Location: PHPKode > projects > NetOffice > netoffice/languages/lang_tr.php
<?php // $Revision: 1.3 $
/* vim: set expandtab ts=4 sw=4 sts=4: */

/**
 * $Id: lang_tr.php,v 1.3 2003/11/22 15:14:37 madbear Exp $
 * 
 * Copyright (c) 2003 by the NetOffice developers
 * 
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 */
// translator(s):
$setCharset = "ISO-8859-1";

$byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB');

$dayNameArray = array(1 => "Pazartesi", 2 => "Salý", 3 => "Çarþamba", 4 => "Perþembe", 5 => "Cuma", 6 => "Cumartesi", 7 => "Pazar");

$monthNameArray = array(1 => "Ocak", "Þubat", "Mart", "Nisan", "Mayýs", "Haziran", "Temmuz", "Aðustos", "Eylül", "Ekim", "Kasým", "Aralýk");

$status = array(0 => "Müþteri tamamlandý", 1 => "Tamamlandý", 2 => "Baþlanmadý", 3 => "Devam Ediyor", 4 => "Askýda");

$profil = array(0 => "Ýdareci", 1 => "Proje Yöneticisi", 2 => "Kullanýcý", 3 => "Müþteri Kullanýcý", 4 => "Etkisiz");

$priority = array(0 => "Hiçbiri", 1 => "Çok Düþük", 2 => "Düþük", 3 => "Orta", 4 => "Yüksek", 5 => "Çok Yüksek");

$statusTopic = array(0 => "Kapatýldý", 1 => "Devam Ediyor");
$statusTopicBis = array(0 => "Evet", 1 => "Hayýr");

$statusPublish = array(0 => "Evet", 1 => "Hayýr");

$statusFile = array(0 => "Onaylandý", 1 => "Deðiþiklik Ýle Onaylandý", 2 => "Onaya Gerek Var", 3 => "Onaya Gerek Yok", 4 => "Onaylanmadý");

$phaseStatus = array(0 => "Baþlanmadý", 1 => "Açýk", 2 => "Tamamlandý", 3 => "Askýda");

$requestStatus = array(0 => "Yeni", 1 => "Devam Ediyor", 2 => "Tamamlandý");

$strings["please_login"] = "Lütfen giriþ yapýnýz";
$strings["requirements"] = "Sistem Gereksinimleri";
$strings["login"] = "Giriþ yapýn";
$strings["no_items"] = "Gösterilecek madde yok";
$strings["logout"] = "Çýkýþ";
$strings["preferences"] = "Seçenekler";
$strings["my_tasks"] = "Benim Görevlerim";
$strings["edit_task"] = "Görevi Düzenle";
$strings["copy_task"] = "Görevi Kopyala";
$strings["add_task"] = "Görev Ekle";
$strings["delete_tasks"] = "Görevleri Sil";
$strings["assignment_history"] = "Atama Tarihçesi";
$strings["assigned_on"] = "'e Atandý";
$strings["assigned_by"] = "tarafýndan atandý";
$strings["to"] = "'e";
$strings["comment"] = "Yorum";
$strings["task_assigned"] = "Görevin atandýðý kiþi : ";
$strings["task_unassigned"] = "Görev Tanýmsýz'a atandý (Tanýmsýz)";
$strings["edit_multiple_tasks"] = "Çoklu Görevleri Düzenle";
$strings["tasks_selected"] = "adet görev seçildi. Bu görevler için yeni deðerler seçin, veya [Deðiþiklik Yok] seçerek mevcut deðerleri koruyun.";
$strings["assignment_comment"] = "Atama Yorumu";
$strings["no_change"] = "[Deðiþiklik Yok]";
$strings["my_discussions"] = "Benim Tartýþmalarým";
$strings["discussions"] = "Tartýþmalar";
$strings["delete_discussions"] = "Tartýþmalarý sil";
$strings["delete_discussions_note"] = "Not: Silindikten sonra Tartýþmalar yeniden açýlamaz.";
$strings["topic"] = "Konu";
$strings["posts"] = "Mesajlar";
$strings["latest_post"] = "En Son Mesaj";
$strings["my_reports"] = "Benim Raporlarým";
$strings["reports"] = "Raporlar";
$strings["create_report"] = "Rapor Oluþtur";
$strings["report_intro"] = "Görev raporlama parametrelerini burda seçin ve raporunuzu çalýþtýrdýktan sonra sonuçlar sayfasýnda sorgulamayý kaydedin.";
$strings["admin_intro"] = "Proje ayarlarý ve konfigürasyonu.";
$strings["copy_of"] = "Kopyasý ";
$strings["add"] = "Ekle";
$strings["delete"] = "Sil";
$strings["remove"] = "Çýkart";
$strings["copy"] = "Kopyala";
$strings["view"] = "Görüntüle";
$strings["edit"] = "Düzenle";
$strings["update"] = "Güncelle";
$strings["details"] = "Detaylar";
$strings["none"] = "Hiçbiri";
$strings["close"] = "Kapat";
$strings["new"] = "Yeni";
$strings["select_all"] = "Hepsini Seç";
$strings["unassigned"] = "Atanmamýþ";
$strings["administrator"] = "Ýdareci";
$strings["my_projects"] = "Benim Projelerim";
$strings["project"] = "Proje";
$strings["active"] = "Aktif";
$strings["inactive"] = "Pasif";
$strings["project_id"] = "Proje No";
$strings["edit_project"] = "Projeyi Düzenle";
$strings["copy_project"] = "Projeyi Kopyala";
$strings["add_project"] = "Proje Ekle";
$strings["clients"] = "Müþteriler";
$strings["organization"] = "Müþteri Organizasyonu";
$strings["client_projects"] = "Müþteri Projeleri";
$strings["client_users"] = "Müþteri Kullanýcýlarý";
$strings["edit_organization"] = "Müþteri Organizasyonu Düzenle";
$strings["add_organization"] = "Müþteri Organizasyonu Ekle";
$strings["organizations"] = "Müþteri Organizasyonlarý";
$strings["info"] = "Bilgi";
$strings["status"] = "Durum";
$strings["owner"] = "Sahibi";
$strings["home"] = "Ana Sayfa";
$strings["projects"] = "Projeler";
$strings["files"] = "Dosyalar";
$strings["search"] = "Arama";
$strings["admin"] = "Ýdareci";
$strings["user"] = "Kullanýcý";
$strings["project_manager"] = "Proje Yöneticisi";
$strings["due"] = "beklenen bitiþ";
$strings["task"] = "Görev";
$strings["tasks"] = "Görevler";
$strings["team"] = "Takým";
$strings["add_team"] = "Takým Üyeleri Ekle";
$strings["team_members"] = "Takým Üyeleri";
$strings["full_name"] = "Tam Ýsim";
$strings["title"] = "Ünvan";
$strings["user_name"] = "Kullanýcý Adý";
$strings["work_phone"] = "Ýþ Telefonu";
$strings["priority"] = "Öncelik";
$strings["name"] = "Ýsim";
$strings["id"] = "No";
$strings["description"] = "Açýklama";
$strings["phone"] = "Telefon";
$strings["url"] = "URL";
$strings["address"] = "Adres";
$strings["comments"] = "Yorumlar";
$strings["created"] = "Oluþturuldu";
$strings["assigned"] = "Atandý";
$strings["modified"] = "Deðiþtirildi";
$strings["assigned_to"] = "Atanan kiþi";
$strings["due_date"] = "Beklenen Bitiþ Tarihi";
$strings["estimated_time"] = "Tahmini Süre";
$strings["actual_time"] = "Esas Süre";
$strings["delete_following"] = "Aþaðýdakiler silinsin mi?";
$strings["cancel"] = "Ýptal";
$strings["and"] = "ve";
$strings["administration"] = "Ýdareci";
$strings["user_management"] = "Kullanýcý Yönetimi";
$strings["system_information"] = "Sistem Bilgisi";
$strings["product_information"] = "Ürün Bilgisi";
$strings["system_properties"] = "Sistem Özellikleri";
$strings["create"] = "Oluþtur";
$strings["report_save"] = "Sorgulamayý yeniden çalýþtýrabilmek için bu rapor sorgulamasýný ana sayfanýza kaydedin.";
$strings["report_name"] = "Rapor Adý";
$strings["save"] = "Kaydet";
$strings["matches"] = "Bulundu";
$strings["match"] = "bulundu";
$strings["report_results"] = "Rapor Sonuçlarý";
$strings["success"] = "Baþarý";
$strings["addition_succeeded"] = "Ekleme baþarý ile yapýldý";
$strings["deletion_succeeded"] = "Silme baþarý ile yapýldý";
$strings["report_created"] = "Rapor oluþturuldu";
$strings["deleted_reports"] = "Rapor silindi";
$strings["modification_succeeded"] = "Deðiþtirme baþarý ile yapýldý";
$strings["errors"] = "hata bulundu!";
$strings["blank_user"] = "Kullanýcý bulunamadý.";
$strings["blank_organization"] = "Müþteri organizasyonu bulunamadý.";
$strings["blank_project"] = "Proje Bulunamadý.";
$strings["user_profile"] = "Kullanýcý Profili";
$strings["change_password"] = "Þifre Deðiþtir";
$strings["change_password_user"] = "Kullanýcýnýn þifresini deðiþtir.";
$strings["old_password_error"] = "Eski girdiðiniz þifre doðru deðildir. Eski þifrenizi yeniden girin.";
$strings["new_password_error"] = "Girdiðiniz her iki þifre birbirini tutmuyor. Yeni þifrenizi tekrar giriniz.";
$strings["notifications"] = "Uyarýlar";
$strings["change_password_intro"] = "Eski þifrenizi yeniden girin ve sonra yeni þifrenizi girerek onaylayýnýz.";
$strings["old_password"] = "Eski Þifre";
$strings["password"] = "Þifre";
$strings["new_password"] = "Yeni Þifre";
$strings["confirm_password"] = "Þifreyi Onayla";
$strings["email"] = "E-Posta";
$strings["home_phone"] = "Ev Telefonu";
$strings["mobile_phone"] = "Cep Telefonu";
$strings["fax"] = "Faks";
$strings["permissions"] = "Yetkiler";
$strings["administrator_permissions"] = "Ýdareci Yetkileri";
$strings["project_manager_permissions"] = "Proje Yöneticisi Yetkileri";
$strings["user_permissions"] = "Kullanýcý Yetkileri";
$strings["account_created"] = "Hesap Oluþturuldu";
$strings["edit_user"] = "Kullanýcýyý Düzenle";
$strings["edit_user_details"] = "Kullanýcý hesabýnýn ayrýntýlarýný düzenle.";
$strings["change_user_password"] = "Kullanýcýnýn þifresini deðiþtir.";
$strings["select_permissions"] = "Bu kullanýcýnýn yetkilerini seç";
$strings["add_user"] = "Kullanýcý Ekle";
$strings["enter_user_details"] = "Oluþturacaðýnýz kullanýcý hesabýnýn detaylarýný giriniz..";
$strings["enter_password"] = "Kullanýcýnýn þifresini giriniz.";
$strings["success_logout"] = "Sistemden baþarý ile çýktýnýz. Aþaðýya kullanýcý adý ve þifrenizi girerek yeniden sisteme giriþ yapabilirsiniz.";
$strings["invalid_login"] = "Girdiðiniz kullanýcý adý ve/veya þifre geçersizdir. Lütfen giriþ bilgilerini tekrar girin.";
$strings["profile"] = "Profil";
$strings["user_details"] = "Kullanýcý hesabý detaylarý.";
$strings["edit_user_account"] = "Kullanýcý hesabý bilgilerini düzenleyin.";
$strings["no_permissions"] = "Bu iþlemi yapabilmek için gerekli yetkiye sahip deðilsiniz.";
$strings["discussion"] = "Tartýþma";
$strings["retired"] = "Emekli";
$strings["last_post"] = "Son Mesaj";
$strings["post_reply"] = "Cevap Ver";
$strings["posted_by"] = "Tarafýndan mesaj gönderildi";
$strings["when"] = "Zamaný";
$strings["post_to_discussion"] = "Tartýþmaya mesaj gönder";
$strings["message"] = "Yazý";
$strings["delete_reports"] = "Raporlarý Sil";
$strings["delete_projects"] = "Projeleri Sil";
$strings["delete_organizations"] = "Müþteri Organizasyonlarýný Sil";
$strings["delete_organizations_note"] = "Not: Bu iþlem bu müþteri organizasyonlarý için bütün müþterilerini silecek ve bu müþteri organizasyonlarýndan bütün açýk projelerin baðlantýsýný kesecektir.";
$strings["delete_messages"] = "Mesajlarý Sil";
$strings["attention"] = "Dikkatine";
$strings["delete_teamownermix"] = "Baþarý ile kaldýrýldý, ama proje sahibi prje takýmýndan kaldýrýlamýyor.";
$strings["delete_teamowner"] = "Proje sahibini proje takýmýndan silemezsiniz.";
$strings["enter_keywords"] = "Anahtar kelimeleri girin";
$strings["search_options"] = "Kelimeler ve Arama Seçenekleri";
$strings["search_note"] = "Arama kutusuna bilgi girmeniz gereklidir.";
$strings["search_results"] = "Arama Sonuçlarý";
$strings["users"] = "Kullanýcýlar";
$strings["search_for"] = "Ara";
$strings["results_for_keywords"] = "Kelimeleri için Arama sonuçlarý";
$strings["add_discussion"] = "Tartýþma Ekle";
$strings["delete_users"] = "Kullanýcý Hesaplarýný Sil";
$strings["reassignment_user"] = "Proje ve Görev Yeniden Atanmasý";
$strings["there"] = "Toplam olarak";
$strings["owned_by"] = "yukarýdaki kullanýcýlara aitir.";
$strings["reassign_to"] = "Kullanýcýlar silmeden önce, bunlarý yeniden ata";
$strings["no_files"] = "Dosyalar baðlantýlý deðildir";
$strings["published"] = "Yayýnlandý";
$strings["project_site"] = "Proje Sitesi";
$strings["approval_tracking"] = "Onay Takibi";
$strings["size"] = "Büyüklük";
$strings["add_project_site"] = "Proje Sitesine Ekle";
$strings["remove_project_site"] = "Proje Sitesinden Kaldýr";
$strings["more_search"] = "Daha fazla arama seçenekleri";
$strings["results_with"] = "Ýle sonuçlarý ara";
$strings["search_topics"] = "Arama Baþlýklarý";
$strings["search_properties"] = "Arama Özellikleri";
$strings["date_restrictions"] = "Tarih Sýnýrlarý";
$strings["case_sensitive"] = "Harf Duyarlý";
$strings["yes"] = "Evet";
$strings["no"] = "Hayýr";
$strings["sort_by"] = "Sýralama seçeneði";
$strings["type"] = "Tip";
$strings["date"] = "Tarih";
$strings["all_words"] = "bütün kelimelerin hepsi";
$strings["any_words"] = "kelimelerden herhangi biri";
$strings["exact_match"] = "kesin eþleþtirme";
$strings["all_dates"] = "Bütün tarihler";
$strings["between_dates"] = "Tarihler arasý";
$strings["all_content"] = "Bütün içerik";
$strings["all_properties"] = "Bütün özellikler";
$strings["no_results_search"] = "Arama sonuç döndürmedi.";
$strings["no_results_report"] = "Rapor sonuç döndürmedi.";
$strings["schema_date"] = "YIL/AY/GÜN";
$strings["hours"] = "saatler";
$strings["choice"] = "Seçenek";
$strings["missing_file"] = "Kayýp dosya !";
$strings["project_site_deleted"] = "Proje sitesi baþarý ile silindi.";
$strings["add_user_project_site"] = "Kullanýcýya proje sitesine eriþme yetkisi baþari ile verildi.";
$strings["remove_user_project_site"] = "Kullanýcý yetkileri baþarý ile kaldýrýldý.";
$strings["add_project_site_success"] = "Proje sitesine ekleme baþarý ile sonuçlandý.";
$strings["remove_project_site_success"] = "Proje sitesinden çýkarma baþarý ile sonuçlandý.";
$strings["add_file_success"] = "Ýliþkilendirilen 1 içerik maddesi.";
$strings["delete_file_success"] = "Ýliþkilendirme kaldýrýlmasý baþarý ile sonuçlandý.";
$strings["update_comment_file"] = "Dosya yorumu baþarý ile güncellendi.";
$strings["session_false"] = "Oturum [Session] hatasý";
$strings["logs"] = "Kütükler [Logs]";
$strings["logout_time"] = "Otomatik çýkýþ";
$strings["noti_foot1"] = "Bu uyarý PhpCollab tarafýndan üretilmiþtir.";
$strings["noti_foot2"] = "PhpCollab Ana Sayfasýný ziyaret için :";
$strings["noti_taskassignment1"] = "Yeni Görev:";
$strings["noti_taskassignment2"] = "Size yeni bir görev atandý:";
$strings["noti_moreinfo"] = "Daha fazla bilgi için ziyaret edin:";
$strings["noti_prioritytaskchange1"] = "Görev önceliði deðiþtirildi:";
$strings["noti_prioritytaskchange2"] = "Aþaðýdaki görevin önceliði deðiþtirildi:";
$strings["noti_statustaskchange1"] = "Görev durumu deðiþti:";
$strings["noti_statustaskchange2"] = "Aþaðýdaki görevin durumu deðiþti:";
$strings["login_username"] = "Bir kullanýcý adý girmelisiniz.";
$strings["login_password"] = "Bir þifre girmelisiniz.";
$strings["login_clientuser"] = "Bu bir müþteri hesabýdýr. Müþteri hesabý ile PhpCollab'a giriþ yapamazsýnýz.";
$strings["user_already_exists"] = "Bu isimde bir kullanýcý zaten var. Lütfen baþka bir kullanýcý adý seçiniz.";
$strings["noti_duedatetaskchange1"] = "Görevin beklenen bitiþ tarihi deðiþti:";
$strings["noti_duedatetaskchange2"] = "Aþaðýdaki görevin beklenen bitiþ tarihi deðiþti:";
$strings["company"] = "Firma";
$strings["show_all"] = "Hepsini Göster";
$strings["information"] = "Bilgi";
$strings["delete_message"] = "Bu mesajý sil";
$strings["project_team"] = "Proje Takýmý";
$strings["document_list"] = "Doküman Listesi";
$strings["bulletin_board"] = "Tartýþma Listesi";
$strings["bulletin_board_topic"] = "Tartýþma Listesi Baþlýðý";
$strings["create_topic"] = "Yeni Baþlýk Oluþtur";
$strings["topic_form"] = "Form Ýçeriði";
$strings["enter_message"] = "Mesajýnýzý Girin";
$strings["upload_file"] = "Dosya Yükle";
$strings["upload_form"] = "Form Yükle";
$strings["upload"] = "Yükle";
$strings["document"] = "Doküman";
$strings["approval_comments"] = "Yorum Onaylarý";
$strings["client_tasks"] = "Müþteri Görevleri";
$strings["team_tasks"] = "Takým Görevleri";
$strings["team_member_details"] = "Proje Takýmý Üyesi Detaylarý";
$strings["client_task_details"] = "Müþteri Görevi Detaylarý";
$strings["team_task_details"] = "Takým Görevi Detaylarý";
$strings["language"] = "Dil";
$strings["welcome"] = "Hoþgeldiniz";
$strings["your_projectsite"] = "Proje Sitesine";
$strings["contact_projectsite"] = "Buradaki bilgiler hakkýnda sorularýnýz var ise,proje yöneticisine baþvurun";
$strings["company_details"] = "Firma Detaylarý";
$strings["database"] = "Veritabaný Yedeklemesi ve Yüklenmesi";
$strings["company_info"] = "Firmanýzýn bilgilerini düzenleyin";
$strings["create_projectsite"] = "Proje Sitesini Oluþturun";
$strings["projectsite_url"] = "Projec Sitesi URL";
$strings["design_template"] = "Tasarým Þablonu";
$strings["preview_design_template"] = "Tasarým Þablonu Görüntüleyin";
$strings["delete_projectsite"] = "Proje Site Silin";
$strings["add_file"] = "Dosya Ekle";
$strings["linked_content"] = "Baðlantýlý Ýçerik";
$strings["edit_file"] = "Dosya detaylarýný düzenle";
$strings["permitted_client"] = "Yetkili Müþteri Kullanýcýlarý";
$strings["grant_client"] = "Proje Sitesini Görüntülemek için Yetki Ver";
$strings["add_client_user"] = "Müþteri Kullanýcýsý Ekle";
$strings["edit_client_user"] = "Müþteri Kullanýcýsý Düzenle";
$strings["client_user"] = "Müþteri Kullanýcýsý";
$strings["client_change_status"] = "Bu görevi bitirdikten sonra, aþaðýdaki durumunuzu deðiþtirin";
$strings["project_status"] = "Proje Durumu";
$strings["view_projectsite"] = "Proje Sitesini Görüntüle";
$strings["enter_login"] = "Kullanýcý adýnýzý girerek yeni þifrenizi alýn";
$strings["send"] = "Gönder";
$strings["no_login"] = "Giriþ bilgisi veritabanýnda  bulunamadý";
$strings["email_pwd"] = "Þifre gönderildi";
$strings["no_email"] = "Kullanýcýn e-posta adresi yok";
$strings["forgot_pwd"] = "Þifreyi unuttum ?";
$strings["project_owner"] = "Sadece kendi projelerinizde deðiþiklik yapabilirsiniz.";
$strings["connected"] = "Baðlantýlý";
$strings["session"] = "Oturum";
$strings["last_visit"] = "Son Ziyaret";
$strings["compteur"] = "Adet";
$strings["ip"] = "Ip";
$strings["task_owner"] = "Bu projenin üyesi deðilsiniz";
$strings["export"] = "Ýhraç";
$strings["browse_cvs"] = "CVS Gez";
$strings["repository"] = "CVS Deposu";
$strings["reassignment_clientuser"] = "Görev Yeniden Atanmasý";
$strings["organization_already_exists"] = "Bu isim sistemde zaten kullanýmda, lütfen baþka bir tane seçin.";
$strings["blank_organization_field"] = "Müþteri organizasyonu ismini girmeniz gereklidir.";
$strings["blank_fields"] = "mecburi alanlar";
$strings["projectsite_login_fails"] = "Kullanýcý adý ve þifresi onaylanamadý.";
$strings["start_date"] = "Baþlangýç Tarihi";
$strings["completion"] = "Bitiþ";
$strings["update_available"] = "Yeni versiyon var!";
$strings["version_current"] = "Þu anda kullandýðýnýz versiyon";
$strings["version_latest"] = "En son versiyon";
$strings["sourceforge_link"] = "Sourceforge üzerindeki project sayfasýna bakýn";
$strings["demo_mode"] = "Demo modu. Ýþlemlere izin verilmez.";
$strings["setup_erase"] = "setup.php dosyasýný silin!!";
$strings["no_file"] = "Dosya seçilmedi";
$strings["exceed_size"] = "Maksimum dosya boyutu aþýldý";
$strings["no_php"] = "Php dosyasýna izin verilmez";
$strings["approval_date"] = "Onay Tarihi";
$strings["approver"] = "Onaylayan";
$strings["error_database"] = "Veritabanýna baðlanýlamadý";
$strings["error_server"] = "Sunucuya baðlanýlamadý";
$strings["version_control"] = "Sürüm Kontrolu";
$strings["vc_status"] = "Durum";
$strings["vc_last_in"] = "En son deðiþiklik tarihi";
$strings["ifa_comments"] = "Onay yorumlarý";
$strings["ifa_command"] = "Onay durumunu deðiþtir";
$strings["vc_version"] = "Sürüm";
$strings["ifc_revisions"] = "Emsal Ýncelemeler";
$strings["ifc_revision_of"] = "Sürüm Ýncelemesi";
$strings["ifc_add_revision"] = "Emsal Ýnceleme ekle";
$strings["ifc_update_file"] = "Dosya güncelle";
$strings["ifc_last_date"] = "Son deðiþiklik tarihi";
$strings["ifc_version_history"] = "Versiyon Tarihçesi";
$strings["ifc_delete_file"] = "Dosyayý ve bütün baðlý versiyon ve incelemeleri sil";
$strings["ifc_delete_version"] = "Seçilen Sürümü Sil";
$strings["ifc_delete_review"] = "Seçilen Ýncelemeyi Sil";
$strings["ifc_no_revisions"] = "Bu dokumanýn þu anda revizyonlarý bulunmamaktadýr";
$strings["unlink_files"] = "Dosyalarý Kaldýr";
$strings["remove_team"] = "Takým Üyelerini Kaldýr";
$strings["remove_team_info"] = "Bu kullanýcýlarý proje takýmýndan kaldýrýlsýn mý?";
$strings["remove_team_client"] = "Proje sitesiniz inceleme yetkisi kaldýrýlsýn mý";
$strings["note"] = "Not";
$strings["notes"] = "Notlar";
$strings["subject"] = "Konu";
$strings["delete_note"] = "Not Giriþleri Silinmesi";
$strings["add_note"] = "Not Giriþi Ekle";
$strings["edit_note"] = "Not Giriþi Düzenle";
$strings["version_increm"] = "Sürüm deðiþikliðinin uygulanacaðýný seçin:";
$strings["url_dev"] = "Geliþtirme sitesi url";
$strings["url_prod"] = "Bitiþ sitesi url";
$strings["note_owner"] = "Sadece kendi notlarýnýzý deðiþtirebilirsiniz.";
$strings["alpha_only"] = "Giriþte sadece harf-rakamlar kullanýlabilir";
$strings["edit_notifications"] = "E-mail Uyarýlarýný düzenle";
$strings["edit_notifications_info"] = "E-Posta uyarýsý almak istediðiniz olaylarý seçin.";
$strings["select_deselect"] = "Ýþaretle/Hepsini Temizle";
$strings["noti_addprojectteam1"] = "Proje takýmýna eklenen:";
$strings["noti_addprojectteam2"] = "Proje takýmýna eklendiniz :";
$strings["noti_removeprojectteam1"] = "Proje takýmýndan kaldýrýlan :";
$strings["noti_removeprojectteam2"] = "Proje takýmýndan kaldýrýldýnýz :";
$strings["noti_newpost1"] = "Yeni Mesaj :";
$strings["noti_newpost2"] = "Aþaðýdaki tartýþmaya yeni mesaj eklendi :";
$strings["edit_noti_taskassignment"] = "Bana yeni bir görev atandý.";
$strings["edit_noti_statustaskchange"] = "Görevlerimden bir tanesinin durumu deðiþti.";
$strings["edit_noti_prioritytaskchange"] = "Görevlerimden bir tanesinin önceliði deðiþti.";
$strings["edit_noti_duedatetaskchange"] = "Görevlerimden bir tanesinin beklenen bitiþ tarihi deðiþti.";
$strings["edit_noti_addprojectteam"] = "Proke takýmýna eklendim.";
$strings["edit_noti_removeprojectteam"] = "Proke takýmýndan çýkartýldým.";
$strings["edit_noti_newpost"] = "Tartýþmaya yeni bir mesaj eklendi.";
$strings["add_optional"] = "Seçmeli olarak ekle";
$strings["assignment_comment_info"] = "Bu görevin atanmasý ile ilgili yorum ekle";
$strings["my_notes"] = "Benim Notlarým";
$strings["edit_settings"] = "Ayarlarý Düzenle";
$strings["max_upload"] = "Maksimum dosya Boyutu";
$strings["project_folder_size"] = "Proje klasörü boyutu";
$strings["calendar"] = "Takvim";
$strings["date_start"] = "Baþlangýç Tarihi";
$strings["date_end"] = "Bitiþ Tarihi";
$strings["time_start"] = "Baþlangýç Zamaný";
$strings["time_end"] = "Bitiþ Zamaný";
$strings["calendar_reminder"] = "Hatýrlatma";
$strings["shortname"] = "Kýsa isim";
$strings["calendar_recurring"] = "Olay her hafta bugün tekrar eder";
$strings["edit_database"] = "Veritabanýný düzenle";
$strings["noti_newtopic1"] = "Yeni tartýþma :";
$strings["noti_newtopic2"] = "Aþaðýdaki projeye yeni bir tartýþma eklendi :";
$strings["edit_noti_newtopic"] = "Yeni bir tartýþma konusu eklendi.";
$strings["today"] = "Bugün";
$strings["previous"] = "Evvelki";
$strings["next"] = "Sonraki";
$strings["help"] = "Yardým";
$strings["complete_date"] = "Tamamlanma tarihi";
$strings["scope_creep"] = "Alan durumu";
$strings["days"] = "Günler";
$strings["logo"] = "Logo";
$strings["remember_password"] = "Þifreyi hatýrla";
$strings["client_add_task_note"] = "Not: Girilen görev veritabanýna kayýt edilmiþtir, ancak bir takým üyesine atanmasý durumunda burada gözükecektir.!";
$strings["noti_clientaddtask1"] = "Müþteri tarafýndan görev eklendi :";
$strings["noti_clientaddtask2"] = "Proje sitesinden aþaðýdaki projeye müþteri tarafýndan yeni bir görev eklendi :";
$strings["phase"] = "Aþama";
$strings["phases"] = "Aþamalar";
$strings["phase_id"] = "Aþama No";
$strings["current_phase"] = "Aktif Aþama(lar)";
$strings["total_tasks"] = "Toplam Görevler";
$strings["uncomplete_tasks"] = "Tamamlanmamýþ Görevler";
$strings["no_current_phase"] = "Þu anda herhangi bir aþama aktif deðil";
$strings["true"] = "Doðru";

$strings["false"] = "Yanlýþ";
$strings["enable_phases"] = "Aþamalarý Aktif Et";
$strings["phase_enabled"] = "Aþamalar Aktif Edildi";
$strings["order"] = "Sýra";
$strings["options"] = "Seçenekler";
$strings["support"] = "Destek";
$strings["support_request"] = "Destek Talebi";
$strings["support_requests"] = "Destek Talepleri";
$strings["support_id"] = "Destek No";
$strings["my_support_request"] = "Benim Destek Taleplerim";
$strings["introduction"] = "Introduction";
$strings["submit"] = "Gönder";
$strings["support_management"] = "Destek Yönetimi";
$strings["date_open"] = "Açýlýþ Tarihi";
$strings["date_close"] = "Kapanýþ Tarihi";
$strings["add_support_request"] = "Destek Talebi Ekle";
$strings["add_support_response"] = "Destek Talebi Cevabý Ekle";
$strings["respond"] = "Cevap";
$strings["delete_support_request"] = "Destek Talebi silindi";
$strings["delete_request"] = "Destek Talebini sil";
$strings["delete_support_post"] = "Destek mesajýný sil";
$strings["new_requests"] = "Yeni Talepler";
$strings["open_requests"] = "Açýk Talepler";
$strings["closed_requests"] = "Tamamlanmýþ Talepler";
$strings["manage_new_requests"] = "Yeni Talepleri Yönet";
$strings["manage_open_requests"] = "Açýk Talepleri Yönet";
$strings["manage_closed_requests"] = "Kapanmýþ Talepleri Yönet";
$strings["responses"] = "Yanýtlar";
$strings["edit_status"] = "Durumu Düzenle";
$strings["noti_support_request_new2"] = "Destek talebi gönderdiðiniz konu: ";
$strings["noti_support_post2"] = "Destek talebinize yeni bir yanýt eklendi. Lütfen aþaðýdan detaylarý inceleyiniz.";
$strings["noti_support_status2"] = "Destek talebiniz güncellendi. Lütfen aþaðýdan detaylarý inceleyiniz.";
$strings["noti_support_team_new2"] = "Projeye yeni bir destek talebi eklendi: ";
// 2.0
$strings["delete_subtasks"] = "Altgörevleri sil";
$strings["add_subtask"] = "Altgörev ekle";
$strings["edit_subtask"] = "Altgörev düzenle";
$strings["subtask"] = "Altgörev";
$strings["subtasks"] = "Altgörevler";
$strings["show_details"] = "Detaylarý Göster";
$strings["updates_task"] = "Görev Güncelleme Tarihçesi";
$strings["updates_subtask"] = "Altgörev Güncelleme Tarihçesi";
// 2.1
$strings["go_projects_site"] = "Proje sitesine eriþim";
$strings["bookmark"] = "Sýk Kullanýlan";
$strings["bookmarks"] = "Sýk Kullanýlanlar";
$strings["bookmark_category"] = "Kategori";
$strings["bookmark_category_new"] = "Yeni Kategori";
$strings["bookmarks_all"] = "Hepsi";
$strings["bookmarks_my"] = "Benim Sýk Kullanýlanlar";
$strings["my"] = "Benim";
$strings["bookmarks_private"] = "Özel";
$strings["shared"] = "Paylaþýlan";
$strings["private"] = "Özel";
$strings["add_bookmark"] = "Sýk Kullanýlanlara Ekle";
$strings["edit_bookmark"] = "Sýk Kullanýlanlarý Düzenle";
$strings["delete_bookmarks"] = "Sýk Kullanýlanlarý Sil";
$strings["team_subtask_details"] = "Takým Altgörev Detaylarý";
$strings["client_subtask_details"] = "Müþteri Altgörev Detaylarý";
$strings["client_change_status_subtask"] = "Bu altgörevi tamamladýðýnýz zaman aþaðýdan durumunuzu deðiþtirin";
$strings["disabled_permissions"] = "Yetkisiz hesap";
$strings["user_timezone"] = "Zaman Dilimi(GMT)";
// 2.2
$strings["project_manager_administrator_permissions"] = "Proje Yöneticisi Ýdarecisi";
$strings["bug"] = "Arýza Takibi";
// 2.3
$strings["report"] = "Report";
$strings["license"] = "License";
// 2.4
$strings["settings_notwritable"] = "Settings.php file is not writable";

?>
Return current item: NetOffice