Location: PHPKode > projects > OpenDomains > lang/vietnamese/active.php
<?
$lang["active_yes"]="Chuc mung ban ! Tai khoan co the su dung ngay !";
$lang["active_no"]="Xin loi, vui long thu link active khac !";
$lang["active_error"]="Xin kiem tra lai link! ";
$lang["active_title"]="T&#224;i kh&#7887;an ch&#432;a k&#237;ch h&#7885;at";
$lang["active_content"]="Vui l&#242;ng ki&#7875;m tra h&#7897;p th&#432; c&#7911;a b&#7841;n ! V&#224; k&#237;ch h&#7885;at t&#224;i kh&#7887;an s&#7917; d&#7909;ng ! N&#7871;u trong v&#224;i gi&#7901; v&#7851;n kh&#244;ng nh&#7853;n &#273;&#432;&#7907;c th&#432;, h&#227;y li&#234;n h&#7879; ng&#432;&#7901;i qu&#7843;n tr&#7883; &#273;&#7875; &#273;&#432;&#7907;c k&#237;ch h&#7885;at !";
?>
Return current item: OpenDomains