Location: PHPKode > projects > NokKaew for Mambo > language/czech.php
<?php
// NOKKAEW - znamená v thajštině papoušek
// Copyright (C)  copyright 2006 MamboHub.com
// All rights reserved.  The NokKaew project is a extention hack and
// component for the Mambo Open Server. It enables Mambo OS to handle multi
// lingual sites especially in all dynamic contents which are stored in the
// database.
//
// This program is free software; you can redistribute it and/or
// modify it under the terms of the GNU General Public License
// as published by the Free Software Foundation; either version 2
// of the License, or (at your option) any later version.
//
// This program is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
// GNU General Public License for more details.
//
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with this program; if not, write to the Free Software
// Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307,USA.
//
// The "GNU General Public License" (GPL) is available at
// http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
// --------------------------------------------------------------------------------
// $Id: english.php,v 1.4 2006/06/28 11:20:34 Exp $
//

/**
* @package NOKKAEW.language
* @copyright 2006 MamboHub.com
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU Public License
* @version 1.0, 2006-6-28
* @author DEV nokkaew <hide@address.com>
*/
defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Přímý přístup na tyto stránky není povolen.' );
define('_NOKKAEW_ADMIN_FRONTEND', 'Uživatelské stránky');
define('_NOKKAEW_ADMIN_LANGUAGES', 'Jazyky');

define('_NOKKAEW_ADMIN_SHOWACTIVE', 'Aktivace jazyků'); //new nokkaew
define('_NOKKAEW_ADMIN_SHOWIF', 'Co se má zobrazit, když ...');
define('_NOKKAEW_ADMIN_NOTRANSLATION', 'překlad není k dispozici?');
define('_NOKKAEW_ADMIN_NOTRANSLATION_HELP', 'Toto nahrazení se použije POUZE na prvky označené jako reference.type=content!');
define('_NOKKAEW_ADMIN_ORIGINAL_CONTENT', 'Původní obsah');
define('_NOKKAEW_ADMIN_ORIGINAL_WITH_INFO', 'Původní obsah s informací');
define('_NOKKAEW_ADMIN_PLACEHOLDER', 'Výchozí text');
define('_NOKKAEW_ADMIN_FRONTEND_VIEW', 'Zobrazení na uživatelských stránkách');									//new 1.1
define('_NOKKAEW_ADMIN_FRONTEND_LIST', 'Seznam názvů (vodorovně)');								//new 1.1
define('_NOKKAEW_ADMIN_FRONTEND_COMBO', 'Roletové menu');												//new 1.1
define('_NOKKAEW_ADMIN_FRONTEND_IMAGE', 'Seznam obrázků (vodorovně)');								//new 1.1
define('_NOKKAEW_ADMIN_FRONTEND_HELP', 'Definujte prosím, jak má být komponenta zobrazena na uživatelských stránkách<br>Pokud vyberete &quot;Seznam obrázků&quot;, musí být cesta k obrázkům prázdná nebo vycházet z kořenové složky Mamba.');							//changed 1.5
define('_NOKKAEW_ADMIN_DEFAULT_LANGUAGE', 'Výchozí jazyk webového sídla:');
define('_NOKKAEW_ADMIN_DEFAULT_LANGUAGE_HELP', 'Tento jazyk je nastaven v konfiguraci webového sídla.');

define('_NOKKAEW_ADMIN_SELECT_LANGUAGES', 'Zvolte jazyk pro vaše webové sídlo.');
define('_NOKKAEW_ADMIN_LANGUAGE', 'Zvolte jazyky webového sídla:');
define('_NOKKAEW_ADMIN_LANGUAGE_HELP', 'Pojmenujte a aktivujte jazyky, které chcete použít na Vašem webovém sídle.<br>Název bude rovněž zobrazen na uživatelských stránkách.');

define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_NAME', 'Název položky');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_AUTHOR', 'Autor');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_VERSION', 'Verze');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_DESCRIPTION', 'Popis');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_TITLE', 'Původní název');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_LANGUAGE', 'Jazyk');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_TRANSLATION', 'Překlad');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_DATECHANGED', 'Naposled změněno');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_STATE', 'Stav');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_PUBLISHED', 'Publikováno');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_CONTENTELEMENTS', 'Prvky obsahu');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_DISPLAY', 'Zobrazit #');

define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_ACTIVE', 'aktivní');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_ISO', 'ISO');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_MAMBO', 'Kód jazyka v Mambu');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_IMAGE', 'Soubor obrázku');												//new 1.1
define('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_ORDER', 'Pořadí');													//new 1.1

define('_NOKKAEW_ADMIN_ELEMENT_CONFIG', 'Nastavení');
define('_NOKKAEW_ADMIN_ELEMENT_REFERENCE', 'Odkaz do DB');
define('_NOKKAEW_ADMIN_ELEMENT_SAMPLES', 'Vzorová data');
define('_NOKKAEW_ADMIN_COMMONINFORMATION', 'Všeobecné informace');

define('_NOKKAEW_ADMIN_DATABASEINFORMATION', 'Informace o databázové tabulce');
define('_NOKKAEW_ADMIN_DATABASETABLE', 'Databázová tabulka');
define('_NOKKAEW_ADMIN_DATABASETABLE_HELP', 'Odkaz na tabulku do databáze (bez prefixu!)');

define('_NOKKAEW_ADMIN_DATABASEFIELDS', 'Databázová pole');
define('_NOKKAEW_ADMIN_DATABASEFIELDS_HELP', 'Definice souvisejících polí v databázi.');
define('_NOKKAEW_ADMIN_DBFIELDNAME', 'Název');
define('_NOKKAEW_ADMIN_DBFIELDTYPE', 'Typ');
define('_NOKKAEW_ADMIN_DBFIELDLABLE', 'Označení');
define('_NOKKAEW_ADMIN_TRANSLATE', 'Překlad');

define('_NOKKAEW_SET_DEFAULTTEXT', 'Výchozí text');												// new 1.5
define('_NOKKAEW_SET_COMPLETE', 'Dokončeno');														// new 1.5
define('_NOKKAEW_SELECT_LANGUAGES', 'VÅ¡echny jazyky');
define('_NOKKAEW_SELECT_NOTRANSLATION', 'Bez překladu');
define('_NOKKAEW_NOTRANSLATIONYET', '(bez překladu)');
define('_NOKKAEW_SELECT_ELEMENTS', 'Zvolte');
define('_NOKKAEW_NOELEMENT_SELECTED', 'Zvolte prvek obsahu, pro který chcete zkontrolovat překlady.');

define('_NOKKAEW_ORIGINAL', 'Originál');
define('_NOKKAEW_TRANSLATION', 'Překlad');
define('_NOKKAEW_ITEM_INFO', 'Info o položce');
define('_NOKKAEW_STATE_NOTEXISTING', 'Neexistuje překlad');
define('_NOKKAEW_STATE_CHANGED', 'Originál změněn');
define('_NOKKAEW_STATE_OK', 'Stav překladu OK');

define('_NOKKAEW_COPY', 'Kopírovat');
define('_NOKKAEW_CLEAR', 'Vymazat');
define('_NOKKAEW_TRANSLATION_UPTODATE', 'Překlad je <u>aktuální</u>');
define('_NOKKAEW_TRANSLATION_INCOMPLETE', 'Překlad je <u>neúplný</u> nebo je originál <u>změněn</u>');
define('_NOKKAEW_TRANSLATION_NOT_EXISTING', 'Překlad <u>neexistuje</u>');
define('_NOKKAEW_TRANSLATION_PUBLISHED', 'Překlad je <u>nepublikován</u>');
define('_NOKKAEW_TRANSLATION_NOT_PUBLISHED', 'Překlad <u>nepublikován</u>');
define('_NOKKAEW_STATE_TOGGLE', '(Klikněte na ikonu pro změnu stavu.)');

define('_NOKKAEW_DBERR_NO_LANGUAGE', 'Musíte vybrat jazyk');
define('_NOKKAEW_CONFIG_SAVED', 'Nastavení Nokkaew uloženo.');																// New 1.1
define('_NOKKAEW_CONFIG_PROBLEMS', 'Potíže při ukládání nastavení!');		// New 1.1
define('_NOKKAEW_LANG_PROBLEMS', 'Potíže při ukládání informací o jazyku!');		// New 1.1

/* neu 1.5.1 (mic) */
define ('_NOKKAEW_ADMIN_TITLE_UNPUBLISHED', 'Nepublikováno');
define ('_NOK_NAME_MISSING','Musíte zadat název');
define ('_NOK_ENTER_CORR_MAMBO_NAME','Musíte zadat odpovídající název Mamba');
define ('_NOK_LANG_ALREADY_EXISTS','K tomuto Mambo názvu už je jazyk, zkuste to prosím znovu');
define ('_NOKKAEW_ADMIN_FRONTEND_VLIST', 'Seznam názvů (svisle)');
define ('_NOKKAEW_ADMIN_FRONTEND_VIMAGE', 'Seznam obrázků (svisle)');
define ('_NOK_SPACER','Oddělovač mezi názvy');

//tooltips
define ('_NOK_TT_TITLE_NAME','Zobrazovaný název jazyka');
define ('_NOK_TT_TITLE_ISO','Oficiální ISO kód jazyka, použijte pokud možno definice z prohlížeče. Pro češtinu zadejte <strong>cz</strong>.');
define ('_NOK_TT_IMAGES_DIR','Pro použití výchozí vlajky ponechte prázdné. Pro jednotlivé vlajky použijte relativní cestu vycházející z kořenové složky Mamba.');
define ('_NOK_TT_TITLE_ORDER','Pořadí na uživatelských stránkách.');
define ('_NOK_TT_TRANS_DEFAULT','Použijte pro jednotlivý kombinovaný text. Pro použití jazykově odvislé informace nechejte prázdné a použijte konstantu <strong>je dostupný překlad?</strong> definovanou v jazykových souborech NOK.');
define ('_NOK_TT_SPACER','Oddělovač mezi názvy jazyků ve vodorovném módu.<br /><strong>Tip</strong>: Pokud není vyplněno a je zvolen vodorovný mód, jako oddělovač je použito: | (s mezerou před a za znakem).<br />Vždy se doplní mezera před a za znakem.');

// errors
define ('_NOK_ERROR','Chyba:');
define ('_NOK_EDITED_BY_ANOTHER_ADMIN','Článek [ %s ] je právě upravován jiným administrátorem'); // %s=$actContentObject->title
define ('_NOK_CONFIG_WRITE_ERROR','Konfigurační soubor není zapisovatelný!');

//New in 1.6.2
define ('_NOKKAEW_ADMIN_CATEGORY_ALL', 'All');
define ('_NOKKAEW_ADMIN_CATEGORY', 'Category');
define ('_NOKKAEW_ADMIN_AUTHOR_ALL', 'All');
define ('_NOKKAEW_ADMIN_AUTHOR', 'Author');
define ('_NOKKAEW_ADMIN_KEYWORD', 'Keyword');
define ('_NOKKAEW_ADMIN_TRANSLATION_PUBLISHED', 'Published');
?>
Return current item: NokKaew for Mambo