Location: PHPKode > projects > NetOffice > netoffice/languages/lang_zh.php
<?php // $Revision: 1.6 $
                                        
/* vim: set expandtab ts=4 sw=4 sts=4: */
                                        
/***************************************************************************
 * $Id: lang_zh.php,v 1.6 2003/12/15 00:54:24 madbear Exp $
 *
 * Copyright (c) 2003 by the NetOffice developers
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 ***************************************************************************/

//translator(s): Yanmiao Liu (yanmiao_liu(at)yahoo.com)
$topicNote = array(
  1 => 'µç»°¶Ô»°',
  2 => '»áÒ鱸ע',
  3 => 'Ò»°ã±¸×¢'
 );
                                        
$phaseArraySets = array(
  #Define the names of your phase sets
  'sets' => array(1 => 'ÍøÕ¾', 2 => 'Ó¦ÓóÌÐò'),
   #List the individual items within each phase set.
   #Website Set
   1 => array(0 => '¸ÅÄî', 1 => '¼Æ»®', 2 => '¿ª·¢',
         3 => '²âÊÔ', 4 => '¹«²¼', 5 => 'ά»¤'),
   #Application Set
   2 => array(0 => '¸ÅÄî', 1 => '¼Æ»®', 2 => '¿ª·¢',
         3 => '²âÊÔ', 4 => '¹«²¼', 5 => 'ά»¤')
 );

$autoLogoutOptions = array(
      0 => '½ûÓÃ',
     300 => '5 ·ÖÖÓ',
     600 => '10 ·ÖÖÓ',
     900 => '15 ·ÖÖÓ',
    1800 => '30 ·ÖÖÓ',
    2700 => '45 ·ÖÖÓ',
    3600 => '60 ·ÖÖÓ'
  );

$setCharset = 'GB2312';

$byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB');

$dayNameArray = array(1 =>'ÐÇÆÚÒ»', 2 =>'ÐÇÆÚ¶þ', 3 =>'ÐÇÆÚÈý', 4 =>'ÐÇÆÚËÄ', 5 =>'ÐÇÆÚÎå', 6 =>'ÐÇÆÚÁù', 7 =>'ÐÇÆÚÈÕ');

$monthNameArray = array(1=> 'Ò»ÔÂ', '¶þÔÂ', 'ÈýÔÂ', 'ËÄÔÂ', 'ÎåÔÂ', 'ÁùÔÂ', 'ÆßÔÂ', '°ËÔÂ', '¾ÅÔÂ', 'Ê®ÔÂ', 'ʮһÔÂ', 'Ê®¶þÔÂ'); 

$status = array(0 => '¿Í»§Íê³É', 1 => 'Íê³É', 2 => 'δ¿ªÊ¼', 3 => '¿ª·Å', 4 => 'ÔÝÍ£');

$profil = array(0 => '¹ÜÀíÔ±', 1 => 'ÏîÄ¿¾­Àí', 2 => 'Óû§', 3 => '¿Í»§Óû§', 4 => '½ûÓÃ', 5 => 'ÏîÄ¿¾­Àí¹ÜÀíÔ±');

$priority = array(0 => 'ÎÞ', 1 => 'ºÜµÍ', 2 => 'µÍ', 3 => 'ÖÐ', 4 => '¸ß', 5 => 'ºÜ¸ß');

$statusTopic = array(0 => '¹Ø±Õ', 1 => '¿ª·Å');
$statusTopicBis = array(0 => 'ÊÇ', 1 => '·ñ');

$statusPublish = array(0 => 'ÊÇ', 1 => '·ñ');

$statusFile = array(0 => 'ÒѾ­ÈÏ¿É', 1 => 'ÈϿɵ«Óиü¸Ä', 2 => 'µÈ´ýÈÏ¿É', 3 => 'ÎÞÐèÈÏ¿É', 4 => 'δ±»ÈÏ¿É');

$phaseStatus = array(0 => 'δ¿ªÊ¼', 1 => '¿ª·Å', 2 => 'Íê³É', 3 => 'ÔÝÍ£');

$requestStatus = array(0 => 'н¨', 1 => '¿ª·Å', 2 => 'Íê³É');

$projectType = array(0 => 'Ãâ·ÑÏîÄ¿', 1 => 'ÊÕ·ÑÏîÄ¿');

$strings['please_login'] = '¾´ÇëµÇ¼';
$strings['requirements'] = 'ϵͳÐèÇó';
$strings['login'] = '怬';
$strings['no_items'] = 'ÎÞÏà¹ØÌõÄ¿ÏÔʾ';
$strings['logout'] = 'Í˳ö';
$strings['preferences'] = '²ÎÊýÉ趨';
$strings['my_tasks'] = 'ÎÒµÄÈÎÎñ';
$strings['edit_task'] = '±à¼­ÈÎÎñ';
$strings['copy_task'] = '¸´ÖÆÈÎÎñ';
$strings['add_task'] = 'Ìí¼ÓÈÎÎñ';
$strings['delete_tasks'] = 'ɾ³ýÈÎÎñ';
$strings['assignment_history'] = '¹¤×÷·ÖÅäÀúÊ·¼Ç¼';
$strings['assigned_on'] = '·ÖÅäÓÚ';
$strings['assigned_by'] = '·ÖÅäÕßΪ';
$strings['to'] = 'Ç°Íù';
$strings['comment'] = 'Òâ¼û';
$strings['task_assigned'] = 'ÈÎÎñ·ÖÅä¸ø';
$strings['task_unassigned'] = 'ÈÎÎñδ±»·ÖÅäµ½³ÉÔ±£¨Î´·ÖÅ䣩';
$strings['edit_multiple_tasks'] = '±à¼­¶à¸öÈÎÎñ';
$strings['tasks_selected'] = 'ÈÎÎñ±»Ñ¡¶¨¡£ÎªÕâЩÈÎÎñÑ¡ÔñеIJÎÊý£¬»òÕßÑ¡Ôñ[Îޱ䶯]ÒÔ±£³ÖÔ­ÓÐ״̬¡£';
$strings['assignment_comment'] = '·ÖÅäÒâ¼û';
$strings['no_change'] = '[Îޱ䶯]';
$strings['my_discussions'] = 'ÎÒµÄÌÖÂÛ';
$strings['discussions'] = 'ÌÖÂÛ';
$strings['delete_discussions'] = 'ɾ³ýÌÖÂÛ';
$strings['delete_discussions_note'] = 'СÐÄ£ºÌÖÂÛÒ»µ©±»É¾³ý²»ÄÜÔٴδò¿ª¡£';
$strings['topic'] = '»°Ìâ';
$strings['posts'] = 'Ìû×Ó';
$strings['latest_post'] = '×îÐÂÌû×Ó';
$strings['my_reports'] = 'Îҵı¨¸æ';
$strings['reports'] = '±¨¸æ';
$strings['create_report'] = '´´½¨±¨¸æ';
$strings['report_intro'] = 'ÔÚ´ËÑ¡ÔñÄúµÄÈÎÎñ±¨¸æ²ÎÊý²¢ÔÚÔËÐÐÖ®ºóÔÚ½á¹ûÒ³Ãæ±£´æ´Ë²éѯ¡£';
$strings['admin_intro'] = 'ÏîÄ¿É趨ºÍÅäÖá£';
$strings['copy_of'] = '¸±±¾';
$strings['add'] = 'Ìí¼Ó';
$strings['delete'] = 'ɾ³ý';
$strings['remove'] = 'ÒƳý';
$strings['copy'] = '¸´ÖÆ';
$strings['view'] = '²é¿´';
$strings['edit'] = '±à¼­';
$strings['update'] = '¸üÐÂ';
$strings['details'] = 'Ïêϸ';
$strings['none'] = 'ÎÞ';
$strings['close'] = '¹Ø±Õ';
$strings['new'] = 'н¨';
$strings['select_all'] = 'Ñ¡ÔñÈ«²¿';
$strings['unassigned'] = 'δ·ÖÅä';
$strings['administrator'] = '¹ÜÀíÔ±';
$strings['my_projects'] = 'ÎÒµÄÏîÄ¿';
$strings['project'] = 'ÏîÄ¿';
$strings['active'] = 'Õý»îÔ¾';
$strings['inactive'] = '·Ç»îÔ¾';
$strings['project_id'] = 'ÏîÄ¿±àºÅ';
$strings['edit_project'] = '±à¼­ÏîÄ¿';
$strings['copy_project'] = '¸´ÖÆÏîÄ¿';
$strings['add_project'] = 'Ìí¼ÓÏîÄ¿';
$strings['clients'] = '¿Í»§';
$strings['organization'] = '¿Í»§×éÖ¯';
$strings['client_projects'] = '¿Í»§ÏîÄ¿';
$strings['client_users'] = '¿Í»§·ÃÎÊÕß';
$strings['edit_organization'] = '±à¼­¿Í»§×éÖ¯';
$strings['add_organization'] = 'Ìí¼Ó¿Í»§×éÖ¯';
$strings['organizations'] = '¿Í»§×éÖ¯';
$strings['info'] = 'ÐÅÏ¢';
$strings['status'] = '״̬';
$strings['owner'] = 'ËùÓÐÕß';
$strings['home'] = 'Ö÷Ò³';
$strings['projects'] = 'ÏîÄ¿';
$strings['files'] = 'Îļþ';
$strings['search'] = 'ËÑË÷';
$strings['admin'] = '¹ÜÀí';
$strings['user'] = 'Óû§';
$strings['project_manager'] = 'ÏîÄ¿¾­Àí';
$strings['due'] = 'µ½ÆÚ';
$strings['task'] = 'ÈÎÎñ';
$strings['tasks'] = 'ÈÎÎñ';
$strings['team'] = 'ÍŶÓ';
$strings['add_team'] = 'Ìí¼ÓÍŶӳÉÔ±';
$strings['team_members'] = 'ÍŶӳÉÔ±';
$strings['full_name'] = 'È«Ãû';
$strings['title'] = '³Æºô';
$strings['user_name'] = 'Óû§Ãû³Æ';
$strings['work_phone'] = '¹¤×÷µç»°';
$strings['priority'] = 'ÓÅÏȼ¶';
$strings['name'] = 'Ãû³Æ';
$strings['id'] = '񅧏';
$strings['description'] = 'ÃèÊö';
$strings['phone'] = 'µç»°';
$strings['url'] = 'ÍøÖ·';
$strings['address'] = 'µØÖ·';
$strings['comments'] = '×¢ÊÍ';
$strings['created'] = '±»´´½¨';
$strings['assigned'] = '±»·ÖÅä';
$strings['modified'] = '±»¸ü¸Ä';
$strings['assigned_to'] = '·ÖÅä¸ø';
$strings['due_date'] = 'µ½ÆÚÈÕÆÚ';
$strings['estimated_time'] = '¹À¼Æʱ¼ä';
$strings['actual_time'] = 'ʵ¼Êʱ¼ä';
$strings['delete_following'] = 'È·ÈÏɾ³ý£¿';
$strings['cancel'] = 'È¡Ïû';
$strings['and'] = 'ºÍ';
$strings['administration'] = '¹ÜÀí';
$strings['user_management'] = 'Óû§¹ÜÀí';
$strings['system_information'] = 'ϵͳÐÅÏ¢';
$strings['product_information'] = '²úÆ·ÐÅÏ¢';
$strings['system_properties'] = 'ϵͳÊôÐÔ';
$strings['create'] = '´´½¨';
$strings['report_save'] = '½«´Ë±¨¸æ²éѯ±£´æÖÁÄúµÄÖ÷Ò³ÒÔ±ãÏ´ÎÖ´ÐС£';
$strings['report_name'] = '±¨¸æÃû³Æ';
$strings['save'] = '±£´æ';
$strings['matches'] = 'Æ¥Åä';
$strings['match'] = 'Æ¥Åä';
$strings['report_results'] = '±¨¸æ½á¹û';
$strings['success'] = '³É¹¦';
$strings['addition_succeeded'] = 'Ìí¼Ó³É¹¦';
$strings['deletion_succeeded'] = 'ɾ³ý³É¹¦';
$strings['report_created'] = 'ÒÑ´´½¨±¨¸æ';
$strings['deleted_reports'] = 'ÒÑɾ³ý±¨¸æ';
$strings['modification_succeeded'] = '¸ü¸Ä³É¹¦';
$strings['errors'] = '³ö´í£¡';
$strings['blank_user'] = '¸ÃÓû§²»´æÔÚ¡£';
$strings['blank_organization'] = '¸Ã¿Í»§×éÖ¯²»´æÔÚ¡£';
$strings['blank_project'] = '¸ÃÏîÄ¿²»´æÔÚ¡£';
$strings['user_profile'] = 'Óû§×ÊÁÏ';
$strings['change_password'] = '¸ü¸ÄÃÜÂë';
$strings['change_password_user'] = '¸ü¸Ä¸ÃÓû§µÄÃÜÂë¡£';
$strings['old_password_error'] = 'ÄúÊäÈëµÄ¾ÉÃÜÂë²»ÕýÈ·¡£ÇëÖØÐÂÊäÈë¡£';
$strings['new_password_error'] = 'ÄúÊäÈëµÄÁ½¸öÃÜÂ벻ƥÅä¡£ÇëÖØÐÂÊäÈë¡£';
$strings['notifications'] = '֪ͨ';
$strings['change_password_intro'] = 'ÊäÈëÄúµÄ¾ÉÃÜÂ룬ȻºóÊäÈë²¢ÔÙ´ÎÊäÈëÈ·ÈÏÄúµÄÐÂÃÜÂë¡£';
$strings['old_password'] = '¾ÉÃÜÂë';
$strings['password'] = 'ÃÜÂë';
$strings['new_password'] = 'ÐÂÃÜÂë';
$strings['confirm_password'] = 'È·ÈÏÃÜÂë';
$strings['email'] = 'µç×ÓÓʼþ';
$strings['home_phone'] = '¼ÒÍ¥µç»°';
$strings['mobile_phone'] = 'Òƶ¯µç»°';
$strings['fax'] = '´«Õæ';
$strings['permissions'] = 'ȨÏÞ';
$strings['administrator_permissions'] = '¹ÜÀíԱȨÏÞ';
$strings['project_manager_permissions'] = 'ÏîÄ¿¾­ÀíȨÏÞ';
$strings['user_permissions'] = 'ÆÕͨ³ÉԱȨÏÞ';
$strings['account_created'] = 'Õ˺ű»´´½¨';
$strings['edit_user'] = '±à¼­Óû§';
$strings['edit_user_details'] = '±à¼­ÏêϸÓû§ÐÅÏ¢¡£';
$strings['change_user_password'] = '¸ü¸Ä¸ÃÓû§µÄÃÜÂë¡£';
$strings['select_permissions'] = 'Ϊ¸ÃÓû§Ñ¡ÔñÑ¡ÔñȨÏÞ';
$strings['add_user'] = 'Ìí¼ÓÓû§';
$strings['enter_user_details'] = 'ÊäÈëÄúÌí¼ÓµÄÓû§ÏêϸÐÅÏ¢¡£';
$strings['enter_password'] = 'ÊäÈë¸ÃÓû§µÄÃÜÂë¡£';
$strings['success_logout'] = 'ÄúÒѾ­³É¹¦Í˳ö¡£Äú¿ÉÒÔͨ¹ýÊäÈëµÇ¼ÃûºÍÃÜÂëÖØеǼϵͳ¡£';
$strings['invalid_login'] = 'ÄúÊäÈëµÄµÇ¼Ãû»òÃÜÂë´íÎó¡£ÇëÖØÐÂÊäÈëÄúµÄµÇ¼ÐÅÏ¢¡£';
$strings['profile'] = '×ÊÁÏ';
$strings['user_details'] = 'ÏêϸÓû§ÐÅÏ¢¡£';
$strings['edit_user_account'] = '±à¼­ÄúµÄÓû§ÐÅÏ¢¡£';
$strings['no_permissions'] = 'ÄúûÓÐ×ã¹»µÄȨÏÞÍê³É´Ë²Ù×÷¡£';
$strings['discussion'] = 'ÌÖÂÛ';
$strings['retired'] = 'ÍËÐÝ';
$strings['last_post'] = '×îºóÌû×Ó';
$strings['post_reply'] = 'ÕÅÌù»Ø¸´';
$strings['posted_by'] = 'ÕÅÌùÕßΪ';
$strings['when'] = 'µ±Ê±';
$strings['post_to_discussion'] = 'ÕÅÌùµ½ÌÖÂÛ';
$strings['message'] = 'ÏûÏ¢';
$strings['delete_reports'] = 'ɾ³ý±¨¸æ';
$strings['delete_projects'] = 'ɾ³ýÏîÄ¿';
$strings['delete_organizations'] = 'ɾ³ý¿Í»§×éÖ¯';
$strings['delete_organizations_note'] = 'СÐÄ£ºÊôÓÚÕâЩ¿Í»§×éÖ¯µÄ¿Í»§·ÃÎÊÕßÕʺŽ«¾ù±»É¾³ý£¬Í¬Ê±ÊôÓÚÕâЩ¿Í»§×éÖ¯µÄÏîÄ¿Ò²½«±»È¡Ïû¹ØÁª¡£';
$strings['delete_messages'] = 'ɾ³ýÏûÏ¢';
$strings['attention'] = '×¢Òâ';
$strings['delete_teamownermix'] = 'ɾ³ý³É¹¦£¬µ«ÊÇÏîÄ¿ÓµÓÐÕß²»ÄÜ´ÓÏîÄ¿ÖÐɾ³ý¡£';
$strings['delete_teamowner'] = 'Äú²»Äܽ«ÏîÄ¿ÓµÓÐÕß´ÓÏîÄ¿ÖÐɾ³ý¡£';
$strings['enter_keywords'] = 'ÊäÈë¹Ø¼ü×Ö';
$strings['search_options'] = '¹Ø¼ü×ÖºÍËÑË÷Ìõ¼þ';
$strings['search_note'] = 'Äú±ØÐëÌîдËÑË÷Ìõ¼þÀ¸¡£';
$strings['search_results'] = 'ËÑË÷½á¹û';
$strings['users'] = 'Óû§';
$strings['search_for'] = 'ËÑË÷';
$strings['results_for_keywords'] = '¸ù¾Ý¹Ø¼ü×ÖËÑË÷½á¹û';
$strings['add_discussion'] = 'Ìí¼ÓÌÖÂÛ';
$strings['delete_users'] = 'ɾ³ýÓû§Õ˺Å';
$strings['reassignment_user'] = 'ÏîÄ¿ºÍÈÎÎñµÄÖØзÖÅä';
$strings['there'] = '´æÔÚ';
$strings['owned_by'] = 'ÓÉÒÔÉÏÓû§ÓµÓС£';
$strings['reassign_to'] = 'ÔÚɾ³ýÓû§Ö®Ç°£¬½«ÕâЩίÅɸø';
$strings['no_files'] = 'ÎÞ¹ØÁªÎļþ';
$strings['published'] = '·¢²¼';
$strings['project_site'] = 'ÏîÄ¿ÍøÕ¾';
$strings['approval_tracking'] = 'ÈÏ¿É×·×Ù';
$strings['size'] = '´óС';
$strings['add_project_site'] = 'Ìí¼Óµ½ÏîÄ¿ÍøÕ¾';
$strings['remove_project_site'] = '´ÓÏîÄ¿ÍøÕ¾ÖÐɾ³ý';
$strings['more_search'] = '¸ü¶àËÑË÷Ñ¡Ïî';
$strings['results_with'] = '²éÕÒµ½½á¹û';
$strings['search_topics'] = 'ËÑË÷»°Ìâ';
$strings['search_properties'] = 'ËÑË÷ÊôÐÔ';
$strings['date_restrictions'] = 'ÈÕÆÚÏÞÖÆ';
$strings['case_sensitive'] = '´óСдÃô¸Ð';
$strings['yes'] = 'ÊÇ';
$strings['no'] = '·ñ';
$strings['sort_by'] = '·ÖÀà±ê׼Ϊ';
$strings['type'] = 'ÀàÐÍ';
$strings['date'] = 'ÈÕÆÚ';
$strings['all_words'] = 'ËùÓе¥´Ê';
$strings['any_words'] = 'Èκε¥´Ê';
$strings['exact_match'] = 'È·ÇÐÆ¥Åä';
$strings['all_dates'] = 'ËùÓÐʱ¼ä';
$strings['between_dates'] = 'ÈÕÆÚÇøÓò';
$strings['all_content'] = 'ËùÓÐÄÚÈÝ';
$strings['all_properties'] = 'ËùÓÐÊôÐÔ';
$strings['no_results_search'] = '¸ÃËÑË÷δ·µ»ØÈκνá¹û¡£';
$strings['no_results_report'] = '¸Ã±¨¸æδ·µ»ØÈκνá¹û¡£';
$strings['schema_date'] = 'YYYY/MM/DD';
$strings['hours'] = 'Сʱ';
$strings['choice'] = 'Ñ¡Ôñ';
$strings['missing_file'] = 'ȱÉÙÎļþ£¡';
$strings['project_site_deleted'] = 'ÏîÄ¿ÍøÕ¾±»³É¹¦É¾³ý¡£';
$strings['add_user_project_site'] = '¸ÃÓû§Òѱ»³É¹¦ÊÚÓèȨÏÞÒÔ·ÃÎÊÏîÄ¿ÍøÕ¾¡£';
$strings['remove_user_project_site'] = 'Óû§È¨ÏÞÒѱ»³É¹¦É¾³ý¡£';
$strings['add_project_site_success'] = '¶ÔÓÚÏîÄ¿ÍøÕ¾µÄÄÚÈÝÌí¼Ó³É¹¦¡£';
$strings['remove_project_site_success'] = '¶ÔÓÚÏîÄ¿ÍøÕ¾µÄÄÚÈÝɾ³ý³É¹¦¡£';
$strings['add_file_success'] = 'Á´½ÓÒ»¸öÎĵµ¡£';
$strings['delete_file_success'] = 'ɾ³ýÎļþ³É¹¦¡£';
$strings['update_comment_file'] = 'ÎļþÄÚÈÝÒѾ­³É¹¦¸üС£';
$strings['session_false'] = '»á»°´íÎó';
$strings['logs'] = 'ϵͳÈÕÖ¾';
$strings['logout_time'] = '×Ô¶¯Í˳ö';
$strings['noti_foot1'] = '¸Ã֪ͨÓÉ NetOffice Éú³É¡£';
$strings['noti_foot2'] = '²é¿´ÄúµÄ NetOffice Ö÷Ò³£¬Çë·ÃÎÊ£º';
$strings['noti_taskassignment1'] = 'ÐÂÈÎÎñ£º';
$strings['noti_taskassignment2'] = 'Ò»¸öÈÎÎñ±»·ÖÅä¸øÄú£º';
$strings['noti_moreinfo'] = '»ñµÃ¸ü¶àÐÅÏ¢£¬Çë·ÃÎÊ£º';
$strings['noti_prioritytaskchange1'] = 'ÈÎÎñÓÅÏȼ¶¸ü¸Ä£º';
$strings['noti_prioritytaskchange2'] = 'ÏÂÁÐÈÎÎñµÄÓÅÏȼ¶ÒѾ­±»¸ü¸Ä£º';
$strings['noti_statustaskchange1'] = 'ÈÎÎñ״̬¸ü¸Ä£º';
$strings['noti_statustaskchange2'] = 'ÏÂÁÐÈÎÎñµÄ״̬ÒѾ­±»¸ü¸Ä£º';
$strings['login_username'] = 'Äú±ØÐëÊäÈëÒ»¸öÓû§Ãû¡£';
$strings['login_password'] = 'ÇëÊäÈëÃÜÂë¡£';
$strings['login_clientuser'] = 'ÄúÕýÔÚÒÔ¿Í»§·ÃÎÊÕßÉí·ÝµÇ¼¡£Äú²»ÄÜÒÔ¿Í»§·ÃÎÊÕßÉí·Ý½øÈë NetOffice ϵͳ¡£';
$strings['user_already_exists'] = 'ÒѾ­ÓÐͬÃûÓû§´æÔÚ¡£Çë¸ù¾Ý¸ÃÓû§µÄÃû×ÖÖØÐÂÑ¡ÔñµÇ¼Ãû¡£';
$strings['noti_duedatetaskchange1'] = 'ÈÎÎñµ½ÆÚʱ¼ä¸ü¸Ä£º';
$strings['noti_duedatetaskchange2'] = 'ÏÂÁÐÈÎÎñµÄµ½ÆÚʱ¼äÒѾ­±»¸ü¸Ä£º';
$strings['company'] = '¹«Ë¾';
$strings['show_all'] = 'ÏÔʾȫ²¿';
$strings['information'] = 'ÐÅÏ¢';
$strings['delete_message'] = 'ɾ³ý´ËÌõÏûÏ¢';
$strings['project_team'] = 'ÏîÄ¿ÍŶÓ';
$strings['document_list'] = 'ÎĵµÁбí';
$strings['bulletin_board'] = '¹«¸æ°å';
$strings['bulletin_board_topic'] = '¹«¸æ°å»°Ìâ';
$strings['create_topic'] = '´´½¨Ð»°Ìâ';
$strings['topic_form'] = '»°Ìâ±íµ¥';
$strings['enter_message'] = 'ÊäÈëÄúµÄÏûÏ¢';
$strings['upload_file'] = 'ÉÏ´«Îļþ';
$strings['upload_form'] = 'ÉÏ´«±íµ¥';
$strings['upload'] = 'ÉÏ´«';
$strings['document'] = 'Îĵµ';
$strings['approval_comments'] = '±»ÈϿɵÄÒâ¼û';
$strings['client_tasks'] = '¿Í»§ÈÎÎñ';
$strings['team_tasks'] = 'ÍŶÓÈÎÎñ';
$strings['team_member_details'] = 'ÏêϸÏîÄ¿ÍŶӳÉÔ±ÐÅÏ¢';
$strings['client_task_details'] = 'Ïêϸ¿Í»§ÈÎÎñÐÅÏ¢';
$strings['team_task_details'] = 'ÏêϸÍŶÓÈÎÎñÐÅÏ¢';
$strings['language'] = 'ÓïÑÔ';
$strings['welcome'] = '»¶Ó­';
$strings['your_projectsite'] = 'È¥ÍùÄúµÄÏîÄ¿ÍøÕ¾';
$strings['contact_projectsite'] = 'Èç¹ûÄúÓÐÈκÎÓйØÍøÂç»òÕßϵͳÐÅÏ¢µÄÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÏîÄ¿¸ºÔðÈË';
$strings['company_details'] = 'Ïêϸ¹«Ë¾ÐÅÏ¢';
$strings['database'] = '±¸·ÝºÍ»Ö¸´Êý¾Ý¿â';
$strings['company_info'] = '±à¼­ÄúµÄ¹«Ë¾ÐÅÏ¢';
$strings['create_projectsite'] = '´´½¨ÏîÄ¿Õ¾µã';
$strings['projectsite_url'] = 'ÏîÄ¿ÍøÕ¾ÍøÖ·';
$strings['design_template'] = 'Éè¼ÆÄ£°å';
$strings['preview_design_template'] = 'Ô¤ÀÀÄ£°åÉè¼Æ';
$strings['delete_projectsite'] = 'ɾ³ýÏîÄ¿ÍøÕ¾';
$strings['add_file'] = 'Ìí¼ÓÎļþ';
$strings['linked_content'] = 'Ïà¹ØÎĵµ';
$strings['edit_file'] = '±à¼­ÏêϸÎļþÐÅÏ¢';
$strings['permitted_client'] = '±»Ðí¿ÉµÄ¿Í»§·ÃÎÊÕß';
$strings['grant_client'] = 'ÊÚÓè²é¿´ÏîÄ¿ÍøÕ¾µÄȨÀû';
$strings['add_client_user'] = 'Ìí¼Ó¿Í»§Óû§';
$strings['edit_client_user'] = '±à¼­¿Í»§Óû§';
$strings['client_user'] = '¿Í»§Óû§';
$strings['client_change_status'] = 'ÔÚÄúÍê³ÉÈÎÎñÖ®ºó¸ü¸ÄÄúµÄ״̬';
$strings['project_status'] = 'ÏîĿ״̬';
$strings['view_projectsite'] = '²é¿´ÏîÄ¿ÍøÕ¾';
$strings['enter_login'] = 'ÊäÈëÄúµÄµÇ¼ÃûÒÔÈ¡»ØÃÜÂë';
$strings['send'] = '·¢ËÍ';
$strings['no_login'] = 'Êý¾Ý¿âÖÐÎ޸õǼÃû';
$strings['email_pwd'] = 'ÃÜÂëÒѾ­·¢ËÍ';
$strings['no_email'] = 'ÎÞµç×ÓÓʼþµØÖ·Óû§';
$strings['forgot_pwd'] = 'Íü¼ÇÁËÃÜÂ룿';
$strings['project_owner'] = 'ÄúÖ»ÄܶÔ×Ô¼ºµÄÏîÄ¿½øÐиĶ¯¡£';
$strings['connected'] = 'ÒÑÁ¬½Ó';
$strings['session'] = 'ȇȡ';
$strings['last_visit'] = 'ÉϴηÃÎÊ';
$strings['compteur'] = '×ܼÆ';
$strings['ip'] = 'IP µØÖ·';
$strings['task_owner'] = 'Äú²»ÊǸÃÏîÄ¿×éµÄ³ÉÔ±';
$strings['export'] = 'µ¼³ö';
$strings['browse_cvs'] = 'ä¯ÀÀ CVS';
$strings['repository'] = 'CVS ´úÂë¿â';
$strings['reassignment_clientuser'] = 'ÈÎÎñÔÙ·ÖÅä';
$strings['organization_already_exists'] = '¸ÃÃû³ÆÒѱ»¸ÃϵͳʹÓá£ÇëʹÓÃÆäËûÃû³Æ¡£';
$strings['blank_organization_field'] = 'Äú±ØÐëÊäÈëÓû§×éÖ¯µÄÃû³Æ¡£';
$strings['blank_fields'] = '±ØÌîÌõÄ¿';
$strings['projectsite_login_fails'] = 'Óû§Ãû³Æ/ÃÜÂë¶Ô²»ÕýÈ·¡£';
$strings['start_date'] = '¿ªÊ¼ÈÕÆÚ';
$strings['completion'] = 'Íê³É';
$strings['update_available'] = 'ÒÑÓÐ×î½üµÄ¸üУ¡';
$strings['version_current'] = 'ÄúÕýÔÚʹÓõİ汾ÊÇ';
$strings['version_latest'] = '×îа汾ÊÇ';
$strings['sourceforge_link'] = '²ÎÔÄ SourceForge ÖеÄÏîÄ¿Ö÷Ò³';
$strings['demo_mode'] = 'ÑÝʾģʽ¡£²»ÔÊÐíʵ¼Ê²Ù×÷¡£';
$strings['setup_erase'] = 'ɾ³ýÎļþ setup.php£¡£¡';
$strings['no_file'] = 'ÎÞÎļþ±»Ñ¡Ôñ';
$strings['exceed_size'] = '³¬³öÔÊÐíµÄ×î´óÎļþÈÝÁ¿';
$strings['no_php'] = '²»ÔÊÐí PHP Îļþ';
$strings['approval_date'] = 'ÈÏ¿ÉÈÕÆÚ';
$strings['approver'] = 'ÈÏ¿ÉÕß';
$strings['error_database'] = '²»ÄÜÁ¬½Óµ½Êý¾Ý¿â';
$strings['error_server'] = '²»ÄÜÁ¬½Óµ½·þÎñÆ÷';
$strings['version_control'] = '°æ±¾¿ØÖÆ';
$strings['vc_status'] = '״̬';
$strings['vc_last_in'] = '×îºóÐÞ¸Äʱ¼ä';
$strings['ifa_comments'] = 'ÈÏ¿ÉÄÚÈÝ';
$strings['ifa_command'] = '¸Ä±äÈÏ¿É״̬';
$strings['vc_version'] = '°æ±¾';
$strings['ifc_revisions'] = 'Ôö¼Ó²¢Ðа汾';
$strings['ifc_revision_of'] = '°æ±¾ÆÀÂÛ';
$strings['ifc_add_revision'] = 'Ôö¼Ó²¢Ðа汾';
$strings['ifc_update_file'] = 'Îļþ¸üÐÂ';
$strings['ifc_last_date'] = '×îºóÐÞ¸Äʱ¼ä';
$strings['ifc_version_history'] = '°æ±¾±ä¸üÀúÊ·';
$strings['ifc_delete_file'] = 'ɾ³ýÎļþºÍÆäÈ«²¿×Ó°æ±¾';
$strings['ifc_delete_version'] = 'ɾ³ýÑ¡¶¨µÄÎļþ°æ±¾';
$strings['ifc_delete_review'] = 'ɾ³ýÑ¡ÔñµÄÆÀÂÛ';
$strings['ifc_no_revisions'] = 'µ±Ç°´ËÎĵµÃ»ÓÐÐÞ¶©°æ±¾';
$strings['unlink_files'] = 'ɾ³ýÎļþ';
$strings['remove_team'] = 'ɾ³ýÍŶӳÉÔ±';
$strings['remove_team_info'] = '°ÑÕâЩ³ÉÔ±´ÓÍŶÓÖÐɾ³ýÂð£¿';
$strings['remove_team_client'] = 'È¥µôÏîÄ¿Õ¾µãµÄ²é¿´È¨ÏÞ';
$strings['note'] = '±¸×¢';
$strings['notes'] = '±¸×¢';
$strings['subject'] = 'Ö÷Ìâ';
$strings['delete_note'] = 'ɾ³ý±¸×¢¼Ç¼';
$strings['add_note'] = 'Ôö¼ÓÒ»¸ö±¸×¢';
$strings['edit_note'] = '±à¼­Ò»¸ö±¸×¢';
$strings['version_increm'] = 'Ñ¡ÔñÒ»¸ö°æ±¾¸Ä±ä½øÐÐÓ¦Óãº';
$strings['url_dev'] = '¿ª·¢ÖеÄÕ¾µãÁ´½Ó';
$strings['url_prod'] = '×îÖÕÕ¾µãÁ´½Ó';
$strings['note_owner'] = 'ÄúÖ»ÄܶÔ×Ô¼ºÔö¼ÓµÄ±¸×¢½øÐÐÐ޸ġ£';
$strings['alpha_only'] = 'µÇ¼ʱֻÔÊÐí×ÖĸºÍÊý×Ö×Ö·û';
$strings['edit_notifications'] = '±à¼­µç×ÓÓʼþ֪ͨ';
$strings['edit_notifications_info'] = 'Ñ¡ÔñÄúÏ£Íû½ÓÊܵç×ÓÓʼþ֪ͨµÄʼþ¡£';
$strings['select_deselect'] = 'Ñ¡ÔñÈ«²¿/È¡ÏûÑ¡ÔñÈ«²¿';
$strings['noti_addprojectteam1'] = 'Ìí¼Óµ½Ò»¸öÍŶӣº';
$strings['noti_addprojectteam2'] = 'ÄúÒѾ­±»Ìí¼Óµ½ÏÂÃæµÄÏîÄ¿ÍŶÓÖУº';
$strings['noti_removeprojectteam1'] = '´ÓÏîÄ¿ÍŶÔÖÐɾ³ý£º';
$strings['noti_removeprojectteam2'] = 'ÄúÒѾ­´ÓÏÂÃæµÄÏîÄ¿ÍŶÓÖÐɾ³ý£º';
$strings['noti_newpost1'] = 'еÄÎÄÕ£º';
$strings['noti_newpost2'] = 'һƪÐÂÎÄÕÂÒѾ­±»¼ÓÈëµ½ÌÖÂÛÖУº';
$strings['edit_noti_taskassignment'] = 'ÎÒÒѾ­±»Ö¸¶¨ÁËÒ»¸öÐÂÈÎÎñ¡£';
$strings['edit_noti_statustaskchange'] = 'ÎÒµÄÒ»¸öÈÎÎñµÄÍê³É״̬ÒѾ­Ð޸ġ£';
$strings['edit_noti_prioritytaskchange'] = 'ÎÒµÄÒ»¸öÈÎÎñµÄ½ô¼±¶ÈÒѾ­Ð޸ġ£';
$strings['edit_noti_duedatetaskchange'] = 'ÎÒµÄÒ»¸öÈÎÎñµÄµ½ÆÚʱ¼äÒѾ­Ð޸ġ£';
$strings['edit_noti_addprojectteam'] = 'ÎÒ±»Ìí¼Óµ½Ò»¸öеÄÍŶÓÖС£';
$strings['edit_noti_removeprojectteam'] = 'ÎÒÒѾ­´ÓÒ»¸öÏîÄ¿ÍŶÓÖÐɾ³ý¡£';
$strings['edit_noti_newpost'] = 'һƪÐÂÎÄÕÂÒѾ­½¨Á¢µ½ÏÂÃæµÄÌÖÂÛÖС£';
$strings['add_optional'] = 'Ìí¼ÓÑ¡Ïî';
$strings['assignment_comment_info'] = 'ΪָÅɸÃÈÎÎñÌí¼Ó±¸×¢';
$strings['my_notes'] = 'ÎҵıãÌõ';
$strings['edit_settings'] = '±à¼­ÉèÖÃ';
$strings['max_upload'] = '×î´óÎļþ´óС';
$strings['project_folder_size'] = 'ÏîÄ¿Îļþ¼Ð´óС';
$strings['calendar'] = 'ÈÕÀú';
$strings['date_start'] = '¿ªÊ¼ÈÕÆÚ';
$strings['date_end'] = '½áÊøÈÕÆÚ';
$strings['time_start'] = '¿ªÊ¼Ê±¼ä';
$strings['time_end'] = '½áÊøʱ¼ä';
$strings['calendar_reminder'] = 'ÌáÐÑ';
$strings['shortname'] = '¼ò³Æ';
$strings['calendar_recurring'] = 'ʼþ½«ÔÚÿÖܵÄÕâÒ»ÌìÖظ´³öÏÖ¡£';
$strings['edit_database'] = '±à¼­Êý¾Ý¿â';
$strings['noti_newtopic1'] = 'еÄÌÖÂÛ£º';
$strings['noti_newtopic2'] = 'еÄÌÖÂÛ±»Ìí¼Óµ½ÒÔϵÄÏîÄ¿£º';
$strings['edit_noti_newtopic'] = 'еÄÌÖÂÛ»°Ìâ±»´´½¨¡£';
$strings['today'] = '½ñÌì';
$strings['previous'] = 'ÉÏÔÂ';
$strings['next'] = 'ÏÂÔÂ';
$strings['help'] = '°ïÖú';
$strings['complete_date'] = 'Íê³ÉÈÕÆÚ';
$strings['scope_creep'] = 'ʱ¼ä·¶Î§';
$strings['days'] = 'Ìì';
$strings['logo'] = '±êÖ¾';
$strings['remember_password'] = '¼ÇסÃÜÂë';
$strings['client_add_task_note'] = '×¢Ò⣺ÊäÈëµÄÈÎÎñÒѱ»¼ÓÈëÊý¾Ý¿â£¬µ«Ö»Óб»·ÖÅä¸øijһÍŶӳÉÔ±Ö®ºó²Å»áÔٴγöÏÖ£¡';
$strings['noti_clientaddtask1'] = 'ÈÎÎñ±»ÒÔÏÂÓû§Ìí¼Ó£º';
$strings['noti_clientaddtask2'] = 'еÄÈÎÎñ±»¿Í»§ÓÉÏîÄ¿ÍøÕ¾Ìí¼Óµ½ÒÔÏÂÏîÄ¿£º';
$strings['phase'] = '½×¶Î';
$strings['phases'] = '½×¶Î';
$strings['phase_id'] = '½×¶Î±àºÅ';
$strings['current_phase'] = '»îÔ¾µÄ½×¶Î';
$strings['total_tasks'] = 'ËùÓÐÈÎÎñ';
$strings['uncomplete_tasks'] = 'δÍê³ÉÈÎÎñ';
$strings['no_current_phase'] = 'ÎÞµ±Ç°»îÔ¾µÄ½×¶Î';
$strings['true'] = 'Õæ';
$strings['false'] = '¼Ù';
$strings['enable_phases'] = '¼¤»î½×¶Î';
$strings['phase_enabled'] = '½×¶Î±»¼¤»î';
$strings['order'] = '¶©µ¥';
$strings['options'] = 'Ñ¡Ïî';
$strings['support'] = 'Ö§³Ö';
$strings['support_request'] = 'Ö§³ÖÇëÇó';
$strings['support_requests'] = 'Ö§³ÖÇëÇó';
$strings['support_id'] = 'ÇëÇó±àºÅ';
$strings['my_support_request'] = 'ÎÒµÄÖ§³ÖÇëÇó';
$strings['introduction'] = '½éÉÜ';
$strings['submit'] = 'Ìá½»';
$strings['support_management'] = 'Ö§³Ö¹ÜÀí';
$strings['date_open'] = '¿ª·ÅÈÕÆÚ';
$strings['date_close'] = '¹Ø±ÕÈÕÆÚ';
$strings['add_support_request'] = 'Ìí¼ÓÖ§³ÖÇëÇó';
$strings['add_support_response'] = 'Ìí¼ÓÖ§³Ö·´À¡';
$strings['respond'] = '·´À¡';
$strings['delete_support_request'] = 'Ö§³ÖÇëÇó±»É¾³ý';
$strings['delete_request'] = 'ɾ³ýÖ§³ÖÇëÇó';
$strings['delete_support_post'] = 'ɾ³ýÖ§³ÖÌû×Ó';
$strings['new_requests'] = 'еÄÇëÇó';
$strings['open_requests'] = '¿ª·ÅÇëÇó';
$strings['closed_requests'] = 'Íê³ÉÇëÇó';
$strings['manage_new_requests'] = '¹ÜÀíÐÂÇëÇó';
$strings['manage_open_requests'] = '¹ÜÀí¿ª·¢ÇëÇó';
$strings['manage_closed_requests'] = '¹ÜÀíÍê³ÉÇëÇó';
$strings['responses'] = '·´À¡';
$strings['edit_status'] = '±à¼­×´Ì¬';
$strings['noti_support_request_new2'] = 'ÄúÒѾ­·¢²¼ÁËÖ§³ÖÇëÇ󣬹ØÓÚ£º';
$strings['noti_support_post2'] = 'еķ´À¡±»Ìí¼Óµ½ÄúµÄÖ§³ÖÇëÇó¡£Ç븴²éÒÔϵÄÏêϸÐÅÏ¢¡£';
$strings['noti_support_status2'] = 'ÄúµÄÖ§³ÖÇëÇ󱻸üС£Ç븴²éÒÔϵÄÏêϸÐÅÏ¢¡£';
$strings['noti_support_team_new2'] = 'еÄÖ§³ÖÇëÇó±»Ìí¼Óµ½ÏîÄ¿£º';
//2.0
$strings['delete_subtasks'] = 'ɾ³ý×ÓÈÎÎñ';
$strings['add_subtask'] = 'Ìí¼Ó×ÓÈÎÎñ';
$strings['edit_subtask'] = '±à¼­×ÓÈÎÎñ';
$strings['subtask'] = '×ÓÈÎÎñ';
$strings['subtasks'] = '×ÓÈÎÎñ';
$strings['show_details'] = 'ÏÔʾÏêϸ';
$strings['updates_task'] = 'ÈÎÎñ¸üÐÂÀúÊ·';
$strings['updates_subtask'] = '×ÓÈÎÎñ¸üÐÂÀúÊ·';
//2.1
$strings['go_projects_site'] = 'תµ½ÏîÄ¿ÍøÕ¾';
$strings['bookmark'] = 'ÊéÇ©';
$strings['bookmarks'] = 'ÊéÇ©';
$strings['bookmark_category'] = 'Àà±ð';
$strings['bookmark_category_new'] = 'ÐÂÀà±ð';
$strings['bookmarks_all'] = 'ËùÓÐ';
$strings['bookmarks_my'] = 'ÎÒµÄÊéÇ©';
$strings['my'] = 'ÎÒµÄ';
$strings['bookmarks_private'] = '˽ÈË';
$strings['shared'] = '¹²Ïí';
$strings['private'] = '˽ÈË';
$strings['add_bookmark'] = 'Ìí¼ÓÊéÇ©';
$strings['edit_bookmark'] = '±à¼­ÊéÇ©';
$strings['delete_bookmarks'] = 'ɾ³ýÊéÇ©';
$strings['team_subtask_details'] = 'ÍŶÓ×ÓÈÎÎñϸ½Ú';
$strings['client_subtask_details'] = '¿Í»§×ÓÈÎÎñϸ½Ú';
$strings['client_change_status_subtask'] = 'Íê³É´ËÏî×ÓÈÎÎñºó¸Ä±äÏÂÃæµÄ״̬';
$strings['disabled_permissions'] = '½ûÓÃÕ˺Å';
$strings['user_timezone'] = 'ʱÇø (GMT)';
//2.2
$strings['project_manager_administrator_permissions'] = 'ÏîÄ¿¾­Àí¹ÜÀíÔ±';
$strings['bug'] = 'ȱÏÝ×·×Ù';
//2.3
$strings['report'] = '±¨¸æ';
$strings['license'] = 'Ðí¿É';
//2.4
$strings['settings_notwritable'] = 'Settings.php Îļþ²»¿Éд';
//2.5
$strings['name_print'] = '´òÓ¡Ãû³Æ';
$strings['calculation'] = '¼ÆËã';
$strings['items'] = 'ÌõÄ¿';
$strings['position'] = 'λÖÃ';
$strings['completed'] = 'Íê³É';
$strings['service'] = '·þÎñ';
$strings['service_management'] = '·þÎñ¹ÜÀí';
$strings['hourly_rate'] = 'Сʱ·ÑÓÃ';
$strings['add_service'] = 'Ìí¼Ó·þÎñ';
$strings['edit_service'] = '±à¼­·þÎñ';
$strings['delete_services'] = 'ɾ³ý·þÎñ';
$strings['worked_hours'] = '¹¤×÷Сʱ';
$strings['loghours'] = '¼Ç¼Сʱ';
$strings['logtime'] = '¼Ç¼ʱ¼ä';
$strings['loggedby'] = '¼Ç¼Õß';
$strings['error_required'] = '±»ÐèÒª';
$strings['error_numerical'] = '±ØÐëÊÇÊý×Ö';
$strings['hours_updated'] = 'ÈÎÎñСʱÊýÒѾ­¸üÐÂ';
$strings['add_task_time'] = 'Ìí¼ÓÈÎÎñʱ¼ä';
$strings['edit_task_time'] = '±à¼­ÈÎÎñʱ¼ä';
$strings['delete_task_time'] = 'ɾ³ýÈÎÎñʱ¼ä';
$strings['task_time'] = 'ÈÎÎñʱ¼ä';
//2.5.1
$strings['email_users'] = 'µç×ÓÓʼþÓû§';
$strings['email_following'] = 'ºóÐøµç×ÓÓʼþ';
$strings['email_sent'] = 'ÄúµÄÓʼþÒѾ­³É¹¦·¢ËÍ¡£';
$strings['all'] = 'ËùÓÐ';
$strings['custom_reports'] = '¿Í»§±¨¸æ';
$strings['custom_report_intro'] = 'Ñ¡ÔñÏÂÃæµÄ»ùÓÚÆä×îÊʺÏÄú±¨¸æÐèÇóÃèÊöµÄ¿Í»§±¨¸æ¡£';
$strings['completed_task_report'] = 'Íê³ÉµÄÈÎÎñ';
$strings['completed_task_report_desc'] = '´Ë±¨¸æÌṩÉϸöÔÂÍê³ÉµÄÈÎÎñÁÐ±í¡£';
$strings['time_report'] = 'ʱ¼ä±¨¸æ';
$strings['time_report_desc'] = '´Ë±¨¸æÌṩÉϸöÔÂÿ¸öÏîÄ¿¹ÍÔ±¼Ç¼µÄСʱÊýÁÐ±í£¬²¢ÇÒ¿ÉÒÔµ¼³ö´ËÐÅÏ¢¡£';
$strings['overdue_tasks'] = '³¬ÆÚÈÎÎñ';
$strings['overdue_tasks_desc'] = '´Ë±¨¸æÏÔʾËùÓÐÏîÄ¿ÖеÄÈÎÎñ¸ÅÀÀÁÐ±í¡£';
$strings['project_snapshot'] = 'ÏîÄ¿¿ìÕÕ';
$strings['project_snapshot_desc'] = '´Ë±¨¸æΪµÇ¼Óû§ÌṩÏîÄ¿¸ÅÀÀ£¬´ËʱµÇ¼Óû§±»ÈÏΪÊÇÓµÓÐÕߣ¬ÒÔ¼°ÓëÏîÄ¿Ïà¹ØµÄÈÎÎñ¡£';
$strings['pending_tasks'] = 'ÔÝÍ£ÈÎÎñ';
$strings['pending_tasks_desc'] = '´Ë±¨¸æÌṩÒѾ­ÄÉÈëÏîÄ¿µÄÏîÄ¿ÈÎÎñµÄÆóÒµÊÓͼ¡£';
$strings['pm_report'] = 'ÏîÄ¿¾­Àí±¨¸æ';
$strings['pm_report_desc'] = '´Ë±¨¸æÏÔʾ°´×ÊÔ´Ö¸ÅɵÄÏîÄ¿ºÍÄÇЩ»¹Ã»ÓÐÖ¸ÅɵÄÏîÄ¿¡£';
$strings['project_phasestatus'] = 'ÏîÄ¿½×¶Î״̬';
$strings['project_phasestatus_desc'] = 'ÏÔʾËùÓлÏîÄ¿µÄ»ù±¾¸ÅÀÀ¼°Æä½×¶Î';
$strings['resource_usage_detail'] = '´Ë±¨¸æ×ܽáÏîÄ¿ºÍ×éÖ¯¼Ç¼µÄ×Üʱ¼ä¡£';
//2.5.2
$strings['install_erase'] = 'ɾ³ý°²×°Ä¿Â¼¼°ÆäÄÚÈÝ£¡£¡';
$strings['error_phpversion'] = 'ÄúµÄ PHP °æ±¾±ØÐë´óÓÚ»òµÈÓÚ 4.1.0 ²ÅÄÜÔËÐÐ NetOffice£¡';
$strings['display_options'] = 'ÏÔʾѡÏî';
$strings['member_items'] = '³ÉÔ±ÌõÄ¿';
$strings['project_totals'] = 'ÏîÄ¿×ܺÍ';
$strings['organization_totals'] = '×éÖ¯×ܺÍ';
$strings['member_totals'] = '³ÉÔ±×ܺÍ';
$strings['member_period_totals'] = '³ÉÔ±ÆÚ¼ä×ܺÍ';
// 2.5.3
$strings['project_breakdown'] = 'ÏîÄ¿¹ÊÕÏ';
$strings['project_breakdown_desc'] = 'ÏîÄ¿ÁÐ±í»®·ÖÌõÄ¿µÄÓµÓÐÕß¡¢×´Ì¬ºÍ»ï°é';
$strings['start_page'] = '¿ªÊ¼ÓÚ';
$strings['task_id'] = 'ÈÎÎñ±àºÅ';
?>
Return current item: NetOffice