Location: PHPKode > projects > NetOffice > netoffice/languages/lang_lv.php
<?php // $Revision: 1.3 $
/* vim: set expandtab ts=4 sw=4 sts=4: */

/**
 * $Id: lang_lv.php,v 1.3 2003/11/22 15:14:36 madbear Exp $
 * 
 * Copyright (c) 2003 by the NetOffice developers
 * 
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 */
// translator(s): Krisjanis Berzins <hide@address.com>
$setCharset = "WINDOWS-1257";

$byteUnits = array('Baiti', 'KB', 'MB', 'GB');

$dayNameArray = array(1 => "Pirmdiena", 2 => "Otrdiena", 3 => "Treðdiena", 4 => "Ceturtdiena", 5 => "Piektdiena", 6 => "Sestdiena", 7 => "Svçtdiena");

$monthNameArray = array(1 => "Janvâris", "Februâris", "Marts", "Aprîlis", "Maijs", "Jînijs", "Jûlijs", "Augusts", "Septembris", "Oktobris", "Novembris", "Decembris");

$status = array(0 => "Pabeigts (Klients)", 1 => "Pabeigts", 2 => "Nav uzsâkts", 3 => "Atvçrts", 4 => "Neaktîvs");

$profil = array(0 => "Administrâtors", 1 => "Projektu Vadîtâjs", 2 => "Lietotâjs", 3 => "Klienta Lietotâjs", 4 => "Atstâdinâts", 5 => "Projektu Vadîtâjs - Administrâtors");

$priority = array(0 => "Neitrâla", 1 => "Ïoti zema", 2 => "Zema", 3 => "Vidçja", 4 => "Augsta", 5 => "Ïoti augsta");

$statusTopic = array(0 => "Aizvçrts", 1 => "Atvçrts");
$statusTopicBis = array(0 => "Jâ", 1 => "Nç");

$statusPublish = array(0 => "Jâ", 1 => "Nç");

$statusFile = array(0 => "Apstiprinâts", 1 => "Apstiprinâts Ar Izmaiòâm", 2 => "Nepiecieðams Apstiprinâjums", 3 => "Apstiprinâjums Nav Nepiecieðams", 4 => "Neapstiprinâts");

$phaseStatus = array(0 => "Neiesâkts", 1 => "Atvçrts", 2 => "Pabeigts", 3 => "Uz laiku atlikts");

$requestStatus = array(0 => "Jauns", 1 => "Atvçrts", 2 => "Pabeigts");

$strings["please_login"] = "Lûdzu autorizçjieties";
$strings["requirements"] = "Sistçmas prasîbas";
$strings["login"] = "Ieeja";
$strings["no_items"] = "Nav informâcijas";
$strings["logout"] = "Izeja";
$strings["preferences"] = "Uzstâdîjumi";
$strings["my_tasks"] = "Mani Uzdevumi";
$strings["edit_task"] = "Labot Uzdevumu";
$strings["copy_task"] = "Kopçt Uzdevumu";
$strings["add_task"] = "Pievienot Uzdevumu";
$strings["delete_tasks"] = "Izdzçst Uzdevumu";
$strings["assignment_history"] = "Pieðíirðanas Vçsture";
$strings["assigned_on"] = "Pieðíirts";
$strings["assigned_by"] = "Pieðíîra";
$strings["to"] = "Kam";
$strings["comment"] = "Komentâri";
$strings["task_assigned"] = "Uzdevums pieðíirts ";
$strings["task_unassigned"] = "Uzdevums nav nevienam pieðíirts (Nepieðíirts)";
$strings["edit_multiple_tasks"] = "Labot Vairâkus Uzdevumus";
$strings["tasks_selected"] = "uzdevumi izvçlçti. Izvçlieties jaunas uzdevumu vçrtîbas vai arî [Nemainît] lai atstâtu paðreizçâjas.";
$strings["assignment_comment"] = "Uzdevuma Komentârs";
$strings["no_change"] = "[Nemainît]";
$strings["my_discussions"] = "Manas Diskusijas";
$strings["discussions"] = "Diskusijas";
$strings["delete_discussions"] = "Izdzçst Diskusijas";
$strings["delete_discussions_note"] = "Piezîme: Nevar atvçrt diskusijas, ja tâs jau izdzçstas.";
$strings["topic"] = "Temats";
$strings["posts"] = "Ziòas";
$strings["latest_post"] = "Pçdçjâ Ziòa";
$strings["my_reports"] = "Manas Atskaites";
$strings["reports"] = "Atskaites";
$strings["create_report"] = "Taisît Atskaiti";
$strings["report_intro"] = "Izvçlities uzdevumu atskaites parametrus un saglabâjiet pieprasîjumu pçc atskaites saòemðanas rezultâtu lapâ.";
$strings["admin_intro"] = "Projekta iestâdîjumi un konfigurâcija.";
$strings["copy_of"] = "Kopija no ";
$strings["add"] = "Pievienot";
$strings["delete"] = "Dzçst";
$strings["remove"] = "Izòemt";
$strings["copy"] = "Kopçt";
$strings["view"] = "Skatît";
$strings["edit"] = "Labot";
$strings["update"] = "Atjaunot";
$strings["details"] = "Detaïas";
$strings["none"] = "Nav";
$strings["close"] = "Aizvçrt";
$strings["new"] = "Jauns";
$strings["select_all"] = "Izvçlçties visus";
$strings["unassigned"] = "Nepieðíirts";
$strings["administrator"] = "Administrâtors";
$strings["my_projects"] = "Mani Projekti";
$strings["project"] = "Projekts";
$strings["active"] = "Aktîvie";
$strings["inactive"] = "Neaktîvie";
$strings["project_id"] = "Projekta ID";
$strings["edit_project"] = "Labot Projektu";
$strings["copy_project"] = "Kopçt Projektu";
$strings["add_project"] = "Pievienot Projektu";
$strings["clients"] = "Klienti";
$strings["organization"] = "Klienta Organizâcija";
$strings["client_projects"] = "Klienta Projekti";
$strings["client_users"] = "Klienta Lietotâji";
$strings["edit_organization"] = "Labot Klientu Organizâcijas";
$strings["add_organization"] = "Pievienot Klientu Organizâcijas";
$strings["organizations"] = "Klientu Organizâcijas";
$strings["info"] = "Info";
$strings["status"] = "Statuss";
$strings["owner"] = "Îpaðnieks";
$strings["home"] = "Sâkums";
$strings["projects"] = "Projekti";
$strings["files"] = "Faili";
$strings["search"] = "Meklçt";
$strings["admin"] = "Administrçt";
$strings["user"] = "Lietotâjs";
$strings["project_manager"] = "Projektu vadîtâjs";
$strings["due"] = "Termiòð";
$strings["task"] = "Uzdevums";
$strings["tasks"] = "Uzdevumi";
$strings["team"] = "Komanda";
$strings["add_team"] = "Pievienot Komandas Biedrus";
$strings["team_members"] = "Komandas Biedri";
$strings["full_name"] = "Pilns vârds";
$strings["title"] = "Amats";
$strings["user_name"] = "Lietotâja vârds";
$strings["work_phone"] = "Darba tâlrunis";
$strings["priority"] = "Prioritâte";
$strings["name"] = "Nosaukums";
$strings["id"] = "ID";
$strings["description"] = "Apraksts";
$strings["phone"] = "Tâlrunis";
$strings["url"] = "URL";
$strings["address"] = "Addrese";
$strings["comments"] = "Komentâri";
$strings["created"] = "Radîts";
$strings["assigned"] = "Pieðíirts";
$strings["modified"] = "Labots";
$strings["assigned_to"] = "Izpildîtâjs";
$strings["due_date"] = "Termiòð";
$strings["estimated_time"] = "Paredzçtais laiks";
$strings["actual_time"] = "Patiesais laiks";
$strings["delete_following"] = "Izdzçst sekojoðo?";
$strings["cancel"] = "Atcelt";
$strings["and"] = "un";
$strings["administration"] = "Administrâcija";
$strings["user_management"] = "Lietotâju Vadîba";
$strings["system_information"] = "Sistçmas Informâcija";
$strings["product_information"] = "Produkta Informâcija";
$strings["system_properties"] = "Sistçmas parametri";
$strings["create"] = "Izveidot";
$strings["report_save"] = "Saglabâjiet ðo atskaites pieprasîjumu lapâ, lai vçlâk to varat atkârtot.";
$strings["report_name"] = "Atskaites nosaukums";
$strings["save"] = "Saglabât";
$strings["matches"] = "Sakritîbas";
$strings["match"] = "Sakritîba";
$strings["report_results"] = "Atskaites rezultâti";
$strings["success"] = "Veiksmîgi";
$strings["addition_succeeded"] = "Veiksmîgi izveidots";
$strings["deletion_succeeded"] = "Veiksmîgi izdzçsts";
$strings["report_created"] = "Izgatavotâs atskaites";
$strings["deleted_reports"] = "Izdzçstâs atskaites";
$strings["modification_succeeded"] = "Veiksmîgi izmainîts";
$strings["errors"] = "Atrastas kïûdas!";
$strings["blank_user"] = "Lietotâjs nav atrasts.";
$strings["blank_organization"] = "Nevar atrasts klienta organizâciju.";
$strings["blank_project"] = "Nevar atrast projektu.";
$strings["user_profile"] = "Lietotâja Profils";
$strings["change_password"] = "Mainît Paroli";
$strings["change_password_user"] = "Mainît lietotâja paroli.";
$strings["old_password_error"] = "Vecâ parole ievadîta nepareizi. Lûdzu mçìiniet vçlreiz.";
$strings["new_password_error"] = "Ievadîtâs paroles atðíiras. Lûdzu ievadiet jaunâs paroles vçlreiz.";
$strings["notifications"] = "Ziòoðana";
$strings["change_password_intro"] = "Iveadiet paðreizçjo (veco) paroli, pçc tam jauno un apstipriniet to.";
$strings["old_password"] = "Vecâ parole";
$strings["password"] = "Parole";
$strings["new_password"] = "Jaunâ Parole";
$strings["confirm_password"] = "Apstipriniet Paroli";
$strings["email"] = "E-pasts";
$strings["home_phone"] = "Mâjas Tâlrunis";
$strings["mobile_phone"] = "Mobilais";
$strings["fax"] = "Fakss";
$strings["permissions"] = "Tiesîbas";
$strings["administrator_permissions"] = "Administrâtora Tiesîbas";
$strings["project_manager_permissions"] = "Projektu Vadîtâja Tiesîbas";
$strings["user_permissions"] = "Lietotâja Tiesîbas";
$strings["account_created"] = "Konts Izveidots";
$strings["edit_user"] = "Labot Lietotâju";
$strings["edit_user_details"] = "Labot ði konta detaïas.";
$strings["change_user_password"] = "Mainît lietotâja paroli.";
$strings["select_permissions"] = "Uzstâdît ðî lietotâja tiesîbas";
$strings["add_user"] = "Pievienot Lietotâju";
$strings["enter_user_details"] = "Ievadiet detaïas lietotâja kontam, kuru taisât.";
$strings["enter_password"] = "Ievadît lietotâja paroli.";
$strings["success_logout"] = "Esat veiksmîgi izgâjis no sistçmas. Lai ieetu atpakaï sistçmâ, ievadiet lietotâja vârdu un paroli zemâk.";
$strings["invalid_login"] = "Ivadîtâ parole un/vai lietotâja vârds ir nepareizs. Lûdzu autorizçtjieties vçlreiz.";
$strings["profile"] = "Profîls";
$strings["user_details"] = "Lietotâja konta detaïas.";
$strings["edit_user_account"] = "Labot sava konta detaïas.";
$strings["no_permissions"] = "Jums nav atïaujas uz ðo darbîbu.";
$strings["discussion"] = "Diskusija";
$strings["retired"] = "Noslçgts";
$strings["last_post"] = "Pçdçjais Ziòojums";
$strings["post_reply"] = "Atbildçt";
$strings["posted_by"] = "Pievienoja";
$strings["when"] = "Kad";
$strings["post_to_discussion"] = "Ievietot Diskusijâ";
$strings["message"] = "Ziòojums";
$strings["delete_reports"] = "Izdzçst Atskaites";
$strings["delete_projects"] = "Izdzçst Projektus";
$strings["delete_organizations"] = "Izdzçst Klientu Organizâcijas";
$strings["delete_organizations_note"] = "Piezîme: Ar ðo tiks izdzçsti visi klienta lietotâji iezîmçtajâm klientu organizâcijâm, kâ arî atsaistîti visi atvçrtie projekti no ðîm klientu organizâcijâm.";
$strings["delete_messages"] = "Izdzçst Ziòojumus";
$strings["attention"] = "Uzmanîbu";
$strings["delete_teamownermix"] = "Dzçðana veiksmîga, taèu projekta îpaðnieks nevar tikt izmests no projekta komandas.";
$strings["delete_teamowner"] = "Projekta îpaðnieku no projekta komandas izmest nvar.";
$strings["enter_keywords"] = "Ievadît atslçgvârdus";
$strings["search_options"] = "Atslçgvârdu un Meklçðanas Iespçjas";
$strings["search_note"] = "Jâvievada informâcija Ko moklçt ievadlaukâ.";
$strings["search_results"] = "Meklçðanas Rezultâti";
$strings["users"] = "Lietotâji";
$strings["search_for"] = "Ko Meklçt";
$strings["results_for_keywords"] = "Meklçt atslçgvârdus rezultâtos";
$strings["add_discussion"] = "Pievienot Diskusiju";
$strings["delete_users"] = "Izdzçst Lietotâja Kontus";
$strings["reassignment_user"] = "Projektu un Uzdevumu Pârdalîðana";
$strings["there"] = "Ðeit ir";
$strings["owned_by"] = "piederoði augstâkminçtajiem lietotâjiem.";
$strings["reassign_to"] = "Pirms dzçst lietotâjus, pieðíiriet tos ðim";
$strings["no_files"] = "Nav saistîtu failu";
$strings["published"] = "Publicçts";
$strings["project_site"] = "Projekta lapa";
$strings["approval_tracking"] = "Apstriprinâjumu Sekoðana";
$strings["size"] = "Izmçrs";
$strings["add_project_site"] = "Pievienot Projektu Lapai";
$strings["remove_project_site"] = "Izòemt no Projekta Lapas";
$strings["more_search"] = "Papildus Meklçðanas Iespçjas";
$strings["results_with"] = "Atgriezt Rezultâtus Ar";
$strings["search_topics"] = "Meklçðanas Tçmas";
$strings["search_properties"] = "Meklçðanas Îpaðîbas";
$strings["date_restrictions"] = "Datuma Ierobeþojumi";
$strings["case_sensitive"] = "Reìistra jutîgs";
$strings["yes"] = "Jâ";
$strings["no"] = "Nç";
$strings["sort_by"] = "Kârtot pçc";
$strings["type"] = "Veids";
$strings["date"] = "Datums";
$strings["all_words"] = "visus vârdus";
$strings["any_words"] = "jebkuru no vârdiem";
$strings["exact_match"] = "precîzu frâzi";
$strings["all_dates"] = "Visus datumus";
$strings["between_dates"] = "Starp datumiem";
$strings["all_content"] = "Visâ saturâ";
$strings["all_properties"] = "Visas îpaðîbas";
$strings["no_results_search"] = "Nekas nav atrodams.";
$strings["no_results_report"] = "Atskaite neatgrieza rezultâtus.";
$strings["schema_date"] = "GGGG/MM/DD";
$strings["hours"] = "stundas";
$strings["choice"] = "Izvçle";
$strings["missing_file"] = "Trûkst fails !";
$strings["project_site_deleted"] = "Projekta lapa tika veiksmîgi izdzçsta.";
$strings["add_user_project_site"] = "Lietotâjam veiksmîgi pieðíirtas tiesîbas piekïût Projekta Lapai.";
$strings["remove_user_project_site"] = "Lietotâja tiesîbas veiksmîgi atòemtas.";
$strings["add_project_site_success"] = "Pievienoðanas projekta lapai notika veiksmîgi.";
$strings["remove_project_site_success"] = "Izòemðana no projekta lapas notika veiksmîgi.";
$strings["add_file_success"] = "Piesaistîta 1 satura vienîba.";
$strings["delete_file_success"] = "Atsaistîðana veiksmîga.";
$strings["update_comment_file"] = "Faila komentârs atjauninâts veiksmîgi.";
$strings["session_false"] = "Sesijas kïûda";
$strings["logs"] = "Reìistri";
$strings["logout_time"] = "Automâtiskâ Izieðana";
$strings["noti_foot1"] = "Pziòojumu ìenerçja PhpCollab.";
$strings["noti_foot2"] = "Lai apskatîtu savu PhpCollab lapu, ejiet uz:";
$strings["noti_taskassignment1"] = "Jauns Uzdevums:";
$strings["noti_taskassignment2"] = "Jums pieðíirts uzdevums:";
$strings["noti_moreinfo"] = "Sîkâkai informâcijai, ejiet uz:";
$strings["noti_prioritytaskchange1"] = "Mainîta uzdevuma prioritâte:";
$strings["noti_prioritytaskchange2"] = "Ðim uzdevumam mainîjusies prioritâte:";
$strings["noti_statustaskchange1"] = "Uzdevuma statuss mainîts:";
$strings["noti_statustaskchange2"] = "Ðim uzdevumam mainîts statuss:";
$strings["login_username"] = "Jâievada lietotâja vârds.";
$strings["login_password"] = "Lûdzu ievadiet paroli.";
$strings["login_clientuser"] = "Ðis ir klienta lietotâja konts. Jûs nevarat piekïût PhpCollab ar klienta lietotâja kontu.";
$strings["user_already_exists"] = "Lietotâjs ar ðâdu vârdu jau eksistç. Lûdzu izvçlieties kâdu no vârda variâcijâm.";
$strings["noti_duedatetaskchange1"] = "Uzdevuma termiòð mainîts:";
$strings["noti_duedatetaskchange2"] = "Sekojoðajam uzdevumam mainîjies termiòð:";
$strings["company"] = "Kompânija";
$strings["show_all"] = "Râdît visus";
$strings["information"] = "Informâcija";
$strings["delete_message"] = "Izdzçst ðo ziòojumu";
$strings["project_team"] = "Projekta Komanda";
$strings["document_list"] = "Dokumentu Saraksts";
$strings["bulletin_board"] = "Ziòojumu Dçlis";
$strings["bulletin_board_topic"] = "Ziòojumu Dçïa Temats";
$strings["create_topic"] = "Veidot Jaunu Tematu";
$strings["topic_form"] = "Temata Forma";
$strings["enter_message"] = "Ievadiet savu sakâmo";
$strings["upload_file"] = "Uzlâdçt failu";
$strings["upload_form"] = "Uzlâdes Forma";
$strings["upload"] = "Uzlâdçt";
$strings["document"] = "Dokuments";
$strings["approval_comments"] = "Apstiprinâjuma komentâri";
$strings["client_tasks"] = "Klienta Uzdevumi";
$strings["team_tasks"] = "Komandas Uzdevumi";
$strings["team_member_details"] = "Projekta Komandas Biedra Detaïas";
$strings["client_task_details"] = "Klienta Uzdevuma Detaïas";
$strings["team_task_details"] = "Komandas Uzdevuma Detaïas";
$strings["language"] = "Valoda";
$strings["welcome"] = "Sveicinâti";
$strings["your_projectsite"] = "Jûsu Projektu Lapâ";
$strings["contact_projectsite"] = "Ja Jums ir kâdi jautâjumi par ðo sistçmu vai ðeit pieejamo informâciju, sazinieties ar projekta vadîtâju";
$strings["company_details"] = "Kompânijas detaïas";
$strings["database"] = "Arhivçt un atjaunot datu bâzi";
$strings["company_info"] = "Labot informâciju par jûsu kompâniju";
$strings["create_projectsite"] = "Taisît Projekta Lapu";
$strings["projectsite_url"] = "Projekta Lapas URL";
$strings["design_template"] = "Dizaina Paraugs";
$strings["preview_design_template"] = "Pârbaudît Parauga Dizainu";
$strings["delete_projectsite"] = "Izdzçst Projekta Lapu";
$strings["add_file"] = "Pievienot Failu";
$strings["linked_content"] = "Saistîtais Saturs";
$strings["edit_file"] = "Labot fila detaïas";
$strings["permitted_client"] = "Atïautie Klienta Lietotâji";
$strings["grant_client"] = "Dot Tiesîbas apskatît Projekta Lapu";
$strings["add_client_user"] = "Pievienot Klienta Lietotâju";
$strings["edit_client_user"] = "Labot Klienta Lietotâju";
$strings["client_user"] = "Klienta Lietotâjs";
$strings["client_change_status"] = "Kad pabeidzat uzdevumu, nomainiet statusu apakðâ";
$strings["project_status"] = "Projekta Statuss";
$strings["view_projectsite"] = "Apskatît Projekta Lapu";
$strings["enter_login"] = "Lai saòemtu jaunu paroli, ievadiet informâciju";
$strings["send"] = "Nosûtît";
$strings["no_login"] = "Datubâzç nav tâda konta";
$strings["email_pwd"] = "Parole nosûtîta";
$strings["no_email"] = "Lietotâjs bez e-pasta";
$strings["forgot_pwd"] = "Aizmrsât paroli ?";
$strings["project_owner"] = "Jûs varat labot tikai savus projektus.";
$strings["connected"] = "Pievienojies";
$strings["session"] = "Sesija";
$strings["last_visit"] = "Pçdçjais apmeklçjums";
$strings["compteur"] = "Skaits";
$strings["ip"] = "Ip";
$strings["task_owner"] = "Jûs neesat ðî projekta komandâ";
$strings["export"] = "Eksportçt";
$strings["browse_cvs"] = "Apskatît CVS";
$strings["repository"] = "CVS Krâtuve";
$strings["reassignment_clientuser"] = "Uzdevuma Pârðíirðana";
$strings["organization_already_exists"] = "Ðâds nosaukums jau eksistç sistçmâ. Lûdzu izvçlieties citu.";
$strings["blank_organization_field"] = "Ievadiet klienta organizâcijas nosaukumu.";
$strings["blank_fields"] = "obligâtie lauki";
$strings["projectsite_login_fails"] = "Nevaram apstirpinât ðadu lietotâja vârda un paroles kombinâciju.";
$strings["start_date"] = "Starta datums";
$strings["completion"] = "Norise";
$strings["update_available"] = "Ir pieejami papildinâjumi!";
$strings["version_current"] = "Paðlaik lietojas versiju";
$strings["version_latest"] = "Pçdçjâ versija ir";
$strings["sourceforge_link"] = "Apskatît projekta lapu uz Sourceforge";
$strings["demo_mode"] = "Demo reþîms. Darbîba nav atïauta.";
$strings["setup_erase"] = "Izdzçsiet setup.php!!";
$strings["no_file"] = "Nav izvçlçts neviens fails";
$strings["exceed_size"] = "Pârkâpts maksimâlâ faila izmçrs";
$strings["no_php"] = "Php faili nav atïauti";
$strings["approval_date"] = "Apstiprinâjuma datums";
$strings["approver"] = "Apstiprinâtâjs";
$strings["error_database"] = "Nevar pievienoties datu bâzei";
$strings["error_server"] = "Nevar pievienoties serverim";
$strings["version_control"] = "Versiju kontrole";
$strings["vc_status"] = "Statuss";
$strings["vc_last_in"] = "Pçdçjâs izmaiòas";
$strings["ifa_comments"] = "Apstiprinâjuma komentâri";
$strings["ifa_command"] = "Mainît apstriprinâjuma statusu";
$strings["vc_version"] = "Versija";
$strings["ifc_revisions"] = "Apskati";
$strings["ifc_revision_of"] = "Apskats versijai";
$strings["ifc_add_revision"] = "Pievienot Apskatu";
$strings["ifc_update_file"] = "Papildinât failu";
$strings["ifc_last_date"] = "Pçdçjâs izmaiòas";
$strings["ifc_version_history"] = "Versiju Vçsture";
$strings["ifc_delete_file"] = "Izdzçst failu un visas tâ apakðversijas un apskatus";
$strings["ifc_delete_version"] = "Izdzçst Iezîmçto Versiju";
$strings["ifc_delete_review"] = "Izdzçst Iezîmçto Apskatu";
$strings["ifc_no_revisions"] = "Dokumentam nav nevienas revîzijas";
$strings["unlink_files"] = "Atsaistît Failus";
$strings["remove_team"] = "Izmest Komandas Biedrus";
$strings["remove_team_info"] = "Izmest ðos lietotâjus no projekta komandas?";
$strings["remove_team_client"] = "Atòemts Tiesîbas uz Piekïuvi Projekta Lapai.";
$strings["note"] = "Piezîme";
$strings["notes"] = "Piezîmes";
$strings["subject"] = "Subjekts";
$strings["delete_note"] = "Izdzçst Piezîmes";
$strings["add_note"] = "Pievienot Piezîmi";
$strings["edit_note"] = "Labot Piezîmi";
$strings["version_increm"] = "Izvçlieties pielietojamo versiju maiòas formu:";
$strings["url_dev"] = "Izstrâdes lapas URL";
$strings["url_prod"] = "Gatavâs lapas URL";
$strings["note_owner"] = "Izmaiòas varat izdarît tikai savâs piezîmçs.";
$strings["alpha_only"] = "Iespçjami tikai burti un cipari";
$strings["edit_notifications"] = "Labot E-pasta Ziòojumus";
$strings["edit_notifications_info"] = "Izvçlieties notikumus, par kuriem vçlaties tikt informçts pa E-Pastu.";
$strings["select_deselect"] = "Iezîmçt/Notîrît Visus";
$strings["noti_addprojectteam1"] = "Pievienots projekta komandâ :";
$strings["noti_addprojectteam2"] = "Jûs tikât pievienots projekta komandâ :";
$strings["noti_removeprojectteam1"] = "Izmests no projekta komandas :";
$strings["noti_removeprojectteam2"] = "Jûs tikât izmests no projekta komandas :";
$strings["noti_newpost1"] = "Jauns ziòojums :";
$strings["noti_newpost2"] = "Sekojoðajâ diskusijâ ir jauns ziòojums :";
$strings["edit_noti_taskassignment"] = "Man ir uzradies jauns uzdevums.";
$strings["edit_noti_statustaskchange"] = "Kâdam no maniem uzdevumiem mainâs statuss.";
$strings["edit_noti_prioritytaskchange"] = "Kâdam no maniem uzdevumiem mainâs prioritâte.";
$strings["edit_noti_duedatetaskchange"] = "Kâdam no maniem uzdevumiem mainâs termiòð.";
$strings["edit_noti_addprojectteam"] = "Tieku pievienots projekta komandai.";
$strings["edit_noti_removeprojectteam"] = "Tieku izmests no projekta komandas.";
$strings["edit_noti_newpost"] = "Diskusijâ jauns ziòojums.";
$strings["add_optional"] = "Pievienot papildus";
$strings["assignment_comment_info"] = "Pievienot komentârus par ðî uzdevuma izpildi";
$strings["my_notes"] = "Manas Piezîmes";
$strings["edit_settings"] = "Labot uzstâdîjumus";
$strings["max_upload"] = "Maksimâlais faila izmçrs";
$strings["project_folder_size"] = "Projekta mapes izmçrs";
$strings["calendar"] = "Kalendârs";
$strings["date_start"] = "Starta datums";
$strings["date_end"] = "Beigu datums";
$strings["time_start"] = "Starta laiks";
$strings["time_end"] = "Beigu laiks";
$strings["calendar_reminder"] = "Atgâdinâtâjs";
$strings["shortname"] = "Îss nosaukums";
$strings["calendar_recurring"] = "Notikums parâdâs katru nedçïu ðajâ dienâ";
$strings["edit_database"] = "Labot datu bâzi";
$strings["noti_newtopic1"] = "Jauna diskusija :";
$strings["noti_newtopic2"] = "Sekojoðajam projektam pievienota jauna diskusija :";
$strings["edit_noti_newtopic"] = "Pievienots jauns diskusijas temats.";
$strings["today"] = "Ðodien";
$strings["previous"] = "Iepriekðçjais";
$strings["next"] = "Nâkoðais";
$strings["help"] = "Palîdzîba";
$strings["complete_date"] = "Pabeigðanas datums";
$strings["scope_creep"] = "Laika nobîde";
$strings["days"] = "Dienas";
$strings["logo"] = "Logo";
$strings["remember_password"] = "Atcerçties Paroli";
$strings["client_add_task_note"] = "Piezîme: Ievadîtais uzdevums ir reìistrçts datu bâzç, taèu ðeit parâdâs tikai tad, ja kâdam ir pieðíirts!";
$strings["noti_clientaddtask1"] = "Uzdevumu pievienojis Klients :";
$strings["noti_clientaddtask2"] = "Klients Projekta Lapâ pievienojis jaunu uzdevumu ðim projektam :";
$strings["phase"] = "Fâze";
$strings["phases"] = "Fâzes";
$strings["phase_id"] = "Fâzes ID";
$strings["current_phase"] = "Aktîvâ(s) fâze(s)";
$strings["total_tasks"] = "Uzdevumi Pavisam";
$strings["uncomplete_tasks"] = "Nepabeigtie Uzdevumi";
$strings["no_current_phase"] = "Paðreiz nav aktîvu fâþu";
$strings["true"] = "True";

$strings["false"] = "False";
$strings["enable_phases"] = "Aktivizçt Fâzes";
$strings["phase_enabled"] = "Fâze Aktivizçta";
$strings["order"] = "Pasûtîjums";
$strings["options"] = "Iespçjas";
$strings["support"] = "Atbalsts";
$strings["support_request"] = "Atbalsta Pieprasîjums";
$strings["support_requests"] = "Atbalsta Pieprasîjumi";
$strings["support_id"] = "Pieprasîjuma ID";
$strings["my_support_request"] = "Mani Atbalsta Pieprasîjumi";
$strings["introduction"] = "Ievads";
$strings["submit"] = "Apstiprinât";
$strings["support_management"] = "Atbalsta Vadîba";
$strings["date_open"] = "Atvçrðanas Datums";
$strings["date_close"] = "Aizvçrðanas Datums";
$strings["add_support_request"] = "Pievienot Atbalsta Pieprasîjumu";
$strings["add_support_response"] = "Pievienot Atbalsta Atbildi";
$strings["respond"] = "Atbildçt";
$strings["delete_support_request"] = "Atbalsta pieprasîjums izdzçsts";
$strings["delete_request"] = "Izdzçst Atbalsta Pieprasîjumu";
$strings["delete_support_post"] = "Izdzçst atbalsta pieprasîjumu";
$strings["new_requests"] = "Jaunie pieprasîjumi";
$strings["open_requests"] = "Atvçrtie pieprasîjumi";
$strings["closed_requests"] = "Atrisinâtie pieprasîjumi";
$strings["manage_new_requests"] = "Izskatît jaunos pieprasîjumus";
$strings["manage_open_requests"] = "Izskatît atvçrtos pieprasîjumus";
$strings["manage_closed_requests"] = "Izskatît atrisinâtos pieprasîjumus";
$strings["responses"] = "Atbildes";
$strings["edit_status"] = "Labot Statusu";
$strings["noti_support_request_new2"] = "Jûs esat nosûtîjis atbalsta pieprasîjumu sakarâ ar : ";
$strings["noti_support_post2"] = "Jûsu atbalsta pieprasîjumam tika pievienota jauna atbilde. Lûdzu apskaties detaïas zemâk.";
$strings["noti_support_status2"] = "Jûsu atbalsta pieprasîjums tika atjaunots. Lûdzu apskaties detaïas zemâk.";
$strings["noti_support_team_new2"] = "Sekojoðajam projektam tika pievienots jauns atbalsta pieprasîjums: ";
$strings["delete_subtasks"] = "Izdzçst apakðuzdevumus";
$strings["add_subtask"] = "Pievienot apakðuzdevumu";
$strings["edit_subtask"] = "Labot apakðuzdevumu";
$strings["subtask"] = "Apakðuzdevums";
$strings["subtasks"] = "Apakðuzdevumi";
$strings["show_details"] = "Râdît detaïas";
$strings["updates_task"] = "Uzdevumu korekciju vçsture";
$strings["updates_subtask"] = "Apakðuzdevumu korekciju vçsture";
$strings["go_projects_site"] = "Atvçrt Projektu Lapu";
$strings["bookmark"] = "Grâmatzîme";
$strings["bookmarks"] = "Grâmatzîmes";
$strings["bookmark_category"] = "Kategorija";
$strings["bookmark_category_new"] = "Jauna kategorija";
$strings["bookmarks_all"] = "Visas";
$strings["bookmarks_my"] = "Manas Grâmatzîmes";
$strings["my"] = "Manas";
$strings["bookmarks_private"] = "Privâtâs";
$strings["shared"] = "Koplietojamâs";
$strings["private"] = "Privâta";
$strings["add_bookmark"] = "Pievienot grâmatzîmi";
$strings["edit_bookmark"] = "Labot grâmatzîmi";
$strings["delete_bookmarks"] = "Izdzçst grâmatzîmes";
$strings["team_subtask_details"] = "Komandas Apakðuzdevuma Detaïas";
$strings["client_subtask_details"] = "Klienta Apakðuzdevuma Detaïas";
$strings["client_change_status_subtask"] = "Nomainiet statusu apakðâ kad pabeidzat ðo apakðuzdevumu";
$strings["disabled_permissions"] = "Atslçgts konts";
$strings["user_timezone"] = "Laika zona (GMT)";
// 2.2
$strings["project_manager_administrator_permissions"] = "Projektu Vadîtâjs - Administrâtors";
$strings["bug"] = "Kïudu Sekoðana";
// 2.3
$strings["report"] = "Atskaite";
$strings["license"] = "License";
// 2.4
$strings["settings_notwritable"] = "nevar pârrakstît failu Settings.php";

?>
Return current item: NetOffice