Location: PHPKode > projects > NokKaew for Mambo > language/thai_tis620.php
<?php
// NOKKAEW - is "Parrot" in thai name
// Copyright (C)  copyright 2006 MamboHub.com
// All rights reserved.  The NokKaew project is a extention hack and
// component for the Mambo Open Server. It enables Mambo OS to handle multi
// lingual sites especially in all dynamic contents which are stored in the
// database.
//
// This program is free software; you can redistribute it and/or
// modify it under the terms of the GNU General Public License
// as published by the Free Software Foundation; either version 2
// of the License, or (at your option) any later version.
//
// This program is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
// GNU General Public License for more details.
//
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with this program; if not, write to the Free Software
// Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307,USA.
//
// The "GNU General Public License" (GPL) is available at
// http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
// --------------------------------------------------------------------------------
// $Id: thai.php,v 1.4 2006/06/28 11:20:34 Exp $
//
/**
* @package NOKKAEW.language
* @copyright 2006 MamboHub.com
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU Public License
* @version 1.0, 2006-6-28
* @author DEV nokkaew <hide@address.com>
*/
defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Direct Access to this location is not allowed.' );
define('_NOKKAEW_ADMIN_FRONTEND', '˹éÒàÇçº');
define('_NOKKAEW_ADMIN_LANGUAGES', 'ÀÒÉÒ');

define('_NOKKAEW_ADMIN_SHOWACTIVE', 'àÅ×Í¡ÀÒÉÒ·Õè¨Ðãªé§Ò¹'); //new nokkaew
define('_NOKKAEW_ADMIN_SHOWIF', 'µéͧ¡ÒÃáÊ´§¶éÒ ...');
define('_NOKKAEW_ADMIN_NOTRANSLATION', 'äÁèÁÕÀÒÉÒ·Õèãªé㹡ÒÃá»Å?');
define('_NOKKAEW_ADMIN_NOTRANSLATION_HELP', '¡ÒÃá·¹·Õè¤Ó¨Ð¶Ù¡¹Óä»ãªé੾ÒÐã¹Êèǹ¢Í§à¹×éÍËÒ·Õè¶Ù¡ÃкØàÍÒäÇéà·èÒ¹Ñé¹ reference.type=content!');
define('_NOKKAEW_ADMIN_ORIGINAL_CONTENT', 'à¹×éÍËÒ´Ñé§à´ÔÁ');
define('_NOKKAEW_ADMIN_ORIGINAL_WITH_INFO', 'à¹×éÍËÒ´Ñé§à´ÔÁ¾ÃéÍÁ¢éÍÁÙÅ');
define('_NOKKAEW_ADMIN_PLACEHOLDER', 'µÑÇÍÑ¡É÷Õè¶Ù¡¡Ó˹´ãËéà»ç¹¤èÒàÃÔèÁµé¹');
define('_NOKKAEW_ADMIN_FRONTEND_VIEW', '˹éÒàÇ纷Õè»ÃÒ¡¯');									//new 1.1
define('_NOKKAEW_ADMIN_FRONTEND_LIST', 'ÃÒ¡ÒÃÅÔ§¤ì (á¹Ç¹Í¹)');								//new 1.1
define('_NOKKAEW_ADMIN_FRONTEND_COMBO', '¤ÍÁâºéºÍ¡«ì');												//new 1.1
define('_NOKKAEW_ADMIN_FRONTEND_IMAGE', 'ÃÒ¡ÒÃÃÙ»ÀÒ¾ (á¹Ç¹Í¹)');								//new 1.1
define('_NOKKAEW_ADMIN_FRONTEND_HELP', '¡ÃسÒ͸ԺÒ¡ÒÃáÊ´§¤ÍÁâ¾à¹é¹·ìã¹´éҹ˹éÒàÇçº<br>àÁ×èͤسàÅ×Í¡ &quot;ÃÒ¡ÒÃÃÙ»ÀÒ¾&quot;, äÁèÁÕÃÙ»ÀÒ¾·Õè·Ó¡ÒÃàÅ×Í¡ËÃ×ÍÃÙ»·Õè·Ó¡ÒÃàÅ×Í¡¹Ñ鹡ÃзºµèÍä´àá·ÍÃÕè¾×é¹°Ò¹¢Í§áÁÁâºé.');							//changed 1.5
define('_NOKKAEW_ADMIN_DEFAULT_LANGUAGE', 'ÀÒÉÒ»¡µÔ˹éÒàÇçº:');
define('_NOKKAEW_ADMIN_DEFAULT_LANGUAGE_HELP', '¡ÒÃá¡éä¢ÀÒÉÒÊÒÁÒöµÑ駤èÒä´é¨Ò¡¡ÒõÑ駤èҤ͹¿Ô¤.');

define('_NOKKAEW_ADMIN_SELECT_LANGUAGES', 'àÅ×Í¡ÀÒÉÒ·Õèµéͧ¡ÒÃãªé´éҹ˹éÒàÇçº.');
define('_NOKKAEW_ADMIN_LANGUAGE', 'àÅ×Í¡ÀÒÉÒ´éҹ˹éÒàÇçº:');
define('_NOKKAEW_ADMIN_LANGUAGE_HELP', '¡ÃسÒÃкØáÅÐàÃÔèÁ¡ÒÃãªé§Ò¹ÀÒÉÒ´éҹ˹éÒàÇ红ͧ¤Ø³.<br>ª×èÍ·ÕèÃкبж١¹ÓÁÒãªé㹡ÒÃáÊ´§¼Å.');

define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_NAME', 'ª×èÍ');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_AUTHOR', '¼Ùéáµè§');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_VERSION', 'àÇÍÃìªÑ¹');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_DESCRIPTION', 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_TITLE', 'ËÑÇàÃ×èͧ·Õèà»ç¹µé¹©ºÑº');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_LANGUAGE', 'ÀÒÉÒ');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_TRANSLATION', '¡ÒÃá»Å');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_DATECHANGED', 'á¡éä¢ÅèÒÊØ´');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_STATE', 'ʶҹÐ');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_PUBLISHED', 'à¼Âá¾Ãè');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_CONTENTELEMENTS', 'Êèǹ»ÃСͺà¹×éÍËÒ');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_DISPLAY', 'áÊ´§ #');

define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_ACTIVE', 'ãªé§Ò¹');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_ISO', 'ISO');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_MAMBO', 'ª×èÍä¿ÅìáÁÁâºé');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_IMAGE', 'ª×èÍÃÙ»');												//new 1.1
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_ORDER', '¨Ñ´ÅӴѺ');													//new 1.1

define('_NOKKAEW_ADMIN_ELEMENT_CONFIG', '¡ÒõÑ駤èҤ͹¿Ô¤');
define('_NOKKAEW_ADMIN_ELEMENT_REFERENCE', 'ÍéèÒ§ÍÔ§°Ò¹¢éÍÁÙÅ');
define('_NOKKAEW_ADMIN_ELEMENT_SAMPLES', '¢éÍÁÙŵÑÇÍÂèÒ§');
define('_NOKKAEW_ADMIN_COMMONINFORMATION', '¢éÍÁÙÅ·ÑèÇä»');

define('_NOKKAEW_ADMIN_DATABASEINFORMATION', '¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺµÒÃÒ§°Ò¹¢éÍÁÙÅ');
define('_NOKKAEW_ADMIN_DATABASETABLE', 'µÒÃÒ§°Ò¹¢éÍÁÙÅ');
define('_NOKKAEW_ADMIN_DATABASETABLE_HELP', 'ÍéÒ§ÍÔ§µÒÃҧ㹰ҹ¢éÍÁÙÅ (äÁèãªé¤Ó¹Ó˹éÒ!)');

define('_NOKKAEW_ADMIN_DATABASEFIELDS', '¿ÔÅ´ì°Ò¹¢éÍÁÙÅ');
define('_NOKKAEW_ADMIN_DATABASEFIELDS_HELP', '¤Ó͸ԺÒ¢ͧ¿ÔÅ´ì·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ㹰ҹ¢éÍÁÙÅ.');
define('_NOKKAEW_ADMIN_DBFIELDNAME', 'ª×èÍ');
define('_NOKKAEW_ADMIN_DBFIELDTYPE', 'ª¹Ô´');
define('_NOKKAEW_ADMIN_DBFIELDLABLE', 'àÅàºÔéÅ');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TRANSLATE', 'á»Å');

define('_NOKKAEW_SET_DEFAULTTEXT', 'µÑ駤èÒ¢éͤÇÒÁ»¡µÔ');												// new 1.5
define('_NOKKAEW_SET_COMPLETE', 'µÑ駤èÒÊÁºÙóì');														// new 1.5
define('_NOKKAEW_SELECT_LANGUAGES', '·Ø¡ÀÒÉÒ');
define('_NOKKAEW_SELECT_NOTRANSLATION', 'äÁèÁÕ¡ÒÃá»Å');
define('_NOKKAEW_NOTRANSLATIONYET', '(äÁèÁÕ¡ÒÃá»Å)');
define('_NOKKAEW_SELECT_ELEMENTS', 'â»Ã´àÅ×Í¡');
define('_NOKKAEW_NOELEMENT_SELECTED', 'â»Ã´àÅ×Í¡Êèǹ»ÃСͺà¹×éÍËÒ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒõÃǨÊͺ¡ÒÃá»Å.');

define('_NOKKAEW_ORIGINAL', 'µé¹©ºÑº');
define('_NOKKAEW_TRANSLATION', '¡ÒÃá»Å');
define('_NOKKAEW_ITEM_INFO', 'ÃÒ¡ÒâéÍÁÙÅ');
define('_NOKKAEW_STATE_NOTEXISTING', 'äÁèÁÕ¡ÒÃá»Å');
define('_NOKKAEW_STATE_CHANGED', 'µé¹©ºÑºÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§');
define('_NOKKAEW_STATE_OK', 'ʶҹСÒÃá»Å OK');

define('_NOKKAEW_COPY', '¤Ñ´ÅÍ¡');
define('_NOKKAEW_CLEAR', 'ÅéÒ§');
define('_NOKKAEW_TRANSLATION_UPTODATE', '¡ÒÃá»ÅÀÒÉÒ <u>ÅèÒÊØ´</u>');
define('_NOKKAEW_TRANSLATION_INCOMPLETE', '¡ÒÃá»ÅÀÒÉÒ <u>äÁèÊÁºÙóì</u> ËÃ×͵鹩ºÑº <u>¶Ù¡à»ÅÕè¹á»Å§</u>');
define('_NOKKAEW_TRANSLATION_NOT_EXISTING', '¡ÒÃá»ÅÀÒÉÒ <u>äÁè</u> à¡Ô´¢Öé¹');
define('_NOKKAEW_TRANSLATION_PUBLISHED', '¡ÒÃá»ÅÀÒÉÒ <u>¶Ù¡à¼Âá¾Ãè</u>');
define('_NOKKAEW_TRANSLATION_NOT_PUBLISHED', '¡ÒÃá»ÅÀÒÉÒ <u>äÁè</u> ¶Ù¡à¼Âá¾Ãè');
define('_NOKKAEW_STATE_TOGGLE', '(¤ÅÔ¡äͤ͹à¾×èÍà»ÅÕè¹ʶҹÐ.)');

define('_NOKKAEW_DBERR_NO_LANGUAGE', '¤Ø³µéͧ·Ó¡ÒÃàÅ×Í¡ÀÒÉÒ');
define('_NOKKAEW_CONFIG_SAVED', 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒõÑ駤èÒáÅéÇ.');																// New 1.1
define('_NOKKAEW_CONFIG_PROBLEMS', 'à¡Ô´»Ñ­ËÒ¢³Ð·Ó¡Òúѹ·Ö¡¤èҤ͹¿Ô¤!');		// New 1.1
define('_NOKKAEW_LANG_PROBLEMS', 'à¡Ô´»Ñ­ËÒ¢³Ð·Ó¡ÒèѴà¡çº¢éÍÁÙÅÀÒÉÒ!');		// New 1.1

/* neu 1.5.1 (mic) */
define ('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_UNPUBLISHED', 'äÁèà¼Âá¾Ãè');
define ('_NOK_NAME_MISSING','¤Ø³µéͧ¡ÃÍ¡ª×èÍ');
define ('_NOK_ENTER_CORR_MAMBO_NAME','¤Ø³µéͧ¡ÃÍ¡ª×èÍãËé¶Ù¡µéͧ');
define ('_NOK_LANG_ALREADY_EXISTS','ä´éÁÕ¡ÒáÓ˹´ÀÒÉÒ¾ÃéÍÁª×èÍàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ ¡ÃسÒÅͧãËÁèÍÕ¡¤ÃÑé§');
define ('_NOKKAEW_ADMIN_FRONTEND_VLIST', 'ÃÒ¡Òê×èÍ (á¹ÇµÑé§)');
define ('_NOKKAEW_ADMIN_FRONTEND_VIMAGE', 'ÃÒ¡ÒÃÃÙ»ÀÒ¾ (á¹ÇµÑé§)');
define ('_NOK_SPACER','ÃÐÂÐËèÒ§µÑÇÍÑ¡ÉÃ');

//tooltips
define ('_NOK_TT_TITLE_NAME','áÊ´§ª×èͧ͢ÀÒÉÒ');
define ('_NOK_TT_TITLE_ISO','ÃËÑÊÀÒÉÒ ISO ÍÂèÒ§à»ç¹·Ò§¡ÒÃ, ¡ÒáÓ˹´àÇçºàºÃÒà«ÍÃì·ÕèãªéáÊ´§¼Åä´é´Õ·ÕèÊØ´.</strong>');
define ('_NOK_TT_IMAGES_DIR','¶éÒ¨Ðãªé¤èÒàÃÔèÁµé¹ãËéàÇé¹ÇèÒ§äÇé. ÊÓËÃѺ¤èÒáµèÅÐÊèǹãËéãªé path ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧº¹¾×é¹°Ò¹ä´àá·ÍÃÕè¢Í§ÃÙ»ÀÒ¾áÁÁâºé¢Í§¤Ø³.');
define ('_NOK_TT_TITLE_ORDER','¡ÒèѴÅӴѺ´éҹ˹éÒàÇçº.');
define ('_NOK_TT_TRANS_DEFAULT','ãªéÊÓËÃѺÍÑ¡ÉõÒµÑÇáµèÅÐÊèǹ·Õè¢Öé¹ÍÂÙè¡Ñº¢éÍÁÙÅ·ÕèàÇé¹ÇèÒ§äÇéáÅÐãªé <strong>äÁèÁÕÀÒÉÒ·Õèãªé㹡ÒÃá»Å?</strong> Ãкبӹǹ¤§·Õèã¹ä¿ÅìÀÒÉҢͧ NOK .');
define ('_NOK_TT_SPACER','ÃÐÂÐËèÒ§ÃÐËÇèÒ§µÑÇÍÑ¡ÉÃã¹á¹Ç¹Í¹.<br /><strong>µÑÇÍÂèÒ§àªè¹</strong>: ¶éÒäÁèä´éàµÔÁŧä»áµèÁÕ¡ÒÃàÅ×Í¡ã¹á¹Ç¹Í¹¹Ñé¹ »¡µÔÃÐÂÐËèÒ§¨Ð¡Ó˹´â´ÂáÁÁâºé àªè¹: | (ÃÐÂÐËèÒ§¡è͹áÅÐËÅѧ).<br />ÃÐÂÐËèÒ§¡è͹áÅÐËÅѧ¨Ð¶Ù¡ãªéµÅÍ´ä».');

// errors
define ('_NOK_ERROR','à¡Ô´¢éͼԴ¾ÅÒ´:');
define ('_NOK_EDITED_BY_ANOTHER_ADMIN','ÃÒ¡ÒÃà¹×éÍËÒ [ %s ] ¡ÓÅѧ¶Ù¡á¡éä¢â´Â¼Ùé´ÙáÅÃкº·èÒ¹Í×è¹'); // %s=$actContentObject->title
define ('_NOK_CONFIG_WRITE_ERROR','ä¿Åì¤Í¹¿Ô¤äÁèÊÒÁÒöà¢Õ¹·Ñºä´é!');

//New in 1.6.2
define ('_NOKKAEW_ADMIN_CATEGORY_ALL', 'All');
define ('_NOKKAEW_ADMIN_CATEGORY', 'Category');
define ('_NOKKAEW_ADMIN_AUTHOR_ALL', 'All');
define ('_NOKKAEW_ADMIN_AUTHOR', 'Author');
define ('_NOKKAEW_ADMIN_KEYWORD', 'Keyword');
define ('_NOKKAEW_ADMIN_TRANSLATION_PUBLISHED', 'Published');
?>
Return current item: NokKaew for Mambo