Location: PHPKode > projects > NetOffice > netoffice/languages/lang_ca.php
<?php // $Revision: 1.4 $
/* vim: set expandtab ts=4 sw=4 sts=4: */

/**
 * $Id: lang_ca.php,v 1.4 2003/11/22 15:14:36 madbear Exp $
 * 
 * Copyright (c) 2003 by the NetOffice developers
 * 
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 */
// translator(s): Sergi Nadal <hide@address.com>
$setCharset = "ISO-8859-1";

$byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB');

$dayNameArray = array(1 => "dilluns", 2 => "dimarts", 3 => "dimecres", 4 => "dijous", 5 => "divendres", 6 => "dissabte", 7 => "diumenge");

$monthNameArray = array(1 => "gener", "febrer", "març", "abril", "maig", "juny", "juliol", "agost", "setembre", "octubre", "novembre", "desembre");

$status = array(0 => "Client Finalitzat", 1 => "Finalitzat", 2 => "No Iniciat", 3 => "Obert", 4 => "Susp&egrave;s");

$profil = array(0 => "Administrador", 1 => "Cap de Projecte", 2 => "Usuari", 3 => "Usuari Client", 4 => "Disabled", 5 => "Project Manager Administrator");

$priority = array(0 => "Cap", 1 => "Molt baixa", 2 => "Baixa", 3 => "Mitjana", 4 => "Alta", 5 => "Molt alta");

$statusTopic = array(0 => "Tancat", 1 => "Obert");
$statusTopicBis = array(0 => "S&iacute;", 1 => "No");

$statusPublish = array(0 => "S&iacute;", 1 => "No");

$statusFile = array(0 => "Aprovat", 1 => "Aprovat amb canvis", 2 => "Cal Aprovaci&oacute;", 3 => "No Cal Aprovaci&oacute;", 4 => "No Aprovat");

$phaseStatus = array(0 => "No Començada", 1 => "Open", 2 => "Completa", 3 => "Suspesa");

$requestStatus = array(0 => "New", 1 => "Open", 2 => "Complete");

$strings["please_login"] = "Si us plau, entreu al sistema";
$strings["requirements"] = "Requeriments de Sistema";
$strings["login"] = "Entrar";
$strings["no_items"] = "No hi ha elements per mostrar ";
$strings["logout"] = "Sortir";
$strings["preferences"] = "Prefer&egrave;ncies";
$strings["my_tasks"] = "Les Meves Tasques";
$strings["edit_task"] = "Editar Tasca";
$strings["copy_task"] = "Copiar Tasca";
$strings["add_task"] = "Afegir Tasca";
$strings["delete_tasks"] = "Eliminar Tasques";
$strings["assignment_history"] = "Historial d'Assignaci&oacute;";
$strings["assigned_on"] = "Assignat el ";
$strings["assigned_by"] = "Assignat per";
$strings["to"] = "Per a";
$strings["comment"] = "Comentari";
$strings["task_assigned"] = "Tasca assignada a ";
$strings["task_unassigned"] = "Tasca assignada a Sense assignar  (Sense assignar)";
$strings["edit_multiple_tasks"] = "Editar Tasques Múltiples ";
$strings["tasks_selected"] = "tasques seleccionades. Escolliu nous valors per a les tasques seleccionades o [Sense Canvis] per mantenir els valors actuals.";
$strings["assignment_comment"] = "Comentari d'Assignaci&oacute; ";
$strings["no_change"] = "[Sense Canvi]";
$strings["my_discussions"] = "Les Meves Discussions ";
$strings["discussions"] = "Discusi&oacute;";
$strings["delete_discussions"] = "Eliminar Discussions";
$strings["delete_discussions_note"] = "Nota: Les discussions no podran obrir-se un cop siguin eliminades.";
$strings["topic"] = "Tema";
$strings["posts"] = "Missatges";
$strings["latest_post"] = "Darrer Missatge";
$strings["my_reports"] = "Els Meus Informes";
$strings["reports"] = "Informes";
$strings["create_report"] = "Crear Informe";
$strings["report_intro"] = "Seleccioneu aqu&iacute; els par&agrave;metres per informar les vostres tasques i guardeu la consulta a la p&agrave;gina de resultats despr&eacute;s d'executar el vostre informe.";
$strings["admin_intro"] = "Configuraci&oacute; del Projecte.";
$strings["copy_of"] = "Còpia de ";
$strings["add"] = "Afegir";
$strings["delete"] = "Eliminar";
$strings["remove"] = "Borrar";
$strings["copy"] = "Copiar";
$strings["view"] = "Veure";
$strings["edit"] = "Editar";
$strings["update"] = "Actualitzar";
$strings["details"] = "Detalls";
$strings["none"] = "Cap";
$strings["close"] = "Tancar";
$strings["new"] = "Nou";
$strings["select_all"] = "Seleccionar Tots";
$strings["unassigned"] = "Sense Assignar";
$strings["administrator"] = "Administrador";
$strings["my_projects"] = "Els Meus Projectes";
$strings["project"] = "Projecte";
$strings["active"] = "Actiu";
$strings["inactive"] = "Inactiu";
$strings["project_id"] = "ID de Projecte";
$strings["edit_project"] = "Editar Projecte";
$strings["copy_project"] = "Còpia de Projecte";
$strings["add_project"] = "Afegir Projecte";
$strings["clients"] = "Clients";
$strings["organization"] = "Organitzaci&oacute; del Client";
$strings["client_projects"] = "Projectes del Client";
$strings["client_users"] = "Usuaris del Client";
$strings["edit_organization"] = "Editar Organitzaci&oacute; del Client";
$strings["add_organization"] = "Afegir Organitzaci&oacute; del Client";
$strings["organizations"] = "Organitzacions del Client";
$strings["info"] = "Informaci&oacute;";
$strings["status"] = "Estat";
$strings["owner"] = "Propietari";
$strings["home"] = "Inici";
$strings["projects"] = "Projectes";
$strings["files"] = "Fitxers";
$strings["search"] = "Buscar";
$strings["admin"] = "Admin";
$strings["user"] = "Usuari";
$strings["project_manager"] = "Cap de Projecte";
$strings["due"] = "Lliurament";
$strings["task"] = "Tasca";
$strings["tasks"] = "Tasques";
$strings["team"] = "Equip";
$strings["add_team"] = "Afegir Membres de l'Equip";
$strings["team_members"] = "Membres de l'Equip";
$strings["full_name"] = "Nom complet";
$strings["title"] = "T&iacute;tol";
$strings["user_name"] = "Nom d'usuari";
$strings["work_phone"] = "Tel&egrave;fon de treball";
$strings["priority"] = "Prioritat";
$strings["name"] = "Nom";
$strings["id"] = "ID";
$strings["description"] = "Descripci&oacute;";
$strings["phone"] = "Tel&egrave;fon";
$strings["url"] = "URL";
$strings["address"] = "Adreça";
$strings["comments"] = "Comentaris";
$strings["created"] = "Creat";
$strings["assigned"] = "Sense Assignar";
$strings["modified"] = "Modificat";
$strings["assigned_to"] = "Assignat a";
$strings["due_date"] = "Data de Lliurament";
$strings["estimated_time"] = "Temps Estimat";
$strings["actual_time"] = "Temps Actual";
$strings["delete_following"] = "Eliminar el següent?";
$strings["cancel"] = "Cancel·lar";
$strings["and"] = "i";
$strings["administration"] = "Administraci&oacute;";
$strings["user_management"] = "Administraci&oacute; d'Usuaris";
$strings["system_information"] = "Informaci&oacute; del Sistema";
$strings["product_information"] = "Informaci&oacute; del Producte";
$strings["system_properties"] = "Propietats de Sistema";
$strings["create"] = "Crear";
$strings["report_save"] = "Guardeu aquesta cerca d'informe al vostre lloc web per executar-la de nou.";
$strings["report_name"] = "Nom d'Informe";
$strings["save"] = "Guardar";
$strings["matches"] = "Coincid&egrave;ncies";
$strings["match"] = "Coincid&egrave;ncia";
$strings["report_results"] = "Informar dels Resultats";
$strings["success"] = "Operaci&oacute; Correcta";
$strings["addition_succeeded"] = "Addici&oacute; correcta";
$strings["deletion_succeeded"] = "Eliminaci&oacute; correcta";
$strings["report_created"] = "Informe creat";
$strings["deleted_reports"] = "Informes eliminats";
$strings["modification_succeeded"] = "Modificaci&oacute; correcta";
$strings["errors"] = "S'ha trobat errors!";
$strings["blank_user"] = "No s'ha trobat l'usuari";
$strings["blank_organization"] = "No s'ha trobat l'organizaci&oacute; del client.";
$strings["blank_project"] = "No s'ha pogut localitzar el projecte.";
$strings["user_profile"] = "Perfil d'Usuari";
$strings["change_password"] = "Canviar Clau";
$strings["change_password_user"] = "Canviar la clau de l'usuari.";
$strings["old_password_error"] = "La clau antiga que heu entrat és incorrecta. Si us plau, entreu la clau antiga de nou.";
$strings["new_password_error"] = "Les dues claus entrades no coincideixen. Si us plau, entreu la nova clau de nou.";
$strings["notifications"] = "Notificacions";
$strings["change_password_intro"] = "Entreu la vostra clau antiga i confirmeu la vostra nova clau.";
$strings["old_password"] = "Clau Antiga ";
$strings["password"] = "Clau";
$strings["new_password"] = "Nova Clau";
$strings["confirm_password"] = "Confirmeu la Clau";
$strings["email"] = "Correu-e";
$strings["home_phone"] = "Tel&egrave;fon Particular";
$strings["mobile_phone"] = "Tel&egrave;fon M&ograve;bil";
$strings["fax"] = "Fax";
$strings["permissions"] = "Permisos";
$strings["administrator_permissions"] = "Permisos d'Administrador";
$strings["project_manager_permissions"] = "Permisos de Caps de Projecte";
$strings["user_permissions"] = "Permisos d'Usuari";
$strings["account_created"] = "Compte Creat";
$strings["edit_user"] = "Editar Usuari";
$strings["edit_user_details"] = "Editar els detalls del Compte.";
$strings["change_user_password"] = "Canviar la clau de l'usuari.";
$strings["select_permissions"] = "Establir permisos per a aquest usuari";
$strings["add_user"] = "Afegir Usuari";
$strings["enter_user_details"] = "Entreu els detalls per al compte d'usuari que esteu creant.";
$strings["enter_password"] = "Entreu la clau d'usuari.";
$strings["success_logout"] = "Heu sortit correctament. Podeu entrar de nou tot escrivint el vostre nom d'usuari i clau a continuaci&oacute;.";
$strings["invalid_login"] = "Aquest usuari i/o clau que heu entrat és inv&agrave;lid. Si us plau, proveu-ho de nou.";
$strings["profile"] = "Perfil";
$strings["user_details"] = "Detalls del compte d'Usuari.";
$strings["edit_user_account"] = "Editeu la informaci&oacute; del vostre compte.";
$strings["no_permissions"] = "No teniu prou permisos per dur a terme aquesta operaci&oacute;.";
$strings["discussion"] = "Discussi&oacute;";
$strings["retired"] = "Retirat";
$strings["last_post"] = "Darrer Missatge";
$strings["post_reply"] = "Respondre";
$strings["posted_by"] = "Escrit per";
$strings["when"] = "Quan";
$strings["post_to_discussion"] = "Publiqueu una Discussi&oacute;";
$strings["message"] = "Missatge";
$strings["delete_reports"] = "Eliminar Informes";
$strings["delete_projects"] = "Eliminar Projectes";
$strings["delete_organizations"] = "Eliminar Organitzaci&oacute; de Client";
$strings["delete_organizations_note"] = "Nota: Això eliminar&agrave; tots els usuaris d'aquestes organitzacions, i tots els projectes oberts d'aquesta organizaci&oacute; seran desassociats.";
$strings["delete_messages"] = "Eliminar Missatges";
$strings["attention"] = "Atenci&oacute;";
$strings["delete_teamownermix"] = "Eliminaci&oacute; correcta, però el propietari del projecte no es pot eliminar de l'equip.";
$strings["delete_teamowner"] = "No podeu eliminar el propietari del projecte de l'equip.";
$strings["enter_keywords"] = "Entreu paraules clau";
$strings["search_options"] = "Paraules Clau i Opcions de Cerca";
$strings["search_note"] = "Cal que entreu la informaci&oacute; a la casella de Cerca.";
$strings["search_results"] = "Resultats de Cerca";
$strings["users"] = "Usuaris";
$strings["search_for"] = "Buscar";
$strings["results_for_keywords"] = "Buscar paraules clau als resultats";
$strings["add_discussion"] = "Afegir Discussi&oacute;";
$strings["delete_users"] = "Eliminar comptes d'Usuari";
$strings["reassignment"] = "Reassignaci&oacute; de Projecte i Tasques";
$strings["there"] = "Existeixen ";
$strings["owned_by"] = "que pertanyen als usuaris a dalt";
$strings["reassign_to"] = "Abans d'eliminar usuaris, reassigneu aquests a";
$strings["no_files"] = "No hi ha fitxers vinculats ";
$strings["published"] = "Publicat";
$strings["project_site"] = "Lloc de projecte";
$strings["approval_tracking"] = "Rastreig d'Aprobaci&oacute;";
$strings["size"] = "Tamany";
$strings["add_project_site"] = "Afegir al Lloc de Projecte";
$strings["remove_project_site"] = "Borrar del Lloc de Projecte";
$strings["more_search"] = "M&eacute;s opcions de cerca";
$strings["results_with"] = "Trobar Resultats amb";
$strings["search_topics"] = "Buscar Temes";
$strings["search_properties"] = "Propietats de Cerca";
$strings["date_restrictions"] = "Restriccions de Data";
$strings["case_sensitive"] = "Sensible a Maj&uacute;scules";
$strings["yes"] = "S&iacute;";
$strings["no"] = "No";
$strings["sort_by"] = "Ordenar per";
$strings["type"] = "Tipus";
$strings["date"] = "Data";
$strings["all_words"] = "totes les paraules";
$strings["any_words"] = "qualsevol paraula";
$strings["exact_match"] = "coincidir exactament";
$strings["all_dates"] = "Totes les dates";
$strings["between_dates"] = "Entre les dates";

$strings["all_content"] = "Tot el contingut";

$strings["all_properties"] = "Totes les propietats";
$strings["no_results_search"] = "Aquesta cerca no ha retornat resultats.";
$strings["no_results_report"] = "Aquest informe no ha retornat resultats.";
$strings["schema_date"] = "DD/MM/YYYY";
$strings["hours"] = "hores";
$strings["choice"] = "Elecci&oacute;";
$strings["missing_file"] = "Falta fitxer !";
$strings["project_site_deleted"] = "El Lloc de Projecte ha estat eliminat amb &egrave;xit.";
$strings["add_user_project_site"] = "S'ha otorgat perm&iacute;s a l'usuari per accedir el Lloc de Projecte.";
$strings["remove_user_project_site"] = "Els permisos d'usuari han estat eliminats amb &egrave;xit.";
$strings["add_project_site_success"] = "S'ha afegit al Lloc de Projecte correctament.";
$strings["remove_project_site_success"] = "S'ha borrat del Lloc de Projecte correctament.";
$strings["add_file_success"] = "1 element vinculat.";
$strings["delete_file_success"] = "Desvinculaci&oacute; correcta.";
$strings["update_comment_file"] = "El comentari sobre el fitxer ha estat actualitzat correctament.";
$strings["session_false"] = "Error de Sessi&oacute;";
$strings["logs"] = "Registres";
$strings["logout_time"] = "Auto Log Out";
$strings["noti_foot1"] = "Aquesta notificaci&oacute; ha estat generada per PhpCollab.";
$strings["noti_foot2"] = "Per veure la vostra p&agrave;gina d'Inici PhpCollab aneu a:";
$strings["noti_taskassignment1"] = "Nova tasca:";
$strings["noti_taskassignment2"] = "Se us ha assignat una nova tasca:";
$strings["noti_moreinfo"] = "Per a més informaci&oacute;, aneu a:";
$strings["noti_prioritytaskchange1"] = "Canvi en la prioritat de la tasca:";
$strings["noti_prioritytaskchange2"] = "La prioritat de la següent tasca ha canviat:";
$strings["noti_statustaskchange1"] = "Canvi en l'estat de la tasca:";
$strings["noti_statustaskchange2"] = "L'estat de la següent tasca ha canviat:";
$strings["login_username"] = "Cal que entreu un nom d'usuari.";
$strings["login_password"] = "Si us plau, entreu una clau.";
$strings["login_clientuser"] = "Aquest és el compte d'usuari d'un client. No podeu accedir a PhpCollab amb un compte d'usuari de client.";
$strings["user_already_exists"] = "Ja hi ha un altre usuari amb aquest nom. Si us plau, escolliu una variaci&oacute; del nom d'usuari.";
$strings["noti_duedatetaskchange1"] = "Canvi en la data de finalitzaci&oacute; de la tasca:";
$strings["noti_duedatetaskchange2"] = "La data de finalitzaci&oacute; de la següent tasca ha canviat:";
$strings["company"] = "Companyia";
$strings["show_all"] = "Veure totes";
$strings["information"] = "Informaci&oacute;";
$strings["delete_message"] = "Borrar aquest missatge";
$strings["project_team"] = "Equip de Projecte";
$strings["document_list"] = "Llista de Documents";
$strings["bulletin_board"] = "Taulell d'Anuncis";
$strings["bulletin_board_topic"] = "Tema del Taulell d'Anuncis";
$strings["create_topic"] = "Crear un Nou Tema";
$strings["topic_form"] = "Formulari de Temes";
$strings["enter_message"] = "Entreu el vostre missatge";
$strings["upload_file"] = "Pugeu un fitxer";
$strings["upload_form"] = "Formulari de Pujada";
$strings["upload"] = "Pujar";
$strings["document"] = "Document";
$strings["approval_comments"] = "Comentaris d'Aprovaci&oacute;";
$strings["client_tasks"] = "Tasques del Client";
$strings["team_tasks"] = "Tasques de l'Equip";
$strings["team_member_details"] = "Detalls de Membre de l'Equip de Projecte";
$strings["client_task_details"] = "Detalls de la Tasca de Client";
$strings["team_task_details"] = "Detalls de la Tasca de l'Equip";
$strings["language"] = "Idioma";
$strings["welcome"] = "Benvinguts";
$strings["your_projectsite"] = "al vostre Lloc de Projecte";
$strings["contact_projectsite"] = "Si teniu qualsevol pregunta sobra l'extranet o sobre la informaci&oacute; exposada, si us plau, contacteu amb el Cap de Projecte";
$strings["company_details"] = "Detalls de la Companyia";
$strings["database"] = "Backup i Recuperaci&oacute; de la Base de Dades";
$strings["company_info"] = "Editeu la vostra informaci&oacute; de la companyia";
$strings["create_projectsite"] = "Creeu un Lloc de Projecte";
$strings["projectsite_url"] = "URL del Lloc de Projecte";
$strings["design_template"] = "Dissenyar Aparença";
$strings["preview_design_template"] = "Previsualitzar Disseny d'Aparença";
$strings["delete_projectsite"] = "Borrar el Lloc de Projecte";
$strings["add_file"] = "Afegir Fitxer";
$strings["linked_content"] = "Contingut enllaçat";
$strings["edit_file"] = "Editeu els detalls del fitxer";
$strings["permitted_client"] = "Usuaris clients admesos";
$strings["grant_client"] = "Garantir Permisos per Veure el Lloc de Projecte";
$strings["add_client_user"] = "Afegir Usuari Client";
$strings["edit_client_user"] = "Editar Usuari Client";
$strings["client_user"] = "Usuari Client";
$strings["client_change_status"] = "Canvieu el vostre estat a sota quan hagueu finalitzat aquesta tasca";
$strings["project_status"] = "Estat del Projecte";
$strings["view_projectsite"] = "Veure el Lloc de Projecte";
$strings["enter_login"] = "Entreu el vostre nom d'usuari per rebre la clau";
$strings["send"] = "Enviar";
$strings["no_login"] = "No s'ha trobat el nom d'usuari a la Base de Dades";
$strings["email_pwd"] = "Clau enviada";
$strings["no_email"] = "Usuari sense Adreça Electrònica";
$strings["forgot_pwd"] = "Heu oblidat la clau ?";
$strings["project_owner"] = "Només podeu fer canvis als vostres propis projectes.";
$strings["connected"] = "Connectat";
$strings["session"] = "Sessi&oacute;";
$strings["last_visit"] = "Darrera visita";
$strings["compteur"] = "Comptador";
$strings["ip"] = "Ip";
$strings["task_owner"] = "No sou membre d'equip en aquest projecte";
$strings["export"] = "Exportar";
$strings["browse_cvs"] = "Examinar CVS";
$strings["repository"] = "Repositori de CVS";
$strings["reassignment_clientuser"] = "Reassignament  de Tasques";
$strings["organization_already_exists"] = "Aquest nom ja est&agrave; en ús al sistema. Si us plau, escolliu-ne un altre.";
$strings["blank_organization_field"] = "Cal que entreu el nom de l'organitzaci&oacute; client.";
$strings["blank_fields"] = "camps obligatoris";
$strings["projectsite_login_fails"] = "No s'ha pogut confirmar la combinaci&oacute; de nom d'usuari i clau.";
$strings["start_date"] = "Data d'Inici";
$strings["completion"] = "Acabament";
$strings["update_available"] = "Hi ha una actualitzaci&oacute; disponible!";
$strings["version_current"] = "Esteu usant la versi&oacute;";
$strings["version_latest"] = "La darrera versi&oacute; és la";
$strings["sourceforge_link"] = "Vegeu la p&agrave;gina de projecte a Sourceforge";
$strings["demo_mode"] = "Mode Demo. No és permesa aquesta acci&oacute;.";
$strings["setup_erase"] = "Borreu el fitxer setup.php!!";
$strings["no_file"] = "No s'ha seleccionat cap fitxer";
$strings["exceed_size"] = "Tamany m&agrave;xim de fitxer superat";
$strings["no_php"] = "Fitxer Php prohibit";
$strings["approval_date"] = "Data d'Aprovaci&oacute;";
$strings["approver"] = "Aprovador";
$strings["error_database"] = "No s'ha pogut conectar a la Base de Dades";
$strings["error_server"] = "No s'ha pogut connectar al servidor";
$strings["version_control"] = "Control de Versi&oacute;";
$strings["vc_status"] = "Estat";
$strings["vc_last_in"] = "Data de la darrera modificaci&oacute;";
$strings["ifa_comments"] = "Comentaris d'Aprovaci&oacute;";
$strings["ifa_command"] = "Canviar l'estat d'aprovaci&oacute;";
$strings["vc_version"] = "Versi&oacute;";
$strings["ifc_revisions"] = "Revisions de Peer";
$strings["ifc_revision_of"] = "Revisi&oacute; de la versi&oacute;";
$strings["ifc_add_revision"] = "Afegir una Revisi&oacute; de Peer";
$strings["ifc_update_file"] = "Actualitzar fitxer";
$strings["ifc_last_date"] = "Data de la darrera modificaci&oacute;";
$strings["ifc_version_history"] = "Historial de Versions";
$strings["ifc_delete_file"] = "Borrar fitxer i totes les versions i revisions que en depenen";
$strings["ifc_delete_version"] = "Borrar Versi&oacute; Seleccionada";
$strings["ifc_delete_review"] = "Borrar Revisi&oacute; Seleccionada";
$strings["ifc_no_revisions"] = "Ara mateix no hi ha cap revisi&oacute; d'aquest document";
$strings["unlink_files"] = "Fitxers no enllaçats";
$strings["remove_team"] = "Borrar Membres de l'Equip";
$strings["remove_team_info"] = "Borrar aquests usuaris de l'euquip de projecte?";
$strings["remove_team_client"] = "Borrar permisos de lectura del Lloc de Projecte";
$strings["note"] = "Nota";
$strings["notes"] = "Notes";
$strings["subject"] = "Assumpte";
$strings["delete_note"] = "Borrar entrades de Notes";
$strings["add_note"] = "Afegir Nota";
$strings["edit_note"] = "Editar Nota";
$strings["version_increm"] = "Seleccionar el canvi de versi&oacute; a aplicar:";
$strings["url_dev"] = "Url del Lloc de Desenvolupament";
$strings["url_prod"] = "Url del Lloc Final";
$strings["note_owner"] = "Només podeu fer canvis en les vostres pròpies notes.";
$strings["alpha_only"] = "Al nom d'usuari només car&agrave;cters alfanum&egrave;rics";
$strings["edit_notifications"] = "Editar Notificacions de Correu-e";
$strings["edit_notifications_info"] = "Seleccioneu esdeveniments per als quals voleu rebre notificacions per correu-e.";
$strings["select_deselect"] = "Seleccionar/Desseleccionar Tot";
$strings["noti_addprojectteam1"] = "Afegit a l'equip de projecte :";
$strings["noti_addprojectteam2"] = "Heu estat afegits a l'equip de projecte per :";
$strings["noti_removeprojectteam1"] = "Borrat de l'equip de projecte :";
$strings["noti_removeprojectteam2"] = "Heu estat borrats de l'equip de projecte per :";
$strings["noti_newpost1"] = "Nou missatge :";
$strings["noti_newpost2"] = "S'ha afegit un nou missatge a la discussi&oacute; següent :";
$strings["edit_noti_taskassignment"] = "Estic assignat a una nova tasca.";
$strings["edit_noti_statustaskchange"] = "Canvis en l'estat d'una de les meves tasques.";
$strings["edit_noti_prioritytaskchange"] = "Canvis en la prioritat d'una de les meves tasques.";
$strings["edit_noti_duedatetaskchange"] = "Canvis en la data de finalitzaci&oacute; d'una de les meves tasques.";
$strings["edit_noti_addprojectteam"] = "Formo part d'un equip de projecte.";
$strings["edit_noti_removeprojectteam"] = "He deixat de formar part d'un equip de projecte.";
$strings["edit_noti_newpost"] = "S'ha enviat un nou missatge a la discussi&oacute;.";
$strings["add_optional"] = "Afegir un opcional";
$strings["assignment_comment_info"] = "Afegir comentaris sobre l'assignaci&oacute; d'aquesta tasca";
$strings["my_notes"] = "Les Meves Notes";
$strings["edit_settings"] = "Editar prefer&egrave;ncies";
$strings["max_upload"] = "Tamany M&agrave;xim de Fitxers";
$strings["project_folder_size"] = "Tamany M&agrave;xim de la carpeta de projecte";
$strings["calendar"] = "Calendari";
$strings["date_start"] = "Data d'Inici";
$strings["date_end"] = "Data Final";
$strings["time_start"] = "Temps d'Inici";
$strings["time_end"] = "Temps Final";
$strings["calendar_reminder"] = "Recordatori";
$strings["shortname"] = "Nom curt";
$strings["calendar_recurring"] = "Esdeveniment recursiu cada setmana en aquest dia";
$strings["edit_database"] = "Editar Base de Dades";
$strings["noti_newtopic1"] = "Nova discussi&oacute; :";
$strings["noti_newtopic2"] = "S'ha afegit una nova discussi&oacute; al següent projecte :";
$strings["edit_noti_newtopic"] = "S'ha creat un nou tema de debat.";
$strings["today"] = "Avui";
$strings["previous"] = "Anterior";
$strings["next"] = "Següent";
$strings["help"] = "Ajuda";
$strings["complete_date"] = "Data completa";
$strings["scope_creep"] = "Scope creep";
$strings["days"] = "Dies";
$strings["logo"] = "Logotip";
$strings["remember_password"] = "Recordar Clau";
$strings["client_add_task_note"] = "Nota: La tasca que acabeu d'entrar és registrada a la Base de Dades. Tot i així apareixerà aquí si sempre que estigui assignada a un membre de l'equip!";
$strings["noti_clientaddtask1"] = "Tasca afegida pel client :";
$strings["noti_clientaddtask2"] = "Ha estat afegida una nova tasca per un client del Lloc de Projecte al següent projecte :";
$strings["phase"] = "Fase";
$strings["phases"] = "Fases";
$strings["phase_id"] = "ID de Fase";
$strings["current_phase"] = "Fase(s) activa(es)";
$strings["total_tasks"] = "Nombre total de tasques";
$strings["uncomplete_tasks"] = "Tasques incompletes";
$strings["no_current_phase"] = "No hi ha cap fase activa ara mateix";
$strings["true"] = "Veritat";
$strings["false"] = "Fals";
$strings["enable_phases"] = "Activar Fases";
$strings["phase_enabled"] = "Fase Activada";
$strings["order"] = "Ordre";
$strings["options"] = "Opcions";
$strings["support"] = "Suport";
$strings["support_request"] = "Petició de Suport";
$strings["support_requests"] = "Peticions de Suport";
$strings["support_id"] = "ID de Petició";
$strings["my_support_request"] = "Les meves Peticions de Suport";
$strings["introduction"] = "Introducció";
$strings["submit"] = "Enviar";
$strings["support_management"] = "Administració de Suport";
$strings["date_open"] = "Data d'obertura";
$strings["date_close"] = "Data de tancament";
$strings["add_support_request"] = "Afegir una petició de suport";
$strings["add_support_response"] = "Afegir una resposta de suport";
$strings["respond"] = "Respondre";
$strings["delete_support_request"] = "Petició de suport borrada";
$strings["delete_request"] = "Borrar petició de suport";
$strings["delete_support_post"] = "Borrar missatge de suport";
$strings["new_requests"] = "Noves peticions";
$strings["open_requests"] = "Obrir peticions";
$strings["closed_requests"] = "Completar peticions";
$strings["manage_new_requests"] = "Gestionar noves peticions";
$strings["manage_open_requests"] = "Gestionar peticions obertes";
$strings["manage_closed_requests"] = "Gestionar peticions completes";
$strings["responses"] = "Respostes";
$strings["edit_status"] = "Editar Estat";
$strings["noti_support_request_new2"] = "Heu enviat una petició de suport sobre el següent tema: ";
$strings["noti_support_post2"] = "S'ha afegit una nova resposta a la vostra petició de suport. Si us plau, vegeu-ne els detalls a sota.";
$strings["noti_support_status2"] = "La vostra petició de suport ha estat actualitzada. Si us plau, vegeu-ne els detalls a sota.";
$strings["noti_support_team_new2"] = "Ha estat sol·licitada una nova petició de suport per al projecte: ";
// 2.0
$strings["delete_subtasks"] = "Borrar Subtasques";
$strings["add_subtask"] = "Afegir subtasca";
$strings["edit_subtask"] = "Editar subtasca";
$strings["subtask"] = "Subtasca";
$strings["subtasks"] = "Subtasques";
$strings["show_details"] = "Mostrar detalls";
$strings["updates_task"] = "Historial d'actualitzacions de tasques";
$strings["updates_subtask"] = "Historial d'actualitzacions de subtasques";
// 2.1
$strings["go_projects_site"] = "Anar al lloc del Projecte";
$strings["bookmark"] = "Marcador";
$strings["bookmarks"] = "Marcadors";
$strings["bookmark_category"] = "Categoria";
$strings["bookmark_category_new"] = "Nova categoria";
$strings["bookmarks_all"] = "Tots";
$strings["bookmarks_my"] = "Els meus Marcadors";
$strings["my"] = "El/s meu/s";
$strings["bookmarks_private"] = "Privat";
$strings["shared"] = "Compartit";
$strings["private"] = "Privat";
$strings["add_bookmark"] = "Afegir marcador";
$strings["edit_bookmark"] = "Editar marcador";
$strings["delete_bookmarks"] = "Borrar marcadors";
$strings["team_subtask_details"] = "Detalls de subtasca d'equip";
$strings["client_subtask_details"] = "Detalls de la subtasca de client";
$strings["client_change_status_subtask"] = "Canvieu el vostre estat des d'aquí sota quan hagueu completat aquesta subtasca";
$strings["disabled_permissions"] = "Compte inhabilitat";
$strings["user_timezone"] = "Zona Horària (GMT)";
// 2.2
$strings["project_manager_administrator_permissions"] = "Administrador de Caps de Projecte";
$strings["bug"] = "Seguiment d'errors de programació";
// 2.3
$strings["report"] = "Informe";
$strings["license"] = "Llicència";
// 2.4
$strings["settings_notwritable"] = "Settings.php file is not writable";

?>
Return current item: NetOffice