Location: PHPKode > projects > Nucleus CMS Weblog > nucleus3.63/nucleus/plugins/securityenforcer/japanese-euc.php
<?php
/** Japanese-EUC language file for NP_SECURITYENFORCER Plugin
*/

// Plugin Options
define('_SECURITYENFORCER_OPT_QUICKMENU',			'¥¯¥¤¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤Ëɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¤«¡©');
define('_SECURITYENFORCER_OPT_DEL_UNINSTALL_DATA',	'¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë»þ¤Ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«¡©');
define('_SECURITYENFORCER_OPT_ENABLE',				'¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤È¥í¥°¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯»þ¤ËSecurityEnforcer¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡©');
define('_SECURITYENFORCER_OPT_PWD_MIN_LENGTH',		'¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎºÇ¾®Ê¸»ú¿ô(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï8ʸ»ú¡£6ʸ»ṳ́Ëþ¤Ë¤Ï»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡§');
define('_SECURITYENFORCER_OPT_PWD_COMPLEXITY',		'¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¶¯Å٤ΥÁ¥§¥Ã¥¯(a-z, A-Z, 0-9, Ⱦ³Ñµ­¹æ¤«¤é²¿¼ïÎà¤Îʸ»ú¥¿¥¤¥×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¤«?):');
//define('_SECURITYENFORCER_OPT_SELECT_OFF_COMP',		'Off');
//define('_SECURITYENFORCER_OPT_SELECT_ONE_COMP',		'°ì¼ïÎà¤Îʸ»ú¥¿¥¤¥×');
//define('_SECURITYENFORCER_OPT_SELECT_TWO_COMP',		'Æó¼ïÎà¤Îʸ»ú¥¿¥¤¥×');
//define('_SECURITYENFORCER_OPT_SELECT_THREE_COMP',	'»°¼ïÎà¤Îʸ»ú¥¿¥¤¥×');
//define('_SECURITYENFORCER_OPT_SELECT_FOUR_COMP',	'»Í¼ïÎà¤Îʸ»ú¥¿¥¤¥×');
define('_SECURITYENFORCER_OPT_SELECT',				'¥ª¥Õ|0|1¼ïÎà¤Îʸ»ú¥¿¥¤¥×|1|2¼ïÎà¤Îʸ»ú¥¿¥¤¥×|2|3¼ïÎà¤Îʸ»ú¥¿¥¤¥×|3|4¼ïÎà¤Îʸ»ú¥¿¥¤¥×|4');
define('_SECURITYENFORCER_OPT_MAX_FAILED_LOGIN',	'²¿ÅÙÌÜ¤Î¥í¥°¥¤¥ó¼ºÇԤǥ¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¤«¡©');
define('_SECURITYENFORCER_OPT_LOGIN_LOCKOUT',		'¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤«¤é²¿Ê¬¤Ç¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤·¤Þ¤¹¤«¡©');

// QuickMenu
define('_SECURITYENFORCER_ADMIN_TOOLTIP',			'SecurityEnforcer¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î´ÉÍý');
define('_SECURITYENFORCER_ADMIN_UNLOCKED',			'¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âбþ¤¹¤ëIP¥¢¥É¥ì¥¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥í¥°¥¤¥ó̾¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤Î¤ò˺¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
define('_SECURITYENFORCER_ADMIN_NONE_LOCKED',		'³ºÅö¤Ê¤·');

// ERRORS
define('_SECURITYENFORCER_ACCOUNT_CREATED',			'¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤ÇÍ׵ᤵ¤ì¤ëʸ»ú¿ô¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶¯ÅÙ¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />');
define('_SECURITYENFORCER_INSUFFICIENT_COMPLEXITY',	'ÆþÎϤµ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤ÇÍ׵ᤵ¤ì¤ëʸ»ú¿ô¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶¯ÅÙ¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br />');
define('_SECURITYENFORCER_MIN_PWD_LENGTH',			'<br />ºÇ¾®Ê¸»ú¿ô: ');
define('_SECURITYENFORCER_PWD_COMPLEXITY',			'<br />ºÇ¾®Ê¸»ú¥¿¥¤¥×¿ô([a-z], [A-Z], [0-9], [-~!@#$%^&*()_+=,.<>?:;|]): ');

// random words
define('_SECURITYENFORCER_UNLOCK',					'¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯');
define('_SECURITYENFORCER_ENTITY',					'¥¨¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£');
define('_SECURITYENFORCER_LOCKED_ENTITIES',			'¸½ºß¥í¥Ã¥¯Ãæ¤Î¥¨¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£');

// Plugin desc
define('_SECURITYENFORCER_DESCRIPTION',				'¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎºÇ¾®Ê¸»ú¿ô¤ä¶¯ÅÙ¤ÎÀ©¸Â¡¢¥í¥°¥¤¥ó¼ºÇÔ²Äǽ²ó¿ô¤Ê¤É¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹');

// Log info
define('_SECURITYENFORCER_LOGIN_DISALLOWED',		'SecurityEnforcer¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤¬µñÀ䤵¤ì¤Þ¤·¤¿¡£login: %1$s, ip: %2$s');

// QuickMenu title
define('_SECURITYENFORCER_ADMIN_TITLE',				'SecurityEnforcer¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î´ÉÍý');

?>
Return current item: Nucleus CMS Weblog