Location: PHPKode > projects > NetOffice > netoffice/languages/help_bg.php
<?php // $Revision: 1.4 $
/* vim: set expandtab ts=4 sw=4 sts=4: */

/**
 * $Id: help_bg.php,v 1.4 2003/11/22 15:14:36 madbear Exp $
 * 
 * Copyright (c) 2003 by the NetOffice developers
 * 
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 */
// translator(s): Yassen Yotov <hide@address.com>, Veselin Malezanov <hide@address.com>
$help['setup_mkdirMethod'] = 'Àêî safe-mode å ÂÊËÞ×ÅÍ, Âèå òðÿáâà äà íàïðàâèòå Ftp àêàóíò, çà äà ìîæåòå äà ñúçäàäåòå ïàïêà ñ ôàéëîâî óïðàâëåíèå.';
$help['setup_notifications'] = 'Óâåäîìÿâàíå ñ e-mail (äîáàâÿíå íà çàäà÷à, íîâè ñúîáùåíèÿ, ñìÿíà íà çàäà÷è...)<br>Âàëèäåí smtp/sendmail å íåîáõîäèì.';
$help['setup_forcedlogin'] = 'Àêî å false, íå ðàçðåøàâà âúíøíè âðúçêè ñ login/password â url';
$help['setup_langdefault'] = 'Èçáåðè åçèê ïî ïîäðàçáèðàíå ïðè âõîä íà ïîòðåáèòåë èëè îñòàâåòå blank çà äà èçïîëçâà auto_detect åçèê íà áðàóçúðà.';
$help['setup_myprefix'] = 'Íàñòðîéòå òàçè ñòîéíîñò àêî èìàòå òàáëèöè ñúñ åäíàêâî èìå â áàçà äàííè.<br><br>assignments<br>bookmarks<br>bookmarks_categories<br>calendar<br>files<br>logs<br>members<br>notes<br>notifications<br>organizations<br>phases<br>posts<br>projects<br>reports<br>sorting<br>subtasks<br>support_posts<br>support_requests<br>tasks<br>teams<br>topics<br>updates<br><br>Îñòàâåòå ïðàçíî, çà äà íå èçïîëçâàòå ïðåôèêñ.';
$help['setup_loginmethod'] = 'Ìåòîä íà çàïèñ íà ïàðîëèòå è áàçà äàííè.<br>Set to &quot;Crypt&quot; in order CVS authentication and htaccess authentification to work (if CVS support and/or htaccess authentification are enabled).';
$help['admin_update'] = 'Ñïàçâàéòå ñòðèêòíî ðåäà èíäèêèðàí çà äà îáíîâèòå âàøàòà âåðñèÿ<br>1. Ðåäàêòèðàé íàñòðîéêèòå (äîïúëíèòåëíè íîâè ïàðàìåòðè)<br>2. Ðåäàêòèðàé áàçà äàííè (îáíîâè â ñúîòâåòñòâèå íà ïðåäèøíàòà âåðñèÿ)';
$help['task_scope_creep'] = 'Ðàçëèêàòà â äíè ìåæäó äàòà çà ïëàùàíå è äàòà íà çàâúðøâàíå (óäåáåëåíî àêî å ïîëîæèòåëíî)';
$help['max_file_size'] = 'Ìàêñèìàëíà ãîëåìèíà íà ôàéë çà èçïðàùàíå';
$help['project_disk_space'] = 'Îáùà ãîëåìèíà íà ôàéëîâåòå çà ïðîåêòà';
$help['project_scope_creep'] = 'Ðàçëèêàòà â äíè ìåæäó äàòà çà ïëàùàíå è äàòà íà çàâúðøâàíå (óäåáåëåíî àêî å ïîëîæèòåëíî). Îáùî çà âñè÷êè çàäà÷è';
$help['mycompany_logo'] = 'Èçïðàòåòå ëîãî íà Âàøàòà êîìïàíèÿ. Ïîÿâÿâà ñå â header, à íå â çàãëàâèåòî íà ñàéòà';
$help['calendar_shortname'] = 'Íàäïèñ, êîéòî äà ñå ïîÿâÿâà â ìåñå÷íèÿ êàëåíäàð. Çàäúëæèòåëåí';
$help['user_autologout'] = 'Âðåìåòî â ñåêóíäè, çà äà áúäåø èçêëþ÷åí, ñëåä îïðåäåëåíà íåàêòèâíîñò. 0 (íóëà) çà äà èçêëþ÷èø òàçè îïöèÿ';
$help['user_timezone'] = 'Íàñòðîéòå âàøàòà âðåìåâà çîíà (GMT)';
// 2.4
$help['setup_clientsfilter'] = 'Filter to see only logged user clients';
$help['setup_projectsfilter'] = 'Filter to see only the project when the user are in the team';
// 2.5
$help['setup_notificationMethod'] = 'Set method to send email notifications: with internal php mail function (need for having a smtp server or sendmail configured in the parameters of php) or with a personalized smtp server';

?>
Return current item: NetOffice