Location: PHPKode > projects > NetOffice > netoffice/languages/help_cs-iso.php
<?php // $Revision: 1.4 $
/* vim: set expandtab ts=4 sw=4 sts=4: */

/**
 * $Id: help_cs-iso.php,v 1.4 2003/11/22 15:14:36 madbear Exp $
 * 
 * Copyright (c) 2003 by the NetOffice developers
 * 
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 */
// translator(s):
$help['setup_mkdirMethod'] = 'Pokud je safe-mode On, musíte pou¾ít Ftp úèet pro mo¾nost vytváøet adresáøe pøi práci se soubory v PHP Collab.';
$help['setup_notifications'] = 'E-mailové oznámení u¾ivatelùm (pøiøazení úkolu, nový pøíspìvek, zmìny úkolu...)<br>Je potøeba správnì nastavit smtp/sendmail.';
$help['setup_forcedlogin'] = 'Pokud není aktivní, nejsou povoleny externí odkazy s login/heslo v url';
$help['setup_langdefault'] = 'Vyberte jazyk, který bude defaultnì vybrán pøi pøihla¹ování nebo nechte prázdné pro autodetekci jazyka v prohlí¾eèi.';
$help['setup_myprefix'] = 'Natavte tuto hodnotu, pokud máte v databázi tabulku se shodným názvem.<br><br>assignments<br>bookmarks<br>bookmarks_categories<br>calendar<br>files<br>logs<br>members<br>notes<br>notifications<br>organizations<br>phases<br>posts<br>projects<br>reports<br>sorting<br>subtasks<br>support_posts<br>support_requests<br>tasks<br>teams<br>topics<br>updates<br><br>Nechte prázdné, pokud nechcete pou¾ít prefix tabulek.';
$help['setup_loginmethod'] = 'Zpùsob ulo¾ení hesla v databázi.<br>Set to &quot;Crypt&quot; in order CVS authentication and htaccess authentification to work (if CVS support and/or htaccess authentification are enabled).';
$help['admin_update'] = 'Respect strictly the order indicated to update your version<br>1. Upravte nastavení (doplòte nové parametry)<br>2. Upravte databázi (aktualizace v souladu s va¹í pøedchozí verzí)';
$help['task_scope_creep'] = 'Rozdíl v dnech mezi termínem dokonèení a datem dokonèení (tuènì jestli¾e je kladný)';
$help['max_file_size'] = 'Maximální velikost souboru pro upload';
$help['project_disk_space'] = 'Celková velikost suoborù pro projekt';
$help['project_scope_creep'] = 'Rozdíl v dnech mezi termínem dokonèení a datem dokonèení (tuènì jestli¾e je kladný). Celkem pro v¹echny úkoly.';
$help['mycompany_logo'] = 'Nahrej logo va¹í spoleènosti. Objeví se v záhlaví místo nadpisu.';
$help['calendar_shortname'] = 'Popisek pro zobrazení v mìsíèním kalendáøi. povinné';
$help['user_autologout'] = 'Èas v sekundách pro automatické odpojení pøi neèinnosti. 0 pro deaktivaci';
$help['user_timezone'] = 'Nastavte Va¹e èasové pásmo (GMT)';
// 2.4
$help['setup_clientsfilter'] = 'Filter to see only logged user clients';
$help['setup_projectsfilter'] = 'Filter to see only the project when the user are in the team';
// 2.5
$help['setup_notificationMethod'] = 'Set method to send email notifications: with internal php mail function (need for having a smtp server or sendmail configured in the parameters of php) or with a personalized smtp server';

?>
Return current item: NetOffice