Location: PHPKode > projects > OpenBizMap > obm2007.1/mydata/script/phpmailer/language/phpmailer.lang-ru.php
<?php
/**
 * PHPMailer language file. 
 * Russian Version
 */

$PHPMAILER_LANG = array();

$PHPMAILER_LANG["provide_address"] = 'Ïîæàëóéñòà ââåäèòå ìèíèìóì îäèí Email' .
                   'ïîëó÷àòåëÿ.';
$PHPMAILER_LANG["mailer_not_supported"] = ' mailer íå ïîääåðæèâàåòñÿ.';
$PHPMAILER_LANG["execute"] = 'Íåâîçìîæíî âûïîëíèòü ýòó êîìàíäó: ';
$PHPMAILER_LANG["instantiate"] = 'Ïðîèçîøëà îøèáêà ïðè èíèöèàëèçàöèè Mail ôóíêöèè.';
$PHPMAILER_LANG["authenticate"] = 'SMTP îøèáêà: îøèáêà àâòîðèçàöèè.';
$PHPMAILER_LANG["from_failed"] = 'Íåâåðíûé àäðåñ îòïðàâèòåëÿ: ';
$PHPMAILER_LANG["recipients_failed"] = 'SMTP îøèáêà: Ñëåäóþùèå ' .
                    'àäðåñà ïîëó÷àòåëåé íåâåðíû: ';
$PHPMAILER_LANG["data_not_accepted"] = 'SMTP îøèáêà: Äàííûå íå áûëè ïðèíÿòû.';
$PHPMAILER_LANG["connect_host"] = 'SMTP îøèáêà: SMTP-Host íåäîñòóïåí.';
$PHPMAILER_LANG["file_access"] = 'Â äîñòóïå ê ñëåäóþùåìó ôàéëó áûëî îòêàçàíî: ';
$PHPMAILER_LANG["file_open"] = 'Íå ìîãó îòêðûòü ôàéë: ';
$PHPMAILER_LANG["encoding"] = 'Íåèçâåñòíûé ôîðìàò êîäèðîâêè: ';
?>
Return current item: OpenBizMap