Location: PHPKode > projects > NmnNewsletter > NmnNewsletter1.0.8/includes/lang/polish.php
<?php	
	/*
  NmnNewsletter is a library that provides newsletter service 
	management for websites running php and mysql.
  Copyright (C) 2006 Ivan Preziosi from netmeans.net - Rome.

  This library is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  License as published by the Free Software Foundation; either
  version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

  This library is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
  Lesser General Public License for more details.

  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  License along with this library; if not, write to the Free Software
  Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

  For more informations or to join the development of the library contact
  the author at: hide@address.com
  */
  
  //ENGLISH LANGUAGE TRANSLATION FILE
	////////////////////////////////////////////////////////	////////////////////////////////////////////////////////
	//TEMPLATE//////////////////////////////////////////
	///////////////////////////////////////////////////////
  define("LANG_TEMPLATE_SUPPORT_LINK","Pomoc");
	//MENU///////////////////////////////////////////////
	define("LANG_TEMPLATE_MENU_HOME","Start");
	define("LANG_TEMPLATE_MENU_SUBSCRIBERS","Subskrybenci");
	define("LANG_TEMPLATE_MENU_CREATE_NL","Utwórz biuletyn");
	define("LANG_TEMPLATE_MENU_NL_LIST","Lista biuletynów");
	define("LANG_TEMPLATE_MENU_LOGOUT","Wylogowanie");

	////////////////////////////////////////////////////////
	//HOMEPAGE//////////////////////////////////////////
	define("HOME_VERSION_INFO","Informacje na temat aktualnej wersji:");
	define("HOME_VERSION_RELEASE_DATE","{Data wydania: 07-01-2008}");
	define("HOME_INSTALLATION_TITLE","Sposób instalacji");
	define("HOME_INSTALLATION_WINDOWS","Windows: Wyedytuj plik konfiguracyjny, utwórz bazê danych i zaimportuj database_creation_script.sql.");
	define("HOME_INSTALLATION_LINUX","Linux: Wyedytuj plik konfiguracyjny, utwórz bazê danych i zaimportuj database_creation_script.sql.");
	define("HOME_INSTALLATION_EMAIL","Email:");
	/////////////////////////////////////////////////////////
	define("HOME_INTEGRATION_TITLE","Integracja");
	define("HOME_INTEGRATION_CODE","Do³±cz poni¿szy kod do swojej strony:");
	define("HOME_INTEGRATION_BOX","Wy¶wietli on poni¿sz± ramkê. Mo¿esz j± z tego miejsca przetestowaæ.");
	define("HOME_INTEGRATION_EXAMPLE","Je¿eli Twoja strona jest pod adresem http://www.mysite.com a NmnNewsletter jest w katalogu 'NmnNewsletter', u¿yj poni¿szego kodu:");
	////////////////////////////////////////////////////////
	define("HOME_FEATURES_TITLE","W³asno¶ci oprogramowania");
	define("HOME_FEATURES_INSPIRED","Utworzone na podstawie kodu projektu o nazwie 'OpenNewsLetter' autorstwa <a HREF=\"mailto:hide@address.com\">Self Exile</a>");
	define("HOME_FEATURES_OPENSOURCE","Free & Open Source");
	define("HOME_FEATURES_SIMPLE","Ma³e, Proste, Piêkne (Small, Simple, and Beautiful)");
	define("HOME_FEATURES_CONFIGURATION","£atwa konfiguracja");
	define("HOME_FEATURES_MYSQL","Wsparcie dla bazy danych <a href=\"http://www.mysql.com/\">Mysql</a>");
	define("HOME_FEATURES_STORE","Utrzymywanie w bazie wszystkich biuletynów co umo¿liwia obejrzenie historii lub ponowne wys³anie danego biuletynu");
	define("HOME_FEATURES_LOGS","Zapisywanie logów z informacj± na temat wys³ania/niewys³ania biuletynu. Je¿eli biuletyn nie zosta³ dostarczony do jednego lub kilku adresatów, mo¿esz ponowiæ jego wysy³kê co nie spowoduje wys³ania duplikatu do osób, którym biuletyn ju¿ zosta³ dostarczony.");
	define("HOME_FEATURES_TRACKING","¦ledzenie biuletynu: dowiedz siê kto i kiedy odczyta³ biuletyn!");
	define("HOME_FEATURES_MULTILANGUAGE","Wsparcie dla wielu jêzyków");
	define("HOME_FEATURES_IMPORT","Mo¿liwo¶æ grupowego importu listy adresów z pliku tekstowego");
	define("HOME_FEATURES_ADD_DELETE","Mo¿liwo¶æ rêcznego dodania lub usuniêcia adresu subskrybenta z poziomu interfejsu");
	define("HOME_FEATURES_SUBSCRIBE","Zautomatyzowana procedura subskrypcji biuletynu, z konieczno¶ci± potwierdzenia (klikniêcie linku potwierdzaj±cego)");
	define("HOME_FEATURES_UNSUBSCRIBE","Zautomatyzowana procedura rezygnacji z otrzymywania biuletynu, z konieczno¶ci± potwierdzenia (klikniêcie linku potwierdzaj±cego)");
	define("HOME_FEATURES_UNSUBLINK","Mo¿liwo¶æ automatycznego do³±czania do wysy³anej wiadomo¶ci linku umo¿liwiaj±cego rezygnacjê z biuletynu");
	define("HOME_FEATURES_CHARSET","Mo¿liwo¶æ zdefiniowania strony kodowej biuletynu");
	////////////////////////////////////////////////////////
	define("HOME_DEVELOPERS_TITLE","Twórcy");
	define("HOME_DEVELOPERS_WEBSITE","Strona domowa:");
	////////////////////////////////////////////////////////
	define("HOME_DONATION_TITLE","Dotacja");//tradurre
	define("HOME_DONATION_TEXT","NmnNewsletter is free software, and it's Open Source. This means that you can freely use it in your personal site as well as in a commercial site. You can also embed it in your project, redistribuite it or modify it. NmnNewsletter is yours, take it and use as you like best! <br />However if you like it, if you find it useful, if you use it in commercial environment or simply if you want to support this project and Open Source in general, you're strongly encouraged to leave a donation. This will improve further releases of this as well as of other open source projects!<br />5% of any donation given to this project will be redirected to <a href=\"http://sourceforge.net/\">SourceForge.net</a> to support further open source projects.");//tradurre
	
	////////////////////////////////////////////////////////
	//LOGIN//////////////////////////////////////////////
	define("LOGIN_ACCESS_DENIED","Dostêp zabroniony!");
	define("LOGIN_INVALID","Nieprawid³owa nazwa u¿ytkownika lub has³o. Spróbuj jeszcze raz...");
	define("LOGIN_MESSAGE","Zaloguj siê do NmnNewsletter");

	////////////////////////////////////////////////////////
	//SUBSCRIBERS/////////////////////////////////////
	define("SUBSCRIBERS_TITLE","Zarz±dzenie subskrybentami");
	define("SUBSCRIBERS_ERROR_EXISTENT","Taki adres jest ju¿ dodany. Subskrypcja nieudana...");
	define("SUBSCRIBERS_SUCCESSFULLY_ADDED","Subskrypcja zakoñczona sukcesem.");
	define("SUBSCRIBERS_NOT_ADDED","Subskrypcja nieudana.");
	define("SUBSCRIBERS_SUCCESSFULLY_DELETED","U¿ytkownik zosta³ usuniêty.");
	define("SUBSCRIBERS_NOT_DELETED","B³±d przy usuwaniu u¿ytkownika.");
	define("SUBSCRIBERS_BATCH_IMPORT","Import listy adresów");
	define("SUBSCRIBERS_WAITING_LIST","Lista oczekuj±cych");
	define("SUBSCRIBERS_SEARCH","Szukaj");//tradurre
	define("SUBSCRIBERS_ADD_FORM","Dodaj subskrybenta:");
	define("SUBSCRIBERS_FORM_POP","Wprowad¼ poprawny adres...");
	define("SUBSCRIBERS_VALIDATOR_MESSAGE","Wprowad¼ poprawny adres...");
	define("SUBSCRIBERS_LIST","Lista subskrybentów:");
	define("SUBSCRIBERS_INFO_LINK","info");
	define("SUBSCRIBERS_DEL_LINK","usuñ");
	define("SUBSCRIBERS_DEL_CONFIRM","Na pewno chcesz usun±æ ten adres?");
	define("SUBSCRIBERS_TITLE_SUBSCRIBED","User still subscribed");//tradurre
	define("SUBSCRIBERS_TITLE_DELETED","Adres usuniêty");//tradurre
	define("SUBSCRIBERS_TITLE_UNCONFIRMED","Oczekiwanie na potwierdzenie subskrypcji");//tradurre
	define("SUBSCRIBERS_BATCH_EXPORT","Eksport listy adresów");//tradurre

	/////////////////////////////////////////////////////////////
	//SEARCH//////////////////////////////////////////////////
	define("SUBSCRIBERS_SEARCH_TITLE","Szukaj adresu");//tradurre
	define("SUBSCRIBERS_SEARCH_SUBSCRIBERS_LINK",LANG_TEMPLATE_MENU_SUBSCRIBERS);//tradurre
	define("SUBSCRIBERS_SEARCH_RESULT","Zdefiniuj parametry wyszukiwania:");//tradurre
	define("SUBSCRIBERS_EMAIL_FORM","Email:");//tradurre
	define("SUBSCRIBERS_SUBSCRIBED_FORM","Szukaj w¶ród zapisanych adresów:");//tradurre
	define("SUBSCRIBERS_DELETED_FORM","Szukaj w¶ród usuniêtych adresów:");//tradurre
	define("SUBSCRIBERS_UNCONFIRMED_FORM","Szukaj w¶ród adresów czekaj±cych na potwierdzenie:");//tradurre
	define("SUBSCRIBERS_SEARCH_LINK","Szukaj!");//tradurre

	////////////////////////////////////////////////////////
	//COMPOSE//////////////////////////////////////////
	define("COMPOSE_SAVED_MESSAGE","Biuletyn zosta³ zapisany!");
	define("COMPOSE_NOT_SAVED_MESSAGE","B£¡D! Biuletyn NIE zosta³ zapisany!");
	define("COMPOSE_UPDATED_MESSAGE","Biuletyn zosta³ zaktualizowany!");
	define("COMPOSE_NOT_UPDATED_MESSAGE","B£¡D! Biuletyn NIE zosta³ zaktualizowany!");
	define("COMPOSE_TITLE","Utwórz nowy biuletyn");
	define("COMPOSE_SUBJECT","Temat:");
	define("COMPOSE_SUBJECT_POP","Podaj temat biuletynu...");
	define("COMPOSE_FROM","Nadawca:");
	define("COMPOSE_BODY","Tre¶æ (html):");
	define("COMPOSE_BODY_POP","Podaj tre¶æ biuletynu...");
	define("COMPOSE_SAVE_BUTTON","Zapisz");
	define("COMPOSEWYSIWYG","W³±cz/wy³±cz edytor");//treadurre

	////////////////////////////////////////////////////////
	//LIST/////////////////////////////////////////////////
	define("LIST_DELETE_CONFIRM","Biuletyn zosta³ zapisany!");
	define("LIST_DELETE_ERROR","B£¡D! Biuletyn nie móg³ zostaæ usuniêty!");
	define("LIST_TITLE","Lista biuletynów");
	define("LIST_SUBTITLE","Lista wszystkich zapisanych biuletynów.");
	define("LIST_EDIT_LINK","Edytuj");
	define("LIST_SEND_LINK","Wy¶lij");
	define("LIST_SEND_CONFIRM","Na pewno chcesz wys³aæ ten biuletyn?");
	define("LIST_LOG_LINK","Log");
	define("LIST_DELETE_ASK_CONFIRM","Na pewno chcesz usun±æ ten biuletyn?");
	define("LIST_DELETE_LINK","Usuñ");
	define("LIST_PREVIEW_LINK","Podgl±d");
	define("LIST_PRESEND_LINK","Presend");

	////////////////////////////////////////////////////////
	//LOGS////////////////////////////////////////////////
	define("LOGS_SENT_REPORT"," newsletters sent out of ");
	define("LOGS_TITLE","Log biuletynu");
	define("LOGS_NEWSLETTER_NAME","Temat:");
	define("LOGS_NEWSLETTER_CREATED","Utworzony:");
	define("LOGS_NEWSLETTER_RECIPIENT","Adresat");
	define("LOGS_NEWSLETTER_SENT_ON","Wys³ano");
	define("LOGS_NEWSLETTER_READ_ON","Przeczytano");
	define("LOGS_USER_NOT_LONGER_SUBSCRIBED","U¿ytkownik zosta³ wypisany");
	define("LOGS_USER_ACTIVE","U¿ytkownik aktywny");
	define("LOGS_RECEIPT_NOT_AVAILABLE","Niedostêpny");
	define("LOGS_RECEIPT_NOT_SENT","Niewys³any");

	////////////////////////////////////////////////////////
	//PRESEND///////////////////////////////////////////
	define("PRESEND_TITLE","Testowa wysy³ka biuletynu");
	define("PRESEND_MESSAGE","Podaj adres, na który ma byæ wys³ana testowa kopia biuletynu.");
	define("PRESEND_EMAIL_FIELD","email:");
	define("PRESEND_EMAIL_BUTTON","Wy¶lij");
	define("PRESEND_EMAIL_FIELD_TITLE","Podaj prawid³owy adres...");
	define("PRESEND_OK","Biuletyn zosta³ wys³any na testowy adres.");
	define("PRESEND_KO","B£¡D! Biuletyn NIE zosta³ wys³any!");

	////////////////////////////////////////////////////////
	//IMPORT USERS////////////////////////////////////
	define("IMPORT_USERS_TITLE","Import listy adresów");
	define("IMPORT_USERS_PRE_TOT","Zaimportowano");
	define("IMPORT_USERS_MID_TOT","adresów z ogólnej liczby ");
	define("IMPORT_USERS_EXISTENT","adresów nie zaimportowano, poniewa¿ ju¿ istniej±");
	define("IMPORT_USERS_ERROR","adresów nie zaimportowano z powodu b³êdu");
	define("IMPORT_USERS_SUBSCRIBERS_LINK",LANG_TEMPLATE_MENU_SUBSCRIBERS);
	define("IMPORT_USERS_TEXT","Podaj listê adresów do zaimportowania:");
	define("IMPORT_USERS_SEPARATOR","Separator:");
	define("IMPORT_USERS_BUTTON","START!");

	////////////////////////////////////////////////////////
	//EXPORT USERS////////////////////////////////////
	define("EXPORT_USERS_TITLE","Eksport listy adresów");//tradurre
	define("EXPORT_USERS_SUBTITLE","Podaj kryteria eksportu");//tradurre
	define("EXPORT_USERS_SUBSCRIBED_FORM","Eksportuj adresy subskrybentów:");//tradurre
	define("EXPORT_USERS_DELETED_FORM","Eksportuj usuniête adresy:");//tradurre
	define("EXPORT_USERS_UNCONFIRMED_FORM","Eksportuj niepotwierdzone adresy:");//tradurre
	define("EXPORT_USERS_BUTTON","Eksportuj!");//tradurre

	////////////////////////////////////////////////////////
	//SUBSCRIBE FEEDBACK///////////////////////////
	define("SUBSCRIBE_FEEDBACK_OK","Twój adres zosta³ dodany. Sprawd¼ pocztê i potwierd¼ subskrypcjê.");
	define("SUBSCRIBE_FEEDBACK_KO","Wyst±pi³ b³±d podczas przetwarzania Twojego zg³oszenia.");
	define("SUBSCRIBE_FEEDBACK_EXISTENT","Twój adres jest ju¿ dodany.");
	define("SUBSCRIBE_FEEDBACK_BACK_LINK","Powrót");

	////////////////////////////////////////////////////////
	//SUBSCRIBER INFO////////////////////////////////
	define("SUBSCRIBER_INFO_TITLE","Informacje o subskrybencie");
	define("SUBSCRIBER_INFO_USER","Adres:");
	define("SUBSCRIBER_INFO_SUBSCRIPTION_DATE","Dodany o: ");
	define("SUBSCRIBER_INFO_UNSUBSCRIPTION_DATE","Status:");
	define("SUBSCRIBER_INFO_UNSUBSCRIBED","Wypisany");
	define("SUBSCRIBER_INFO_NOAVAIL","Data niedostêpna");
	define("SUBSCRIBER_INFO_UNCORFIRMED","Niepotwierdzony");
	define("SUBSCRIBER_INFO_STILL_SUBSCRIBED","Wci±¿ zapisany");
	define("SUBSCRIBER_INFO_NEWSLETTER","Biuletyn");
	define("SUBSCRIBER_INFO_SENT_ON","Wys³any o");
	define("SUBSCRIBER_INFO_NOT_SENT","Niewys³any");
	define("SUBSCRIBER_INFO_READ_ON","Przeczytany o");
	define("SUBSCRIBER_INFO_READ_ON_NOT_AVAILABLE","Niedostêpny");

	////////////////////////////////////////////////////////
	//WAITING LIST/////////////////////////////////////
	define("WAITING_LIST_TITLE","Zarz±dzenie adresami z niepotwierdzon± subskrypcj±");
	define("WAITING_LIST_DELETE_OK","Adres zosta³ usuniêty");
	define("WAITING_LIST_DELETE_KO","Wyst±pi³ b³±d podczas usuwania adresu");
	define("WAITING_LIST_CONFIRM_OK","Subskrypcja dla adresu zosta³a potwierdzona");
	define("WAITING_LIST_CONFIRM_KO","Wyst±pi³ b³±d podczas potwierdzania subskrypcji dla adresu");
	define("WAITING_LIST_SUBSCRIBERS_LINK",LANG_TEMPLATE_MENU_SUBSCRIBERS);
	define("WAITING_LIST_SUBTITLE","Adresy oczekuj±ce na potwierdzenie subskrypcji:");
	define("WAITING_LIST_CONFIRMATION_SENT_ON","Adres dodany o:");
	define("WAITING_LIST_CONFIRMATION_DAYS","dni temu.");
	define("WAITING_LIST_DELETE_LINK","usuñ");
	define("WAITING_LIST_CONFIRM_LINK","potwierd¼");
	define("WAITING_LIST_CONFIRM_TEXT","Na pewno chcesz rêcznie potwierdziæ subskrypcjê dla tego adresu?");

	////////////////////////////////////////////////////////
	//CONFIRMATION EMAILS//////////////////////////
	////////////////////////////////////////////////////////
	define("SUBSCRIPTION_CONFIRMATION_SUBJECT",LIST_NAME." - Pro¶ba o potwierdzenie subskrypcji");
	//SUBSCRIPTION CONFIRMATION HTML//////////
	$subscription_confirmation_html_mail = "Witaj,<br />";
	$subscription_confirmation_html_mail .= "Jestem automatem obs³uguj±cym ".LIST_NAME.". Kto¶ z Twojego adresu z³o¿y³ pro¶bê o dodanie do listy odbiorców naszego biuletynu. <br />";
	$subscription_confirmation_html_mail .= "Musimy mieæ pewno¶æ, ¿e to Ty z³o¿y³a¶(e¶) t± pro¶bê. <br />";
	$subscription_confirmation_html_mail .= "Aby dokonaæ potwierdzenia, kliknij poni¿szy link. Dziêkujê! <br /><br />";
	$subscription_confirmation_html_mail .= "<a href=':|:CONFIRMATION_HREF:|:'>Kliknij tutaj, aby potwierdziæ subskrypcjê!</a> <br />";
	define("SUBSCRIPTION_CONFIRMATION_HTML_MAIL",$subscription_confirmation_html_mail);
	//SUBSCRIPTION CONFIRMATION TEXT//////////
	$subscription_confirmation_text_mail = "Hi,\n";
	$subscription_confirmation_text_mail .= "I'm the ".LIST_NAME." mailing bot. Looks like you requested us for subscription. \n";
	$subscription_confirmation_text_mail .= "To prove that you effectively requested to be subscribed we must ask you to \n";
	$subscription_confirmation_text_mail .= "copy the link appearing below in your browser address bar and go for it. Thank you! \n\n";
	$subscription_confirmation_text_mail .= ":|:CONFIRMATION_HREF:|:";
	define("SUBSCRIPTION_CONFIRMATION_TEXT_MAIL",$subscription_confirmation_text_mail);

	define("UNSUBSCRIPTION_CONFIRMATION_SUBJECT",LIST_NAME." Pro¶ba o potwierdzenie rezygnacji z otrzymywania biuletynu");
	//UNSUBSCRIPTION CONFIRMATION HTML//////////
	$unsubscription_confirmation_html_mail = "Witaj,<br />";
	$unsubscription_confirmation_html_mail .= "Jestem automatem obs³uguj±cym ".LIST_NAME.". Kto¶ z Twojego adresu z³o¿y³ pro¶bê o usuniêcie z listy odbiorców naszego biuletynu. <br />";
	$unsubscription_confirmation_html_mail .= "Musimy mieæ pewno¶æ, ¿e to Ty z³o¿y³a¶(e¶) t± pro¶bê. <br />";
	$unsubscription_confirmation_html_mail .= "Aby dokonaæ potwierdzenia, kliknij poni¿szy link. Dziêkujê! <br /><br />";
	$unsubscription_confirmation_html_mail .= "<a href=':|:CONFIRMATION_HREF:|:'>Kliknij tutaj, aby zrezygnowaæ z otrzymywania naszego biuletynu!</a> <br />";
	define("UNSUBSCRIPTION_CONFIRMATION_HTML_MAIL",$unsubscription_confirmation_html_mail);
	//UNSUBSCRIPTION CONFIRMATION TEXT//////////
	$unsubscription_confirmation_text_mail = "Hi,\n";
	$unsubscription_confirmation_text_mail .= "I'm the ".LIST_NAME." mailing bot. Looks like you requested us for unsubscription. \n";
	$unsubscription_confirmation_text_mail .= "To prove that you effectively requested to be unsubscribed we must ask you to \n";
	$unsubscription_confirmation_text_mail .= "copy the link appearing below in your browser address bar and go for it. Thank you! \n\n";
	$unsubscription_confirmation_text_mail .= ":|:CONFIRMATION_HREF:|:";
	define("UNSUBSCRIPTION_CONFIRMATION_TEXT_MAIL",$unsubscription_confirmation_text_mail);

	//NAVIGATION/////////////////////////////////////////
	define("NAVI_TOT_PREFIX", "Ogólna liczba rekordów: ");//tradurre
	define("NAVI_TOT_SHOWING", "Wy¶wietlono rekordy od ");//tradurre
	define("NAVI_TO", "do");//tradurre
	///////////////////////////////////////////////////////////
  ?>
Return current item: NmnNewsletter