Location: PHPKode > projects > OpenDomains > lang/vietnamese/global.php
<?
$lang["security_error"]="Loi ma bao ve !";
$lang["check_availability"]="Ki&#7875;m Tra T&#224;i Kh&#7887;an:";
$lang["account"]="T&#224;i Kh&#7887;an:";
$lang["check_it"]="Ki&#7875;m Tra !";
$lang["your_account"]="T&#224;i Kh&#7887;an C&#7911;a B&#7841;n:";
$lang["home"]="Trang Ch&#7911;";
$lang["download"]="Download";
$lang["board"]="Th&#7843;o Lu&#7853;n";
$lang["contact"]="Li&#234;n H&#7879;";
$lang["register"]="&#272;&#259;ng K&#237; T&#224;i Kh&#7887;an";
$lang["login"]="&#272;&#259;ng Nh&#7853;p";
$lang["lastest"]="Domain M&#7899;i &#272;&#259;ng K&#237;";
$lang["top"]="Top Domain";
$lang["faq"]="H&#7887;i &#272;&#225;p";
$lang["spam"]="B&#225;o C&#225;o Spam / Virus";
$lang["main_nav"]="Chuy&#234;n M&#7909;c Ch&#237;nh";
$lang["welcome"]="Domain mi&#7877;n ph&#237; ! Kh&#244;ng qu&#7843;ng c&#225;o !";
$lang["opensource"]="M&#227; ngu&#7891;n m&#7903;:";
$lang["copyright"]="<p>OpenDomains l&#224; mi&#7877;n ph&#237; ! x&#226;y d&#7921;ng tr&#234;n Php 4.x ( 5.x ) and MySQL 5.x<br />
  M&#227; ngu&#7891;n c&#243; th&#7875; ch&#7841;y tr&#234;n m&#7885;i Windows / Linux Hosting.<br />
  B&#7841;n c&#243; th&#7875; download <a href='http://opendomains.vnn.bz'>t&#7841;i &#273;&#226;y</a> ! </p>";
$lang["full_name"]="H&#7885; T&#234;n:";
$lang["email"]="E-Mail: ( Login )";
$lang["password"]="M&#7853;t Kh&#7849;u:";
$lang["confirm_pass"]="X&#225;c Nh&#7853;n L&#7841;i:";
$lang["country"]="Qu&#7889;c Gia:";
$lang["web_info"]="* Th&#244;ng Tin Website:";
$lang["web_title"]="Ti&#234;u &#272;&#7873; / T&#234;n Web:";
$lang["web_key"]="T&#7915; Kh&#243;a:";
$lang["web_des"]="Gi&#7899;i Thi&#7879;u S&#417;:";
$lang["target_url"]="URL G&#7889;c - Chuy&#7875;n &#272;&#7871;n:";
$lang["web_fav"]="Favicon: ( Kh&#244;ng C&#7847;n )";
$lang["web_cloak"]="&#7848;n URL G&#7889;c:";
$lang["add_info"]="* Th&#244;ng Tin Kh&#225;c:";
$lang["security_code"]="M&#227; B&#7843;o V&#7879;:";
$lang["read_terms"]="Khi &#273;&#259;ng k&#237;, b&#7841;n ph&#7843;i &#273;&#7891;ng &#253; quy &#273;&#7883;nh c&#7911;a ch&#250;ng t&#244;i <a href='?act=terms' target='_blank'>qua v&#259;n b&#7843;n sau</a> d&#224;nh cho ng&#432;&#7901;i s&#7917; d&#7909;ng.";
$lang["sign_up"]="&#272;&#259;ng K&#237;";
$lang["login_but"]="&#272;&#259;ng Nh&#7853;p";

?>
Return current item: OpenDomains