Location: PHPKode > projects > Online Resource Management system > storms/user/big5.inc
<?php

$doc_encoding = "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=big5\">\n";

$msg_user = "¥Î¤á±b¸¹: ";

$msg_welcome = "Åwªï, %s";
$msg_welcome_books_header = "®Ñ¥»";
$msg_welcome_books_borrowed = "§A¤w¸g­É¥X %d ¥»®Ñ.";
$msg_welcome_books_held = "§A¹w­É¤F %d ¥»®Ñ.";
$msg_welcome_browse_books = "ÂsÄý®Ñ¥Ø";
$msg_welcome_add_bookhold_request = "·s¼W¹w­É®Ñ¥Ø";
$msg_welcome_bookname = "®Ñ¦W";
$msg_welcome_book_status = "ª¬ªp";
$msg_welcome_book_duedate = "¨ì´Á¤é";
$msg_welcome_softhard_header = "³n¥ó, µw¥ó¤Î¾¹§÷";
$msg_welcome_software_borrowed = "§A­É¥X¤F %d ®M³n¥ó.";
$msg_welcome_browse_software = "ÂsÄý³n¥ó¥Ø¿ý";
$msg_welcome_search_software = "·j´M³n¥ó¥Ø¿ý";
$msg_welcome_hardware_borrowed = "§A­É¥X¤F %d ¥óµw¥ó/¾¹§÷.";
$msg_welcome_browse_hardware = "ÂsÄý¾¹§÷/µw¥ó¥Ø¿ý";
$msg_welcome_search_hardware = "·j´M¾¹§÷/µw¥ó¥Ø¿ý";
$msg_welcome_rmb_header = "©Ð¶¡¯²¥Î¨t²Î";
$msg_welcome_rmb = "¦b¥¼¨Óªº 7¤Ñ§A¤w¸g¯²¥Î¤F¤U¦C©Ð¶¡.";
$msg_welcome_rmb_date = "¤é´Á";
$msg_welcome_rmb_roomcode = "©Ð¶¡½s¸¹";
$msg_welcome_rmb_start_time = "¶}©l®É¶¡";
$msg_welcome_rmb_end_time = "§¹µ²®É¶¡";
$msg_welcome_rmb_class = "¯Z¯Å";
$msg_welcome_rmb_purpose = "¥Î³~";
$msg_welcome_rmb_main = "©¹©Ð¶¡¯²¥Î¨t²Î";

//Book browse lists
$msg_book_name = "®Ñ¦W: ";
$msg_book_author = "§@ªÌ: ";
$msg_book_publisher = "¥Xª©°Ó: ";
$msg_book_yop = "¥Xª©¦~¥÷: ";
$msg_book_isbn = "ISBN: ";
$msg_browse_book_title = "®Ñ¥»¥Ø¿ý";
$msg_browse_book_search = "¿é¤JÃöÁä¦r: ";
$msg_browse_book_search_bookname = "®Ñ¦W";
$msg_browse_book_search_keyword = "¥DÃDÃöÁä¦r";
$msg_browse_book_total = "¦b¸ê®Æ®wªº®Ñ¥Ø¸ê®Æ¦@ %d ¥», ²Ä %d ­¶, ¦@ %d ­¶";
$msg_browse_book_name_header = "®Ñ¦W";
$msg_browse_book_status_header = "®Ñ¥»ª¬ªp";
$msg_browse_book_add_to_list = "¥[¤J¨ì§Úªº½u¤W¹w­É²M³æ";
$msg_browse_book_view_list = "Æ[¬Ý§Úªº®Ñ¥»½u¤W¹w­É²M³æ";
$msg_browse_book_query_string = "·j¯ÁÃöÁä¦r: ";
$msg_browse_book_query_result = "§A·j¯Áªº®Ñ¥Ø¦@¦³ %d ¥».";

//Software browse lists
$msg_software_name = "³n¥ó¦WºÙ: ";
$msg_software_vendor = "³n¥ó¥Xª©°Ó: ";
$msg_software_yop = "³n¥ó¥Xª©¦~¥÷: ";
$msg_browse_software_title = "³n¥ó¥Ø¿ý";
$msg_browse_software_search = "¿é¤J³n¥ó¦WºÙ: ";
$msg_browse_software_total = "¦b¸ê®Æ®wªº³n¥ó¸ê®Æ¦@ %d ­Ó, ²Ä %d ­¶, ¦@ %d ­¶";
$msg_browse_software_name_header = "³n¥ó¦WºÙ";
$msg_browse_software_status_header = "³n¥óª¬ªp";
$msg_browse_software_add_to_list = "¥[¤J¨ì§Úªº¹w­É²M³æ";
$msg_browse_software_view_list = "Æ[¬Ý§Úªº³n¥ó½u¤W¹w­É²M³æ";
$msg_browse_software_query_string = "·j¯ÁÃöÁä¦r: ";
$msg_browse_software_query_result = "§A·j¯Áªº³n¥ó¦@¦³ %d ­Ó.";

//Hardware browse lists
$msg_hardware_name = "µw¥ó/ ¾¹§÷¦WºÙ: ";
$msg_hardware_vendor = "µw¥ó/ ¾¹§÷»s³y°Ó: ";
$msg_browse_hardware_title = " µw¥ó/ ¾¹§÷¥Ø¿ý";
$msg_browse_hardware_search = "¿é¤Jµw¥ó/ ¾¹§÷¦WºÙ: ";
$msg_browse_hardware_total = "¦b¸ê®Æ®wªºµw¥ó/ ¾¹§÷¸ê®Æ¦@ %d ­Ó, ²Ä %d ­¶, ¦@ %d ­¶";
$msg_browse_hardware_name_header = "µw¥ó/ ¾¹§÷¦WºÙ";
$msg_browse_hardware_status_header = "µw¥ó/ ¾¹§÷ª¬ªp";
$msg_browse_hardware_add_to_list = "¥[¤J¨ì§Úªº¹w­É²M³æ";
$msg_browse_hardware_view_list = "Æ[¬Ý§Úªºµw¥ó/ ¾¹§÷½u¤W¹w­É²M³æ";
$msg_browse_hardware_query_string = "·j¯ÁÃöÁä¦r: ";
$msg_browse_hardware_query_result = "§A·j¯Áªºµw¥ó/ ¾¹§÷¦@¦³ %d ­Ó.";

//Book request tray view
$msg_tray_book_title = "®Ñ¥»½u¤W¹w­É²M³æ";
$msg_tray_book_total = "§A¦b½u¤W¹w­É²M³æªº®Ñ¦@ %d ¥».";
$msg_tray_book_checkout = "½T»{½u¤W¹w­É®Ñ¥Ø";
$msg_tray_book_checkout_result = "¹w­É®Ñ¥Øµ²ªG:";

//Software request tray view
$msg_tray_software_title = "³n¥ó½u¤W¹w­É²M³æ";
$msg_tray_software_total = "§A¦b½u¤W¹w­É²M³æªº³n¥ó¦@ %d ­Ó.";
$msg_tray_software_checkout = "½T»{½u¤W¹w­É³n¥ó";
$msg_tray_software_checkout_result = "¹w­É³n¥óµ²ªG:";

//Hardware request tray view
$msg_tray_hardware_title = "µw¥ó/ ¾¹§÷½u¤W¹w­É²M³æ";
$msg_tray_hardware_total = "§A¦b½u¤W¹w­É²M³æªºµw¥ó/ ¾¹§÷¦@ %d ­Ó.";
$msg_tray_hardware_checkout = "½T»{½u¤W¹w­Éµw¥ó/ ¾¹§÷";
$msg_tray_hardware_checkout_result = "¹w­Éµw¥ó/ ¾¹§÷µ²ªG:";

$msg_tray_special = "±q¹w­É²M³æ¤¤§R°£";

//Edit info
$msg_user_acct = "¥Î¤áµn¤J±b¸¹: ";
$msg_user_name = "¥Î¤á¦WºÙ: ";
$msg_user_password = "¥Î¤á±b¸¹±K½X: ";
$msg_user_re_password = "¥Î¤á±b¸¹±K½X(¦A¿é¤J): ";
$msg_user_re_password = "¥Î¤á±b¸¹±K½X(¦A¿é¤J): ";
$msg_user_err_password = "½Ð¿é¤J¨â¦¸¬Û¦Pªº±K½X.";
$msg_user_err_email = "¹q¶l¦a§}®æ¦¡¤£²Å.";
$msg_user_err_username = "¥Î¤á¦WºÙ¤£¥¿½T.";
$msg_user_err_ip = "IP ¦ì§}¤£¥¿½T.";
$msg_user_err_domain = "Domain name¤£¥¿½T.";
$msg_user_err_address = "¹q¶l¦a§}»Ý¥H¤T­Ó¦rªººô°ì©Î¨â­Ó¦rªº°ê®a¦WºÙ§@µ².";
$msg_user_err_host = "¦a§}¨S¦³¥D¾÷¦WºÙ.";
$msg_user_err_nologinid = "½Ð¿é¤J¤@­Ó±b¸¹¦WºÙ.";
$msg_user_err_nousername = "½Ð¿é¤J¥Î¤á¦WºÙ.";

$msg_edit_info_title = "­×§ï§Úªº±b¸¹¸ê®Æ";
$msg_edit_info_result = "±b¸¹¸ê®Æ§ó·s¦¨¥\.";

//Room booking main screen
$msg_room_booking_main_title = "©Ð¶¡¯²¥Î¨t²Î";
$msg_room_booking_main_year = "¦~¥÷";
$msg_room_booking_main_month = "¤ë¥÷";
$msg_room_booking_main_day = "¤é";
$msg_room_booking_main_jan = "¤@¤ë";
$msg_room_booking_main_feb = "¤G¤ë";
$msg_room_booking_main_mar = "¤T¤ë";
$msg_room_booking_main_apr = "¥|¤ë";
$msg_room_booking_main_may = "¤­¤ë";
$msg_room_booking_main_jun = "¤»¤ë";
$msg_room_booking_main_jul = "¤C¤ë";
$msg_room_booking_main_aug = "¤K¤ë";
$msg_room_booking_main_sep = "¤E¤ë";
$msg_room_booking_main_oct = "¤Q¤ë";
$msg_room_booking_main_nov = "¤Q¤@¤ë";
$msg_room_booking_main_dec = "¤Q¤G¤ë";
$msg_room_booking_main_booked = "³Q %s ¯²¥Î";
$msg_room_booking_main_option_add = "­É¥Î¦¹®É¬q";
$msg_room_booking_main_option_edit = "­×§ï";
$msg_room_booking_main_option_delete = "¨ú®ø";

//Add new room booking
$msg_room_booking_add_title = "¯²¥Î©Ð¶¡®É¬q";
$msg_room_booking_add_error_class = "½Ð¿é¤J¯Z¯Å.";
$msg_room_booking_add_date_start = "¶}©l¤é´Á: ";
$msg_room_booking_add_date_end = "§¹µ²¤é´Á: ";
$msg_room_booking_add_repeat_type = "­«½Æ¤è¦¡: ";
$msg_room_booking_add_repeat_daily = "¨C¤é";
$msg_room_booking_add_repeat_weekly = "¨C©P";
$msg_room_booking_add_result_date = "¤é´Á";
$msg_room_booking_add_result_time = "®É¶¡";
$msg_room_booking_add_result = "µ²ªG";

//Edit room booking
$msg_room_booking_edit_title = "­×§ï¯²¥Î©Ð¶¡®É¬q";
$msg_room_booking_edit_date = "¤é´Á: ";
$msg_room_booking_edit_success = "¯²¥Î©Ð¶¡®É¬q¤w¸g¦¨¥\¦a§ó·s.";

//Delete room booking
$msg_room_booking_delete_title = "§R°£¯²¥Î©Ð¶¡®É¬q";
$msg_room_booking_delete_confirm = "§A½T©w­n§R°£³o¨Ç¯²¥Î©Ð¶¡®É¬q¶Ü?";
$msg_room_booking_delete_success = "¯²¥Î©Ð¶¡®É¬q¤w¸g¦¨¥\¦a§R°£.";

//Room booking (Common)
$msg_room_booking_roomcode = "©Ð¶¡½s¸¹: ";
$msg_room_booking_class = "¯Z¯Å: ";
$msg_room_booking_purpose = "¯²¥Î¥Î³~: ";
$msg_room_booking_time_start = "¶}©l®É¶¡: ";
$msg_room_booking_time_end = "§¹µ²®É¶¡: ";
$msg_room_booking_desc = "¯²¥Î¸Ô±¡: ";
$msg_room_booking_mon = "¬P´Á¤@";
$msg_room_booking_tue = "¬P´Á¤G";
$msg_room_booking_wed = "¬P´Á¤T";
$msg_room_booking_thu = "¬P´Á¥|";
$msg_room_booking_fri = "¬P´Á¤­";
$msg_room_booking_sat = "¬P´Á¤»";

//Links
$msg_option_home = "¦^¨ì­º­¶";
$msg_option_book_list = "¦^¨ì®Ñ¥»¥Ø¿ý";
$msg_option_software_list = "¦^¨ì³n¥ó¥Ø¿ý";
$msg_option_hardware_list = "¦^¨ìµw¥ó/ ¾¹§÷¥Ø¿ý";
$msg_option_room_list = "¦^¨ì©Ð¶¡ºÞ²z­û";

//Button meanings
$msg_add = "·s¼W";
$msg_add_book = "·s¼W®Ñ¥Ø";
$msg_back = "¤W¤@¨B";
$msg_cancel = "¨ú®ø";
$msg_confirm = "½T»{";
$msg_delete = "§R°£";
$msg_first = "²Ä¤@­¶";
$msg_last = "³Ì«á¤@­¶";
$msg_next_step = "¤U¤@¨B";
$msg_next_page = "¤U¤@­¶";
$msg_ok = "½T©w";
$msg_previous_page = "¤W¤@­¶";
$msg_previous_step = "¤W¤@¨B";
$msg_reset = "²M°£";
$msg_update = "§ó·s";
$msg_checkin = "Check in";
$msg_checkout = "Check out";
$msg_confirm_all = "Confirm all";
$msg_edit = "½s¿è";
$msg_minus = "¶¶¦¸§Ç±Æ¦C";
$msg_plus = "°f¦¸§Ç±Æ¦C";

//Misc meanings
$msg_yes = "¬O";
$msg_no = "§_";
$msg_db_error = "¤£¯à³s±µ¸ê®Æ®w.";

?>
Return current item: Online Resource Management system