Location: PHPKode > projects > NokKaew for Mambo > language/vietnamese.php
<?php
// NOKKAEW - is "Parrot" in thai name
// Copyright (C)  copyright 2006 MamboHub.com
// All rights reserved.  The NokKaew project is a extention hack and
// component for the Mambo Open Server. It enables Mambo OS to handle multi
// lingual sites especially in all dynamic contents which are stored in the
// database.
//
// This program is free software; you can redistribute it and/or
// modify it under the terms of the GNU General Public License
// as published by the Free Software Foundation; either version 2
// of the License, or (at your option) any later version.
//
// This program is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
// GNU General Public License for more details.
//
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with this program; if not, write to the Free Software
// Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307,USA.
//
// The "GNU General Public License" (GPL) is available at
// http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
// --------------------------------------------------------------------------------
// $Id: vietnamese.php,v 1.5 2007/05/08 11:20:34 Exp $
//

/**
* @package NOKKAEW.language
* @copyright 2007 detran
* @license hide@address.com GNU Public License
* @version 1.0, 2007-5-18
* @author de tran<hide@address.com>
*/
defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Không cho phép truy cập trực tiếp vào nơi này.' );
define('_NOKKAEW_ADMIN_FRONTEND', 'Măt chính');
define('_NOKKAEW_ADMIN_LANGUAGES', 'Ngôn ngữ');

define('_NOKKAEW_ADMIN_SHOWACTIVE', 'Kích hoạt ngôn ngữ của bạn'); //new nokkaew
define('_NOKKAEW_ADMIN_SHOWIF', 'Hiện gì nếu ...');
define('_NOKKAEW_ADMIN_NOTRANSLATION', 'chưa có bản dịch?');
define('_NOKKAEW_ADMIN_NOTRANSLATION_HELP', 'Thay đổi này chỉ áp dụng CHỈ cho các nội dung có đánh dấu kiểu tham chiếu =content!');
define('_NOKKAEW_ADMIN_ORIGINAL_CONTENT', 'Nội dung gốc');
define('_NOKKAEW_ADMIN_ORIGINAL_WITH_INFO', 'Nội dung gốc cùng thông tin');
define('_NOKKAEW_ADMIN_PLACEHOLDER', 'Văn bản mặc định');
define('_NOKKAEW_ADMIN_FRONTEND_VIEW', 'Hiện ở mặt chính');									//new 1.1
define('_NOKKAEW_ADMIN_FRONTEND_LIST', 'Danh sách liên kết (horizontal)');								//new 1.1
define('_NOKKAEW_ADMIN_FRONTEND_COMBO', 'Hộp chọn');												//new 1.1
define('_NOKKAEW_ADMIN_FRONTEND_IMAGE', 'Danh sách hình ảnh (horizontal)');								//new 1.1
define('_NOKKAEW_ADMIN_FRONTEND_HELP', 'Xin xác định cách cấu phần hiện ở mặt trứớc <br>Khi bạn chọn &quot;Danh sách hình ảnh&quot;, đường dẫn đến ảnh phải bỏ trống hoặc đúng dựa trên thư mục gốc Mambo.');							//changed 1.5
define('_NOKKAEW_ADMIN_DEFAULT_LANGUAGE', 'Ngôn ngữ mặc định của site:');
define('_NOKKAEW_ADMIN_DEFAULT_LANGUAGE_HELP', 'Ngôn ngữ này được cấu hình trong cấu hình của site.');

define('_NOKKAEW_ADMIN_SELECT_LANGUAGES', 'Chọn các ngôn ngữ dùng cho site của bạn.');
define('_NOKKAEW_ADMIN_LANGUAGE', 'Chọn ngôn ngữ của site:');
define('_NOKKAEW_ADMIN_LANGUAGE_HELP', 'Xin đặt tên và kích hoạt các ngôn ngữ bạn muốn dùng cho site của bản.<br>Tên cũng sẽ được dùng ở mặt trước.');

define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_NAME', 'Tên');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_AUTHOR', 'Tác giả');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_VERSION', 'Phiên bản');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_DESCRIPTION', 'Mô tả');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_TITLE', 'Tựa đề gốc');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_LANGUAGE', 'Ngôn ngữ');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_TRANSLATION', 'Bản dịch');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_DATECHANGED', 'Sửa chữa lần cuối');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_STATE', 'Tình trạng');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_PUBLISHED', 'Phát hành');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_CONTENTELEMENTS', 'Yếu tố nội dung');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_DISPLAY', 'Hiện #');

define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_ACTIVE', 'kích hoạt');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_ISO', 'ISO');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_MAMBO', 'Tên file Mambo');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_IMAGE', 'Tên file hình');												//new 1.1
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_ORDER', 'Xếp thứ tự');													//new 1.1

define('_NOKKAEW_ADMIN_ELEMENT_CONFIG', 'Cấu hình');
define('_NOKKAEW_ADMIN_ELEMENT_REFERENCE', 'Tham chiếu DB');
define('_NOKKAEW_ADMIN_ELEMENT_SAMPLES', 'Dữ liệu mẫu');
define('_NOKKAEW_ADMIN_COMMONINFORMATION', 'Thông tin chung');

define('_NOKKAEW_ADMIN_DATABASEINFORMATION', 'Thông tin về bảng CSDL');
define('_NOKKAEW_ADMIN_DATABASETABLE', 'Bảng CSDL');
define('_NOKKAEW_ADMIN_DATABASETABLE_HELP', 'Tham chiếu đến bảng trong CSDL của bạn (không tiền tố!)');

define('_NOKKAEW_ADMIN_DATABASEFIELDS', 'Các trường của CSDL');
define('_NOKKAEW_ADMIN_DATABASEFIELDS_HELP', 'Định nghĩa các trường quan hệ trong CSDL của bạn.');
define('_NOKKAEW_ADMIN_DBFIELDNAME', 'Tên');
define('_NOKKAEW_ADMIN_DBFIELDTYPE', 'Kiểu');
define('_NOKKAEW_ADMIN_DBFIELDLABLE', 'Nhãn');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TRANSLATE', 'Dịch');

define('_NOKKAEW_SET_DEFAULTTEXT', 'Định văn bản mặc định');												// new 1.5
define('_NOKKAEW_SET_COMPLETE', 'Định xong');														// new 1.5
define('_NOKKAEW_SELECT_LANGUAGES', 'Tất cả ngôn ngữ');
define('_NOKKAEW_SELECT_NOTRANSLATION', 'Không có bản dịch');
define('_NOKKAEW_NOTRANSLATIONYET', '(không có bản dịch)');
define('_NOKKAEW_SELECT_ELEMENTS', 'Xin chọn');
define('_NOKKAEW_NOELEMENT_SELECTED', 'Vui lòng chọn nội dung bạn cần đánh dấu bản dịch.');

define('_NOKKAEW_ORIGINAL', 'Bản gốc');
define('_NOKKAEW_TRANSLATION', 'Bản dịch');
define('_NOKKAEW_ITEM_INFO', 'Thông tin bài');
define('_NOKKAEW_STATE_NOTEXISTING', 'Chưa có bản dịch');
define('_NOKKAEW_STATE_CHANGED', 'Bản gốc đã thay đổi');
define('_NOKKAEW_STATE_OK', 'Tình trạng dịch: ok');

define('_NOKKAEW_COPY', 'Sao');
define('_NOKKAEW_CLEAR', 'Xóa');
define('_NOKKAEW_TRANSLATION_UPTODATE', 'Bản dịch <u>cập nhật</u>');
define('_NOKKAEW_TRANSLATION_INCOMPLETE', 'Bản dịch <u>chưa hoàn chỉnh</u> hoặc  bản gốc bị thay đổi</u>');
define('_NOKKAEW_TRANSLATION_NOT_EXISTING', '<u>Không</u> có bản dịch');
define('_NOKKAEW_TRANSLATION_PUBLISHED', 'Bản dịch đã <u>ấn hành</u>');
define('_NOKKAEW_TRANSLATION_NOT_PUBLISHED', 'Bản dịch <u>chưa</u> ấn hành');
define('_NOKKAEW_STATE_TOGGLE', '(Nhấp vào biểu tượng để đổi.)');

define('_NOKKAEW_DBERR_NO_LANGUAGE', 'Bạn phải chọn ngôn ngữ');
define('_NOKKAEW_CONFIG_SAVED', 'Các định hình Nokkaew được lưu.');																// New 1.1
define('_NOKKAEW_CONFIG_PROBLEMS', 'Có vấn đề khi lưu cấu hình!');		// New 1.1
define('_NOKKAEW_LANG_PROBLEMS', 'Có vấn đề khi lưu thông tin về ngôn ngữ!');		// New 1.1

/* neu 1.5.1 (mic) */
define ('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_UNPUBLISHED', 'Chưa ấn hành');
define ('_NOK_NAME_MISSING','Bạn phải nhập một tên vào');
define ('_NOK_ENTER_CORR_MAMBO_NAME','Bạn phải nhập tên Mambo tương ứng vào');
define ('_NOK_LANG_ALREADY_EXISTS','Không có ngôn ngữ có tên Mambo như thế, xin thử lại');
define ('_NOKKAEW_ADMIN_FRONTEND_VLIST', 'Danh sách tên (đứng)');
define ('_NOKKAEW_ADMIN_FRONTEND_VIMAGE', 'Danh sách hình (đứng)');
define ('_NOK_SPACER','Khỏang cách hiện như văn bản');

//tooltips
define ('_NOK_TT_TITLE_NAME','Tên hiện của ngôn ngữ');
define ('_NOK_TT_TITLE_ISO','Mã ISO chính thức của ngôn ngữ, tốt nhất dùng định nghĩa trình duyệt.</strong>');
define ('_NOK_TT_IMAGES_DIR','Để dùng cờ ngôn ngữ mặc định thì bỏ trống. Đối với các cờ ngôn ngữ dùng địa chỉ tương đối dựa vào thư mục Mambo gốc.');
define ('_NOK_TT_TITLE_ORDER','Xếp thứ tự ở mặt trước.');
define ('_NOK_TT_TRANS_DEFAULT','Dùng cho từng chữ cố định. Để dùng thông tin tùy thuộc ngôn ngữ hãy để trống và dùng hằng số <strong>chưa có bản dịch?</strong> định nghĩa trong file ngôn ngữa của NOK.');
define ('_NOK_TT_SPACER','Khoảng cách để hiện bảng chọn ngôn ngữ ở dạng văn bản khi trình bày ngang.<br /><strong>Mách</strong>: Nếu không có gì được điền vào, mà chọn dạng hiện ngang, thì khỏang cách sẽ được Mambo định là: | (có cách trước và sau).<br />Khỏang cách trước và sau luôn được dùng.');

// errors
define ('_NOK_ERROR','Lỗi:');
define ('_NOK_EDITED_BY_ANOTHER_ADMIN','Nội dung [ %s ] hiện đang được sửa chữa bởi một thành viên quản trị khác'); // %s=$actContentObject->title
define ('_NOK_CONFIG_WRITE_ERROR','File cấu hình không ghi được!');

//New in 1.6.2
define ('_NOKKAEW_ADMIN_CATEGORY_ALL', 'All');
define ('_NOKKAEW_ADMIN_CATEGORY', 'Category');
define ('_NOKKAEW_ADMIN_AUTHOR_ALL', 'All');
define ('_NOKKAEW_ADMIN_AUTHOR', 'Author');
define ('_NOKKAEW_ADMIN_KEYWORD', 'Keyword');
define ('_NOKKAEW_ADMIN_TRANSLATION_PUBLISHED', 'Published');
?>
Return current item: NokKaew for Mambo