Location: PHPKode > projects > NetOffice > netoffice/languages/help_tr.php
<?php // $Revision: 1.4 $
/* vim: set expandtab ts=4 sw=4 sts=4: */

/**
 * $Id: help_tr.php,v 1.4 2003/11/22 15:14:36 madbear Exp $
 * 
 * Copyright (c) 2003 by the NetOffice developers
 * 
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 */
// translator(s):
$help["setup_mkdirMethod"] = "Eðer güvenli-mode aktif ise [safe-mode on] Dosya yönetimi ile klasör yaratabilmeniz için önce Ftp hesabý açmanýz gereklidir.";
$help["setup_notifications"] = "Kullanýcýlara e-posta bildirimleri için (görev atamasý, yeni mesaj, görev deðiþiklikleri...)<br> Geçerli smtp/sendmail gereklidir.";
$help["setup_forcedlogin"] = "Eðer iptal edilmiþ ise, giriþ ekraný URL'sinde dýþ baðlantýlara izin vermez.";
$help["setup_langdefault"] = "Giriþ ekranýnda varsayýlan dil seçimi için seçin veya boþ býrakarak internet gezgininin dilinin otomatik algýlanmasýný kullanýn.";
$help["setup_myprefix"] = "Eðer mevcut veritabanýnda ayný isimde tablolar var ise bu deðeri kullanýn <br><br>assignments<br>bookmarks<br>bookmarks_categories<br>calendar<br>files<br>logs<br>members<br>notes<br>notifications<br>organizations<br>phases<br>posts<br>projects<br>reports<br>sorting<br>subtasks<br>support_posts<br>support_requests<br>tasks<br>teams<br>topics<br>updates<br><br>Tablo adlarýna ön ek yapmamak için boþ býrakýn.";
$help["setup_loginmethod"] = "Veritabanýnda þifre saklama yöntemi.<br>CVS doðrulamasý ve htaccess doðrulamasýnýn çalýþmasý için &quot;Crypt&quot; seçin (eðer CVS desteði ve/veya htaccess doðrulamalarý aktif edilmiþ ise).";
$help["admin_update"] = "Sürüm güncellemesi için belirtilen sýralamaya kesin olarak uyun<br>1. Ayarlarý düzenleyin (yeni parametreleri doldurun)<br>2. Veritabanýný düzenleyin (önceki sürümdeki anlaþmaya uygun olarak güncelleyin)";
$help["task_scope_creep"] = "Beklenen bitiþ tarihi ile tamamlanma tarihi arasýndaki gün farký (eðer sýfýrdan büyük ise koyu renklidir)";
$help["max_file_size"] = "Yüklenebilecek dosyanýn maksimum boyutu";
$help["project_disk_space"] = "Proje için toplam dosyalarýn büyüklüðü";
$help["project_scope_creep"] = "Beklenen bitiþ tarihi ile tamamlanma tarihi arasýndaki gün farký (eðer sýfýrdan büyük ise koyu renklidir). Bütün görevler için toplamdýr";
$help["mycompany_logo"] = "Firmanýzýn logosunu yükleyin . Site baþlýðý yerine baþta gözükür";
$help["calendar_shortname"] = "Aylýk takvim görüntüsünde gözükecek olan yazý. Mecburidir.";
$help["user_autologout"] = "Sistemde faaliyet olmamasý durumunda baðlantýnýn kesileceði saniye süresi. Ýptal etmek için 0 yazýn";
$help["user_timezone"] = "GMT zaman dilimini [timezone] ayarlayýn.";
// 2.4
$help["setup_clientsfilter"] = "Filter to see only logged user clients";
$help["setup_projectsfilter"] = "Filter to see only the project when the user are in the team";
// 2.5
$help["setup_notificationMethod"] = "Set method to send email notifications: with internal php mail function (need for having a smtp server or sendmail configured in the parameters of php) or with a personalized smtp server";

?>
Return current item: NetOffice