Location: PHPKode > projects > NetOffice > netoffice/languages/lang_bg.php
<?php // $Revision: 1.4 $
/* vim: set expandtab ts=4 sw=4 sts=4: */

/**
 * $Id: lang_bg.php,v 1.4 2003/11/22 15:14:36 madbear Exp $
 * 
 * Copyright (c) 2003 by the NetOffice developers
 * 
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 */
// translator(s): Yassen Yotov <hide@address.com>, Veselin Malezanov <hide@address.com>
$setCharset = "windows-1251";

$byteUnits = array('Áàéòà', 'KB', 'MB', 'GB');

$dayNameArray = array(1 => "Ïîíåäåëíèê", 2 => "Âòîðíèê", 3 => "Ñðÿäà", 4 => "×åòâúðòúê", 5 => "Ïåòúê", 6 => "Ñúáîòà", 7 => "Íåäåëÿ");

$monthNameArray = array(1 => "ßíóàðè", "Ôåâðóàðè", "Ìàðò", "Àïðèë", "Ìàé", "Þíè" , "Þëè", "Àâãóñò", "Ñåïòåìâðè", "Îêòîìâðè", "Íîåìâðè", "Äåêåìâðè");

$status = array(0 => "Ïðåäàäåí", 1 => "Çàâúðøåí", 2 => "Íåçàïî÷íàò", 3 => "Çàïî÷íàò", 4 => "Ïðåóñòàíîâåí");

$profil = array(0 => "Àäìèíèñòðàòîð", 1 => "Ïðîäæåêò Ìåíàäæåð", 2 => "Ïîòðåáèòåë", 3 => "Êëèåíò", 4 => "Disabled", 5 => "Project Manager Administrator");

$priority = array(0 => "Íÿìà", 1 => "Ìíîãî íèñúê", 2 => "Íèñúê", 3 => "Ñðåäåí", 4 => "Âèñîê", 5 => "Ìíîãî âèñîê");

$statusTopic = array(0 => "Çàêðèò", 1 => "Îòêðèò");
$statusTopicBis = array(0 => "Äà", 1 => "Íå");

$statusPublish = array(0 => "Äà", 1 => "Íå");

$statusFile = array(0 => "Îäîáðåí", 1 => "Îäîáðåí ñ êîðåêöèè", 2 => "×àêà îäîáðåíèå", 3 => "Áåç îäîáðåíèå", 4 => "Îòõâúðëåí");

$phaseStatus = array(0 => "Íå å çàïî÷íàò", 1 => "Çàïî÷íàò", 2 => "Çàâúðøåí", 3 => "Ïðåêðàòåí");

$requestStatus = array(0 => "Íîâ", 1 => "Çàïî÷íàò", 2 => "Çàâúðøåí");

$strings["please_login"] = "Ìîëÿ, âëåçòå";
$strings["requirements"] = "Ñèñòåìíè èçèñêâàíèÿ";
$strings["login"] = "Âõîä";
$strings["no_items"] = "Íÿìà íèùî âúâåäåíî";
$strings["logout"] = "Èçõîä";
$strings["preferences"] = "Íàñòðîéêè";
$strings["my_tasks"] = "Ìîéòå çàäà÷è";
$strings["edit_task"] = "Ðåäàêòèðàé Çàäà÷àòà";
$strings["copy_task"] = "Êîïèðàé Çàäà÷à";
$strings["add_task"] = "Äîáàâè Çàäà÷à";
$strings["delete_tasks"] = "Èçòðèé Çàäà÷èòå";
$strings["assignment_history"] = "Âúçëàãàòåëíà èñòîðèÿ";
$strings["assigned_on"] = "Âúçëîæåíà íà";
$strings["assigned_by"] = "Âúçëîæåíà îò";
$strings["to"] = "Äî";
$strings["comment"] = "Êîìåíòàð";
$strings["task_assigned"] = "Çàäà÷àòà å âúçëîæåíà íà ";
$strings["task_unassigned"] = "Çàäà÷àòà å êúì íåâúëîæåíè (íåâúçëîæåíè)";
$strings["edit_multiple_tasks"] = "Ðåäàêòèðàé íÿêîëêî çàäà÷è";
$strings["tasks_selected"] = "èçáðàíè çàäà÷è. Èçáåðåòå íîâè ñòîéíîñòè çà òåçè çàäà÷è, èëè èçáåðåòå [áåç ïðîìÿíà]Change], çà äà îñòàâèòå òåêóùèòå ñòîéíîñòè.";
$strings["assignment_comment"] = "Ïðèëîæåíè Êîìåíòàðè";
$strings["no_change"] = "[Áåç Ïðîìÿíà]";
$strings["my_discussions"] = "Ìîéòå Äèñêóñèè";
$strings["discussions"] = "Äèñêóñèè";
$strings["delete_discussions"] = "Èçòðèé Äèñêóñèèòå";
$strings["delete_discussions_note"] = "Çàáåëåæêà: Äèñêóñèèòå íå ìîãàò äà áúäàò îòâîðåíè ñëåä êàòî ñà èçòðèòè.";
$strings["topic"] = "Òåìà";
$strings["posts"] = "Ðåïëèêà";
$strings["latest_post"] = "Ïîñëåäíà Ðåïëèêà";
$strings["my_reports"] = "Ìîéòå Îò÷åòè";
$strings["reports"] = "Îò÷åòè";
$strings["create_report"] = "Ñúçäàé Îò÷åò";
$strings["report_intro"] = "Èçáåðåòå ïàðàìåòðèòå íà çàäà÷èòå çà îò÷åòà è çàïèøåòå çàïèòâàíåòî  nd save the query îò ñòðàíèöàòà ñ ðåçóëòàòà ñëåä êàòî ñúçäàäåòå ñâîÿ îò÷åò.";
$strings["admin_intro"] = "Íàñòðîéêè íà ïðîåêòà.";
$strings["copy_of"] = "Êîïèå íà ";
$strings["add"] = "Äîáàâè";
$strings["delete"] = "Èçòðèé";
$strings["remove"] = "Ïðåìàõíè";
$strings["copy"] = "Êîïèðàé";
$strings["view"] = "Âèæ";
$strings["edit"] = "ðåäàêòèðàé";
$strings["update"] = "Îñúâðåìåíè";
$strings["details"] = "Ïîäðîáíîñòè";
$strings["none"] = "Çàáåëåæêà";
$strings["close"] = "Çàòâîðè";
$strings["new"] = "Íîâî";
$strings["select_all"] = "Èçáåðè âñè÷êè";
$strings["unassigned"] = "Íåîïðåäåëåíè";
$strings["administrator"] = "Àäìèíèñòðàòîð";
$strings["my_projects"] = "Ìîéòå Ïðîåêòè";
$strings["project"] = "Ïðîåêò";
$strings["active"] = "Àêòèâåí";
$strings["inactive"] = "Íåàêòèâåí";
$strings["project_id"] = "Íîìåð íà ïðîåêòà";
$strings["edit_project"] = "Ðåäàêòèðàé ïðîåêòà";
$strings["copy_project"] = "Êîïèðàé ïðîåêòà";
$strings["add_project"] = "Äîáàâè ïðîåêò";
$strings["clients"] = "Êëèåíòè";
$strings["organization"] = "Ôèðìà-êëèåíò";
$strings["client_projects"] = "Êëèåíòñêè ïðîåêòè";
$strings["client_users"] = "Êëèåíò";
$strings["edit_organization"] = "Ðåäàêòèðàé ôèðìà-êëèåíò";
$strings["add_organization"] = "Äîáàâè ôèðìà-êëèåíò";
$strings["organizations"] = "Ôèðìè-Êëèåíòè";
$strings["info"] = "Èíôîðìàöèÿ";
$strings["status"] = "Ñúñòîÿíèå";
$strings["owner"] = "Ñîáñòâåíèê";
$strings["home"] = "Íà÷àëî";
$strings["projects"] = "Ïðîåêòè";
$strings["files"] = "Ôàéëîâå";
$strings["search"] = "Òúðñåíå";
$strings["admin"] = "Àäìèíèñòðàòèâíè";
$strings["user"] = "Ïîòðåáèòåë";
$strings["project_manager"] = "Ïðîåêò Ðúêîâîäèòåë";
$strings["due"] = "Ïëàòåíî";
$strings["task"] = "Çàäà÷à";
$strings["tasks"] = "Çàäà÷è";
$strings["team"] = "Ðàáîòíà ãðóïà";
$strings["add_team"] = "Äîáàâè ×ëåí â Ðàáîòíàòà ãðóïà";
$strings["team_members"] = "×ëåíîâå íà Ðàáîòíàòà ãðóïà";
$strings["full_name"] = "Ïúëíî èìå";
$strings["title"] = "Òèòëà";
$strings["user_name"] = "Ïîòðåáèòåëñêî Èìå";
$strings["work_phone"] = "Òåëåôîí - ðàáîòà";
$strings["priority"] = "Ïðèîðèòåò";
$strings["name"] = "Èìå";
$strings["id"] = "Íîìåð";
$strings["description"] = "Îïèñàíèå";
$strings["phone"] = "Òåëåôîí";
$strings["url"] = "URL";
$strings["address"] = "Àäðåñ";
$strings["comments"] = "Êîìåíòàðè";
$strings["created"] = "Ñúçäàäåí";
$strings["assigned"] = "Âúçëîæåí";
$strings["modified"] = "Ïðîìåíåí";
$strings["assigned_to"] = "Âúçëîæåí íà";
$strings["due_date"] = "Äàòà çà ïëàùàíå";
$strings["estimated_time"] = "Îñòàâàùî âðåìå";
$strings["actual_time"] = "Ðåàëíî Âðåìå";
$strings["delete_following"] = "Èçòðèé ñëåäâàùèòå?";
$strings["cancel"] = "Îòêàç";
$strings["and"] = "è";
$strings["administration"] = "Àäìèíèñòðàöèÿ";
$strings["user_management"] = "Óïðàâëåíèå íà ïîòðåáèòåëè";
$strings["system_information"] = "Èíôîðìàöèÿ çà ñèñòåìàòà";
$strings["product_information"] = "Èíôîìàöèÿ çà ïðîäóêòà";
$strings["system_properties"] = "Íàñòðîéêè íà ñèñòåìàòà";
$strings["create"] = "Ñúçäàé";
$strings["report_save"] = "Çàïàçè òàçè íàñòðîéêè çà îò÷åò, çà äà ìîæåòå äà ãè èçïîëçâàòå ïàê.";
$strings["report_name"] = "Îò÷åò èìå";
$strings["save"] = "Çàïèøè";
$strings["matches"] = "Ñúâïàäàùè";
$strings["match"] = "Ñúïàäàù";
$strings["report_results"] = "Ðåçóëòàò îò îò÷åòà";
$strings["success"] = "Óñïåøåí";
$strings["addition_succeeded"] = "Äîáàâÿíåòî å óñïåøíî";
$strings["deletion_succeeded"] = "Èçòðèâàíåòî å óñïåøíî";
$strings["report_created"] = "Ñúçäàé Îò÷åò";
$strings["deleted_reports"] = "Èçòðèòè Îò÷åòè";
$strings["modification_succeeded"] = "Óñïåøíà ïðîìÿíà";
$strings["errors"] = "Îòêðèòè ãðåøêè!";
$strings["blank_user"] = "Òîçè ïîòðåáèòåë íå ìîæå äà áúäå íàìåðåí.";
$strings["blank_organization"] = "Òàçè îðãàíèçàöèÿ íå ìîæå äà áúäå íàìåðåíà.";
$strings["blank_project"] = "Òîçè ïðîåêò íå ìîæå äà áúäå íàìåðåí.";
$strings["user_profile"] = "Ïîòðåáèòåëñêî äîñèå";
$strings["change_password"] = "Ñìåíè ïàðîëàòà";
$strings["change_password_user"] = "Ñìÿíà íà ïîòðåáèòåëñêà ïàðîëà.";
$strings["old_password_error"] = "Ñòàðàòà ïàðîëà, êîÿòî âúâåäîõòå, å íåêîðåêòíà . Ìîëÿ, âúâåäåòå ïàê ñòàðàòà ïàðîëà.";
$strings["new_password_error"] = "Íîâàòà ïàðîëà å âúâåäåíà 2 ïúòè ðàçëè÷íî. Ìîëÿ, âúâåäåòå ïàê íîâàòà ïàðîëà.";
$strings["notifications"] = "Óâåäîìÿâàíèÿ";
$strings["change_password_intro"] = "Âúâåäåòå ñòàðàòà ñè ïàðîëà, ñëåä òîâà âúâåäåòå è ïîâòîðåòå íîâàòà ïàðîëà.";
$strings["old_password"] = "Ñòàðà ïàðîëà";
$strings["password"] = "Ïàðîëà";
$strings["new_password"] = "Íîâà ïàðîëà";
$strings["confirm_password"] = "Ïîâòîðè ïàðîëàòà";
$strings["email"] = "E-Mail";
$strings["home_phone"] = "Äîìàøåí òåëåôîí";
$strings["mobile_phone"] = "ìîáèëåí òåëåôîí";
$strings["fax"] = "Ôàêñ";
$strings["permissions"] = "Ïðàâà";
$strings["administrator_permissions"] = "Àäìèíèñòðàòîð";
$strings["project_manager_permissions"] = "Ðúêîâîäèòåë Ïðîåêòè";
$strings["user_permissions"] = "Ïîòðåáèòåëñêè ïðàâà";
$strings["account_created"] = "Ïîòðåáèòåëÿ å ñúçäàäåí";
$strings["edit_user"] = "Ðåäàêòèðàé Ïîòðåáèòåë";
$strings["edit_user_details"] = "Ðåäàêòèðàé äåòàéëèòå çà ïîòðåáèòåëÿ.";
$strings["change_user_password"] = "Ñìåíè ïàðîëàòà íà ïîòðåáèòåëÿ";
$strings["select_permissions"] = "Èçáåðè ïðàâà çà òîçè ïîòðåáèòåë";
$strings["add_user"] = "Äîáàâè Ïîòðåáèòåë";
$strings["enter_user_details"] = "Âúâåäè äåòàéëè çà àêàóíòà, êîéòî ñúçäàäîõòå.";
$strings["enter_password"] = "Âúâåäè ïàðîëà çà ïîòðåáèòåëÿ.";
$strings["success_logout"] = "Âèå óñïåøíî èçëÿçîõòå. Âèå ìîæåòå äà âëåçåòå ïàê êàòî ïîïúëíèòå ïîòðåáèòåëñêî èìå è ïàðîëà òóê.";
$strings["invalid_login"] = "Ïîòðåáèòåëñêîòî èìå è/èëè ïàðîëà, êîèòî âúâåäîõòå, ñà íåâàëèäíè. Ìîëÿ, âúâåäåòå ãè ïàê.";
$strings["profile"] = "Ïðîôèë";
$strings["user_details"] = "Ïîòðåáèòåëñêè äåòàéëè.";
$strings["edit_user_account"] = "Ðåäàêòèðàéòå èíôîðìàöèÿòà çà ñâîÿ àêàóíò.";
$strings["no_permissions"] = "Íÿìàòå äîñòàòú÷íî ïðàâà çà äà èçïúëíèòå òîâà äåéñòâèå.";
$strings["discussion"] = "Äèñêóñèÿ";
$strings["retired"] = "Íàïóñíàë";
$strings["last_post"] = "Ïîñëåäíà ðåïëèêà";
$strings["post_reply"] = "Èçïðàòåòå îòãîâîð";
$strings["posted_by"] = "Èçïðàòåíî îò";
$strings["when"] = "Êîãà";
$strings["post_to_discussion"] = "Èçïðàòè â Äèñêóñèè";
$strings["message"] = "Ñúîáùåíèå";
$strings["delete_reports"] = "Èçòðèé Îò÷åòèòå";
$strings["delete_projects"] = "Èçòðèé Ïðîåêòèòå";
$strings["delete_organizations"] = "Èçòðèé Îðãàíèçàöèèòå";
$strings["delete_organizations_note"] = "çàáåëåæêà: Òîâà äåéñòâèå ùå èçòðèå âñè÷êè êëèåíòè îò òàçè îðãàíèçàöèÿ è ùå ðàçäåëè âñè÷êî îòâîðåíè ïðîåêòè îò òåçè êëèåíòè.";
$strings["delete_messages"] = "Èçòðèé ñúîáùåíèÿòà";
$strings["attention"] = "Âíèìàíèå";
$strings["delete_teamownermix"] = "Èçòðèâàíåòî å óñïåøíî, íî ñîáñòâåíèêà íà ïðîåêòà íå ìîæå äà áúäå èçõâúðëåí îò ðàáîòíàòà ãðóïà.";
$strings["delete_teamowner"] = "Íå ìîæåòå äà èçõâúðëèòå ñîáñòâåíèêà íà ïðîåêòà îò ðàáîòíàòà ãðóïà.";
$strings["enter_keywords"] = "Âúâåäè êëþ÷îâè äóìè";
$strings["search_options"] = "êëþ÷îâè äóìè è îïöèè çà òúðñåíå";
$strings["search_note"] = "Òðÿáâà äà âúâåäåòå ôðàçà â ïîëåòî 'Òúðñè çà'.";
$strings["search_results"] = "Ðåçóëòàòè îò òúðñåíåòî";
$strings["users"] = "Ïîòðåáèòåëè";
$strings["search_for"] = "Òúðñè çà";
$strings["results_for_keywords"] = "Ðåçóëòàòè îò òúðñåíåòî çà ";
$strings["add_discussion"] = "Äîáàâè Äèñêóñèÿ";
$strings["delete_users"] = "Èçòðèé Ïîòðåáèòåëñêèòå Àêàóíòè";
$strings["reassignment_user"] = "Ïðåõâúðëÿíå íà ïðîåêò è çàäà÷à";
$strings["there"] = "Òå ñà";
$strings["owned_by"] = "ñîáñòâåíîñò íà ïîòðåáèòåëè îòãîðå.";
$strings["reassign_to"] = "Ïðåäè äà èçòðèåòå ïîòðåáèòåëè, ïðåõâúðëåòå òåçè íà ";
$strings["no_files"] = "Íÿìà ñâúðçàíè ôàéëîâå";
$strings["published"] = "Ïóáëèêóâàíè";
$strings["project_site"] = "Ñàéò íà ïðîåêòà";
$strings["approval_tracking"] = "Òåêóùî ñúñòîÿíèå";
$strings["size"] = "Ðàçìåð";
$strings["add_project_site"] = "Äîáàâè ñàéòà íà ïðîåêòà";
$strings["remove_project_site"] = "Èçòðèé îò ñàéòà íà ïðîåêòà";
$strings["more_search"] = "Ïîâå÷å îïöèè çà òúðñåíå";
$strings["results_with"] = "Òúðñè â ðåçóëòàòà";
$strings["search_topics"] = "Òåìè çà òúðñåíå";
$strings["search_properties"] = "Íàñòðîéêè çà òúðñåíå";
$strings["date_restrictions"] = "Îãðàíè÷åíèå ïî äàòè";
$strings["case_sensitive"] = "Áåç çíà÷åíèå ìàëêè/ãîëåìè";
$strings["yes"] = "Äà";
$strings["no"] = "Íå";
$strings["sort_by"] = "Ïîäðåäè ïî";
$strings["type"] = "Òèï";
$strings["date"] = "Äàòà";
$strings["all_words"] = "Âñè÷êè äóìè";
$strings["any_words"] = "Íÿêîÿ îò äóìèòå";
$strings["exact_match"] = "Òî÷íî ñúâïàäåíèå";
$strings["all_dates"] = "Âñè÷êè äàòè";
$strings["between_dates"] = "Ìåæäó äàòèòå";
$strings["all_content"] = "Öÿëîòî ñúäúðæàíèå";
$strings["all_properties"] = "Âñè÷êè íàñòðîéêè";
$strings["no_results_search"] = "Òúðñåíåòî çàâúðøè áåç íàìåðåí ðåçóëòàò.";
$strings["no_results_report"] = "Ïðàâåíåòî íà îò÷åò çàâúðøè áåç íàìåðåí ðåçóëòàò.";
$strings["schema_date"] = "YYYY/MM/DD";
$strings["hours"] = "÷àñîâå";
$strings["choice"] = "èçáîð";
$strings["missing_file"] = "Ëèïñâàù ôàéë !";
$strings["project_site_deleted"] = "Ñàéòà íà ïðîåêòà å óñïåøíî èçòðèò.";
$strings["add_user_project_site"] = "Íà ïîòðåáèòåëÿ ñà äàäåíè óñïåøíî ïðàâà çà äîñòúï äî ñàéòà íà ïðîåêòà.";
$strings["remove_user_project_site"] = "Ïîòðåáèòåë permission was successfully removed.";
$strings["add_project_site_success"] = "Äîáàâÿíåòî êúì ñàéòà íà ïðîåêòà å óñïåøíî.";
$strings["remove_project_site_success"] = "Èçòðèâàíåòî îò ñàéòà íà ïðîåêòà å óñïåøíî.";
$strings["add_file_success"] = "Ïðèêà÷âàíåòî íà ôàéëà å óñïåøíî.";
$strings["delete_file_success"] = "Èçòðèâàíåòî å óñïåøíî.";
$strings["update_comment_file"] = "Êîìåíòàðèòå êúì ôàéëà ñà îáíîâåíè óñïåøíî.";
$strings["session_false"] = "Ãðåøêà, ñâúðçàíà ñúñ ñèãóðíîñòòà";
$strings["logs"] = "Èñòîðèÿ";
$strings["logout_time"] = "Àâòîìàòè÷åí èçõîä";
$strings["noti_foot1"] = "Òîâà óâåäîìëåíèå å ãåíåðèðàíî îò PhpCollab.";
$strings["noti_foot2"] = "Çà äà âèäèòå ñâîÿòà PhpCollab ñòðàíèöà, ïîñåòåòå:";
$strings["noti_taskassignment1"] = "Íîâà çàäà÷à:";
$strings["noti_taskassignment2"] = "Íà Âàñ å âúçëîæåíà çàäà÷à:";
$strings["noti_moreinfo"] = "Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ, ïîñåòåòå:";
$strings["noti_prioritytaskchange1"] = "Ïðèîðèòåòà íà çàäà÷àòà å ïðîìåíåí";
$strings["noti_prioritytaskchange2"] = "Ïðèîðèòåòà íà òàçè çàäà÷à å ïðîìåíåí:";
$strings["noti_statustaskchange1"] = "Ñúñòîÿíèåòî íà çàäà÷àòà å ïðîìåíåíî:";
$strings["noti_statustaskchange2"] = "Ñúñòîÿíèåòî íà òàçè çàäà÷à å ïðîìåíåíî:";
$strings["login_username"] = "Òðÿáâà äà âúâåäåòå ïîòðåáèòåëñêî èìå.";
$strings["login_password"] = "Ìîëÿ âúâåäåòå ïàðîëà.";
$strings["login_clientuser"] = "Òîâà å àêàóíò íà êëèåíò. Íå ìîæåòå äà âëåçåòå â PhpCollab ñ êëèåíòñêè àêàóíò.";
$strings["user_already_exists"] = "Âå÷å èìà ïîòðåáèòåë ñ òîâà èìå.Ìîëÿ, âúâåäåòå äðóãî ïîòðåáèòåëñêî èìå.";
$strings["noti_duedatetaskchange1"] = "Êðàéíàòà äàòà å ïðîìåíåíà:";
$strings["noti_duedatetaskchange2"] = "Êðàéíàòà äàòà íà ñëåäíàòà çàäà÷à å ïðîìåíåíà:";
$strings["company"] = "êîìïàíèÿ";
$strings["show_all"] = "Ïîêàæè âñè÷êè";
$strings["information"] = "Èíôîðìàöèÿ";
$strings["delete_message"] = "Èçòðèé òîâà ñúîáùåíèå";
$strings["project_team"] = "Ðàáîòíà ãðóïà ïî ïðîåêòà";
$strings["document_list"] = "Ñïèñúê ñ äîêóìåíòè";
$strings["bulletin_board"] = "Äúñêà ñ îáÿâè";
$strings["bulletin_board_topic"] = "Òåìà îò äúñêàòà ñ îáÿâè";
$strings["create_topic"] = "Âúâåäè íîâà òåìà";
$strings["topic_form"] = "Òåìà";
$strings["enter_message"] = "Âúâåäè ñâîåòî ñúîáùåíèå";
$strings["upload_file"] = "Ïðèêà÷è ôàéë";
$strings["upload_form"] = "Ïðèêà÷âàíå íà ôàéë";
$strings["upload"] = "Ïðèêà÷è";
$strings["document"] = "Äîêóìåíò";
$strings["approval_comments"] = "Êîìåíòàðè ïî îäîáðåíèåòî";
$strings["client_tasks"] = "Çàäà÷è çà êëèåíòà";
$strings["team_tasks"] = "Çàäà÷è çà ðàáîòíàòà ãðóïà";
$strings["team_member_details"] = "Ïîäðîáíîñòè çà ÷ëåíîâåòå íà ðàáîòíàòà ãðóïà";
$strings["client_task_details"] = "Ïîäðîáíîñòè çà çàäà÷èòå íà êëèåíòà";
$strings["team_task_details"] = "Ïîäðîáíîñòè çà çàäà÷èòå íà ðàáîòíàòà ãðóïà";
$strings["language"] = "Åçèê";
$strings["welcome"] = "Äîáðå äîøëè";
$strings["your_projectsite"] = "âúâ âàøèÿ ñàéò íà ïðîåêòà";
$strings["contact_projectsite"] = "Àêî èìàòå íÿêàêâè âúïðîñè çà èíôîðìàöèÿòà íàìåðàíà òóê , ìîëÿ, ñâúðæåòå ñå ñ ðúêîâîäèòåëÿ íà ïðîåêòà";
$strings["company_details"] = "Êîìïàíèÿ - ïîäðîáíîñòè";
$strings["database"] = "Àðõèâèðàíå è âúçñòàíîâÿâàíå íà äàííèòå";
$strings["company_info"] = "Ðåäàêòèðàé èíôîðìàöèÿ çà êîìïàíèÿòà";
$strings["create_projectsite"] = "Ñúçäàé ñàéòà íà ïðîåêòà";
$strings["projectsite_url"] = "Ñàéòà íà ïðîåêòà URL";
$strings["design_template"] = "Òåìïëåéòè";
$strings["preview_design_template"] = "Ïðåãëåä íà òåìïëåéòèòå";
$strings["delete_projectsite"] = "Èçòðèé ñàéòà íà ïðîåêòà";
$strings["add_file"] = "Äîáàâè ôàéë";
$strings["linked_content"] = "Ïðèêà÷åíî ñúäúðæàíèå";
$strings["edit_file"] = "Ðåäàêòèðàé ôàéëà";
$strings["permitted_client"] = "Ðàçðåøåí äîñòúï çà êëèåíòè";
$strings["grant_client"] = "Äàâàíå íà ïðàâà çà ïðåãëåä íà ñàéòà íà ïðîåêòà";
$strings["add_client_user"] = "Äîáàâè Êëèåíò-Ïîòðåáèòåë";
$strings["edit_client_user"] = "Ðåäàêòèðàé Êëèåíò-Ïîòðåáèòåë";
$strings["client_user"] = "Êëèåíò-Ïîòðåáèòåë";
$strings["client_change_status"] = "Ñìåíåòå ñúñòîÿíèåòî íà çàäà÷àòà ñëåä êàòî ÿ çàâúðøèòå.";
$strings["project_status"] = "Ñúñòîÿíèå íà ïðîåêòà";
$strings["view_projectsite"] = "Âèæòå Ñàéòà íà ïðîåêòà";
$strings["enter_login"] = "Âúâåäåòå ñâîåòî ïîòðåáèòåëñêî èìå, çà äà âè èçïðàòèì íîâà ïàðîëà";
$strings["send"] = "Èçïðàòè";
$strings["no_login"] = "Ïîòðåáèòåñêîòî èìå íå å îòêðèòî â áàçàòà";
$strings["email_pwd"] = "ïàðîëàòà å èçïðàòåíà";
$strings["no_email"] = "Ïîòðåáèòåëÿò íÿìà email";
$strings["forgot_pwd"] = "Çàáðàâåíà ïàðîëà ?";
$strings["project_owner"] = "Ìîæåòå äà ïðàâèòå ïðîìåíè ñàìî ïî ñâîéòå ïðîåêòè.";
$strings["connected"] = "Ñâúðçàí";
$strings["session"] = "Ñåñèÿ";
$strings["last_visit"] = "Ïîñëåäíî ïîñåùåíèå";
$strings["compteur"] = "Áðîé";
$strings["ip"] = "IP";
$strings["task_owner"] = "Âèå íå ñòå âëåí íà ðàáîòíàòà ãðóïà íà òîçè ïðîåêò";
$strings["export"] = "Export";
$strings["browse_cvs"] = "Ðàçãëåäàé CVS";
$strings["repository"] = "CVS Repository";
$strings["reassignment_clientuser"] = "Ïðåðàçïðåäåëè çàäà÷àòà";
$strings["organization_already_exists"] = "òîâà èìå âå÷å ñå èçïîëçâà. Ìîëÿ âúâåäåòå äðóãî.";
$strings["blank_organization_field"] = "Òðÿáâà äà âúâåäåòå èìå íà îðãàíèçàöèÿòà.";
$strings["blank_fields"] = "çàäúëæèòåëíè ïîëåòà";
$strings["projectsite_login_fails"] = "Íå å âúçìîæíî äà ñå ïîòâúðäÿò èìåòî è ïàðîëàòà.";
$strings["start_date"] = "Íà÷àëíà äàòà";
$strings["completion"] = "Èçïúëíåí";
$strings["update_available"] = "Èìà íîâà âåðñèÿ!";
$strings["version_current"] = "Â ìîìåíòà èçïîëçâàòå âåðñèÿ";
$strings["version_latest"] = "Ïîñëåäíàòà âåðñèÿ å ";
$strings["sourceforge_link"] = "Âèæòå ñàéòà íà Phpcolab â Sourceforge";
$strings["demo_mode"] = "Äåìî âåðñèÿ. Òîâà äåéñòâèå íå å ðàçðåøåíî.";
$strings["setup_erase"] = "Èçòðèéòå ôàéëà setup.php!!";
$strings["no_file"] = "Íÿìà èçáðàíè ôàéëîâå";
$strings["exceed_size"] = "Ïðåâèøåí ìàêñèìàëåí ðàçìåð íà ôàéë";
$strings["no_php"] = "PHP ôàéëîâå íå ñà ðàçðåøåíè";
$strings["approval_date"] = "Äàòà íà îäîáðåíèå";
$strings["approver"] = "Îäîáðèòåë";
$strings["error_database"] = "Íå ìîæå äà ñå îñúùåñòâè âðúçêà ñ áàçàòà";
$strings["error_server"] = "Íå ìîæå äà ñå îñúùåñòâè âðúçêà ñúñ ñúðâúðà";
$strings["version_control"] = "êîíòðîë íà âåðñèèòå";
$strings["vc_status"] = "Ñúñòîÿíèå";
$strings["vc_last_in"] = "Äàòà íà ïîñëåäíà ïðîìÿíà";
$strings["ifa_comments"] = "Êîìåíòàðè ïî îäîáðåíèåòî";
$strings["ifa_command"] = "Ñìÿíà íà ñúñòîÿíèå - îäîáðåíèå";
$strings["vc_version"] = "Âåðñèÿ";
$strings["ifc_revisions"] = "Ïðåãëåä";
$strings["ifc_revision_of"] = "Ïðåãëåä íà âåðñèèòå";
$strings["ifc_add_revision"] = "Äîáàâè âåðñèÿ";
$strings["ifc_update_file"] = "Ïðèêà÷è ôàéë";
$strings["ifc_last_date"] = "Äàòà íà ïîñëåäíà ïðîìÿíà";
$strings["ifc_version_history"] = "Èñòîðèÿ íà âåðñèèòå";
$strings["ifc_delete_file"] = "Èçòðèé ôàéëà è âñè÷êè âåðñèè";
$strings["ifc_delete_version"] = "Èçòðèé èçáðàíèòå âåðñèè";
$strings["ifc_delete_review"] = "Èçòðèé èçáðàíèòå ïðåãëåäè";
$strings["ifc_no_revisions"] = "Íÿìà ïðåãëåäè çà òîçè äîêóìåíò";
$strings["unlink_files"] = "Îòêà÷è ôàéëîâåòå";
$strings["remove_team"] = "Îòäåëè ÷ëåí íà ðàáîòíàòà ãðóïà";
$strings["remove_team_info"] = "Îòäåëè òåçè ÷ëåíîâå îò ðàáîòíàòà ãðóïà?";
$strings["remove_team_client"] = "Ìàõíè ïðàâàòà çà âèæäàíå íà ñàéòà íà ïðîåêòà";
$strings["note"] = "Áåëåæêà";
$strings["notes"] = "Áåëåæêè";
$strings["subject"] = "Òåìà";
$strings["delete_note"] = "Èçòðèé áåëåæêèòå";
$strings["add_note"] = "Äîáàâè áåëåæêà";
$strings["edit_note"] = "Ðåäàêòèðàé áåëåæêà";
$strings["version_increm"] = "Èçáåðè âåðñèÿ çà íàíàñÿíå íà èçìåíåíèÿ:";
$strings["url_dev"] = "Ðàáîòåí ñàéò url";
$strings["url_prod"] = "Êðàåí ñàéò url";
$strings["note_owner"] = "Ìîæåòå äà ïðàâèòå ïðîìåíè ñàìî íà ñâîéòå áåëåæêè.";
$strings["alpha_only"] = "Äîïóñêàò ñå ñàìî áóêâè è öèôðè â ïîòðåáèòåëñêîòî èìå";
$strings["edit_notifications"] = "Ðåäàêòèðàé E-mail óâåäîìëåíèåòî";
$strings["edit_notifications_info"] = "Èçáåðåòå ñúáèòèÿ çà êîèòî èñêàòå äà ïîëó÷àâàòå óâåäîìëåíèå ïî E-mail.";
$strings["select_deselect"] = "Èçáåðè/Îòêàæè âñè÷êè";

$strings["noti_addprojectteam1"] = "Äîáàâåí êúì ðàáîòíàòà ãðóïà:";
$strings["noti_addprojectteam2"] = "Âñå ñòå äîáàâåí êúì ðàáîòíà ãðóïà :";
$strings["noti_removeprojectteam1"] = "Îòäåëåí îò ðàáîòíà ãðóïà :";
$strings["noti_removeprojectteam2"] = "Âèå ñòå îòäåëåí îò ðàáîòíà ãðóïà :";
$strings["noti_newpost1"] = "Íîâà ðåïëèêà :";
$strings["noti_newpost2"] = "Íîâà ðåïëèêà å äîáàâåíà êúì ñëåäíàòà äèñêóñèÿ:";
$strings["edit_noti_taskassignment"] = "Ïîòâúðæäàâàì íîâàòà çàäà÷à";
$strings["edit_noti_statustaskchange"] = "Ñúñòîÿíèåòî íà åäíà îò ìîéòå çàäà÷è å ïðîìåíåíî.";
$strings["edit_noti_prioritytaskchange"] = "Ïðèîðèòåòà íà åäíà îò ìîéòå çàäà÷è å ïðîìåíåí.";
$strings["edit_noti_duedatetaskchange"] = "Êðàéíàòà äàòà íà åäíà îò ìîéòå çàäà÷è å ïðîìåíåí.";
$strings["edit_noti_addprojectteam"] = "Äîáàâåí ñúì êúì ðàáîòíà ãðóïà.";
$strings["edit_noti_removeprojectteam"] = "Îòäåëåí ñúì îò ðàáîòíà ãðóïà.";
$strings["edit_noti_newpost"] = "Íàïðàâåíà å íîâà ðåïëèêà â äèñêóñèÿòà.";
$strings["add_optional"] = "Äîáàâè îïöèÿ";
$strings["assignment_comment_info"] = "Äîáàâè êîìåíòàð îòíîñòíî òàçè çàäà÷à";
$strings["my_notes"] = "Ìîéòå áåëåæêè";
$strings["edit_settings"] = "Ðåäàêòèðàé íàñòðîéêèòå";
$strings["max_upload"] = "Ìàêñ. ðàçìåð íà ôàéë";
$strings["project_folder_size"] = "Ìàêñ. ðàçìåð íà Ïàïêà çà ñàéòîâåòå íà Ïðîåêòè";
$strings["calendar"] = "Êàëåíäàð";
$strings["date_start"] = "Íà÷àëíà äàòà";
$strings["date_end"] = "Êðàéíà äàòà";
$strings["time_start"] = "Íà÷ëî";
$strings["time_end"] = "Êðàé";
$strings["calendar_reminder"] = "Ïîäñåùàíå";
$strings["shortname"] = "Êðàòêî èìå";
$strings["calendar_recurring"] = "Ñúáèòèåòî ñå ïîâòàðÿ âñÿêà ñåäìèöà íà òîçè äåí.";
$strings["edit_database"] = "Ðåäàêòèðàé èìåòî íà áàçàòà";
$strings["noti_newtopic1"] = "Íîâà äèñêóñèÿ :";
$strings["noti_newtopic2"] = "Íîâà äèñêóñèÿ å äîáàâåíà êúì ñëåäíèÿ ïðîåêò:";
$strings["edit_noti_newtopic"] = "Ñúçäàäåíà íîâà òåìà â äèñêóñèÿòà.";
$strings["today"] = "Äíåñ";
$strings["previous"] = "Ïðåäèøåí";
$strings["next"] = "Ñëåäâàù";
$strings["help"] = "Ïîìîù";
$strings["complete_date"] = "Êðàéíà äàòà";
$strings["scope_creep"] = "Èçìúêâàíå";
$strings["days"] = "Äíè";
$strings["logo"] = "Ëîãî";
$strings["remember_password"] = "Çàïîìíè ïàðîëàòà";

$strings["client_add_task_note"] = "Áåëåæêà: Âúâåäåíàòà çàäà÷à å ðåãèñòðèðàíà â áàçà äàííèòå, çà äà ñå âèæäà òóê å íåîáõîäèìî äà ñå íàçíà÷è íà ÷ëåí íà åêèï!";
$strings["noti_clientaddtask1"] = "Çàäà÷àòà å äîáàâåíà îò êëèåíò :";
$strings["noti_clientaddtask2"] = "Êëèåíò å äîáàâèë íîâà çàäà÷à îò ïðîåêòíèÿ ñàéò êúì ñëåäíèÿ ïðîåêò :";
$strings["phase"] = "Ôàçà";
$strings["phases"] = "Ôàçè";
$strings["phase_id"] = "Ôàçà ID";
$strings["current_phase"] = "Àêòèâíà/è ôàçà/è";
$strings["total_tasks"] = "Îáùî Çàäà÷è";
$strings["uncomplete_tasks"] = "Íåäîâúðøåíè Çàäà÷è";
$strings["no_current_phase"] = "Íå å àêòèâíà ôàçà â ìîìåíòà";
$strings["true"] = "True";
$strings["false"] = "False";
$strings["enable_phases"] = "Àêòèâèðàé Ôàçè";
$strings["phase_enabled"] = "Ôàçèòå ñà àêòèâèðàíè";
$strings["order"] = "Ðåä";
$strings["options"] = "Îïöèè";
$strings["support"] = "Ïîääðúæêà";
$strings["support_request"] = "Çàÿâêà çà Ïîääðúæêà";
$strings["support_requests"] = "Çàÿâêè çà Ïîääðúæêè";
$strings["support_id"] = "Çàÿâêà ID";
$strings["my_support_request"] = "Ìîèòå Çàÿâêè çà Ïîääðúæêà";
$strings["introduction"] = "Âúâåäåíèå";
$strings["submit"] = "Èçïðàòè";
$strings["support_management"] = "Óïðàâëåíèå íà Ïîääðúæêèòå";
$strings["date_open"] = "Äàòà Çàïî÷íàò";
$strings["date_close"] = "Äàòà Ïðèêëþ÷åí";
$strings["add_support_request"] = "Äîáàâè Çàÿâêà çà Ïîääðúæêà";
$strings["add_support_response"] = "Äîáàâè Îòãîâîð íà Ïîääðúæêà";
$strings["respond"] = "Îòãîâîð";
$strings["delete_support_request"] = "Çàÿâêà çà Ïîääðúæêà å èçòðèòà";
$strings["delete_request"] = "Èçòðèé Çÿâêàçà çà Ïîääðúæêà";
$strings["delete_support_post"] = "Èçòðèé ñúîáùåíèå çà ïîääðúæêà";
$strings["new_requests"] = "Íîâè çàÿâêè";
$strings["open_requests"] = "Ïðèåòè çàÿâêè";
$strings["closed_requests"] = "Çàâúðøåíè çàÿâêè";
$strings["manage_new_requests"] = "Óïðàâëåíèå íà íîâè çàÿâêè";
$strings["manage_open_requests"] = "Óïðàâëåíèå íà ïðèåòè çàÿâêè";
$strings["manage_closed_requests"] = "Óïðàâëåíèå íà çàâúðøåíè çàÿâêè";
$strings["responses"] = "Îòãîâîðè";
$strings["edit_status"] = "Ðåäàêòèðàé ñòàòóñ";
$strings["noti_support_request_new2"] = "Âèå èçïðàòèõòå çàÿâêà çà ïîääðúæêà îòíîñíî: ";
$strings["noti_support_post2"] = "Íîâ îòãîâîð å äîáàâåí íà Âàøàòà çàÿâêà çà ïîääðúæêà. Ìîëÿ, âèæòå äåòàéëèòå ïî-äîëó.";
$strings["noti_support_status2"] = "Âàøàòà çàÿâêà çà ïîääðúæêà å îáíîâåíà. Ìîëÿ, âèæòå äåòàéëèòå ïî-äîëó.";
$strings["noti_support_team_new2"] = "Íîâà çàÿâêà çà ïîääðúæêà å äîáàâåíà êúì ïðîåêò: ";
// 2.0
$strings["delete_subtasks"] = "Èçòðèé ïîäçàäà÷è";
$strings["add_subtask"] = "Äîáàâè ïîäçàäà÷à";
$strings["edit_subtask"] = "Ðåäàêòèðàé ïîäçàäà÷à";
$strings["subtask"] = "Ïîäçàäà÷à";
$strings["subtasks"] = "Ïîäçàäà÷è";
$strings["show_details"] = "Ïîêàæè äåòàéëè";
$strings["updates_task"] = "Èñòîðèÿ íà îáíîâÿâàíå íà çàäà÷è";
$strings["updates_subtask"] = "Èñòîðèÿ íà îáíîâÿâàíå íà ïîäçàäà÷è";
// 2.1
$strings["go_projects_site"] = "Êúì ñàéòà íà ïðîåêòà";
$strings["bookmark"] = "Ïîëåçíà âðúçêà";
$strings["bookmarks"] = "Ïîëåçíà âðúçêè";
$strings["bookmark_category"] = "Êàòåãîðèÿ";
$strings["bookmark_category_new"] = "Íîâà êàòåãîðèÿ";
$strings["bookmarks_all"] = "Âñè÷êè";
$strings["bookmarks_my"] = "Ìîéòå ïîëåçíè âðúçêè";
$strings["my"] = "ìîé";
$strings["bookmarks_private"] = "Ëè÷íè âðúçêè";
$strings["shared"] = "Ïðåäîñòàâåíè";
$strings["private"] = "Ëè÷íè";
$strings["add_bookmark"] = "Äîáàâè âðúçêà";
$strings["edit_bookmark"] = "ðåäàêòèðàé âðúçêà";
$strings["delete_bookmarks"] = "Èçòðèé âðúçêà";
$strings["team_subtask_details"] = "Ïîäðîáíîñòè çà ãðóïîâà ïîäçàäà÷à";
$strings["client_subtask_details"] = "Ïîäðîáíîñòè çà êëèåíòñêà ïîäçàäà÷à";
$strings["client_change_status_subtask"] = "Ñìåíåòå ñâîÿ ñòàòóñ îòäîëó, êîãàòî çàâúðøèòå òàçè çàäà÷à";
$strings["disabled_permissions"] = "Çàêëþ÷åí àêàóíò";
$strings["user_timezone"] = "×àñîâà çîíà (GMT)";
// 2.2
$strings["project_manager_administrator_permissions"] = "Project Manager Administrator";
$strings["bug"] = "Bug Tracking";
// 2.3
$strings["report"] = "Report";
$strings["license"] = "License";
// 2.4
$strings["settings_notwritable"] = "Settings.php file is not writable";

?>
Return current item: NetOffice