Location: PHPKode > projects > O-blog > readme.txt
 O-Blog ¼òÌåÖÐÎÄ°æ
------------------------------------------------------
 Powered by shirhirui / ·çÉ«
 Version : 2.6
 Created / Modify : 2004-09-28 / 2006-03-26
------------------------------------------------------
 Email : hide@address.com
 Support : http://www.phpBlog.cn
 BBS : http://bbs.phpBlog.cn
------------------------------------------------------


 ´´×÷¹²Óã¨Creative Commons£©
 -----------------------------------------------------
   Äã¿ÉÒÔÃâ·Ñ: ¿½±´¡¢·Ö·¢¡¢³ÊÏֺͱíÑݵ±Ç°×÷Æ·£»ÖÆ×÷
 ÅÉÉú×÷Æ· £»
   µ«ÊDZØÐë»ùÓÚÒÔÏÂÌõ¿î:

   * ÊðÃû¡£Äã±ØÐëÃ÷È·±êÃ÷×÷ÕßµÄÃû×Ö¡£. 
   * ·ÇÉÌÒµÓÃ;¡£ Äã²»¿É½«µ±Ç°×÷Æ·ÓÃÓÚÉÌҵĿµÄ¡£ 
   * ±£³ÖÒ»Ö¡£ Èç¹ûÄã»ùÓÚµ±Ç°×÷Æ·¸ü¸Ä¡¢±ä»»»ò¹¹ÔìÐÂ
 ×÷Æ·£¬ÄãÓ¦µ±°´ÕÕÓ뵱ǰЭÒéÍêÈ«ÏàͬµÄЭÒé·Ö·¢×îÖÕ×÷Æ·¡£ 

   ¶ÔÓÚÈκζþ´ÎʹÓûò·Ö·¢£¬Äã±ØÐëÈÃÆäËûÈËÃ÷È·µ±Ç°×÷
 Æ·µÄÊÚȨÌõ¿î 


 °²×°£¨Install£©
 -----------------------------------------------------
   1.Èç¹ûÄúÓõÄÊÇ LINUX ÀàÐ͵ÄÖ÷»ú£¬ÇëÉèÖÃÒÔÏÂĿ¼
 ºÍÎļþµÄȨÏÞΪ 777 ; Èç¹ûÄúÓÃµÄ WINDOWS ÀàÐ͵ÄÖ÷»ú£¬
 ÄÇôÇëÖ±½Óµ½µÚ2²½¡£

   ./
   ./cache
   ./archives
   ./admin/mysql.php
   ./admin/class/autolink.php
   ./uploadfiles
   ./templates ¼°´ËÎļþ¼ÐϵÄËùÓÐÎļþ(¼Ð) 
   ./bak

   2.ÔËÐÐ install.php Îļþ£¬°²×°³ÌÐò»áÒ»²½²½Ö¸µ¼Äú
 Íê³É°²×°
   3.ɾ³ý install.php Îļþ¡£


 ¹ÜÀí£¨Manage£©
 -----------------------------------------------------
 ºǫ́µÇ½µØÖ·£ºhttp://ÄúµÄ BLOG µØÖ·/admin/index.php
 Óû§ÃûºÍÃÜÂë¾ÍÊÇÄúÔÚ°²×°Ê±ÌîµÄÓû§ÃûºÍÃÜÂë¡£


 ¼¼ÊõÖ§³Ö£¨Technology Support£©
 -----------------------------------------------------
 Èç¹ûÄúÔÚʹÓõĹý³ÌÖÐÓöµ½ÎÊÌ⣬
 Çëµ½ http://www.phpBlog.cn Ñ°Çó°ïÖú


 ¸Ðл£¨Thanks To£©
 -----------------------------------------------------
 ¸Ðл BlueBnet(hide@address.com) Ϊ O-blog BBS Ìṩ¿Õ¼ä


 ×£Äú BLOG Óä¿ì!
Return current item: O-blog