Location: PHPKode > projects > NetOffice > netoffice/languages/help_lv.php
<?php // $Revision: 1.4 $
/* vim: set expandtab ts=4 sw=4 sts=4: */

/**
 * $Id: help_lv.php,v 1.4 2003/11/22 15:14:36 madbear Exp $
 * 
 * Copyright (c) 2003 by the NetOffice developers
 * 
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 */
// translator(s): Krisjanis Berzins <hide@address.com>
$help["setup_mkdirMethod"] = "Ja \"safe mode\" reþims Ieslçgts, jums jâuzstâda FTP konts lai varçtu veidot mapi ar failu vadîbu.";
$help["setup_notifications"] = "Lietotâja e-pasta ziòotâji (uzdevumu pieðíirðana, jauns ziòojums, uzdevuma izmaiòas...)<br>Npiecieðams strâdâjoðs smtp/sendmail.";
$help["setup_forcedlogin"] = "Ja false, neïaut ârçju linku ar login/password tajâ";
$help["setup_langdefault"] = "Izvçlies noklusçto valodu ieieðanai sistçmâ vai atstâj Blank lai noteiktu pârlûkprogrammas valodu ar auto_detect.";
$help["setup_myprefix"] = "Ievadiet vçrtîbu ja eksistçjoðajâ datubâzç jau ir tabulas ar ðâdiem nosaukumiem.<br><br>assignments<br>bookmarks<br>bookmarks_categories<br>calendar<br>files<br>logs<br>members<br>notes<br>notifications<br>organizations<br>phases<br>posts<br>projects<br>reports<br>sorting<br>subtasks<br>support_posts<br>support_requests<br>tasks<br>teams<br>topics<br>updates<br><br>Atstâjiet tukðu lai nelietotu tabulu prefiksus.";
$help["setup_loginmethod"] = "Metode ar kâdu saglabât datubâzç paroles.<br>Uzstâdît kâ &quot;Crypt&quot; lai strâdâtu CVS auturizâcija un htaccess autentifikâcija (ja CVS atbalsts un/vai htaccess authentifikâcija ir ieslçgta).";
$help["admin_update"] = "Strikti ievçrojiet atjauninâðanas kârtîbu<br>1. Labot uzstâdîjumus (papildinât jaunos parametrus)<br>2. Labot datubâzi (atjaunot atbilsotði iepriekðçjâm versijâm)";
$help["task_scope_creep"] = "Starpîba starp termiòu un pabeigðanas datumu dienâs (bold ja pozitîvs)";
$help["max_file_size"] = "Uzlâdçjamo failu lielâkais atïautais izmçrs";
$help["project_disk_space"] = "Kopçjais projekta failu izmçrs";
$help["project_scope_creep"] = "Starpîba starp projekta termiòu un pabeigðanas datumu dienâs (bold ja pozitîvs). Visiem uzdevumiem kopâ";
$help["mycompany_logo"] = "Uzlâdçjiet kompânijas logotipu. Ar to tiks aizvietots lapas nosaukums (\"PHPCollab\") augðpusç.";
$help["calendar_shortname"] = "Nosaukums kuru râdît ikmçneða kalendârâ. Obligâts";
$help["user_autologout"] = "Laiks sekundçs, pçc kura automâtiski iziet no sistçmas dîkstâves. 0 lai atslçgtu";
$help["user_timezone"] = "Uzstâdiet GMT laika zonu";
// 2.4
$help["setup_clientsfilter"] = "Filtrs lai redzçtu tikai logotos klienta lietotâjus";
$help["setup_projectsfilter"] = "Filtrs lai râdîtu tikai projektus kuru komandâs iekïauts lietotâjs";
// 2.5
$help["setup_notificationMethod"] = "Set method to send email notifications: with internal php mail function (need for having a smtp server or sendmail configured in the parameters of php) or with a personalized smtp server";

?>
Return current item: NetOffice