Location: PHPKode > projects > NetOffice > netoffice/languages/lang_ko.php
<?php // $Revision: 1.3 $
/* vim: set expandtab ts=4 sw=4 sts=4: */

/**
 * $Id: lang_ko.php,v 1.3 2003/11/22 15:14:36 madbear Exp $
 * 
 * Copyright (c) 2003 by the NetOffice developers
 * 
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 */
// translator(s): Andy Choi <hide@address.com>
$setCharset = "EUC-KR";

$byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB');

$dayNameArray = array(1 => "¿ù¿äÀÏ", 2 => "È­¿äÀÏ", 3 => "¼ö¿äÀÏ", 4 => "¸ñ¿äÀÏ", 5 => "±Ý¿äÀÏ", 6 => "Åä¿äÀÏ", 7 => "ÀÏ¿äÀÏ");

$monthNameArray = array(1 => "1¿ù", "2¿ù", "3¿ù", "4¿ù", "5¿ù", "6¿ù", "7¿ù", "8¿ù", "9¿ù", "10¿ù", "11¿ù", "12¿ù",);

$status = array(0 => "¿Ï°á", 1 => "Á¾·á", 2 => "¹Ì½ÃÀÛ", 3 => "ÁøÇà", 4 => "º¸·ù");

$profil = array(0 => "°ü¸®ÀÚ", 1 => "ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸Å´ÏÀú", 2 => "»ç¿ëÀÚ", 3 => "°í°´À¯Àú", 4 => "Disabled", 5 => "Project Manager Administrator");

$priority = array(0 => "°ü°è¾øÀ½", 1 => "¸Å¿ì³·À½", 2 => "³·À½", 3 => "Áß°£", 4 => "³ôÀ½", 5 => "¸Å¿ì³ôÀ½");

$statusTopic = array(0 => "Àá±Ý", 1 => "¿­¸²");
$statusTopicBis = array(0 => "¿¹", 1 => "¾Æ´Ï¿À");

$statusPublish = array(0 => "¿¹", 1 => "¾Æ´Ï¿À");

$statusFile = array(0 => "½ÂÀεÊ", 1 => "º¯°æÈĽÂÀÎ", 2 => "½ÂÀοäû", 3 => "½ÂÀκÒÇÊ¿ä", 4 => "¹Ì½ÂÀÎ");

$phaseStatus = array(0 => "¹Ì½ÃÀÛ", 1 => "Open", 2 => "Á¾·á", 3 => "º¸·ù");

$requestStatus = array(0 => "½Å±Ô", 1 => "¿ÀÇÂ", 2 => "Á¾·á");

$strings["please_login"] = "LoginÇϼ¼¿ä";
$strings["requirements"] = "½Ã½ºÅۿ䱸»çÇ×";
$strings["login"] = "Log In";
$strings["no_items"] = "³»¿ëÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.";
$strings["logout"] = "·Î±×¾Æ¿ô";
$strings["preferences"] = "ȯ°æ";
$strings["my_tasks"] = "³ªÀÇ ÀÛ¾÷";
$strings["edit_task"] = "ÀÛ¾÷¼öÁ¤";
$strings["copy_task"] = "ÀÛ¾÷º¹»ç";
$strings["add_task"] = "ÀÛ¾÷Ãß°¡";
$strings["delete_tasks"] = "ÀÛ¾÷»èÁ¦";
$strings["assignment_history"] = "ÇÒ´çÀÌ·Â";
$strings["assigned_on"] = "Ã¥ÀÓÀÚ";
$strings["assigned_by"] = "ÀÛ¼ºÀÚ";
$strings["to"] = "¹Þ´ÂÀÌ";
$strings["comment"] = "¼³¸í";
$strings["task_assigned"] = "ÇÒ´çµÈ ÀÛ¾÷ ";
$strings["task_unassigned"] = "¹ÌÇÒ´çÀÛ¾÷ ";
$strings["edit_multiple_tasks"] = "º¹¼ö ÀÛ¾÷ ÆíÁý";
$strings["tasks_selected"] = "´ÙÁß¼±ÅÃ. ¿øÇÏ´Â Ç׸ñÀ» º¯°æÇϼ¼¿ä. º¯°æÀ» ¿øÇÏÁö ¾Ê´Â Ç׸ñÀº [ºÒº¯]À» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä.";
$strings["assignment_comment"] = "ÇÒ´ç ¼³¸í";
$strings["no_change"] = "[ºÒº¯]";
$strings["my_discussions"] = "³ªÀÇ À̽´";
$strings["discussions"] = "À̽´";
$strings["delete_discussions"] = "À̽´ »èÁ¦";
$strings["delete_discussions_note"] = "ÁÖÀÇ: À̽´Àº »èÁ¦µÇ¸é ´Ù½Ã °³¼³ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.";
$strings["topic"] = "ÁÖÁ¦";
$strings["posts"] = "º»¹®";
$strings["latest_post"] = "ÃÖ±Ù°³½ÃÀÏ";
$strings["my_reports"] = "³ªÀÇ º¸°í¼­";
$strings["reports"] = "¸®Æ÷Æ®";
$strings["create_report"] = "¸®Æ÷Æ® »ý¼º";
$strings["report_intro"] = "TASKº¸°í¼­ÀÇ º¯¼ö¸¦ ¼±ÅÃÇÏ°í, ¸®Æ÷Æ®¸¦ ½ÇÇàÇÏ°í ÁúÀÇ °á°ú¸¦ ÀúÀåÇϽʽÿä.";
$strings["admin_intro"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® ȯ°æ/¼³Á¤";
$strings["copy_of"] = "º¹»ç ";
$strings["add"] = "Ãß°¡";
$strings["delete"] = "»èÁ¦";
$strings["remove"] = "Á¦°Å";
$strings["copy"] = "º¹»ç";
$strings["view"] = "Á¶È¸";
$strings["edit"] = "¼öÁ¤";
$strings["update"] = "°»½Å";
$strings["details"] = "»ó¼¼";
$strings["none"] = "¾øÀ½";
$strings["close"] = "´Ý±â";
$strings["new"] = "½Å±Ô";
$strings["select_all"] = "Àüü¼±ÅÃ";
$strings["unassigned"] = "¹ÌÇÒ´ç";
$strings["administrator"] = "°ü¸®ÀÚ";
$strings["my_projects"] = "³ªÀÇ ÇÁ·ÎÁ§Æ®";
$strings["project"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ®";
$strings["active"] = "È°¼º";
$strings["inactive"] = "ºñÈ°¼º";
$strings["project_id"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ®ID";
$strings["edit_project"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¼öÁ¤";
$strings["copy_project"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® º¹»ç";
$strings["add_project"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® Ãß°¡";
$strings["clients"] = "°í°´»ç";
$strings["organization"] = "°í°´»ç";
$strings["client_projects"] = "°í°´ ÇÁ·ÎÁ§Æ®";
$strings["client_users"] = "°í°´»ç À¯Àú";
$strings["edit_organization"] = "°í°´»ç ¼öÁ¤";
$strings["add_organization"] = "°í°´»ç Ãß°¡";
$strings["organizations"] = "°í°´»ç";
$strings["info"] = "Á¤º¸";
$strings["status"] = "»óÅÂ";
$strings["owner"] = "Ã¥ÀÓÀÚ";
$strings["home"] = "ùȭ¸é";
$strings["projects"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ®";
$strings["files"] = "ÆÄÀÏ";
$strings["search"] = "°Ë»ö";
$strings["admin"] = "°ü¸®ÀÚ";
$strings["user"] = "»ç¿ëÀÚ";
$strings["project_manager"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ®°ü¸®ÀÚ";
$strings["due"] = "±âÀÏ";
$strings["task"] = "ÀÛ¾÷";
$strings["tasks"] = "ÀÛ¾÷°ü¸®";
$strings["team"] = "ÆÀ¿ø";
$strings["add_team"] = "ÆÀ¿øÃß°¡";
$strings["team_members"] = "ÆÀ¿ø";
$strings["full_name"] = "À̸§";
$strings["title"] = "Á÷±Þ";
$strings["user_name"] = "»ç¿ëÀÚÀ̸§";
$strings["work_phone"] = "ÀüÈ­¹øÈ£";
$strings["priority"] = "¿ì¼±¼øÀ§";
$strings["name"] = "À̸§";
$strings["id"] = "ID";
$strings["description"] = "º»¹®";
$strings["phone"] = "ÀüÈ­¹øÈ£";
$strings["url"] = "URL";
$strings["address"] = "ÁÖ¼Ò";
$strings["comments"] = "ÁÖ¼®";
$strings["created"] = "»ý¼ºÀÏ";
$strings["assigned"] = "ÇÒ´çÀÏ";
$strings["modified"] = "¼öÁ¤ÀÏ";
$strings["assigned_to"] = "Ã¥ÀÓÀÚ";
$strings["due_date"] = "Á¾·áÀÏ";
$strings["estimated_time"] = "¿¹»ó¼Ò¿ä½Ã°£";
$strings["actual_time"] = "½Ç ¼Ò¿ä½Ã°£";
$strings["delete_following"] = "»èÁ¦¸¦ ÁøÇàÇմϱî?";
$strings["cancel"] = "Ãë¼Ò";
$strings["and"] = "±×¸®°í";
$strings["administration"] = "½Ã½ºÅÛ°ü¸®";
$strings["user_management"] = "»ç¿ëÀÚ°ü¸®";
$strings["system_information"] = "½Ã½ºÅÛÁ¤º¸";
$strings["product_information"] = "Á¦Ç°Á¤º¸";
$strings["system_properties"] = "½Ã½ºÅÛ ¼Ó¼º";
$strings["create"] = "»ý¼º";
$strings["report_save"] = "³ªÁß¿¡ ´Ù½Ã ½ÇÇàÇϽ÷Á¸é, ¸®Æ÷Æ® ÁúÀǸ¦ ÀúÀåÇϽʽÿä.";
$strings["report_name"] = "¸®Æ÷Æ®À̸§";
$strings["save"] = "ÀúÀå";
$strings["matches"] = "ÀÏÄ¡";
$strings["match"] = "ÀÏÄ¡";
$strings["report_results"] = "¸®Æ÷Æ® °á°ú";
$strings["success"] = "¼º°ø";
$strings["addition_succeeded"] = "¼º°øÀûÀ¸·Î Ãß°¡ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.";
$strings["deletion_succeeded"] = "¼º°øÀûÀ¸·Î »èÁ¦ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.";
$strings["report_created"] = "»ý¼ºµÈ º¸°í¼­";
$strings["deleted_reports"] = "»èÁ¦µÈ º¸°í¼­";
$strings["modification_succeeded"] = "¼º°øÀûÀ¸·Î ¼öÁ¤ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.";
$strings["errors"] = "¿¡·¯ ¹ß»ý!";
$strings["blank_user"] = "µî·ÏµÈ »ç¿ëÀÚ°¡ ¾Æ´Õ´Ï´Ù.";
$strings["blank_organization"] = "µî·ÏµÈ °í°´»ç°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.";
$strings["blank_project"] = "µî·ÏµÈ ÇÁ·ÎÁ§Æ®°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.";
$strings["user_profile"] = "»ç¿ëÀÚÁ¤º¸";
$strings["change_password"] = "¾ÏÈ£º¯°æ";
$strings["change_password_user"] = "»ç¿ëÀÚ ¾ÏÈ£ º¯°æ";

$strings["old_password_error"] = "±¸ ¾ÏÈ£°¡ Ʋ¸³´Ï´Ù. ´Ù½Ã ÀÔ·ÂÇϽʽÿä.";
$strings["new_password_error"] = "½Å ¾ÏÈ£,ÀçÀÔ·Â ¾ÏÈ£°¡ »óÀÌÇÕ´Ï´Ù. ´Ù½Ã ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä";
$strings["notifications"] = "°øÁö";
$strings["change_password_intro"] = "±¸ ¾ÏÈ£¸¦ ÀÔ·ÂÇÏ°í, ½Å±Ô ¾ÏÈ£¸¦ ÀÔ·ÂÇϽʽÿä.";
$strings["old_password"] = "±¸ ¾ÏÈ£";
$strings["password"] = "¾ÏÈ£";
$strings["new_password"] = "½Å±Ô ¾ÏÈ£";
$strings["confirm_password"] = "¾ÏÈ£ÀçÀÔ·Â";
$strings["email"] = "E-Mail";
$strings["home_phone"] = "ÀüÈ­¹øÈ£";
$strings["mobile_phone"] = "À̵¿ÀüÈ­";
$strings["fax"] = "Æѽº";
$strings["permissions"] = "񀀥";
$strings["administrator_permissions"] = "°ü¸®ÀÚ±ÇÇÑ";
$strings["project_manager_permissions"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ®°ü¸®ÀÚ±ÇÇÑ";
$strings["user_permissions"] = "ÀϹݻç¿ëÀÚ±ÇÇÑ";
$strings["account_created"] = "°èÁ¤ »ý¼º";
$strings["edit_user"] = "»ç¿ëÀÚ ¼öÁ¤";
$strings["edit_user_details"] = "»ç¿ëÀÚ Á¤º¸ ¼öÁ¤";
$strings["change_user_password"] = "»ç¿ëÀÚ ¾ÏÈ£ º¯°æ";
$strings["select_permissions"] = "±ÇÇÑÀ» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä";
$strings["add_user"] = "»ç¿ëÀÚ Ãß°¡";
$strings["enter_user_details"] = "»ç¿ëÀÚ Á¤º¸¸¦ ÀÔ·ÂÇϽʽÿä.";
$strings["enter_password"] = "»ç¿ëÀÚ ¾ÏÈ£¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä.";
$strings["success_logout"] = "·Î±×¾Æ¿ôÀÌ ¼º°øÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ´Ù½Ã ·Î±×ÀÎ ÇÏ·Á¸é À̸§/¾ÏÈ£¸¦ ÀÔ·ÂÇϽʽÿä.";
$strings["invalid_login"] = "»ç¿ëÀÚÀ̸§À̳ª ¾ÏÈ£°¡ Ʋ¸³´Ï´Ù. ´Ù½Ã ÀÔ·ÂÇϽʽÿä.";
$strings["profile"] = "½Å»ó³»¿ª";
$strings["user_details"] = "»ç¿ëÀÚ°èÁ¤ »ó¼¼";
$strings["edit_user_account"] = "»ç¿ëÀÚÁ¤º¸ º¯°æ";
$strings["no_permissions"] = "±ÇÇÑÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.";
$strings["discussion"] = "À̽´³»¿ë";
$strings["retired"] = "À̽´Á¾·á";
$strings["last_post"] = "ÃÖÁ¾ÀÛ¼ºÀÏ";
$strings["post_reply"] = "´äÀå¿Ã¸®±â";
$strings["posted_by"] = "ÀÛ¼ºÀÚ";
$strings["when"] = "ÀÛ¼ºÀÏ";
$strings["post_to_discussion"] = "À̽´³»¿ë ÀúÀå";
$strings["message"] = "º»¹®";
$strings["delete_reports"] = "¸®Æ÷Æ® »èÁ¦";
$strings["delete_projects"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® »èÁ¦";
$strings["delete_organizations"] = "°í°´»çÁ¤º¸ »èÁ¦";
$strings["delete_organizations_note"] = "ÁÖÀÇ: °í°´»ç¿Í °ü·ÃµÈ ¸ðµç ÇÁ·ÎÁ§Æ®, °Ô½ÃÆÇ, Á¤º¸µéÀÌ »èÁ¦µË´Ï´Ù.";
$strings["delete_messages"] = "¸Þ½ÃÁö »èÁ¦";
$strings["attention"] = "°æ°í";
$strings["delete_teamownermix"] = "¼º°øÀûÀ¸·Î »èÁ¦µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¼ÒÀ¯ÀÚ´Â »èÁ¦ ºÒ°¡.";
$strings["delete_teamowner"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¼ÒÀ¯ÀÚ´Â »èÁ¦ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.";
$strings["enter_keywords"] = "Å°¿öµå¸¦ ÀÔ·ÂÇϽÿÀ";
$strings["search_options"] = "Å°¿öµå, °Ë»ö ¿É¼Ç";
$strings["search_note"] = "°Ë»öÀ» À§ÇÑ °ªÀ» ÀÔ·ÂÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.";
$strings["search_results"] = "°Ë»ö°á°ú";
$strings["users"] = "»ç¿ëÀÚ";
$strings["search_for"] = "°Ë»ö¸»";
$strings["results_for_keywords"] = "Å°¿öµå °Ë»ö °á°ú";
$strings["add_discussion"] = "À̽´»çÇ× Ãß°¡";
$strings["delete_users"] = "»ç¿ëÀÚ°èÁ¤ »èÁ¦";
$strings["reassignment_user"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ®,Å×½ºÅ© ÀçÇÒ´ç";
$strings["there"] = "ÇöȲ:";
$strings["owned_by"] = "°¡ ¼ÒÀ¯ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.";
$strings["reassign_to"] = "»ç¿ëÀÚ »èÁ¦Àü¿¡ ´Ù¸¥ »ç¿ëÀÚ¿¡°Ô ÀçÇÒ´çÇϽʽÿä.";
$strings["no_files"] = "¿¬°áµÈ ÆÄÀÏ ¾øÀ½";
$strings["published"] = "½ÂÀÎ";
$strings["project_site"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® »çÀÌÆ®";
$strings["approval_tracking"] = "½ÂÀΰæ·Î";
$strings["size"] = "Å©±â";
$strings["add_project_site"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® »çÀÌÆ®¿¡ Ãß°¡";
$strings["remove_project_site"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® »çÀÌÆ®¿¡¼­ Á¦°Å";
$strings["more_search"] = "Ãß°¡°Ë»ö¿É¼Ç";
$strings["results_with"] = "°Ë»ö°á°ú";
$strings["search_topics"] = "ÁÖÁ¦°Ë»ö";
$strings["search_properties"] = "°Ë»ö¼Ó¼º";
$strings["date_restrictions"] = "³¯ÀÚ ºÎÀûÀý";
$strings["case_sensitive"] = "´ë¼Ò¹®ÀÚ ±¸ºÐ";
$strings["yes"] = "¿¹";
$strings["no"] = "¾Æ´Ï¿À";
$strings["sort_by"] = "Á¤·Ä±âÁØ";
$strings["type"] = "À¯Çü";
$strings["date"] = "³¯ÀÚ";
$strings["all_words"] = "¸ðµç ´Ü¾î";
$strings["any_words"] = "ÇѴܾî¶óµµ";
$strings["exact_match"] = "Á¤È®ÇÏ°Ô ÀÏÄ¡";
$strings["all_dates"] = "ÀüüÀÏÀÚ";
$strings["between_dates"] = "ÀÏÀÚ°£°Ý";

$strings["all_content"] = "¸ðµç³»¿ë";
$strings["all_properties"] = "¸ðµç¼Ó¼º";
$strings["no_results_search"] = "°Ë»ö°á°ú°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.";
$strings["no_results_report"] = "¸®Æ÷Æ®°á°ú°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.";
$strings["schema_date"] = "YYYY/MM/DD";
$strings["hours"] = "½Ã°£";
$strings["choice"] = "¼±ÅÃ";
$strings["missing_file"] = "ÆÄÀϺÎÀç!";
$strings["project_site_deleted"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® »çÀÌÆ®°¡ »èÁ¦µÇ¾ú½À´Ï´Ù.";
$strings["add_user_project_site"] = "»ç¿ëÀÚ¸¦ ÇÁ·ÎÁ§Æ® »çÀÌÆ®¿¡ Á¢±ÙÀ» Çã¿ëÇÏ¿´½À´Ï´Ù.";
$strings["remove_user_project_site"] = "»ç¿ëÀÚ±ÇÇÑÀÌ »èÁ¦µÇ¾ú½À´Ï´Ù.";
$strings["add_project_site_success"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® »çÀÌÆ®¿¡ Ãß°¡ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.";
$strings["remove_project_site_success"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® »çÀÌÆ®¿¡¼­ »èÁ¦ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.";
$strings["add_file_success"] = "ÆÄÀϾ÷·Îµå°¡ ¿Ï·áµÇ¾ú½À´Ï´Ù.";
$strings["delete_file_success"] = "ÆÄÀÏ»èÁ¦°¡ ¿Ï·áµÇ¾ú½À´Ï´Ù.";
$strings["update_comment_file"] = "ÆÄÀϼ³¸íÀÌ °»½ÅµÇ¾ú½À´Ï´Ù.";
$strings["session_false"] = "¼¼¼Ç¿¡·¯";
$strings["logs"] = "·Î±×";
$strings["logout_time"] = "ÀÚµ¿·Î±×¾Æ¿ô";
$strings["noti_foot1"] = "½Ã½ºÅÛ °øÁöÀÔ´Ï´Ù.";
$strings["noti_foot2"] = "ȨÆäÀÌÁö·Î À̵¿:";
$strings["noti_taskassignment1"] = "½Å±Ô°úÁ¦:";
$strings["noti_taskassignment2"] = "°úÁ¦°¡ ÇÒ´çµÇ¾ú½À´Ï´Ù:";
$strings["noti_moreinfo"] = "»ó¼¼Á¤º¸·Î À̵¿:";
$strings["noti_prioritytaskchange1"] = "°úÁ¦ ¿ì¼±¼øÀ§°¡ º¯°æµÇ¾ú½À´Ï´Ù:";
$strings["noti_prioritytaskchange2"] = "´ÙÀ½ÀÇ °úÁ¦ÀÇ ¿ì¼±¼øÀ§°¡ º¯°æµÇ¾ú½À´Ï´Ù:";
$strings["noti_statustaskchange1"] = "ŽºÅ© »óÅ º¯°æ:";
$strings["noti_statustaskchange2"] = "´ÙÀ½ ŽºÅ©ÀÇ »óÅ°¡ º¯°æµÊ:";
$strings["login_username"] = "»ç¿ëÀÚÀ̸§À» ÀÔ·ÂÇϽÿÀ.";
$strings["login_password"] = "Æнº¿öµå¸¦ ÀÔ·ÂÇϽÿÀ.";
$strings["login_clientuser"] = "°í°´»ç¿ëÀÚÀÔ´Ï´Ù. ½Ã½ºÅÛÁ¢¼ÓÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.";
$strings["user_already_exists"] = "»ç¿ëÀÚÀ̸§ÀÌ ÀÌ¹Ì Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù. ´Ù¸¥À̸§À» »ç¿ëÇϼ¼¿ä.";
$strings["noti_duedatetaskchange1"] = "°úÁ¦¿Ï·áÀÏÀÌ º¯°æµÊ:";
$strings["noti_duedatetaskchange2"] = "´ÙÀ½°úÁ¦ÀÇ ¿Ï·áÀÏÀÌ º¯°æµÊ:";
$strings["company"] = "ȸ»ç";

$strings["show_all"] = "Àüüº¸±â";
$strings["information"] = "Á¤º¸";
$strings["delete_message"] = "¸Þ½ÃÁö »èÁ¦";
$strings["project_team"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÆÀ¿ø";
$strings["document_list"] = "¹®¼­°ü¸®";
$strings["bulletin_board"] = "À̽´°ü¸®";
$strings["bulletin_board_topic"] = "À̽´ ÁÖÁ¦";
$strings["create_topic"] = "»õ·Î¿î À̽´ ¸¸µé±â";
$strings["topic_form"] = "º»¹®";
$strings["enter_message"] = "º»¹®À» ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä";
$strings["upload_file"] = "ÆÄÀÏ ¿Ã¸®±â";
$strings["upload_form"] = "¿Ã¸²Æû";
$strings["upload"] = "ÆÄÀÏ ¿Ã¸®±â";
$strings["document"] = "¹®¼­µé";
$strings["approval_comments"] = "½ÂÀÎ ÁÖ¼®";
$strings["client_tasks"] = "»ç¿ëÀÚ°úÁ¦";
$strings["team_tasks"] = "ÆÀ°úÁ¦";
$strings["team_member_details"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÆÀ¿ø »ó¼¼";
$strings["client_task_details"] = "°úÁ¦»ó¼¼";
$strings["team_task_details"] = "°úÁ¦»ó¼¼";
$strings["language"] = "¾ð¾î";
$strings["welcome"] = "¾î¼­ ¿À½Ê½Ã¿ä. [";
$strings["your_projectsite"] = "] - Á¤º¸¸¦ ³ª´©¸é ¸ðµÎ°¡ ÇູÇØÁý´Ï´Ù~ ";
$strings["contact_projectsite"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® »çÀÌÆ®¿¡ ´ëÇÏ¿© ¹®ÀÇ»çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸¸é °ü¸®ÀÚ¿¡°Ô ¿¬¶ôÇϼ¼¿ä";
$strings["company_details"] = "ȸ»ç »ó¼¼";
$strings["database"] = "Database ¹é¾÷/º¹±¸";
$strings["company_info"] = "ȸ»çÁ¤º¸ ¼öÁ¤";
$strings["create_projectsite"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® »çÀÌÆ® »ý¼º";
$strings["projectsite_url"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® »çÀÌÆ® URL";
$strings["design_template"] = "Design Template";
$strings["preview_design_template"] = "Preview Template Design";
$strings["delete_projectsite"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ®»çÀÌÆ® »èÁ¦";
$strings["add_file"] = "ÆÄÀÏ Ãß°¡";
$strings["linked_content"] = "°ü·Ã ¹®¼­";
$strings["edit_file"] = "ÀÚ·á»ó¼¼Á¤º¸ ¼öÁ¤";
$strings["permitted_client"] = "Çã¿ëµÈ Client »ç¿ëÀÚ";
$strings["grant_client"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ®»çÀÌÆ® Á¶È¸±ÇÇÑ ºÎ¿©";
$strings["add_client_user"] = "ClientÀ¯Àú Ãß°¡";
$strings["edit_client_user"] = "ClientÀ¯Àú ¼öÁ¤";
$strings["client_user"] = "ClientÀ¯Àú";
$strings["client_change_status"] = "°úÁ¦¸¦ ¿Ï·áÇÏ·Á¸é »óŸ¦ º¯°æÇϽÿÀ.";
$strings["project_status"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® »óÅÂ";
$strings["view_projectsite"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® ȨÆäÀÌÁö·Î °¡±â";
$strings["enter_login"] = "»õ·Î¿î Æнº¿öµå¸¦ ¹ÞÀ¸·Á¸é »ç¿ëÀÚID¸¦ ³ÖÀ¸¼¼¿ä.";
$strings["send"] = "º¸³»±â";
$strings["no_login"] = "»ç¿ëÀÚ¾ÆÀ̵𰡠¾ø½À´Ï´Ù";
$strings["email_pwd"] = "Æнº¿öµå Àü¼Û";
$strings["no_email"] = "À̸ÞÀϾø´Â »ç¿ëÀÚ";
$strings["forgot_pwd"] = "Æнº¿öµå ºÐ½Ç ?";
$strings["project_owner"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ º¯°æÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù";
$strings["connected"] = "¿¬°á";
$strings["session"] = "¼¼¼Ç";
$strings["last_visit"] = "Ãֱٹ湮";
$strings["compteur"] = "°¹¼ö";
$strings["ip"] = "Ip";
$strings["task_owner"] = "´ç½ÅÀº ÀÌ ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÀÇ ÀÏ¿øÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù.";
$strings["export"] = "µ¥ÀÌÅͳ»¸®±â";
$strings["browse_cvs"] = "Browse CVS";
$strings["repository"] = "CVS Repository";
$strings["reassignment_clientuser"] = "°úÁ¦ ÀçÇÒ´ç";
$strings["organization_already_exists"] = "½Ã½ºÅÛ¿¡ À̸§ÀÌ Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù. ´Ù¸¥À̸§À» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä.";
$strings["blank_organization_field"] = "°í°´»ç À̸§À» ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä.";
$strings["blank_fields"] = "ÇʼöÇ׸ñ";
$strings["projectsite_login_fails"] = "»ç¿ëÀÚÀ̸§, ¾ÏÈ£°¡ ºÎÀûÀýÇÏ¿© Á¢¼ÓÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.";
$strings["start_date"] = "½ÃÀÛÀÏ";
$strings["completion"] = "¿Ï·áÀ²";
$strings["update_available"] = "ÃÖ±Ù ¹öÀüÀÌ Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù!";
$strings["version_current"] = "ÇöÀç ¹öÀü";
$strings["version_latest"] = "ÃÖ±Ù ¹öÀü";
$strings["sourceforge_link"] = "Sourceforge º¸±â";
$strings["demo_mode"] = "µ¥¸ð¸ðµåÀÔ´Ï´Ù. ½ÇÇàÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.";
$strings["setup_erase"] = "Erase the file setup.php!!";
$strings["no_file"] = "¼±ÅÃµÈ ÆÄÀÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.";
$strings["exceed_size"] = "ÃÖ´ë ÆÄÀÏ»çÀÌÁ ÃÊ°úÇÏ¿´½À´Ï´Ù.";
$strings["no_php"] = "PhpÆÄÀÏÀº ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.";
$strings["approval_date"] = "½ÂÀÎÀÏ";
$strings["approver"] = "½ÂÀÎÀÚ";
$strings["error_database"] = "DB¿¡ Á¢¼ÓÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù";
$strings["error_server"] = "¼­¹ö¿¡ Á¢¼ÓÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.";
$strings["version_control"] = "¹öÀüÄÜÆ®·Ñ";
$strings["vc_status"] = "»óÅÂ";
$strings["vc_last_in"] = "ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ";
$strings["ifa_comments"] = "½ÂÀÎ ÁÖ¼®";
$strings["ifa_command"] = "½ÂÀλóÅ º¯°æ";
$strings["vc_version"] = "¹öÀü";
$strings["ifc_revisions"] = "Ãß°¡ÀÚ·á";
$strings["ifc_revision_of"] = "ÀÚ·á°»½Å";
$strings["ifc_add_revision"] = "Ãß°¡ÀÚ·á ¿Ã¸®±â";
$strings["ifc_update_file"] = "ÆÄÀÏ °»½Å";
$strings["ifc_last_date"] = "ÃÖÁ¾¼öÁ¤ÀÏ";
$strings["ifc_version_history"] = "¹öÀü ÀÌ·Â";
$strings["ifc_delete_file"] = "ÆÄÀÏ,°»½ÅÆÄÀÏ,Ãß°¡ÀڷḦ »èÁ¦ÇÕ´Ï´Ù.";
$strings["ifc_delete_version"] = "¼±ÅÃµÈ ¹öÀü »èÁ¦";
$strings["ifc_delete_review"] = "¼±ÅÃµÈ Ç׸ñ »èÁ¦";
$strings["ifc_no_revisions"] = "°»½ÅµÈ ¹®¼­°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.";
$strings["unlink_files"] = "ÆÄÀÏ»èÁ¦";
$strings["remove_team"] = "ÆÀ¸â¹ö »èÁ¦";
$strings["remove_team_info"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® ÆÀ¿¡¼­ »èÁ¦Çմϱî?";
$strings["remove_team_client"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® »çÀÌÆ® Á¶È¸±ÇÇÑ »èÁ¦";
$strings["note"] = "°øÁö";
$strings["notes"] = "°øÁö";
$strings["subject"] = "Á¦¸ñ";
$strings["delete_note"] = "°øÁö »èÁ¦";
$strings["add_note"] = "°øÁö Ãß°¡";
$strings["edit_note"] = "°øÁö ¼öÁ¤";
$strings["version_increm"] = "Àû¿ëÇÒ ¹öÀüÀ» ¼±ÅÃÇϽÿÀ:";
$strings["url_dev"] = "»çÀÌÆ®Á¤º¸1";
$strings["url_prod"] = "»çÀÌÆ®Á¤º¸2";
$strings["note_owner"] = "°øÁö ÀÛ¼ºÀÚ¸¸ º¯°æÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.";
$strings["alpha_only"] = "¿µ¹®ÀÚ¸¸ Çã¿ëÇÕ´Ï´Ù.";
$strings["edit_notifications"] = "E-mail°øÁö ¼öÁ¤";
$strings["edit_notifications_info"] = "E-mail°øÁö¸¦ ¹ÞÀ» Ç׸ñÀ» ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä.";
$strings["select_deselect"] = "Àüü¼±ÅÃ/Àüü¼±ÅÃÇØÁö";
$strings["noti_addprojectteam1"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® ÆÀ¿¡ Ãß°¡:";
$strings["noti_addprojectteam2"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® ÆÀ¿¡ Ãß°¡µÊ:";
$strings["noti_removeprojectteam1"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® ÆÀ¿¡¼­ »èÁ¦ :";
$strings["noti_removeprojectteam2"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® ÆÀ¿¡¼­ Á¦¿ÜµÇ¾ú½À´Ï´Ù :";
$strings["noti_newpost1"] = "½Å±Ô°³½Ã¹° :";
$strings["noti_newpost2"] = "´ÙÀ½ÀÇ ÁÖÁ¦¿¡ »õ·Î¿î ±ÛÀÌ ¿Ã¶ó¿Ô½À´Ï´Ù:";
$strings["edit_noti_taskassignment"] = "»õ·Î¿î ÀÛ¾÷ÀÌ ÇÒ´çµÇ¾ú½À´Ï´Ù.";
$strings["edit_noti_statustaskchange"] = "ÀÛ¾÷ÀÇ »óÅ°¡ º¯°æµÇ¾ú½À´Ï´Ù.";
$strings["edit_noti_prioritytaskchange"] = "ÀÛ¾÷ÀÇ ¿ì¼±¼øÀ§°¡ º¯°æµÇ¾ú½À´Ï´Ù.";
$strings["edit_noti_duedatetaskchange"] = "ÀÛ¾÷ÀÇ ¿Ï·áÀÏÀÌ º¯°æµÇ¾ú½À´Ï´Ù.";
$strings["edit_noti_addprojectteam"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® ÆÀ¿¡ ¼Ò¼ÓµÇ¾ú½À´Ï´Ù.";
$strings["edit_noti_removeprojectteam"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® ÆÀ¿¡¼­ Á¦¿ÜµÇ¾ú½À´Ï´Ù.";
$strings["edit_noti_newpost"] = "»õ·Î¿î ±ÛÀÌ ¿Ã¶ó¿Ô½À´Ï´Ù.";
$strings["add_optional"] = "¼±ÅûçÇ× Ãß°¡";
$strings["assignment_comment_info"] = "ÀÛ¾÷ÇÒ´ç¿¡ ´ëÇÑ ¼³¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä";
$strings["my_notes"] = "³ªÀÇ °øÁö";
$strings["edit_settings"] = "¼ÂÆÃÁ¶Á¤";
$strings["max_upload"] = "ÃÖ´ëÆÄÀÏ»çÀÌÁî";
$strings["project_folder_size"] = "Æú´õ»çÀÌÁî";
$strings["calendar"] = "ÀÏÁ¤°ü¸®";
$strings["date_start"] = "½ÃÀÛÀÏ";
$strings["date_end"] = "Á¾·áÀÏ";
$strings["time_start"] = "½ÃÀ۽ð£";
$strings["time_end"] = "Á¾·á½Ã°£";
$strings["calendar_reminder"] = "¾Ë¸²±â´É";
$strings["shortname"] = "ªÀºÀ̸§";
$strings["calendar_recurring"] = "¸ÅÁÖ ¼öÇàÇÏ´Â À̺¥Æ®";
$strings["edit_database"] = "DB¼öÁ¤";
$strings["noti_newtopic1"] = "»õ·Î¿î ÅäÇÈ :";
$strings["noti_newtopic2"] = "»õ·Î¿î À̽´³»¿ëÀÌ µî·ÏµÇ¾ú½À´Ï´Ù:";
$strings["edit_noti_newtopic"] = "»õ·Î¿î À̽´ÁÖÁ¦°¡ »ý¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù.";
$strings["today"] = "¿À´Ã";
$strings["previous"] = "ÀÌÀü";
$strings["next"] = "´ÙÀ½";
$strings["help"] = "µµ¿ò¸»";
$strings["complete_date"] = "¿Ï·áÀÏ";
$strings["scope_creep"] = "Scope creep";
$strings["days"] = "ÀÏ";
$strings["logo"] = "·Î°í";
$strings["remember_password"] = "Æнº¿öµå¸¦ ±â¾ïÇϼ¼¿ä";
$strings["client_add_task_note"] = "³ëÆ®: ÀÔ·ÂÇÑ ÀÛ¾÷ÀÌ DB¿¡ µî·ÏµÇ¾úÀ¸³ª, ÆÀ¸â¹ö¿¡ ÇÒ´çµÈ °Í¸¸ ³ªÅ¸³³´Ï´Ù!";
$strings["noti_clientaddtask1"] = "°í°´ÀÌ Ãß°¡ÇÑ ÀÛ¾÷:";
$strings["noti_clientaddtask2"] = "´ÙÀ½ÀÇ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¿¡ °í°´ÀÌ »õ·Î¿î ÀÛ¾÷À» Ãß°¡ÇÏ¿´½À´Ï´Ù:";
$strings["phase"] = "Phase";
$strings["phases"] = "Phases";
$strings["phase_id"] = "Phase ID";
$strings["current_phase"] = "ÇöÀç";
$strings["total_tasks"] = "ÀüüÀÛ¾÷";
$strings["uncomplete_tasks"] = "¹Ì¿Ï°á ÀÛ¾÷";
$strings["no_current_phase"] = "´Ü°è°ü¸® È°¼ºÈ­";
$strings["true"] = "¸ÂÀ½";
$strings["false"] = "Ʋ¸²";
$strings["enable_phases"] = "PhaseÈ°¼ºÈ­";
$strings["phase_enabled"] = "Phase Enabled";
$strings["order"] = "¼ø¼­";
$strings["options"] = "¿É¼Ç";
$strings["support"] = "Áö¿ø¿äû";
$strings["support_request"] = "Áö¿ø¿äû";
$strings["support_requests"] = "Áö¿ø¿äû";
$strings["support_id"] = "¿äû ID";
$strings["my_support_request"] = "³ªÀÇ Áö¿ø¿äû";
$strings["introduction"] = "¼Ò°³";
$strings["submit"] = "Á¦Ãâ";
$strings["support_management"] = "°ü¸®Áö¿ø";
$strings["date_open"] = "¿ÀÇÂÀÏ";
$strings["date_close"] = "Á¾·áÀÏ";
$strings["add_support_request"] = "Áö¿ø¿äû Ãß°¡";
$strings["add_support_response"] = "Áö¿ø¿äû ´äº¯";
$strings["respond"] = "´äº¯";
$strings["delete_support_request"] = "Áö¿ø¿äû »èÁ¦";
$strings["delete_request"] = "¿äû »èÁ¦";
$strings["delete_support_post"] = "Áö¿ø»èÁ¦";
$strings["new_requests"] = "»õ·Î¿î ¿äû";
$strings["open_requests"] = "ÁøÇàÁß ¿äû";
$strings["closed_requests"] = "¿Ï·áµÈ ¿äû";
$strings["manage_new_requests"] = "½Å±Ô¿äû °ü¸®";
$strings["manage_open_requests"] = "ÁøÇàÁß¿äû °ü¸®";
$strings["manage_closed_requests"] = "¿Ï·áµÈ¿äû °ü¸®";
$strings["responses"] = "´äº¯";
$strings["edit_status"] = "»óÅÂÆíÁý";
$strings["noti_support_request_new2"] = "´ÙÀ½°ú °°ÀÌ Áö¿ø¿äûÀ» Á¦ÃâÇÏ¿´½À´Ï´Ù: ";
$strings["noti_support_post2"] = "»õ·Î¿î ÀÀ´äÀÌ ¿Ô½À´Ï´Ù. ´ÙÀ½ÀÇ »ó¼¼³»¿ëÀ» È®ÀÎÇϼ¼¿ä.";
$strings["noti_support_status2"] = "Áö¿ø¿äûÀÌ °»½ÅµÇ¾ú½À´Ï´Ù. ´ÙÀ½ÀÇ »ó¼¼³»¿ëÀ» È®ÀÎÇϼ¼¿ä.";
$strings["noti_support_team_new2"] = "»õ·Î¿î Áö¿ø¿äûÀÌ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¿¡ Ãß°¡µÇ¾ú½À´Ï´Ù: ";
// 2.0
$strings["delete_subtasks"] = "Subtask »èÁ¦";
$strings["add_subtask"] = "Subtask Ãß°¡";
$strings["edit_subtask"] = "Subtask ¼öÁ¤";
$strings["subtask"] = "Subtask";
$strings["subtasks"] = "Subtask";
$strings["show_details"] = "»ó¼¼Á¶È¸";
$strings["updates_task"] = "º¯°æÀÌ·Â";
$strings["updates_subtask"] = "º¯°æÀÌ·Â";
// 2.1
$strings["go_projects_site"] = "ÇÁ·ÎÁ§Æ® »çÀÌÆ®·Î À̵¿";
$strings["bookmark"] = "ºÏ¸¶Å©";
$strings["bookmarks"] = "ºÏ¸¶Å©";
$strings["bookmark_category"] = "ºÐ·ù";
$strings["bookmark_category_new"] = "»õ·Î¿î ºÐ·ù";
$strings["bookmarks_all"] = "Àüü";
$strings["bookmarks_my"] = "My ºÏ¸¶Å©";
$strings["my"] = "My";
$strings["bookmarks_private"] = "°³ÀÎ";
$strings["shared"] = "°øÀ¯";
$strings["private"] = "°³ÀÎ";
$strings["add_bookmark"] = "ºÏ¸¶Å© Ãß°¡";
$strings["edit_bookmark"] = "ºÏ¸¶Å© ¼öÁ¤";
$strings["delete_bookmarks"] = "ºÏ¸¶Å© »èÁ¦";
$strings["team_subtask_details"] = "Team Subtask »ó¼¼";
$strings["client_subtask_details"] = "Client Subtask »ó¼¼";
$strings["client_change_status_subtask"] = "Subtask¸¦ ¿Ï·áÇϸé [»óÅÂ]¸¦ º¯°æÇϼ¼¿ä";
$strings["disabled_permissions"] = "ÈÞ¸é»óÅÂ";
$strings["user_timezone"] = "Timezone (GMT)";
// 2.2
$strings["project_manager_administrator_permissions"] = "Project Manager Administrator";
$strings["bug"] = "Bug Tracking";
// 2.3
$strings["report"] = "Report";
$strings["license"] = "License";
// 2.4
$strings["settings_notwritable"] = "Settings.php file is not writable";

?>
Return current item: NetOffice