Location: PHPKode > projects > NetOffice > netoffice/languages/lang_uk.php
<?php // $Revision: 1.3 $
/* vim: set expandtab ts=4 sw=4 sts=4: */

/**
 * $Id: lang_uk.php,v 1.3 2003/11/22 15:14:37 madbear Exp $
 * 
 * Copyright (c) 2003 by the NetOffice developers
 * 
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 */
// translator(s): Roman Zinchenko
$setCharset = "CP-1251";

$byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB');

$dayNameArray = array(1 => "Monday", 2 => "Tuesday", 3 => "Wednesday", 4 => "Thursday", 5 => "Friday", 6 => "Saturday", 7 => "Sunday");

$monthNameArray = array(1 => "ѳ÷åíü", "Ëþòèé", "Áåðåçåíü", "Êâ³òåíü", "Òðàâåíü", "×åðâåíü", "Ëèïåíü", "Ñåðïåíü", "Âåðåñåíü", "Æîâòåíü", "Ëèñòîïàä", "Ãðóäåíü");

$status = array(0 => "Çàâåðøåíî ðîáîòó ç îðãàí³çàö³ºþ", 1 => "Çàâåðøåíèé", 2 => "Íå ðîçïî÷àòèé", 3 => " ðîáîò³", 4 => "Ïðèçóïèíåíèé");

$profil = array(0 => "Àäì³í³ñòðàòîð", 1 => "Ìåíåäæåð ïðîåêòó", 2 => "Êîðèñòóâà÷", 3 => "Êîðèñòóâà÷-ïðåäñòàâíèê îðãàí³çàö³¿", 4 => "Disabled", 5 => "Project Manager Administrator");

$priority = array(0 => "Íóëüîâà", 1 => "Äóæå íèçüêà", 2 => "Íèçüêà", 3 => "Ñåðåäíÿ", 4 => "Âèñîêà", 5 => "Äóæå âèñîêà");

$statusTopic = array(0 => "Çàêðèòà", 1 => "³äêðèòà");
$statusTopicBis = array(0 => "òàê", 1 => "í³");

$statusPublish = array(0 => "òàê", 1 => "í³");

$statusFile = array(0 => "ñõâàëåíî", 1 => "ñõâàëåíî ç³ çì³íàìè", 2 => "ïîòðåáóº ñõâàëåííÿ", 3 => "íå ïîòðåáóº ñõâàëåííÿ", 4 => "íå ñõâàëåíî");

$phaseStatus = array(0 => "Not started", 1 => "Open", 2 => "Complete", 3 => "Suspended");

$requestStatus = array(0 => "New", 1 => "Open", 2 => "Complete");

$strings["please_login"] = "Áóäü ëàñêà, àâòîðèçóéòåñü";
$strings["requirements"] = "Âèìîãè äî ñèñòåìè";
$strings["login"] = "Óâ³éòè";
$strings["no_items"] = "íåìຠîá'ºêò³â äëÿ â³äîáðàæåííÿ";
$strings["logout"] = "Âèõ³ä";
$strings["preferences"] = "Íàñòðîéêè";
$strings["my_tasks"] = "Ìî¿ çàâäàííÿ";
$strings["edit_task"] = "Ðåäàãóâàòè çàâäàííÿ";
$strings["copy_task"] = "Ñêîï³þâàòè çàâäàííÿ";
$strings["add_task"] = "Äîäàòè çàâäàííÿ";
$strings["delete_tasks"] = "Çíèùèòè çàâäàííÿ";
$strings["assignment_history"] = "²ñòîð³ÿ çàâäàííÿ";
$strings["assigned_on"] = "×àñ ïðèçíà÷åííÿ";
$strings["assigned_by"] = "Õòî ïðèçíà÷èâ";
$strings["to"] = "Êîìó";
$strings["comment"] = "Êîìåíòàð";
$strings["task_assigned"] = "Çàâäàííÿ ïîñòàâëåíî";
$strings["task_unassigned"] = "³ñóòí³é â³äïîâ³äàëüíèé ïî çàâäàííþ";
$strings["edit_multiple_tasks"] = "³äðåäàãóâàòè äåê³ëüêà çàâäàíü";
$strings["tasks_selected"] = "âèáðàíèõ çàâäàíü. Âèáåð³òü íîâ³ ïàðàìåòðè öèõ çàâäàíü àáî îáåð³òü [áåç çì³í] äëÿ çáåðåæåííÿ ³ñíóþ÷èõ ïàðàìåòð³â.";
$strings["assignment_comment"] = "Êîìåíòàð äî äîðó÷åííÿ";
$strings["no_change"] = "[áåç çì³í]";
$strings["my_discussions"] = "Ìî¿ îáãîâîðåííÿ";
$strings["discussions"] = "îáãîâîðåíü";
$strings["delete_discussions"] = "çíèùèòè îáãîâîðåííÿ";
$strings["delete_discussions_note"] = "Ïðèì³òêà: çíèùåíå îáãîâîðåíííÿ íå â³äíîâëþºòüñÿ.";
$strings["topic"] = "Òåìè";
$strings["posts"] = "Ïîâ³äîìëåííÿ";
$strings["latest_post"] = "Îñòàíí³ ïîâ³äîìëåííÿ";
$strings["my_reports"] = "Ìî¿ çâ³òè";
$strings["reports"] = "Çâ³òè";
$strings["create_report"] = "Ñòâîðèòè çâ³ò";
$strings["report_intro"] = "Îáåð³òü ïàðàìåòðè çâ³òó çà çàâäàííÿì òà ï³ñëÿ ãåíåðàö³¿ çâ³òó çáåðåæ³òü éîãî íà ñòîð³íö³ ðåçóëüòàò³â.";
$strings["admin_intro"] = "Ïàðàìåòðè òà êîíô³ãóðàö³ÿ ïðîåêòó.";
$strings["copy_of"] = "Êîï³ÿ";
$strings["add"] = "Äîäàòè";
$strings["delete"] = "Çíèùèòè";
$strings["remove"] = "Âèäàëèòè";
$strings["copy"] = "Êîïþâàòè";
$strings["view"] = "Ïåðåãëÿíóòè";
$strings["edit"] = "Ðåäàãóâàòè";
$strings["update"] = "Îíîâèòè";
$strings["details"] = "Äåòàë³";
$strings["none"] = "Æîäåí ç";
$strings["close"] = "Çàêðèòè";
$strings["new"] = "Íîâèé";
$strings["select_all"] = "Âèáðàòè âñ³";
$strings["unassigned"] = "Íå ïðèçíà÷åíî";
$strings["administrator"] = "Àäì³í³ñòðàòîð";
$strings["my_projects"] = "Mî¿ ïðîåêòè";
$strings["project"] = "Ïðîåêò";
$strings["active"] = "àêòèâíèé";
$strings["inactive"] = "íåàêòèâíèé";
$strings["project_id"] = "¹ ïðîåêòó";
$strings["edit_project"] = "Ðåäàãóâàòè ïðîåêò";
$strings["copy_project"] = "Êîï³þâàòè ïðîåêò";
$strings["add_project"] = "Äîäàòè ïðîåêò";
$strings["clients"] = "Îðãàí³çàö³¿";
$strings["organization"] = "Îðãàí³çàö³ÿ";
$strings["client_projects"] = "Ïðîåêòè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ç îðãàí³çàö³ºþ";
$strings["client_users"] = "Êîðèñòóâà÷³ â³ä îðãàí³çàö³¿";
$strings["edit_organization"] = "Ðåäàãóâàòè äàí³ îðãàí³çàö³¿";
$strings["add_organization"] = "Äîäàòè îðãàí³çàö³þ";
$strings["organizations"] = "Îðãàí³çàö³¿";
$strings["info"] = "²íôî";
$strings["status"] = "Ñòàòóñ";
$strings["owner"] = "Âëàñíèê";
$strings["home"] = "Ãîëîâíà ñòîð³íêà";
$strings["projects"] = "Ïðîåêòè";
$strings["files"] = "Ôàéëè";
$strings["search"] = "Ïîøóê";
$strings["admin"] = "Àäì³í³ñòðàòîð";
$strings["user"] = "Êîðèñòóâà÷";
$strings["project_manager"] = "Ìåíåäæåð ïðîåêòó";
$strings["due"] = "Òåðì³í âèêîíàííÿ";
$strings["task"] = "Çàâäàííÿ";
$strings["tasks"] = "Çàâäàííÿ";
$strings["team"] = "Êîìàíäà";
$strings["add_team"] = "Äîäàòè ÷ëåí³â êîìàíäè";
$strings["team_members"] = "×ëåíè êîìàíäè";
$strings["full_name"] = "Ïîâíå ³ì'ÿ";
$strings["title"] = "Ïîñàäà";
$strings["user_name"] = "³ì'ÿ êîðèñòóâà÷à";
$strings["work_phone"] = "ðîáî÷èé òåëåôîí";
$strings["priority"] = "ïð³îðèòåòí³ñòü";
$strings["name"] = "³ì'ÿ";
$strings["id"] = "¹";
$strings["description"] = "Îïèñ";
$strings["phone"] = "òåëåôîí";
$strings["url"] = "URL";
$strings["address"] = "àäðåñà";
$strings["comments"] = "êîìåíòàð³";
$strings["created"] = "ñòâîðåíî";
$strings["assigned"] = "äîðó÷åíî";
$strings["modified"] = "çì³íåíî";
$strings["assigned_to"] = "Êîìó ïðèçíà÷åíî";
$strings["due_date"] = "òåðì³í âèêîíàííÿ";
$strings["estimated_time"] = "ïîòð³áíèé ÷àñ";
$strings["actual_time"] = "ïîòî÷íèé ÷àñ";
$strings["delete_following"] = "Çíèùèòè?";
$strings["cancel"] = "Ñêàñóâàòè";
$strings["and"] = "òà";
$strings["administration"] = "Àäì³í³ñòðàòîð";
$strings["user_management"] = "Àäì³í³ñòðóâàííÿ êîðèñòóâà÷³â";
$strings["system_information"] = "Ñèñòåìíà ³íôîðìàö³ÿ";
$strings["product_information"] = "²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäóêò";
$strings["system_properties"] = "Óñòàíîâêè ñèñòåìè";
$strings["create"] = "Ñòâîðèòè";
$strings["report_save"] = "Çáåðåæ³òü çàïèò äëÿ çâ³òó íà ñâî¿é äîìàøí³é ñòîð³íö³, ùîá âè ìîãëè ùå ðàç ñòâîðèòè çâ³ò çà öèìè ïàðàìåòðàìè.";
$strings["report_name"] = "Íàçâà çâ³òó";
$strings["save"] = "Çáåðåãòè";
$strings["matches"] = "³äïîâ³äí³ñòü";
$strings["match"] = "³äïîâ³äí³ñòü";
$strings["report_results"] = "Ðåçóëüòàòè çâ³òó";
$strings["success"] = "Óñï³øíî";
$strings["addition_succeeded"] = "óñï³øíå äîïîâíåííÿ";
$strings["deletion_succeeded"] = "óñï³øíå çíèùåííÿ";
$strings["report_created"] = "ñòâîðåíèé çâ³ò";
$strings["deleted_reports"] = "çíèùåí³ çâ³òè";
$strings["modification_succeeded"] = "óñï³øíà çì³íà";
$strings["errors"] = "Ïîìèëêà!";
$strings["blank_user"] = "Íåìîæëèâî çíàéòè êîðèñòóâà÷à.";
$strings["blank_organization"] = "Íåìîæëèâî çíàéòè îðãàí³çàö³þ.";
$strings["blank_project"] = "Íåìîæëèâî çíàéòè ïðîåêò.";
$strings["user_profile"] = "Ïðîô³ëü êîðèñòóâà÷à";
$strings["change_password"] = "Çì³íèòè ïàðîëü";
$strings["change_password_user"] = "Çì³íèòè ïàðîëü êîðèñòóâà÷à.";
$strings["enter_password"] = "Ââåä³òü ïàðîëü êîðèñòóâà÷à.";
$strings["old_password_error"] = "Ñòàðèé ïàðîëü, ÿêèé âè íàáðàëè, íåïðàâèëüíèé. Áóäü ëàñêà, ââåä³òü ùå ðàç âàø ñòàðèé ïàðîëü.";
$strings["new_password_error"] = "Äâà ââåäåí³ âàìè ïàðîë³ íå çá³ãàþòüñÿ. Áóäü ëàñêà, ââåä³òü ùå ðàç âàø íîâèé ïàðîëü.";
$strings["notifications"] = "Ïîâ³äîìëåííÿ";
$strings["change_password_intro"] = "Ââåä³òü âàø ñòàðèé ïàðîëü, ïîò³ì ââåä³òü ³ ï³äòâåðä³òü âàø íîâèé ïàðîëü.";
$strings["old_password"] = "Ñòàðèé ïàðîëü";
$strings["password"] = "Ïàðîëü";
$strings["new_password"] = "Íîâèé ïàðîëü";
$strings["confirm_password"] = "ϳäòâåðä³òü ïàðîëü";
$strings["email"] = "Eëåêòðîííà ïîøòà";
$strings["home_phone"] = "Äîìàøí³é òåëåôîí";
$strings["mobile_phone"] = "Moá³ëüíèé òåëåôîí";
$strings["fax"] = "ôàêñ";
$strings["permissions"] = "Ïðàâà";
$strings["administrator_permissions"] = "Ïðàâà àäì³í³ñòðàòîðà";
$strings["project_manager_permissions"] = "Ïðàâà ìåíåäæåðà ïðîåêòó";
$strings["user_permissions"] = "Ïðàâà êîðèñòóâà÷à";
$strings["account_created"] = "Ñòâîðåíî îáë³êîâèé çàïèñ";
$strings["edit_user_details"] = "Ðåäàãóâàòè îáë³êîâîãî çàïèñó êîðèñòóâà÷à.";
$strings["change_user_password"] = "Çì³íèòè ïàðîëü êîðèñòóâà÷à.";
$strings["select_permissions"] = "Âèçíà÷èòè ïðàâà äëÿ äàíîãî êîðèñòóâà÷à";
$strings["add_user"] = "Äîäàòè êîðèñòóâà÷à";
$strings["enter_user_details"] = "Ââåä³òü äàí³ äî îáë³êîâîãî çàïèñó êîðèñòóâà÷à, ÿêèé âè ñòâîðþºòå.";
$strings["enter_password"] = "Ââåä³òü ïàðîëü êîðèñòóâà÷à.";
$strings["success_logout"] = "Âè óñï³øíî âèéøëè ç ñèñòåìè. Âè ìîæåòå çíîâó óâ³éòè â ñèñòåìó, ÿêùî ââåäåòå íèæ÷å ³ì'ÿ êîðèñòóâà÷à ³ ïàðîëü.";
$strings["invalid_login"] = "Ââåäåíå âàìè ³ì'ÿ êîðèñòóâà÷à òà/àáî ïàðîëü íåïðàâèëüí³. Áóäü ëàñêà, ââåä³òü çíîâó âàø³ ïàðàìåòðè äîñòóïó.";
$strings["profile"] = "Ïðîô³ëü";
$strings["user_details"] = "Äàí³ îáë³êîâîãî çàïèñó êîðèñòóâà÷à.";
$strings["edit_user_account"] = "³äðåäàãóéòå âàø îáë³êîâèé çàïèñ.";
$strings["no_permissions"] = "Ó âàñ íåìຠíåîáõ³äíèõ ïðàâ äëÿ òàêî¿ îïåðàö³¿.";
$strings["discussion"] = "Îáãîâîðåííÿ";
$strings["retired"] = "Óñóíåíî";
$strings["last_post"] = "Îñòàííº ïîâ³äîìëåííÿ";
$strings["post_reply"] = "Ðîçì³ñòèòè â³äïîâ³äü";
$strings["posted_by"] = "Àâòîð";
$strings["when"] = "Êîëè";
$strings["post_to_discussion"] = "Ðîçì³ñòèòè äëÿ îáãîâîðåííÿ";
$strings["message"] = "Ïîâ³äîìëåííÿ";
$strings["delete_reports"] = "Çíèùèòè çâ³òè";
$strings["delete_projects"] = "Çíèùèòè ïðîåêòè";
$strings["delete_organizations"] = "Çíèùèòè îðãàí³çàö³¿";
$strings["delete_organizations_note"] = "Óâàãà: Öÿ îïåðàö³ÿ çíèùèòü âñ³õ êîðèñòóâà÷³â â³ä öèõ îðãàí³çàö³é òà â³ä'ºäíຠâñ³ â³äêðèò³ ïðîåêòè â³ä öèõ îðãàí³çàö³é.";
$strings["delete_messages"] = "Çíèùèòè ïîâ³äîìëåííÿ";
$strings["attention"] = "Óâàãà";
$strings["delete_teamownermix"] = "Âèêëþ÷åíî óñï³øíî, àëå ìåíåäæåðà ïðîåêòó íå ìîæíà âèêëþ÷èòè ç êîìàíäè ïðîåêòó.";
$strings["delete_teamowner"] = "Âè íå ìîæåòå óñóíóòè ìåíåäæåðà ïðîåêòó ç êîìàíäè ïðîåêòó.";
$strings["enter_keywords"] = "Ââåä³òü êëþ÷îâå ñëîâî";
$strings["search_options"] = "Êëþ÷îâå ñëîâî òà âàð³àíòè ïîøóêó";
$strings["search_note"] = "Âè ìàºòå ââåñòè ³íôîðìàö³þ â ïîøóêîâó ôîðìó.";
$strings["search_results"] = "Ðåçóëüòàòè ïîøóêó";
$strings["users"] = "Êîðèñòóâà÷³";
$strings["search_for"] = "Øóêàòè";
$strings["results_for_keywords"] = "Ðåçóëüòàòè ïîøóêó çà êëþ÷îâèìè ñëîâàìè";
$strings["add_discussion"] = "Äîäàòè îáãîâîðåííÿ";
$strings["delete_users"] = "Çíèùèòè îáë³êîâèé çàïèñ êîðèñòóâà÷à";
$strings["reassignment"] = "Ïåðåïðîèçíà÷åííÿ ïðîåêòó òà çàâäàííÿ";
$strings["there"] = "Òàì";
$strings["owned_by"] = "Âèêîíóºòüñÿ çãàäàíèì êîðèñòóâà÷åì.";
$strings["reassign_to"] = "Ïåðåä òèì ÿê âèêëþ÷èòè êîðèñòóâà÷à, ïðèçíà÷òå êîðèñòóâà÷åâ³";
$strings["no_files"] = "Æîäíîãî ïðèêð³ïëåíîãî ôàéëó";
$strings["published"] = "Îïóáë³êîâàíî";
$strings["project_site"] = "Ñàéò ïðîåêòó";
$strings["approval_tracking"] = "Ñòàòóñ äîêóìåíòó";
$strings["size"] = "Ðîçì³ð";
$strings["add_project_site"] = "Äîäàòè äî ñàéòó ïðîåêòó";
$strings["remove_project_site"] = "Çíÿòè ç ñàéòó ïðîåêòó";
$strings["more_search"] = "Äîäàòêîâ³ ìîæëèâîñò³ ïîøóêó";
$strings["results_with"] = "Çíàéòè ðåçóëüòàòè ç";
$strings["search_topics"] = "Òåìè ïîøóêó";
$strings["search_properties"] = "Ïàðàìåòðè ïîøóêó";
$strings["date_restrictions"] = "Îáìåæåííÿ çà äàòîþ";
$strings["case_sensitive"] = "Ç óðàõóâàííÿì ðåºñòðà êëàâ³àòóðè";
$strings["yes"] = "Òàê";
$strings["no"] = "ͳ";
$strings["sort_by"] = "Ñîðòóâàòè çà";
$strings["type"] = "Òèï";
$strings["date"] = "Äàòà";
$strings["all_words"] = "Âñ³ ñëîâà";
$strings["any_words"] = "Áóäü-ÿêå ç³ ñë³â";
$strings["exact_match"] = "Ïîâíèé çá³ã";
$strings["all_dates"] = "Âñ³ äàòè";
$strings["between_dates"] = "̳æ äàòàìè";
$strings["all_content"] = "Âåñü çì³ñò";
$strings["all_properties"] = "Âñ³ ïàðàìåòðè";
$strings["no_results_search"] = "Ïîøóê áåç ðåçóëüòàò³â.";
$strings["no_results_report"] = "Çâ³ò áåç ðåçóëüòàò³â.";
$strings["schema_date"] = "ð³ê/ì³ñÿöü/äåíü";
$strings["hours"] = "ãîäèíè";
$strings["choice"] = "Âèá³ð";
$strings["missing_file"] = "Ôàéë â³äñóòí³é !";
$strings["project_site_deleted"] = "Ñàéò ïðîåêòó óñï³øíî çíèùåíî.";
$strings["add_user_project_site"] = "Êîðèñòóâà÷ óñï³øíî îòðèìàâ äîçâ³ë íà äîñòóï äî ñàéòó ïðîåêòó.";
$strings["remove_user_project_site"] = "Äîçâ³ë êîðèñòóâà÷à ñêàñîâàíî.";
$strings["add_project_site_success"] = "Äîïîâíåííÿ äî ñàéòó ïðîåêòó óñï³øíå.";
$strings["remove_project_site_success"] = "Óñï³øíî âèäàëåíî ç ñàéòó ïðîåêòó.";
$strings["add_file_success"] = "Îäèí çì³ñòîâèé åëåìåíò ïðèºäíàíî.";
$strings["delete_file_success"] = "Óñï³øíî â³ä'ºäíàíî.";
$strings["update_comment_file"] = "Êîìåíòàð³ äî ôàéëó óñï³øíî îíîâëåíî.";
$strings["session_false"] = "Ïîìèëêà ñåñ³¿";
$strings["logs"] = "Logs";
$strings["logout_time"] = "Àâòîìàòè÷íèé âèõ³ä ç ñèñòåìè";
$strings["noti_foot1"] = "Öå ïîâ³äîìëåííÿ ñòâîðåíå PhpCollab.";
$strings["noti_foot2"] = "Äëÿ ïåðåãëÿäó âàøî¿ ñòîð³íêè PhpCollab â³äâ³äàéòå:";
$strings["noti_taskassignment1"] = "Íîâå çàâäàííÿ:";
$strings["noti_taskassignment2"] = "Âàì ïîñòàâëåíî çàâäàííÿ:";
$strings["noti_moreinfo"] = "Çà äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñü äî:";
$strings["noti_prioritytaskchange1"] = "Çì³íåíî ïð³îðèòåòí³ñòü çàâäàííÿ:";
$strings["noti_prioritytaskchange2"] = "Çì³íåíî ïð³îðèòåòí³ñòü íàñòóïíîãî çàâäàííÿ:";
$strings["noti_statustaskchange1"] = "Çì³íåíî ñòàòóñ çàâäàííÿ:";
$strings["noti_statustaskchange2"] = "çì³íåíî ñòàòóñ íàñòóïíîãî çàâäàííÿ:";
$strings["login_username"] = "Âââåä³òü ³ì'ÿ êîðèñòóâà÷à.";
$strings["login_password"] = "Áóäü ëàñêà, ââåä³òü ïàðîëü.";
$strings["login_clientuser"] = "Öå îáë³êîâèé çàïèñ êîðèñòóâà÷à. Âè íå ìîæåòå êîðèñòóâàòèñÿ PhpCollab ç îáë³êîâèì çàïèñîì îðãàí³çàö³¿-êîðèñòóâà÷à.";
$strings["user_already_exists"] = "Êîðèñòóâà÷ ç òàêèì ³ì'ÿì âæå ³ñíóº. Áóäü ëàñêà, îáåð³òü ³íøå ³ì'ÿ.";
$strings["noti_duedatetaskchange1"] = "Çì³íåíî äàòó âèêîíàííÿ çàâäàííÿ:";
$strings["noti_duedatetaskchange2"] = "Äàòó âèêîíàííÿ íàñòóïíîãî çàâäàííÿ çì³íåíî:";
$strings["company"] = "Êîìïàí³ÿ";
$strings["show_all"] = "Ïîêàçàòè âñå";
$strings["information"] = "²íôîðìàö³ÿ";
$strings["delete_message"] = "Çíèùèòè öå ïîâ³äîìëåííÿ";
$strings["project_team"] = "Êîìàíäà ïðîåêòó";
$strings["document_list"] = "Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â";
$strings["bulletin_board"] = "Äîøêà îãîëîøåíü";
$strings["bulletin_board_topic"] = "Òåìè äîøêè îãîëîøåíü";
$strings["create_topic"] = "Ñòâîðèòè íîâó òåìó";
$strings["topic_form"] = "Òåìàòè÷íèé ôîðóì";
$strings["enter_message"] = "Äîäàéòå ñâîº ïîâ³äîìëåííÿ";
$strings["upload_file"] = "Çàâàíòàæåííÿ ôàéë";
$strings["upload_form"] = "Ôîðìà çàâàíòàæåííÿ";
$strings["upload"] = "Çàâàíòàæèòè";
$strings["document"] = "Äîêóìåíò";
$strings["approval_comments"] = "Êîìåíòàð³ ïðè ñõâàëåíí³";
$strings["client_tasks"] = "Çàâäàííÿ îðãàí³çàö³¿";
$strings["team_tasks"] = "Çàâäàííÿ äëÿ êîìàíäè";
$strings["team_member_details"] = "²íôîðìàö³ÿ  ïðî ÷ëåí³â êîìàíäè ïðîåêòó";
$strings["client_task_details"] = "Äåòàë³çîâàí³ çàâäàííÿ îðãàí³çàö³¿";
$strings["team_task_details"] = "Äåòàë³çîâàí³ çàâäàííÿ êîìàíäè";
$strings["language"] = "Ìîâà";
$strings["welcome"] = "Ëàñêàâî ïðîñèìî";
$strings["your_projectsite"] = "äî ñàéòó Âàøîãî ïðîåêòó";
$strings["contact_projectsite"] = "ßêùî âè ìàºòå áóäü-ÿê³ ïèòàííÿ ùîäî åêñòðàíåòó àáî çíàéäåíî¿ òóò ³íôîðìàö³¿, áóäü ëàñêà, çâåðòàéòåñü äî êåð³âíèêà ïðîåêòó";
$strings["company_details"] = "²íôîðìàö³ÿ ïðî êîìïàí³þ";
$strings["database"] = "Ðåçåðâóâàòè ³ â³äíîâèòè áàçó äàíèõ";
$strings["company_info"] = "³äðåäàãóéòå ³íôîðìàö³þ ïðî âàøó êîìïàí³þ";
$strings["create_projectsite"] = "Ñòâîðèòè ñàéò ïðîåêòó";
$strings["projectsite_url"] = "URL ñàéòó ïðîåêòó";
$strings["design_template"] = "Øàáëîí äèçàéíó";
$strings["preview_design_template"] = "Ïåðåãëÿíóòè øàáëîí äèçàéíó";
$strings["delete_projectsite"] = "Çíèùèòè ñàéò ïðîåêòó";
$strings["add_file"] = "Äîäàòè ôàéë";
$strings["linked_content"] = "Ïðèºäíàíà ³íôîðìàö³ÿ";
$strings["edit_file"] = "Ðåäàãóâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ôàéë";
$strings["permitted_client"] = "Äîïóùåí³ êîðèñòóâà÷³ â³ä îðãàí³çàö³¿";
$strings["grant_client"] = "Äàòè äîçâ³ë äëÿ ïåðåãëÿäó ñàéòó ïðîåêòó";
$strings["add_client_user"] = "Äîäàòè îðãàí³çàö³þ-êîðèñòóâà÷à";
$strings["edit_client_user"] = "Ðåäàãóâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî îðãàí³çàö³þ-êîðèñòóâà÷à";
$strings["client_user"] = "Îðãàí³çàö³ÿ-êîðèñòóâà÷";
$strings["client_change_status"] = "Çì³í³òü ñòàòóñ ï³ñëÿ òîãî, ÿê çàâåðøèòå öå çàâäàííÿ";
$strings["project_status"] = "Ñòàòóñ ïðîåêòó";
$strings["view_projectsite"] = "Ïåðåãëÿíóòè ñàéò ïðîåêòó";
$strings["enter_login"] = "Äëÿ îòðèìàííÿ ïàðîëÿ ââåä³òü ³ì'ÿ êîðèñòóâà÷à";
$strings["send"] = "Íàä³ñëàòè";
$strings["no_login"] = "²ì'ÿ êîðèñòóâà÷à íå çíàéäåíå ó áàç³ äàíèõ";
$strings["email_pwd"] = "Íàä³ñëàíî ïàðîëü";
$strings["no_email"] = "Êîðèñòóâà÷ áåç åëåêòðîííî¿ ïîøòè";
$strings["forgot_pwd"] = "Çàáóëè ïàðîëü?";
$strings["project_owner"] = "Âè ìîæåòå âíîñèòè çì³íè ëèøå äî âëàñíîãî ïðîåêòó.";
$strings["connected"] = "Â ñèñòåì³";
$strings["session"] = "Ñåññ³ÿ";
$strings["last_visit"] = "Îñòàíí³é âõ³ä";
$strings["compteur"] = "˳÷èëüíèê";
$strings["ip"] = "Ip";
$strings["task_owner"] = "Âè íå íàëåæèòå äî êîìàíäè öüîãî ïðîåêòó";
$strings["export"] = "Åêñïîðò";
$strings["browse_cvs"] = "Ïåðåãëÿä CVS";
$strings["repository"] = "CVS Ðåïîçèòîð³é";
$strings["reassignment_clientuser"] = "Äåëåãóâàííÿ çàâäàííÿ";
$strings["organization_already_exists"] = " ñèñòåì³ âæå âèêîðèñòîâóºòüñÿ òàêå ³ì'ÿ êîðèñòóâà÷à. Áóäü-ëàñêà, âèáåð³òü ³íøå.";
$strings["blank_organization_field"] = "Âè ìàºòå ââåñòè íàçâó îðãàí³çàö³¿-ê볺íòà.";
$strings["blank_fields"] = "Îáîâ'ÿçêîâ³ ïîëÿ";
$strings["projectsite_login_fails"] = "Ìè íå ìîæåìî ï³äòâåðäèòè êîìá³íàö³þ ³ìåí³ òà ïàðîëÿ êîðèñòóâà÷à.";
$strings["start_date"] = "Äàòà ïî÷àòêó";
$strings["completion"] = "Çàâåðøåííÿ";
$strings["update_available"] = "ª ïîíîâëåííÿ!";
$strings["version_current"] = "Âè êîðèñòóºòåñÿ âåðñ³ºþ";
$strings["version_latest"] = "Îñòàííÿ âåðñ³ÿ";
$strings["sourceforge_link"] = "Çàâ³òàéòå íà ñòîð³íêó ïðîåêòó íà Sourceforge";
$strings["demo_mode"] = "Äåìîðåæèì. Öÿ ä³ÿ íå äîçâîëåíà.";
$strings["setup_erase"] = "Çíèù³òü ôàéë setup.php!!";
$strings["no_file"] = "Íå âèáðàíî æîäíîãî ôàéëà";
$strings["exceed_size"] = "Ïåðåâèùåííÿ ìàêñèìàëüíîãî ðîçì³ðó ôàéëà";
$strings["no_php"] = "Ôàéëè Php çàáîðîíåí³";
$strings["approval_date"] = "Äàòà çàòâåðäæåííÿ";
$strings["approver"] = "Çàòâåðäæóº";

$strings["error_database"] = "Can't connect to database";
$strings["error_server"] = "Can't connect to server";
$strings["version_control"] = "Version Control";
$strings["vc_status"] = "Status";
$strings["vc_last_in"] = "Date last modified";
$strings["ifa_comments"] = "Approval comments";
$strings["ifa_command"] = "Change approval status";
$strings["vc_version"] = "Version";
$strings["ifc_revisions"] = "Peer Reviews";
$strings["ifc_revision_of"] = "Review of version";
$strings["ifc_add_revision"] = "Add Peer Review";
$strings["ifc_update_file"] = "Update file";
$strings["ifc_last_date"] = "Date last modified";
$strings["ifc_version_history"] = "Version History";
$strings["ifc_delete_file"] = "Delete file and all child versions & reviews";
$strings["ifc_delete_version"] = "Delete Selected Version";
$strings["ifc_delete_review"] = "Delete Selected Review";
$strings["ifc_no_revisions"] = "There are currently no revisions of this document";
$strings["unlink_files"] = "Unlink Files";
$strings["remove_team"] = "Remove Team Members";
$strings["remove_team_info"] = "Remove these users from the project team?";
$strings["remove_team_client"] = "Remove Permission to View Project Site";
$strings["note"] = "Note";
$strings["notes"] = "Notes";
$strings["subject"] = "Subject";
$strings["delete_note"] = "Delete Notes Entries";
$strings["add_note"] = "Add Note Entry";
$strings["edit_note"] = "Edit Note Entry";
$strings["version_increm"] = "Select the version change to apply:";
$strings["url_dev"] = "Development site url";
$strings["url_prod"] = "Final site url";
$strings["note_owner"] = "You can make changes only on your own notes.";
$strings["alpha_only"] = "Alpha-numeric only in login";
$strings["edit_notifications"] = "Edit E-mail Notifications";
$strings["edit_notifications_info"] = "Select events for which you wish to receive E-mail notification.";
$strings["select_deselect"] = "Select/Deselect All";
$strings["noti_addprojectteam1"] = "Added to project team :";
$strings["noti_addprojectteam2"] = "You have been added to the project team for :";
$strings["noti_removeprojectteam1"] = "Removed from project team :";
$strings["noti_removeprojectteam2"] = "You have been removed from the project team for :";
$strings["noti_newpost1"] = "New post :";
$strings["noti_newpost2"] = "A post was added to the following discussion :";
$strings["edit_noti_taskassignment"] = "I am assigned to a new task.";
$strings["edit_noti_statustaskchange"] = "The status of one of my tasks changes.";
$strings["edit_noti_prioritytaskchange"] = "The priority of one of my tasks changes.";
$strings["edit_noti_duedatetaskchange"] = "The due date of one of my tasks changes.";
$strings["edit_noti_addprojectteam"] = "I am added to a project team.";
$strings["edit_noti_removeprojectteam"] = "I am removed from a project team.";
$strings["edit_noti_newpost"] = "A new post is made to a discussion.";
$strings["add_optional"] = "Add an optional";
$strings["assignment_comment_info"] = "Add comments about the assignment of this task";
$strings["my_notes"] = "My Notes";
$strings["edit_settings"] = "Edit settings";
$strings["max_upload"] = "Max file size";
$strings["project_folder_size"] = "Project folder size";
$strings["calendar"] = "Calendar";
$strings["date_start"] = "Start date";
$strings["date_end"] = "End date";
$strings["time_start"] = "Start time";
$strings["time_end"] = "End time";
$strings["calendar_reminder"] = "Reminder";
$strings["shortname"] = "Short name";
$strings["calendar_recurring"] = "Event recurs every week on this day";
$strings["edit_database"] = "Edit database";
$strings["noti_newtopic1"] = "New discussion :";
$strings["noti_newtopic2"] = "A new discussion was added to the following project :";
$strings["edit_noti_newtopic"] = "A new discussion topic was created.";
$strings["today"] = "Today";
$strings["previous"] = "Previous";
$strings["next"] = "Next";
$strings["help"] = "Help";
$strings["complete_date"] = "Complete date";
$strings["scope_creep"] = "Scope creep";
$strings["days"] = "Days";
$strings["logo"] = "Logo";
$strings["remember_password"] = "Remember Password";
$strings["client_add_task_note"] = "Note: The entered task is registered into the data base, appears here however only if it one assigned to a team member!";
$strings["noti_clientaddtask1"] = "Task added by client :";
$strings["noti_clientaddtask2"] = "A new task was added by client from project site to the following project :";
$strings["phase"] = "Phase";
$strings["phases"] = "Phases";
$strings["phase_id"] = "Phase ID";
$strings["current_phase"] = "Active phase(s)";
$strings["total_tasks"] = "Total Tasks";
$strings["uncomplete_tasks"] = "Uncompleted Tasks";
$strings["no_current_phase"] = "No phase is currently active";
$strings["true"] = "True";
$strings["false"] = "False";
$strings["enable_phases"] = "Enable Phases";
$strings["phase_enabled"] = "Phase Enabled";
$strings["order"] = "Order";
$strings["options"] = "Options";
$strings["support"] = "Support";
$strings["support_request"] = "Support Request";
$strings["support_requests"] = "Support Requests";
$strings["support_id"] = "Request ID";
$strings["my_support_request"] = "My Support Requests";
$strings["introduction"] = "Introduction";
$strings["submit"] = "Submit";
$strings["support_management"] = "Support Management";
$strings["date_open"] = "Date Opened";
$strings["date_close"] = "Date Closed";
$strings["add_support_request"] = "Add Support Request";
$strings["add_support_response"] = "Add Support Response";
$strings["respond"] = "Respond";
$strings["delete_support_request"] = "Support request deleted";
$strings["delete_request"] = "Delete support request";
$strings["delete_support_post"] = "Delete support post";
$strings["new_requests"] = "New requests";
$strings["open_requests"] = "Open requests";
$strings["closed_requests"] = "Complete requests";
$strings["manage_new_requests"] = "Manage new requests";
$strings["manage_open_requests"] = "Manage open requests";
$strings["manage_closed_requests"] = "Manage complete requests";
$strings["responses"] = "Responses";
$strings["edit_status"] = "Edit Status";
$strings["noti_support_request_new2"] = "You have submited a support request regarding: ";
$strings["noti_support_post2"] = "A new response has been added to your support request. Please review the details below.";
$strings["noti_support_status2"] = "Your support request has been updated. Please review the details below.";
$strings["noti_support_team_new2"] = "A new support request has been added to project: ";
// 2.0
$strings["delete_subtasks"] = "Delete subtasks";
$strings["add_subtask"] = "Add subtask";
$strings["edit_subtask"] = "Edit subtask";
$strings["subtask"] = "Subtask";
$strings["subtasks"] = "Subtasks";
$strings["show_details"] = "Show details";
$strings["updates_task"] = "Task update history";
$strings["updates_subtask"] = "Subtask update history";
// 2.1
$strings["go_projects_site"] = "Go to projects site";
$strings["bookmark"] = "Bookmark";
$strings["bookmarks"] = "Bookmarks";
$strings["bookmark_category"] = "Category";
$strings["bookmark_category_new"] = "New category";
$strings["bookmarks_all"] = "All";
$strings["bookmarks_my"] = "My Bookmarks";
$strings["my"] = "My";
$strings["bookmarks_private"] = "Private";
$strings["shared"] = "Shared";
$strings["private"] = "Private";
$strings["add_bookmark"] = "Add bookmark";
$strings["edit_bookmark"] = "Edit bookmark";
$strings["delete_bookmarks"] = "Delete bookmarks";
$strings["team_subtask_details"] = "Team Subtask Details";
$strings["client_subtask_details"] = "Client Subtask Details";
$strings["client_change_status_subtask"] = "Change your status below when you have completed this subtask";
$strings["disabled_permissions"] = "Disabled account";
$strings["user_timezone"] = "Timezone (GMT)";
// 2.2
$strings["project_manager_administrator_permissions"] = "Project Manager Administrator";
$strings["bug"] = "Bug Tracking";
// 2.3
$strings["report"] = "Report";
$strings["license"] = "License";
// 2.4
$strings["settings_notwritable"] = "Settings.php file is not writable";

?>
Return current item: NetOffice