå ï×ëÚÐå"
GLOBAL_LANGUAGES = "Languages"
GLOBAL_LANGUAGE = Sprache
GLOBAL_LASTCHANGE = "¿ÞáÛÕÔÝØÕ Ø×ÜÕÝÕÝØï"
GLOBAL_LINK = "Shortcut"
GLOBAL_LINK_TO = "ÏàÛëÚØ ÏàÛëÚØ ÔÛï ßÕàÕåÞÔÐ"
GLOBAL_LISTING = "List"
GLOBAL_LOGIN = "²åÞÔ »ÞÓØÝ"
GLOBAL_LOG = Log
GLOBAL_MAKE_DEFAULT = "ºÞÜßÛÕÚâ ÔÛï áâÐÝÔÐàâÝëå"
GLOBAL_MINUTE = Minute
GLOBAL_MINUTES = "¼ØÝãâÐ ÜØÝãâ"
GLOBAL_MODEL = "Model"
GLOBAL_MODELS = "ÂØßÞÒëÕ ÜÞÔÕÛØ"
GLOBAL_MODELS_DESC = "Á ÜÞÔÕÛïÜØ Òë ÜÞÖÕâÕ áÔÕÛÐâì ÑÞÛìèÕ ÜÝÕÝØÙ ßàÞÕÚâÐ f.e. HTML Ø WML - ¾ÑàÐ×Õæ. ¼Õáïæ"
GLOBAL_MONTH = Month
GLOBAL_MONTHS = Months
GLOBAL_MOVE = "ÜÕáïæÕÒ"
GLOBAL_MUCH_TIME = "¿ÕàÕÜÕáâØâì <em> ¿ÞÔáÚÐ×ÚÐ : </em> ÍâÞ ÜÞÖÕâ ×ÐÝïâì ÜÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ. ½Õ ßàÕàÒÐâì ÒÞ ÒàÕÜï ×ÐÓàã×ÚØ áâàÐÝØæë."
GLOBAL_NAME_DESC = "¸Üï »ÞÓØçÕáÚØÕ ¸Üï ÔÐÝÝÞÓÞ ÞÑêÕÚâÐ. ¼ÞÖÕâ áÞÔÕàÖÐâì ÛîÑëÕ áØÜÒÞÛë (ÜÐÚá. 255 áØÜÒÞÛÞÒ)"
GLOBAL_NAME = Name
GLOBAL_NEW ="New"
GLOBAL_NO_ARCHIVE_DESC = "For this element is no archive available."
GLOBAL_NO_ARCHIVE = "No archive"
GLOBAL_NO_DESCRIPTION_AVAILABLE = "ÂÕßÕàì ÝÕ ÞßØáÐÝØÕ ÝÕÔÞáâãßÝÞ : ("
GLOBAL_NO_DIFFERENCES_FOUND = "½Õâ ÞâÛØçØÙ"
GLOBAL_NOPUBLISH = "½ÞÒëÕ ßãÑÛØÚÐæØØ ÞâáãâáâÒãÕâ"
GLOBAL_NOPUBLISH_DESC = "²áÕ Ø×ÔÐâÕÛìáÚØÕ äãÝÚæØØ, ÔÕ×ÐÚâØÒØàãîâáï Ò ÔÐÝÝëÙ ÜÞÜÕÝâ. ¸×ÒÕéÕÝØÕ"
GLOBAL_NO_TEMPLATES_AVAILABLE_DESC = "<em> ¿ÞÔáÚÐ×ÚÐ : </em> ÂÐÜ ÝÕâ èÐÑÛÞÝÞÒ ØÜÕÕâáï."
GLOBAL_NOT_FOUND = "ÝÕ ÝÐÙÔÕÝ"
GLOBAL_NOTICES ="Notice"
GLOBAL_NOT_LOGGED_IN = "ÝÕ ÒÞèÛØ Ò áØáâÕÜã"
GLOBAL_NOW = "Now"
GLOBAL_NR = "ð"
GLOBAL_OR = "ØÛØ"
GLOBAL_OTHER = "´àãÓØÕ ßàÕÔÜÕâë"
GLOBAL_OTHER_DESC = "ßÕàÕÔÐçÐ äÐÙÛÞÒ, ßÞØáÚ ÞÑêÕÚâÞÒ áâàÐÝØæã"
GLOBAL_PAGEELEMENT = "Page element"
GLOBAL_PAGE = "Page"
GLOBAL_PAGES ="Pages"
GLOBAL_PHP = "ÁâàÐÝØæë ¿ÕàÕÒÞÔçØÚ"
GLOBAL_PLEASE_LOGIN = "¿ÞÖÐÛãÙáâÐ, ÒÞÙÔØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ"
GLOBAL_PREFS = "Preferences"
GLOBAL_PROFILE = "User profile"
GLOBAL_PROJECT = "Project"
GLOBAL_PROJECTS = "¿àÞÕÚâ ¿àÞÕÚâë ÁÒÞÙáâÒÐ"
GLOBAL_PROP = "Properties"
GLOBAL_PUBLIC = "public"
GLOBAL_PUBLISH = "ÞÑéÕáâÒÕÝÝÞáâØ"
GLOBAL_PUBLISH_WITH_SUBDIRS = "ÞßãÑÛØÚÞÒÐâì ÞßãÑÛØÚÞÒÐâì Ò ßÞÔÚÐâÐÛÞÓÐå"
GLOBAL_READONLY = "ÂÞÛìÚÞ ÔÛï çâÕÝØï"
GLOBAL_READONLY_DESC = "àÕÖØÜÕ ÁØáâÕÜÐ Ò àÕÖØÜÕ âÞÛìÚÞ ÔÛï çâÕÝØï. ²ë ÝÕ áÜÞÖÕâÕ áÞåàÐÝØâì ÛîÑëÕ ÔÐÝÝëÕ! ¾ÑÝÞÒØâì"
GLOBAL_REFRESH = "Refresh"
GLOBAL_REGISTER_DESC = "·ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐâìáï ²ë ÜÞÖÕâÕ ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐâìáï áÕÙçÐá. ¾áÒÞÑÞÖÔÕÝØÕ"
GLOBAL_REGISTER = "Register"
GLOBAL_RELEASE_DESC = "Release value for publishing"
GLOBAL_RELEASE = "Release content"
GLOBAL_REMOVE = "áÞÔÕàÖÐÝØÕ ãÔÐÛïâì ¿ÕàÕØÜÕÝÞÒÐâì"
GLOBAL_RENAME = "Rename"
GLOBAL_REPLACE ="Replace"
GLOBAL_SAVE = "Save"
GLOBAL_SEARCH_DESC = "In big projects you can search for objects by several attributes like name,id,..."
GLOBAL_SEARCH = "Search"
GLOBAL_SECOND = Second
GLOBAL_SECONDS = Seconds
GLOBAL_SELECTED = "selected"
GLOBAL_SELECT ="Select"
GLOBAL_SEND_PASSWORD_DESC = "If you have forgotten your password, request a new one."
GLOBAL_SEND_PASSWORD = "Forgotten password"
GLOBAL_SETTINGS = "Settings"
GLOBAL_SHOW =Show
GLOBAL_SHOWTREE ="Show tree"
GLOBAL_STATE = State
GLOBAL_SYSTEM =System
GLOBAL_TEMPLATES_DESC = "Edit the templates"
GLOBAL_TEMPLATES = "Templates"
GLOBAL_TEMPLATE = "Template"
GLOBAL_TIME = Time
GLOBAL_TO = "ÔÞ"
GLOBAL_TODAY = "Today"
GLOBAL_TRANSFER = "ÁÕÓÞÔÝï ßÕàÕÔÐçÐ âØßÐ"
GLOBAL_TYPE = Type
GLOBAL_UNDO = "Undo"
GLOBAL_UNKNOWN = "¾âÜÕÝØâì ÝÕØ×ÒÕáâÝëå"
GLOBAL_UNKNOWN_TEXT = "ÝÕâ âÕÚáâÐ ÔÞ"
GLOBAL_UPLOAD = Upload
GLOBAL_UP = up
GLOBAL_USE = "·ÐÓàã×Øâì ¸áßÞÛì×ãÙâÕ"
GLOBAL_USE_DESC = "Use this value for editing."
GLOBAL_USER = "¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛì"
GLOBAL_USERS = "¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛØ"
GLOBAL_VALUE = "Content"
GLOBAL_WITH = "á"
GLOBAL_YEARS = "³ÞÔ ³ÞÔë"
GLOBAL_YEAR = Year
GROUP_DELETE_DESC = "ÃÔÐÛÕÝØÕ Óàãßßë. ²áÕ ßàÐÒÐ Ø ßÞÔßØáÚØ ÑãÔãâ ãâÕàïÝë!"
GROUP_MEMBERSHIPS = Membershipss
HELP_DATE_ANSIDATE = "²ë ÜÞÖÕâÕ ×ÐÔÐâì ÔÐâã Ò äÞàÜÐâÕ ANSI -"
HELP_DATE = "Membershipss ²ëÑÕàØâÕ ÔÐâã ÚÐÚ ×ÝÐçÕÝØÕ"
HELP = "Help"
HELP_LANGUAGE_DELETE = "ÃÑàÐâì íâÞâ ï×ëÚ. <strong> ±ãÔìâÕ ÞáâÞàÞÖÝë </strong>, ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÒáÕÓÞ íâÞÓÞ ï×ëÚÐ ÑãÔÕâ ãâÕàïÝÞ!"
HELP_LONGTEXT_WIKI = "² íâÞÜ textelement Òë ÜÞÖÕâÕ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì âÕÚáâ quickformatting If_Element_is_empty"
HTTP_REALM="Please login"
HTTP_URL = "HTTP-Url"
IFEMPTY ="If_Element_is_empty"
IFNOTEMPTY ="If_Element_NOT_empty"
IMAGE = "Image"
IMAGE_NEW_SIZE = "New Imagesize"
IMAGE_OLD_SIZE = "Old Imagesize"
INHERIT_RIGHTS = "Reset rights in all Sub-objects and inherit the inheritable rights from this folder."
IS_NO="No"
ISOCODE = "If_Element_NOT_empty ÚÞÔÕÚáÐ ¸Á¾ ¸Á¾"
IS_YES="Yes"
LANGUAGE_ISOCODE = "ISO Code"
LASTCHANGE_USER = "Last User"
LAST_MONTH = "ºÞÔÕÚá ßÞáÛÕÔÝØÙ ÜÕáïæ ßÞáÛÕÔÝØÙ"
LAST_YEAR = "Last Year"
LINK = "³ÞÔ ÁáëÛÚÐ ÁáëÛÚÐ"
LINK_TARGET ="Link target"
LINK_URL = "ÓÞÔ áÒï×ÐÝë URL"
LIST_ENTRY_EMPTY="Not selected"
LOGIN_NOLOGIN_DESC = "»ÞÓØÝ ÞâÚÛîçÕÝ Ò ÝÐáâÞïéØÙ ÜÞÜÕÝâ."
LOGO_CHANGEMAIL = "E-Mail address change"
LOGO_CHANGEMAIL_TEXT = "Your new E-Mail adress has to be committed. You will get an e-mail with a commit number in it. After entering this code your new address will be saved."
LOGO_CHANGEPASSWORD = "ÁÜÕÝÐ ßÐàÞÛï"
LOGO_CHANGEPASSWORD_TEXT = "¸×ÜÕÝØâì ßÐàÞÛì"
LOGO_LOGIN =Anmeldung
LOGO_LOGIN_TEXT = "Anmeldung ÇâÞÑë ÒÞÙâØ, ²ÐÜ ÝãÖÝÞ ãçÕâÝãî ×ÐßØáì ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï. ¿ÞÖÐÛãÙáâÐ, ßàÞÒÕàìâÕ ÔÛï áÐÜÞÚÛÕïéØåáï ÔÕÛÞ."
LOGO_PASSWORD = "·ÐÑëÛØ ßÐàÞÛì?"
LOGO_PASSWORD_TEXT = "µáÛØ ²ë ×ÐÑëÛØ ßÐàÞÛì, áâÕáÝïÙâÕáì ßàÞáØâì ÝÞÒãî."
LOGO_PROJECTMENU = "²ëÑÕàØâÕ ßàÞÕÚâ"
LOGO_PROJECTMENU_TEXT = "¿ÞÖÐÛãÙáâÐ, ÒëÑÕàØâÕ ßàÞÕÚâ. ÀÕÓØáâàÐæØï"
LOGO_REGISTER =Registration
LOGO_REGISTER_TEXT = "µáÛØ ã ÒÐá ÝÕâ ãçÕâÝÞÙ ×ÐßØáØ ·ÐâÕÜ áâÕáÝïÙâÕáì àÕÓØáâàØàÞÒÐâìáï áÕÙçÐá. ²ÐÜ ÝãÖÝÞ E-Mail ×ÐßØáØ Ú ÚÞâÞàÞÜã àÕÓØáâàÐæØÞÝÝëÙ ÚÞÔ, ÚÞâÞàëÙ ÑãÔãâ ÝÐßàÐÒÛïâìáï ×ÐßàÞáë."
MAIL_CODE = "Confirmation code"
MAIL_SUBJECT_MAIL_CHANGE_CODE ="Change of your E-Mail adress"
MAIL_SUBJECT_PASSWORD_COMMIT_CODE = "·ÐßàÞá ÝÐ Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ßÐàÞÛï"
MAIL_SUBJECT_PASSWORD_NEW = "½ÞÒëÙ ßÐàÞÛì"
MAIL_SUBJECT_REGISTER_COMMIT_CODE = "²Ðè àÕÓØáâàÐæØÞÝÝëÙ ÚÞÔ"
MAIL_SUBJECT_USER_MAIL = "¿ÐàÞÛì"
MAIL_TEXT_MAIL_CHANGE_CODE ="Hello {name},;;Enter the following code to verify your e-Mail-adress:;;Code: {code};;Please copy this number an paste it into the input field.;;if you do not know where this mail comes from, please ignore it."
MAIL_TEXT_PASSWORD_COMMIT_CODE = "ÝÐ×ÒÐÝØÕ Hello {name};;²Ðè ÚÞÔ ÔÛï ÞâßàÐÒÚØ ×ÐßàÞáÐ ÝÐ ßÞÛãçÕÝØÕ ÝÞÒÞÓÞ ßÐàÞÛï : {code};;²ÒÕÔØâÕ íâÞ çØáÛÞ Ò ßÞÛÕ ÒÒÞÔÐ.;;µáÛØ ²ë ÕéÕ ÝÕ ×ÐßàÐèØÒÐÛ ÝÞÒëÙ ßÐàÞÛì, ßÞÖÐÛãÙáâÐ, ØÓÝÞàØàãÙâÕ íâã íÛÕÚâàÞÝÝãî ßÞçâã. ² íâÞÜ áÛãçÐÕ ²Ðè ßÐàÞÛì ÑãÔÕâ ÞáâÐÒÐâìáï ÝÕØ×ÜÕÝÝëÜ.;;ÁßÐáØÑÞ."
MAIL_TEXT_PASSWORD_NEW = "¿àØÒÕâ ØÜÕÝÕÜ {name};;²Ðè ÝÞÒëÙ ßÐàÞÛì : {password};;¾ÑàÐâØâÕ ÒÝØÜÐÝØÕ, íâÞâ ßÐàÞÛì ÝÐ ÑÕ×ÞßÐáÝÞÕ ÜÕáâÞ Ø ãÔÐÛØâì íâÞ áÞÞÑéÕÝØÕ.;;ÁßÐáØÑÞ."
MAIL_TEXT_REGISTER_COMMIT_CODE = "·ÔàÐÒáâÒãÙâÕ,;;²ÐèÕ ØÜï (ØÛØ ÔàãÓÞÕ ÛØæÞ) ÞÑàÐâØÛÞáì àÕÓØáâàÐæØÞÝÝÞÓÞ ÚÞÔÐ.;;²Ðè àÕÓØáâàÐæØÞÝÝëÙ ÚÞÔ : {code}.;;²ÒÕÔØâÕ íâÞ çØáÛÞ Ò ßÞÛÕ ÒÒÞÔÐ.;;ÁßÐáØÑÞ."
MAIL_TEXT_USER_MAIL = "·ÔàÐÒáâÒãÙâÕ {name},;;²ÐèØ ÔÐÝÝëÕ ãçÕâÝÞÙ ×ÐßØáØ ÔÛï ÒåÞÔÐ Ò OpenRat ÁØáâÕÜÐ ãßàÐÒÛÕÝØï ÚÞÝâÕÝâÞÜ ïÒÛïîâáï áÛÕÔãîéØÕ.;;»ÞÓØÝ: {username}; ¿ÐàÞÛì: {password};;ÁßÐáØÑÞ."
MAKE_DEFAULT = "ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî"
MENU_ADD_DESC = "Add new"
MENU_ADD = New
MENU_CONTENT =Content
MENU_CONTENT_DESC = "Content"
MENU_CREATE_DESC = "½ÞÒëÙ ÁÞ×ÔÐâì ÝÞÒëÙ ÞÑêÕÚâ Ò ÚÐâÐÛÞÓ, N"
MENU_CREATE_KEY = N
MENU_CREATE = New
MENU_EDIT_DESC = "ÀÕÔÐÚâØàÞÒÐâì ÀÕÔÐÚâØàÞÒÐâì áÞÔÕàÖÐÝØÕ ±"
MENU_EDIT = Edit
MENU_EDIT_KEY = B
MENU_EL_DESC = "ÁßØáÞÚ ÒáÕå íÛÕÜÕÝâÞÒ"
MENU_EL = Elements
MENU_ELEMENT_EDIT_DESC = Edit all properties of the element
MENU_ELEMENT_EDIT = Edit element
MENU_ELEMENT_NAME = "ÍÛÕÜÕÝâë ¸Üï"
MENU_ELEMENT_NAME_DESC = "¸×ÜÕÝØâì ØÜï íÛÕÜÕÝâÐ"
MENU_ELEMENT_PROPERTIES_DESC = "ÁÒÞÙáâÒÐ ÁÒÞÙáâÒÐ íÛÕÜÕÝâÐ"
MENU_ELEMENT_PROPERTIES =Properties
MENU_ELEMENT_REMOVE_DESC = "ÃÔÐÛØâì ÃÔÐÛØâì íÛÕÜÕÝâ"
MENU_ELEMENT_REMOVE =Remove
MENU_ELEMENT_TYPE = "²ØÔ"
MENU_ELEMENT_TYPE_DESC = "¸×ÜÕÝÕÝØÕ âØßÐ íÛÕÜÕÝâÐ"
MENU_EL_KEY = "L"
MENU_FILE_ACLFORM = "´ÞÑÐÒØâì ¿àÐÒÞ"
MENU_FILE_ACLFORM_DESC = "´ÞÑÐÒØâì ßàÐÒÐ ÝÐ íâÞâ äÐÙÛ"
MENU_FILE_COMPRESS =Compress
MENU_FILE_COMPRESS_DESC = "ÁÖÐâØÕ áÖÐâì íâÞâ äÐÙÛ"
MENU_FILE_DECOMPRESS =Decompress
MENU_FILE_DECOMPRESS_DESC =Decompress this file
MENU_FILE_EDIT_DESC ="Replace this file with another"
MENU_FILE_EDIT ="Ersetzen"
MENU_FILE_EDITVALUE_DESC =Edit value
MENU_FILE_EDITVALUE =Edit value
MENU_FILE_EXTRACT_DESC =Extract this archive
MENU_FILE_EXTRACT =Extract
MENU_FILE_PROP = "¸×ÜÕÝØâì áÒÞÙáâÒÐ"
MENU_FILE_PROP_DESC = "¸×ÜÕÝØâì áÒÞÙáâÒÐ íâÞÓÞ äÐÙÛÐ"
MENU_FILE_PUB_DESC = "¾ßãÑÛØÚÞÒÐâì ÀÐ×ÜÕáâØâì äÐÙÛ"
MENU_FILE_PUB ="Publish"
MENU_FILE_REMOVE = "ÃÔÐÛØâÕ äÐÙÛ"
MENU_FILE_RIGHTS_DESC = "çÕÛÞÒÕÚÐ ¿ÞÚÐ×ëÒÐâì çÕÛÞÒÕÚÐ íâÞâ äÐÙÛ ÁÜÞâàÕâì"
MENU_FILE_RIGHTS =Rights
MENU_FILE_SHOWPROP_DESC = "¿ÞÚÐ×ëÒÐâì áÒÞÙáâÒÐ íâÞÓÞ äÐÙÛÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï"
MENU_FILE_SHOWPROP =Show
MENU_FILE_SIZE_DESC = "àÐ×ÜÕàÐ ¸×ÜÕÝÕÝØÕ àÐ×ÜÕàÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï"
MENU_FILE_SIZE =Image size
MENU_FILE_UNCOMPRESS = "Decompress"
MENU_FILE_UNCOMPRESS_DESC = "Decompress file"
MENU_FILE_UPLOAD_DESC = "·ÐÓàã×Øâì ²ÜÕáâÞ íâÞÓÞ áãéÕáâÒãÕâ äÐÙÛ"
MENU_FILE_UPLOAD =Upload
MENU_FOLDER_ACLFORM = "´ÞÑÐÒØâì ¿àÐÒÞ"
MENU_FOLDER_ACLFORM_DESC = "´ÞÑÐÒØâì ßàÐÒÐ ÝÐ íâã ßÐßÚã"
MENU_FOLDER_CREATE_DESC=Create a directory, page, file oder anchor
MENU_FOLDER_CREATEFILE = "½ÞÒëÙ äÐÙÛ"
MENU_FOLDER_CREATEFILE_DESC = "´ÞÑÐÒØâì ÝÞÒëÙ äÐÙÛ ÁÕàÒÕà"
MENU_FOLDER_CREATEFOLDER = "½ÞÒëÙ ßÐßÚã"
MENU_FOLDER_CREATEFOLDER_DESC = "´ÞÑÐÒØâì ÝÞÒãî ßÞÔßÐßÚã Ò íâÞÙ ßÐßÚÕ"
MENU_FOLDER_CREATELINK = "½ÞÒÐï ááëÛÚÐ"
MENU_FOLDER_CREATELINK_DESC = "´ÞÑÐÒØâì ÝÞÒãî ááëÛÚã Ò íâÞÙ ßÐßÚÕ ÝÞÒëÕ"
MENU_FOLDER_CREATE=New
MENU_FOLDER_CREATEPAGE_DESC = "áâàÐÝØæã ÁÞ×ÔÐâì ÝÞÒãî áâàÐÝØæã Ò íâÞÙ ßÐßÚÕ"
MENU_FOLDER_CREATEPAGE =New page
MENU_FOLDER_NEW = "ÁÞ×ÔÐâì ÝÞÒëÙ ÞÑêÕÚâ"
MENU_FOLDER_ORDER_DESC = "·ÐÚÐ×Ðâì ²ÞááâÐÝÞÒÛÕÝØÕ ·ÐÚÐ× ÞÑêÕÚâÞÒ Ò íâÞÙ ßÐßÚÕ"
MENU_FOLDER_ORDER ="Order"
MENU_FOLDER_PROP_DESC = "ÁÒÞÙáâÒÐ ÀÕÔÐÚâØàÞÒÐâì ÁÒÞÙáâÒÐ ÀÐ×ÜÕáâØâì"
MENU_FOLDER_PROP =Properties
MENU_FOLDER_PUB_DESC = "¾ßãÑÛØÚÞÒÐâì ßÐßÚã"
MENU_FOLDER_PUB ="Publish"
MENU_FOLDER_REMOVE_DESC = "ÃÔÐÛØâì ÃÔÐÛØâì íâã ßÐßÚã çÕÛÞÒÕÚÐ"
MENU_FOLDER_REMOVE =Remove
MENU_FOLDER_RIGHTS_DESC = "¿ÞÚÐ×Ðâì ßàÐÒ ²ëÑÕàØâÕ"
MENU_FOLDER_RIGHTS =Rights
MENU_FOLDER_SELECT_DESC = "ÒëÑÕàØâÕ"
MENU_FOLDER_SELECT ="Select"
MENU_FOLDER_SHOW = "áÞÔÕàÖØÜÞÕ ÁâÞØÜÞáâì ÁÜÞâàÕâì"
MENU_FOLDER_SHOW_DESC = "¿ÞÚÐ×Ðâì áÞÔÕàÖØÜÞÕ ÚÐâÐÛÞÓÐ"
MENU_FOLDER_SHOWPROP_DESC = "¿ÞÚÐ×ëÒÐâì áÒÞÙáâÒÐ"
MENU_FOLDER_SHOWPROP =Show
MENU_FORM_DESC = "ÄÞàÜÐ ÄÞàÜÐ ÔÛï ÒáÕå íÛÕÜÕÝâÞÒ F"
MENU_FORM = Form
MENU_FORM_KEY = F
MENU_GROUP_ADD ="Add"
MENU_GROUP_ADD_DESC = "´ÞÑÐÒØâì Óàãßßã"
MENU_GROUP_ADDUSER ="Add"
MENU_GROUP_ADDUSER_DESC = "´ÞÑÐÒØâì ´ÞÑÐÒØâì ÝÞÒëå ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ Ò íâã Óàãßßã"
MENU_GROUP_EDIT_DESC = "ÀÕÔÐÚâØàÞÒÐâì ÀÕÔÐÚâØàÞÒÐâì ÝÐ×ÒÐÝØÕ íâÞÙ Óàãßßë"
MENU_GROUP_EDIT ="Edit"
MENU_GROUP_LISTING = "ÒáÕå Óàãßß"
MENU_GROUP_LISTING_DESC = "¿ÞÚÐ×Ðâì ÒáÕ Óàãßßë"
MENU_GROUP_REMOVE_DESC = "ÃÔÐÛØâì ÃÔÐÛØâì Óàãßßã"
MENU_GROUP_REMOVE ="Remove"
MENU_GROUP_RIGHTS_DESC=View or edit the Rights of this group
MENU_GROUP_RIGHTS=Rights
MENU_GROUPS_DESC = "ÇÛÕÝáâÒÞ ´ÞÑÐÒØâì ØÛØ ãÔÐÛØâì Óàãßß ´ÞÑÐÒØâì"
MENU_GROUPS = "Memberships"
MENU_GROUP_USERS_DESC = "ÇÛÕÝáâÒÞ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï Ò íâã Óàãßßã ¸ÜßÞàâ"
MENU_GROUP_USERS ="Memberships"
MENU_HELP_DESC=Online help
MENU_HELP=Help
MENU_IMPORT_DESC = "ºÞßØàÞÒÐÝØÕ äÐÙÛÞÒ Ø× ÛÞÚÐÛìÝÞÙ ßÐßÚÕ ÔÛï CMS - ßÐßÚÐ °ÔÜØÝØáâàÐæØØ"
MENU_IMPORT ="Import"
MENU_INDEX_ADMINISTRATION ="Administration"
MENU_INDEX_ADMINISTRATION_DESC = "ÃßàÐÒÛÕÝØÕ ßàÞÕÚâÐÜØ, ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ Ø Óàãßß "
MENU_INDEX_APPLICATIONS="Applications"
MENU_INDEX_APPLICATIONS_DESC="Start other Applications"
MENU_INDEX_CHANGEPASSWORD = "ÁÜÕÝÐ ßÐàÞÛï"
MENU_INDEX_CHANGEPASSWORD_DESC = "¸×ÜÕÝØâì ßÐàÞÛì ²ÞÙâØ"
MENU_INDEX_LOGIN =Login
MENU_INDEX_LOGOUT_DESC = "²ëåÞÔ ²ëåÞÔ Ø× íâÞÙ ×ÐïÒÚØ."
MENU_INDEX_LOGOUT ="Logout"
MENU_INDEX_MENU = "²ëÑàÐâì"
MENU_INDEX_PASSWORD_DESC = "µáÛØ Òë ÝÕ ×ÝÐÕâÕ ßÐàÞÛï ²ë ÜÞÖÕâÕ ßÞÛãçØâì ÕÓÞ ßÞ ßÞçâÕ. ²ëÑÕàØâÕ"
MENU_INDEX_PASSWORD = "²Å¾´"
MENU_INDEX_PROJECTMENU_DESC = "¿àÞÕÚâ ²ëÑÕàØâÕ ßàÞÕÚâ ÚÞâÞàëÙ Òë åÞâØâÕ workk ßàØ àÕÓØáâàÐæØØ"
MENU_INDEX_PROJECTMENU ="Select project"
MENU_INDEX_REGISTER_DESC = "ÂÕßÕàì ²ë ÔÞÛÖÝë Ñëâì ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÝÝëÜ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ çâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì íâã ßàÞÓàÐÜÜã."
MENU_INDEX_REGISTER ="Register now"
MENU_INDEX_SHOWLOGIN_DESC = "²ÞÙâØ ²ë ÔÞÛÖÝë ÒÞÙâØ."
MENU_INDEX_SHOWLOGIN =Login
MENU_LANGUAGE_ADD =Add
MENU_LANGUAGE_ADD_DESC = Add Language
MENU_LANGUAGE_ADVANCED_DESC=Edit the properties of this language
MENU_LANGUAGE_ADVANCED=Enhanced
MENU_LANGUAGE_EDIT = "´ÞÑÐÒØâì ÀÕÔÐÚâØàÞÒÐâì áßØáÞÚ"
MENU_LANGUAGE_EDIT_DESC = Edit language
MENU_LANGUAGE_LISTING_DESC =List all languages
MENU_LANGUAGE_LISTING =List
MENU_LANGUAGE_REMOVE_DESC = Remove language
MENU_LANGUAGE_REMOVE =Remove
MENU_LINK_ACLFORM = "´ÞÑÐÒØâì ¿àÐÒÞ"
MENU_LINK_ACLFORM_DESC = "´ÞÑÐÒØâì ¿àÐÒÞ ÝÐ ááëÛÚÕ"
MENU_LINK_EDIT = "¸×ÜÕÝØâì ÓÞÔ"
MENU_LINK_EDIT_DESC = "Edit target"
MENU_LINK_PROP_DESC = Edit properties of link
MENU_LINK_PROP =Properties
MENU_LINK_RIGHTS = "ÁÒÞÙáâÒÐ çÕÛÞÒÕÚÐ"
MENU_LINK_RIGHTS_DESC = "¿ÞÚÐ×Ðâì ÒáÕ ßàÐÒÐ ÝÐ íâã ááëÛÚã ÁÜÞâàÕâì"
MENU_LINK_SHOWPROP_DESC = Show properties of link
MENU_LINK_SHOWPROP =View
MENU_LISTING_DESC = "ÁßØáÞÚ ÁßØáÞÚ"
MENU_LISTING_KEY = "L"
MENU_LISTING =List
MENU_MEMBERSHIPS_DESC = "Edit the memberships in groups"
MENU_MEMBERSHIPS = "Memberships"
MENU_MODEL_ADD = "ÃÔÐÛØâì ´ÞÑÐÒØâì ÀÕÔÐÚâØàÞÒÐâì"
MENU_MODEL_ADD_DESC = Add model
MENU_MODEL_EDIT_DESC = Edit
MENU_MODEL_EDIT =Edit
MENU_MODEL_LISTING_DESC = Show list of all project models
MENU_MODEL_LISTING =List
MENU_MODEL_REMOVE = "ÁßØáÞÚ ÃÔÐÛØâì"
MENU_MODEL_REMOVE_DESC = "Remove model"
MENU_PAGE_ACLFORM = "´ÞÑÐÒØâì ¿àÐÒÞ"
MENU_PAGE_ACLFORM_DESC = "´ÞÑÐÒØâì ßàÐÒÐ ÝÐ íâã áâàÐÝØæã ·ÐÜÕÝØâì"
MENU_PAGE_CHANGETEMPLATE_DESC = "èÐÑÛÞÝÕ ×ÐÜÕÝØâì èÐÑÛÞÝ ÝÐ íâÞÙ áâàÐÝØæÕ ÀÕÔÐÚâØàÞÒÐâì"
MENU_PAGE_CHANGETEMPLATE =Replace the template
MENU_PAGE_EL_DESC = "¿ÞÚÐ×Ðâì ÒáÕ íÛÕÜÕÝâë íâÞÙ áâàÐÝØæÕ ÀÕÔÐÚâØàÞÒÐâì"
MENU_PAGE_EL =Edit all
MENU_PAGEELEMENT_ADVANCED=Advanced
MENU_PAGEELEMENT_ADVANCED =Advanced
MENU_PAGEELEMENT_ADVANCED_DESC=Advanced editor
MENU_PAGEELEMENT_ADVANCED_DESC =Advanced editor
MENU_PAGEELEMENT_ARCHIVE=Archive
MENU_PAGEELEMENT_ARCHIVE =Archive
MENU_PAGEELEMENT_ARCHIVE_DESC=Archive view of this pageelement
MENU_PAGEELEMENT_ARCHIVE_DESC =Archive view of this pageelement
MENU_PAGEELEMENT_EDIT_DESC=Edit
MENU_PAGEELEMENT_EDIT_DESC =Edit
MENU_PAGEELEMENT_EDIT=Edit
MENU_PAGEELEMENT_EDIT =Edit
MENU_PAGEELEMENT_EXPORT_DESC = Export content into local file
MENU_PAGEELEMENT_EXPORT =Export
MENU_PAGEELEMENT_IMPORT_DESC=Import value from local file
MENU_PAGEELEMENT_IMPORT_DESC =Import value from local file
MENU_PAGEELEMENT_IMPORT=Import
MENU_PAGEELEMENT_IMPORT =Import
MENU_PAGEELEMENT_LINK_DESC="Link the value of another page"
MENU_PAGEELEMENT_LINK_DESC = "Link value of an other page."
MENU_PAGEELEMENT_LINK="Link"
MENU_PAGEELEMENT_LINK = "Link"
MENU_PAGEELEMENT_PROP_DESC="Properties"
MENU_PAGEELEMENT_PROP="Properties"
MENU_PAGE_ELEMENTS = "ÒáÕÜ íÛÕÜÕÝâÐÜ áâàÐÝØæë"
MENU_PAGEELEMENT_SHOW_DESC=View text value
MENU_PAGEELEMENT_SHOW_DESC =View text value
MENU_PAGEELEMENT_SHOWLONGTEXT_DESC = View text content
MENU_PAGEELEMENT_SHOW=View
MENU_PAGEELEMENT_SHOW =View
MENU_PAGE_FORM_DESC = "ÀÕÔÐÚâØàÞÒÐâì ÒáÕ íÛÕÜÕÝâë áâàÐÝØæë Ò ÞÔÝã ÐÝÚÕâã"
MENU_PAGE_FORM =Edit
MENU_PAGE_PROP_DESC = "ÁÒÞÙáâÒÐ ÀÕÔÐÚâØàÞÒÐâì áÒÞÙáâÒÐ áâàÐÝØæë"
MENU_PAGE_PROP =Properties
MENU_PAGE_PUB_DESC = "Publish"
MENU_PAGE_PUB ="Publish"
MENU_PAGE_RIGHTS_DESC = "ÁÜ. çÕÛÞÒÕÚÐ íâÞÙ áâàÐÝØæë ÁÜÞâàÕâì"
MENU_PAGE_RIGHTS =Rechte
MENU_PAGE_SHOWPROP_DESC = "ÁÜ. áÒÞÙáâÒÐ íâÞÙ áâàÐÝØæÕ ÀÕÔÐÚâØàÞÒÐâì"
MENU_PAGE_SHOWPROP =View
MENU_PAGE_SRC_DESC = Show source
MENU_PAGE_SRC = Source
MENU_PHPINFO_DESC="Show some informations about the server system"
MENU_PHPINFO = "System info"
MENU_PROFILE_EDIT_DESC = "¿àÞäØÛì ÀÕÔÐÚâØàÞÒÐâì ÒÐèØ ßÕàáÞÝÐÛìÝëÕ ÝÐáâàÞÙÚØ"
MENU_PROFILE_EDIT =Edit profile
MENU_PROFILE_GROUPS_DESC=Memberships in Groups
MENU_PROFILE_GROUPS=Groups
MENU_PROFILE_MAIL_DESC = "Change E-Mail"
MENU_PROFILE_MAIL = "E-Mail"
MENU_PROFILE_PWCHANGE = "ÁÜÕÝÐ ßÐàÞÛï"
MENU_PROFILE_PWCHANGE_DESC = "¸×ÜÕÝØâì ßÐàÞÛì"
MENU_PROFILE_SETTINGS_DESC = "Edit your user settings"
MENU_PROFILE_SETTINGS = "Settings"
MENU_PROJECT_ADD_DESC = "½ÞÒëÕ ´ÞÑÐÒØâì ÝÞÒëÙ ßàÞÕÚâ"
MENU_PROJECT_ADD =New
MENU_PROJECT_EDIT_DESC = "ÀÕÔÐÚâØàÞÒÐâì ÀÕÔÐÚâØàÞÒÐâì ßÐàÐÜÕâàë ßàÞÕÚâÐ"
MENU_PROJECT_EDIT =Edit
MENU_PROJECT_EXPORT_DESC = "Export"
MENU_PROJECT_EXPORT = Export
MENU_PROJECT_INFO_DESC="Show advanced project informations"
MENU_PROJECT_INFO="Info"
MENU_PROJECT_LIST = "²áÕ ßàÞÕÚâë"
MENU_PROJECT_LISTING = "¿ÞÚÐ×Ðâì ÒáÕ"
MENU_PROJECT_LISTING_DESC = "¿àÞáÜÞâà ßÞÔÞ×àÕÝØÙ ßàÞÕÚâÞÒ"
MENU_PROJECT_MAINTENANCE = "¾ÑáÛãÖØÒÐÝØÕ"
MENU_PROJECT_MAINTENANCE_DESC = "Maintenance"
MENU_PROJECT_REMOVE = "ÃÔÐÛØâì"
MENU_PROJECT_REMOVE_DESC = "ßàÞÕÚâ ÃÔÐÛØâì ßàÞÕÚâ, ÒáÕ áÞÔÕàÖÐÝØÕ áÒÞÙáâÒÐ"
MENU_PROP_DESC = "¸×ÜÕÝØâì áÒÞÙáâÒÐ íâÞÓÞ ÞÑêÕÚâÐ E"
MENU_PROP_KEY = E
MENU_PROP = Properties
MENU_PUB_DESC = "¾ßãÑÛØÚÞÒÐâì ¾ßãÑÛØÚÞÒÐâì íâÞâ ÞÑêÕÚâ Ò ¸ÝâÕàÝÕâÕ"
MENU_PUB_KEY = "V"
MENU_PUB = "Publish"
MENU_PW_DESC = "¿ÐàÞÛì ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ¸×ÜÕÝÕÝØÕ ßÐàÞÛï çÕÛÞÒÕÚÐ"
MENU_PW = Password
MENU_RIGHTS_DESC = "ÒëÔÐÒÐâì ØÛØ Þâ×ëÒÐâì çÕÛÞÒÕÚÐ X"
MENU_RIGHTS_KEY = X
MENU_RIGHTS = Rights
MENU_SEARCH_CONTENT = "Content"
MENU_SEARCH_CONTENT_DESC ="Search for a value"
MENU_SEARCH_CONTENT="Value"
MENU_SEARCH_PROP_DESC = "Search for a property"
MENU_SEARCH_PROP="Property"
MENU_SEARCH_PROP = "Property"
MENU_SHOW_DESC = "ÁÜÞâàÕâì ÁÜÞâàÕâì"
MENU_SHOW_KEY = "S"
MENU_SHOW = Show
MENU_SRC_DESC = "¸áâÞçÝØÚ ¿ÞÚÐ×Ðâì ØáåÞÔÝÞÓÞ ÚÞÔÐ áâàÐÝØæë"
MENU_SRC_KEY = "Q"
MENU_SRC = Source
MENU_TEMPLATE_ADD = "´ÞÑÐÒØâì"
MENU_TEMPLATE_ADD_DESC = "´ÞÑÐÒØâì ÝÞÒëÙ èÐÑÛÞÝ"
MENU_TEMPLATE_ADDEL =Add
MENU_TEMPLATE_ADDEL_DESC = "´ÞÑÐÒØâì ´ÞÑÐÒØâì íÛÕÜÕÝâ"
MENU_TEMPLATE_EDIT = "ÀÕÔÐÚâØàÞÒÐâì ÀÕÔÐÚâØàÞÒÐâì"
MENU_TEMPLATE_EDIT_DESC =Edit
MENU_TEMPLATE_EL_DESC = "ÍÛÕÜÕÝâë ²áÕ µÛÕÜÕÝâÕ Ø× èÐÑÛÞÝÐ"
MENU_TEMPLATE_EL =Elements
MENU_TEMPLATE_EXTENSION_DESC = "¿àÞÔÛÕÝØÕ ÀÕÔÐÚâØàÞÒÐâì ßàÞÔÛÕÝØØ"
MENU_TEMPLATE_EXTENSION =Extension
MENU_TEMPLATE_LISTING = "²áÕ èÐÑÛÞÝë"
MENU_TEMPLATE_LISTING_DESC = "¿àÞáÜÞâà ÒáÕå ÈÐÑÛÞÝë"
MENU_TEMPLATE_NAME_DESC = "¸Üï ÀÕÔÐÚâØàÞÒÐâì ÝÐ×ÒÐÝØÕ èÐÑÛÞÝÐ"
MENU_TEMPLATE_NAME =Name
MENU_TEMPLATE_PAGES_DESC=Related pages
MENU_TEMPLATE_PAGES=Pages
MENU_TEMPLATE_PROP = "¸×ÜÕÝØâì áÒÞÙáâÒÐ"
MENU_TEMPLATE_REMOVE =Delete
MENU_TEMPLATE_REMOVE_DESC = "ÃÔÐÛØâì ÃÔÐÛØâì èÐÑÛÞÝ Sourcecode"
MENU_TEMPLATE_SRC_DESC = "ÀÕÔÐÚâØàÞÒÐâì ØáåÞÔÝÞÓÞ °ÔÜØÝØáâàÐæØØ"
MENU_TEMPLATE_SRCELEMENT = "´ÞÑÐÒØâì íÛÕÜÕÝâ"
MENU_TEMPLATE_SRCELEMENT_DESC = "´ÞÑÐÒØâì íÛÕÜÕÝâ"
MENU_TEMPLATE_SRC =Sourcecode
MENU_TITLE_ELEMENT_EDIT =Edit Element
MENU_TITLE_FILE_EDIT ="Edit file"
MENU_TITLE_FILE_PROP =Properties of file
MENU_TITLE_FILE_PUB ="Publish file"
MENU_TITLE_FILE_RIGHTS="File-Rights"
MENU_TITLE_FOLDER_NEW="Create new folder, page, anchor"
MENU_TITLE_FOLDER_PROP ="Proptery"
MENU_TITLE_FOLDER_PUB ="Publish folder"
MENU_TITLE_FOLDER_RIGHTS = Rights
MENU_TITLE_FOLDER_SHOW ="Folder"
MENU_TITLE_GROUP_EDIT ="Edit group"
MENU_TITLE_GROUP_LISTING ="Group overview"
MENU_TITLE_GROUP_MEMBERSHIPS ="Group memberships"
MENU_TITLE_GROUP_RIGHTS=Group-rights
MENU_TITLE_GROUP_USERS ="Memberships in groups"
MENU_TITLE_INDEX_LOGIN = Login
MENU_TITLE_INDEX_MENU = Select
MENU_TITLE_LANGUAGE_EDIT =Edit language
MENU_TITLE_LANGUAGE_LISTING =List of languages
MENU_TITLE_LINK_EDIT =edit link
MENU_TITLE_LINK_PROP =Properties
MENU_TITLE_LINK_RIGHTS =Rights
MENU_TITLE_MODEL_EDIT = Edit Model
MENU_TITLE_MODEL_LISTING = List of project models
MENU_TITLE_PAGEELEMENT_EDIT="Edit pageelement"
MENU_TITLE_PAGE_ELEMENTS = Elements of page
MENU_TITLE_PAGE_PROP = Properties
MENU_TITLE_PAGE_PUB ="Publish page"
MENU_TITLE_PAGE_RIGHTS =Rights
MENU_TITLE_PAGE_SRC =Source of page
MENU_TITLE_PROFILE_EDIT =Profile
MENU_TITLE_PROJECT_EDIT =Edit project
MENU_TITLE_PROJECT_LISTING =Project overview
MENU_TITLE_PROJECT_LIST = Project overview
MENU_TITLE_SEARCH_CONTENT="Search for value"
MENU_TITLE_SEARCH_PROP="Search for property"
MENU_TITLE_SEARCH_SEARCH="Search"
MENU_TITLE_TEMPLATE_EDIT =Template content
MENU_TITLE_TEMPLATE_EL =List of elements
MENU_TITLE_TEMPLATE_LISTING =List of templates
MENU_TITLE_TEMPLATE_PROP =Properties
MENU_TITLE_TREETITLE_PROJECT="Project"
MENU_TITLE_USER_EDIT =Edit user
MENU_TITLE_USER_GROUPS =Memberships
MENU_TITLE_USER_LISTING = List of users
MENU_TITLE_USER_MEMBERSHIPS =Memberships
MENU_TITLE_USER_PW = Change password
MENU_TITLE_USER_RIGHTS="Rights"
MENU_TITLE_USER_RIGHTS = "Rights"
MENU_TREETITLE_ADMINISTRATION =Administration
MENU_TREETITLE_ADMINISTRATION_DESC = "ÁØáâÕÜÝÞÕ ÐÔÜØÝØáâàØàÞÒÐÝØÕ ßàÞÕÚâÞÒ"
MENU_TREETITLE_PROJECTMENU_DESC = "²ëÑÞà ßàÞÕÚâÐ"
MENU_TREETITLE_PROJECTMENU =Projects
MENU_USER_ADD =Add
MENU_USER_ADD_DESC = "Add new user"
MENU_USER_ADDGROUP = "´ÞÑÐÒØâì"
MENU_USER_EDIT = "³àãßßë ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ ÔÐÝÝëå"
MENU_USER_EDIT_DESC = "User profile"
MENU_USER_GROUPS_DESC =Memberships
MENU_USER_GROUPS =Memeberships
MENU_USER_LISTING_DESC =User list
MENU_USER_LISTING = "Memeberships ¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛì áßØáÞÚ ¿ÐàÞÛì"
MENU_USER_PW_DESC = Change password
MENU_USER_PW =Password
MENU_USER_REMOVE_DESC = "Remove project"
MENU_USER_REMOVE =Remove
MENU_USER_RIGHTS_DESC="List all rights for this user"
MENU_USER_RIGHTS="List rights"
MENU_USERS_DESC = "ÇÛÕÝáâÒÞ ´ÞÑÐÒØâì ØÛØ ãÔÐÛØâì ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ ´ÞÑÐÒØâì"
MENU_USERS = "Memberships"
MODE_EDIT_CANCEL = "Cancel"
MODE_EDIT_CANCEL_DESC = "Cancel input"
MODE_EDIT_DESC = "Edit of data"
MODE_EDIT = "Edit"
MODE_SHOW_DESC = "Readonly-Mode"
MODE_SHOW = "Readonly"
NOTICE_ADDED = "ÁÝïâì ÑëÛ ÔÞÑÐÒÛÕÝ"
NOTICE_ADMIN_NEEDS_NO_RIGHTS="Admins have rights to all objects. Because of this, these rights are ignored."
NOTICE_ADMIN_NO_PROJECTS_AVAILABLE ="There is no project available, please add a project in the administration-modus."
NOTICE_CANCELED = "Operation was canceled"
NOTICE_CANNOT_COPY_FOLDER = "½ÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ áÚÞßØàÞÒÐâì ÚÐâÐÛÞÓ (ÝÕ àÕÐÛØ×ÞÒÐÝÐ)"
NOTICE_CODE_DISABLED = "The dynamic code will not be executed in the actual environment."
NOTICE_CODE_NOT_MATCH = "Confirmation code is not valid."
NOTICE_COMMON_VALIDATION_EROR="Please correct your input data"
NOTICE_COMMON_VALIDATION_EROR = "Please correct your input data"
NOTICE_COMMON_VALIDATION_ERROR="Please correct your input data."
NOTICE_COMMON_VALIDATION_ERROR = "Please correct your input data."
NOTICE_CONCURRENT_VALUE_CHANGE_NOT_SAVED="While your edit session another user has changed this content at {last_change_time}. Your changes where not saved."
NOTICE_CONCURRENT_VALUE_CHANGE="While your edit session another user has changed this content at {last_change_time}. Your changes where saved, but you should check the archive if the overwritten content should be merged."
NOTICE_COPIED = "ÚÞßØàÞÒÐÝØï"
NOTICE_DATABASE_CONNECTION_ERROR="The connection to the database could not be established."
NOTICE_DATABASE_CONNECTION_ERROR = "The connection to the database could not be established."
NOTICE_DELETED = "ãÔÐÛÕÝÐ"
NOTICE_DONE ="Finished successful"
NOTICE_ERROR = "¿àÞØ×ÞèÛÐ ÞèØÑÚÐ"
NOTICE_GROUPS_MAY_CONFLICT_WITH_LDAP="The user-group-relations my conflict with the directory service. Memberships were synchronized at login time."
NOTICE_IMAGE_RESIZED = "¸×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ÑëÛÞ Ø×ÜÕÝÕÝÞ"
NOTICE_IMAGE_RESIZING_NOT_AVAILABLE="Image resizing is not available at the moment, please ensure, that the GD library is installed."
NOTICE_IMPORTED = "ÄÐÙÛ ÑëÛ importet"
NOTICE_INPUT_NEW_IMAGE_SIZE = "Please enter the new image size, either a size factor or widht and height."
NOTICE_LINKED ="linked"
NOTICE_LOGIN_FAILED = "áÒï×ÐÝë ²ÞÙâØ ßàÞÒÐÛØÛÐáì. <br> <br> ²''ØÜï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ÝÐ×ÒÐÝØÕ <em> () </em>''ÐÓàÕááØÒÝëÜ ÞâáãâáâÒãÕâ ØÛØ ÝÕÒÕàÝëÙ ßÐàÞÛì."
NOTICE_LOGIN_FAILED_MUSTCHANGEPASSWORD = "² »ÞÓØÝ ÑëÛÞ ÞâÚÐ×ÐÝÞ, Ñ ²ÒØÔã ßÐàÞÛì ßÞ âÐÙÜÐãâã. ¿ÞßàÞÑãÙâÕ ÐÒâÞàØ×ÞÒÐâìáï ÕéÕ àÐ×, Ñ ÅØ×Ñ ÂÕßÕàì ÒÜÕáâÕ á ÝÞÒëÜ ßÐàÞÛÕÜ."
NOTICE_LOGIN_OK = "Hello {name}, you are signed in."
NOTICE_LOGIN_OPENID_FAILED="The login for {name} at Open-ID-Server failed."
NOTICE_MAIL_NOT_SENT = "The mail could not be sent."
NOTICE_MAIL_SENT = "ÍâÞ áÞÞÑéÕÝØÕ ÑëÛÞ ÞâßàÐÒÛÕÝÞ."
NOTICE_MAX_FILE_SIZE_EXCEEDED="The maximum filesize is exceeded"
NOTICE_MOVED = "±ëÛ ßÕàÕÒÕÔÕÝ"
NOTICE_MOVED = "ÑëÛ ßÕàÕÒÕÔÕÝ"
NOTICE_MUCH_TIME = "This action may take some time. Do not cancel loading of this page."
NOTICE_NO_DATABASE_CONFIGURATION="No configured database connection"
NOTICE_NO_PROJECTS_AVAILABLE ="There is no project available."
NOTICE_NO_TEMPLATES_AVAILABLE = "There are no templates. You are able to create a page, if there is at least 1 template."
NOTICE_NOTHING_DONE = "The operation could not be done."
NOTICE_NOT_SAVED = "áßÐá"
NOTICE_PAGE_WITH_TEMPLATE_EXIST = "There is already at least 1 page with this template, so this template cannot be removed."
NOTICE_PASSWORDCODE_NOT_MATCH = "The password code is not valid."
NOTICE_PASSWORD_MINLENGTH = "the password is too short. The password must have at least {minlength} chars."
NOTICE_PASSWORDS_DO_NOT_MATCH = "The passwords do not match."
NOTICE_PASSWORD_TIMEOUT = "²Ðè ßÐàÞÛì ßÞ âÐÙÜÐãâã, Ø ÔÞÛÖÝë Ñëâì Ø×ÜÕÝÕÝë. ÁÒÞÙáâÒÐ"
NOTICE_PROP_SAVED = "Properties saved"
NOTICE_PUBLISHED = "áßÐáâØ ÑëÛÞ ÞßãÑÛØÚÞÒÐÝÞ"
NOTICE_PUBLISHED_ERROR ="was not published."
NOTICE_SAVED = "áßÐá"
NOTICE_SEQUENCE_CHANGED = "¿ÞáÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞáâì Ø×ÜÕÝÕÝØï áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ"
NOTICE_USER_ADDED = "¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛì ÑëÛ ÔÞÑÐÒÛÕÝ"
NOTICE_USER_ADDED_TO_GROUP = "The memberships of this group are updated, {count} users were added."
NOTICE_USER_ALREADY_IN_DATABASE = "The user is already there, please select another username."
NOTICE_VALUE_SAVED = "áßÐá"
OPENID="Open-ID"
OPENID_USER="Open-ID Username"
OPTIONS="Options"
PAGE_ARCHIVE_DESC = "²ëÑàÐâì ÒÐàØÐÝâ ÞÑÓÞÝïâì ×ÝÐçÕÝØÕ"
PAGE_DELETE_DESC = "ÃÔÐÛØâì íâã áâàÐÝØæã àÕèØâÕÛìÝÞÙ ²ÝØÜÐÝØÕ ÒáÕå æÕÝÝÞáâÕÙ íâÞÙ áâàÐÝØæÕ, ÑãÔãâ ãÔÐÛÕÝë!"
PAGE_EDITOR_ADD_EMPHATIC = "¼ÐàÚ âÕÚáâ Ò àÕèØâÕÛìÝÞÜ (ÚãàáØÒ)"
PAGE_EDITOR_ADD_IMAGE = "´ÞÑÐÒØâì ÒëÑàÐÝÝÞÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ"
PAGE_EDITOR_ADD_LINK = "áÒï×ì á ÒëÑàÐÝÝÞÙ áâàÐÝØæë ØÛØ äÐÙÛÐ"
PAGE_EDITOR_ADD_LIST = "´ÞÑÐÒØâì ßàÞáâÞÓÞ áßØáÚÐ"
PAGE_EDITOR_ADD_NUMLIST = "´ÞÑÐÒØâì ÝãÜÕàÞÒÐÝÝÞÜ áßØáÚÕ"
PAGE_EDITOR_ADD_STRONG = "¼ÐàÚ ÂÕÚáâ áØÛìÝëÙ (áÜÕÛëÙ) ²áâÐÒØâì"
PAGE_EDITOR_ADD_TABLE ="Insert Table"
PAGE_ELEMENT_NAME = "½Ð×ÒÐÝØÕ íÛÕÜÕÝâÐ ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ"
PAGE_ELEMENTS_DESC = "ÂÐÑÛØæÐ ²ëÑÕàØâÕ íÛÕÜÕÝâ ÔÛï àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØï"
PAGE_ELEMENT_VALUE = "Content"
PAGE_LONGTEXT_WIKI_DESC = ""
PAGE_PAGEELEMENT = "ÍÛÕÜÕÝâ Page"
PAGE_PAGEELEMENTS = "Page elements"
PAGE_PREVIEW = "íÛÕÜÕÝâÞÒ ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ ßàÞáÜÞâàÐ (ÝÕ áÞåàÐÝïâì)"
PAGE_PUBLISH_AFTER_SAVE = "¿ÞáÛÕ áßÐáÕÝØï ÞßãÑÛØÚÞÒÐâì áâàÐÝØæã"
PAGE_REPLACE_TEMPLATE = "·ÐÜÕÝØâì èÐÑÛÞÝ"
PAGE_REPLACE_TEMPLATE_DESC = "×ÐÜÕÝØâì èÐÑÛÞÝ. ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÜÞÖÕâ Ñëâì áÚÞßØàÞÒÐÝ Ò áÛÕÔãîéÕÜ ÞÚÝÕ."
PAGE_SOURCE = "Sourcecode áâàÐÝØæë ÝÐáâàÞÕÚ"
PAGE_TEMPLATE_NEW = "New Template"
PAGE_TEMPLATE_OLD = "Old Template"
PASSWORD_CODE_HELP = "²ë ÝÕ ßÞÛãçØÛØ ÚÞÔ ßÞ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâÕ. ¿ÞÖÐÛãÙáâÐ ÒáâÐÒìâÕ íâÞâ ÚÞÔ Ò ßÞÛÕ ÒÒÞÔÐ."
PASSWORD_CODE = "ºÛÐááØäØÚÐâÞà reqesting ÝÞÒëÙ ßÐàÞÛì"
PREFERENCES = Settings
PROJECT_CHECK_FILES="Folder Integritycheck"
PROJECT_CHECK_LIMIT="Remove old values from archives"
PROJECT_CMD_AFTER_PUBLISH_DESC = "ÍâÐ ÚÞÜÐÝÔÐ ÒëßÞÛÝïÕâáï ßÞáÛÕ ÞßãÑÛØÚÞÒÐÝØï. <br> PHP - äãÝÚæØï <tt> ×ÐßãáâØâì </tt> () ØáßÞÛì×ãÕâáï. ÚÞÜÐÝÔÐ <tt> escapeshellcmd () </tt> ÝÕ ÞâÚàëÒÐÕâáï!"
PROJECT_CMD_AFTER_PUBLISH = "Execute ßÞáÛÕ ßãÑÛØÚÐæØØ"
PROJECT_CONTENT_NEGOTIATION_DESC = "                                                                                                    ² <em> ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ßÕàÕÓÞÒÞàÞÒ </em> ÒÕÑ-áÕàÒÕàÐ áßÞáÞÑÕÝ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒëßÞÛÝïâì ßàÐÒØÛìÝëÙ ï×ëÚ. URL-ÐÔàÕáÐ á àÕ×ÐÝëÜ - ØÔÕÝâØäØÚÐâÞà ï×ëÚÐ. <br> ²Ðè ÒÕÑ-áÕàÒÕà ÔÞÛÖÕÝ ßÞÔÔÕàÖØÒÐâì íâã! <br> µáÛØ Òë ÝÕ ×ÝÐÕâÕ, çâÞ ã ncheck íâÞÜ."
PROJECT_CONTENT_NEGOTIATION = "web-áÕàÒÕàÐ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ <em> ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ßÕàÕÓÞÒÞàÞÒ </em>"
PROJECT_CUT_INDEX_DESC = "ÁáëÛÚØ ÝÐ äÐÙÛë á ØÝÔÕÚáÞÜ äÐÙÛÐ <tt> </tt> ïÒÛïîâáï àÕ×ÐÝëÜ. ÍâÞ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÑÞÛÕÕ beautyul áÐÙâÐå :) <br> <em> ¿àØÜÕà : </em> http://server/inhalt/ ÒÜÕáâÞ http://server/inhalt/index.html <br> ¼ÞÖÝÞ ÝÐáâàÞØâì íâã ÞßæØî ÑÕ× ãåÞÔÐ."
PROJECT_CUT_INDEX = "<tt> ãÔÐÛØâì Ø× ØÝÔÕÚáÐ </tt> URL-ÐÔàÕáÐ"
PROJECT_DELETE_DESC = "ÃÔÐÛÕÝØÕ ßàÞÕÚâÐ. ²ÝØÜÐÝØÕ <strong> </strong>, ÒáÕ æÕÝÝÞáâØ Ò ÔÐÝÝÞÜ ßàÞÕÚâÕ, ÑãÔãâ ãÔÐÛÕÝë ÑÕ×ÒÞ×ÒàÐâÝÞ!"
PROJECT_FOLDER = "ÚÐâÐÛÞÓ ßàÞÕÚâÞÒ"
PROJECT_FTP = "FTP"
PROJECT_FTP_PASSIVE_DESC = "¸áßÞÛì×ÞÒÐâì ßÐááØÒÝëÙ FTP - ßÕàÕÔÐçÐ. <br> ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ßÐááØÒÝÞÓÞ FTP - ßÕàÕÔÐçÐ âÞÛìÚÞ ÚÛØÕÝâ ßàÞáØâ áÞÕÔØÝÕÝØï. ½ÕÚÞâÞàëÕ ±àÐÝÔÜÐãíàë ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ íâÞâ ßÐàÐÜÕâà"
PROJECT_FTP_PASSIVE = "ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ßÐááØÒÝëÙ FTP - ßÕàÕÔÐçÐ"
PROJECT_FTP_URL_DESC = "URL FTP-áÕàÒÕàÐ, Ö ormat : @ ftp://user:pw åÞáâÐ : ßÞàâ / ßãâì / ... / à ÝÐâ / . ¾áâÐÒìâÕ <br> â ÕÓÞ ßãáâëÜ, ÕáÛØ Òë âÞÛìÚÞ ÝÐ ÜÕáâÕ."
PROJECT_FTP_URL = "- FTP Server"
PROJECT_INFO_COUNT_OBJECTS="Objects count"
PROJECT_INFO_SUM_FILESIZE="Size of all files"
PROJECT_LOCAL_FOLDER_DESC = "ÚÐâÐÛÞÓ Directy Ò ÛÞÚÐÛìÝÞÙ äÐÙÛÞÒÞÙ áØáâÕÜÕ ÝÐ áÕàÒÕàÕ, ÝÐßàØÜÕà : / ÔÞÜ / ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛì / ÔØàÕÚâÞàØï (Unix) ØÛØ á <tt> : / ÔÞÚãÜÕÝâë / ÔØàÕÚâÞàØï </tt> (Windows)"
PROJECT_LOCAL_FOLDER = "Local directory"
PROJECT_LOCALPATH_DESC = "¼ÕáâÝëÙ ÚÐâÐÛÞÓ, äÞàÜÐâ : <tt> / ßãâì / ... / ßãâì / </tt>. <br> ¾áâÐÒìâÕ ßãáâëÜ, ï ²ë Ö âÞÛìÚÞ ßãÑÛØÚÐæØØ çÕàÕ× FTP. ¼ÕáâÝëÙ"
PROJECTMODEL_DELETE_DESC = "¸áÚÛîçØâì íâÞâ ßàÞÕÚâ ÜÞÔÕÛìî, ÒáÕ èÐÑÛÞÝë ÑãÔãâ ßÞâÕàïÝë!"
PROJECT_NAME = "¾ßØáÐÝØÕ ßàÞÕÚâÐ"
PROJECT_SELECT_DESC = "ÀÐÑÞâÐ Ò ÔàãÓØå ßàÞÕÚâÝëå ÆÕÛÕÒëÕ"
PROJECT_TARGET_DIR = "Target Directory"
PROP_USERINFO = "User"
SEARCH_CONTENT = "´ØàÕÚâÞàØï ÔÛï ßÞØáÚÐ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ"
SEARCH_DESC="Searching in the project"
SEARCH_PROP = "¿ÞØáÚ ØÜãéÕáâÒÐ ¿ÞØáÚ"
SEARCH_RESULT = "Search Summary"
SEARCH="Search"
SEARCH_TEMPLATE = "ÀÕ×îÜÕ ¿ÞØáÚ èÐÑÛÞÝÐ"
SESSION_EXPIRED="Your session has expired or your have insufficient rights for this action. Please login again."
SETTING_ALWAYS_EDIT = "If possible, open every form in edit mode"
SETTING_IGNORE_OK_NOTICES = "Ignore OK-Dialogmessages"
SETTING="Setting"
START_DESC="Start"
START = "Start"
TEMPLATE_DELETE_DESC = "ÃÔÐÛÕÝØÕ èÐÑÛÞÝÐ áÞ ÒáÕÜØ ÕÕ íÛÕÜÕÝâÐÜØ ÍÛÕÜÕÝâ"
TEMPLATE_ELEMENT = Element
TEMPLATE_ELEMENTS = Elements
TEMPLATE_EXTENSION = "ÍÛÕÜÕÝâë ¿àÞÔÛÕÝØÕ ÞßãÑÛØÚÞÒÐÝÝëå áâàÐÝØæ èÐÑÛÞÝÐ"
TEMPLATE_NAME ="Template name"
TEMPLATE_SHOW = "Template View"
TEMPLATE_SOURCE = "¿àÞáÜÞâà Sourcecode Ò èÐÑÛÞÝ "
TEMPLATE_SRC_BEGIN = "½ÐçÐâì"
TEMPLATE_SRC_END ="End"
TEMPLATE_SRC_IFEMPTY = "ºÞÝÕæ If_Element_is_empty"
TEMPLATE_SRC_IFNOTEMPTY = "If_Element_is_NOT_empty áÜÕÛëå"
TEXT_BOLD = bold
TEXT_CELL = cell
TEXT_CODE = "ïçÕÙÚã ÚÞÔÕÚáÐ ÚãàáØÒ"
TEXT_ITALIC = italic
TEXT_MARKUP_DEFINITIONITEM=Definition-Entry
TEXT_MARKUP_DEFINITIONLIST=Definition-List
TEXT_MARKUP_EMPHATIC = "Emphatic"
TEXT_MARKUP_FOOTNOTE=Footnote
TEXT_MARKUP_HEADLINE=Headline
TEXT_MARKUP_IMAGE = "Simple text"
TEXT_MARKUP_INSERTED=Inserted text
TEXT_MARKUP_LINEBREAK=Line break
TEXT_MARKUP_LINK = "Link"
TEXT_MARKUP_LISTENTRY=List enty
TEXT_MARKUP_LIST=Simple list
TEXT_MARKUP_NUMBEREDLIST=Numbered list
TEXT_MARKUP_NUMBERED_LIST = "Numbered list"
TEXT_MARKUP_PARAGRAPH=Paragraph
TEXT_MARKUP_RAW = "Simple raw text"
TEXT_MARKUP_REMOVED=Removed text
TEXT_MARKUP_SPEECH=Speech
TEXT_MARKUP_STRONG = "Important"
TEXT_MARKUP_TABLECELL = "Column"
TEXT_MARKUP_TABLELINE = "Line"
TEXT_MARKUP_TABLEOFCONTENT = "Table of content"
TEXT_MARKUP_TABLE = "Table"
TEXT_MARKUP_TELETYPE = "Pre-Formatted"
TEXT_MARKUP_TEXT = "Text"
TEXT_MARKUP_UNNUMBERED_LIST = "List"
TEXT_OL = "ßàÞÝãÜÕàÞÒÐÝë ÁßØáÞÚ ÂÐÑÛØæÐ"
TEXT_TABLE = "Table"
TEXT_UL = "List"
TIMEZONE="Timezone"
TRANSFER_IMPORT = "ÁßØáÞÚ ¸ÜßÞàâ"
TRANSFER_IMPORT_DESC = "¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ØÜßÞàâÐ Òë ÜÞÖÕâÕ ØÜßÞàâØàÞÒÐâì äÐÙÛë Ø× äÐÙÛÞÒÞÙ áØáâÕÜë áÕàÒÕàÐ. ¸áâÞçÝØÚ"
TRANSFER_SOURCE = "Source"
TRANSFER_TARGET = "ÆÕÛì"
TREE_CHOOSE_PROJECT = "¿ÞÖÐÛãÙáâÐ, ÒëÑÕàØâÕ ßàÞÕÚâ."
TREE_CLOSE_ELEMENT = "·ÐÚàëâì íâã çÐáâì ÔÕàÕÒÐ"
TREE_OPEN_ELEMENT = "¾âÚàëâì íâã çÐáâì ÔÕàÕÒÐ"
USER_ACT_PASSWORD = "°ÚâØÒÝëÕ passwort"
USER_ADMIN = Administrator
USER_AND_GROUPS = "°ÔÜØÝØáâàÐâÞà ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ Ø Óàãßß"
USER_DELETE_DESC = "ÃÔÐÛØâì ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï. ²ÝØÜÐÝØÕ <strong> </strong>, ÒáÕ ÝÐáâàÞÙÚØ Ø çÕÛÞÒÕÚÐ ßÞâÕàïÛØ!"
USER_DESC = "Description"
USER_FULLNAME = "¾ßØáÐÝØÕ Ä¸¾"
USER_ISADMIN_DESC = "°ÔÜØÝØáâàÐâÞàë ØÜÕîâ ÒáÕ ßàÐÒÐ ÒÞ ÒáÕå ßàÞÕÚâÐå."
USER_LDAPDN_DESC = "² ãÒÐÖÐÕÜëÜ ØÜÕÝÕÜ íâÞÓÞ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï Ò LDAP - diretory. <br> <br> ¿àØÜÕà : = cn µÔÔØ ¼ÕàäØ, = ØÛØ äØÝÐÝáÞÒ, Þ = ¼Þï ÞàÓÐÝØ×ÐæØï, á = DE <br> <br> µáÛØ Òë ÝÕ ×ÝÐÕâÕ, çâÞ Û ÔÐÒÐÛÞáì íâÞ ßãáâÞÕ."
USER_LDAPDN = "LDAP dn"
USER_LOGINAS = "²ë ÒÞèÛØ ÚÐÚ"
USER_LOGIN_FAILED = "²ÞÙâØ ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ. Wrong ¸Üï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ØÛØ ÝÕÒÕàÝëÙ ßÐàÞÛì."
USER_LOGOUT_DESC = "²ëåÞÔ ²ëåÞÔ Ø× ÔÐÝÝÞÙ ×ÐïÒÚÕ. ²ÐèÐ áÕááØï ×ÐÚàëâÐ."
USER_LOGOUT = Logout
USER_MAIL = "E-Mail"
USER_MAIL_INVALID = "E-Mail ÐÔàÕá ÝÕ ÒÕàÝëÙ"
USER_MAIL_NEW_PASSWORD = "¾âßàÐÒØâì íÛÕÚâàÞÝÝÞÕ ßØáìÜÞ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛî á ÝÞÒëÜ ßÐàÞÛÕÜ"
USER_MAIL_SUBJECT = "²Ðè"
USER_MAIL_TEXT_PREFIX = "¿ÐàÞÛì ßÐàÞÛì ÔÛï ÒåÞÔÐ Ò OpenRat ÁØáâÕÜÐ ãßàÐÒÛÕÝØï ÚÞÝâÕÝâÞÜ ØÜÕÕâ :"
USER_MAIL_TEXT_SUFFIX = "¿àØÜÕçÐÝØÕ ßÐàÞÛì ÝÐ íâÞÜ ÑÕ×ÞßÐáÝÞÜ ÜÕáâÕ Ø ãÔÐÛØâì íâÞ ßØáìÜÞ. ²Ðè áÜÞÖÕâÕ Ø×ÜÕÝØâì ßÐàÞÛì ßÞáÛÕ àÕÓØáâàÐæØØ. ÇÛÕÝáâÒÐ"
USER_MEMBERSHIPS = Memberships
USER_NEW_MAIL = "New E-Mail address"
USER_NEW_PASSWORD = "New Password"
USER_NEW_PASSWORD_REPEAT = "½ÞÒëÙ ßÐàÞÛì ÕéÕ àÐ×"
USER_PASSWORD = "Password"
USER_PASSWORD_TIMEOUT = "¿ÐàÞÛì ¿ÐàÞÛì ÑãÔÕâ ãÓÞÔÝÞ"
USER_PROFILE_DESC = "ÒÐè ßàÞäØÛì. ¸×ÜÕÝÕÝØÕ ²ÐèØå ÛØçÝëå ÝÐáâàÞÕÚ"
USER_RANDOM_PASSWORD = "ÁÞ×ÔÐâì áÛãçÐÙÝëÙ ßÐàÞÛì"
USER_REGISTER_CODE = "Comit àÕÓØáâàÐæØÞÝÝëÙ ÚÞÔ Style"
USER_STYLE_DESC = "ÁâØÛì áÞÔÕàÖØâ ÝÐáâàÞÙÚØ ÔÛï æÒÕâÐ Ø èàØäâÞÒ. ºÐÖÔëÙ ¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛì ØÜÕÕâ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ÒëÑàÐâì áÒÞÙ áâØÛì ÂÕÛÕäÞÝ"
USER_STYLE = Style
USER_TEL = "Telephone"
USER_USERNAME_DESC = "¸Üï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï á âÐÚØÜ ØÜÕÝÕÜ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛì àãÑÞÚ ï Ý"
USER_USERNAME = "Username"
USER_YOURPROFILE = "¼ÞØ ÝÐáâàÞÙÚØ ÁÞÔÕàÖØÜÞÕ"
VALUE = "Content"
WEEK="Week"

EL_LINKINFO_FILENAME = "Filename (without extension)"
EL_LINKINFO_FULL_FILENAME = "Complete filename with path"
EL_LINKINFO_ID = "ID of linked object"
EL_LINKINFO_NAME = "Name of linked object"
EL_LINKINFO_DESCRIPTION = "Description of linked object"

EL_LINKDATE_DATE_CREATED = "Linked object: Creation-Date/Time"
EL_LINKDATE_DATE_PUBLISHED = "Linked object: Date/Time of last publishing"
EL_LINKDATE_DATE_SAVED = "Linked object: Date/Time of last save"
EL_LINKDATE_DESC = "The Link-Info-Date is a date of a linked object"
EL_LINKDATE = "Link-Info-Date"
NOTICE_IMAGE_RESIZING_UNKNOWN_TYPE="This image type is not supported."
NOTICE_UNEXPECTED_CHARS = "The input data contains unexpected chars which were removed."
Return current item: OpenRat CMS